Skocz do zawartości


Zdjęcie

Nie daj się wciągnąć w Pranie Pieniędzy

aml pranie pieniędzy ocena ryzyka procedura

wróć do serwisu Księgowość 8 odpowiedzi w tym temacie

#1 Grzegorz Tanecki

Grzegorz Tanecki

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 31 postów
 • LokalizacjaWarszawa

Napisano 06 luty 2019 - 13:01

Szanowni Państwo,

 

Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie Państwu tematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) od strony czysto praktycznej. Tytuł tego postu nie jest przypadkowy ani „na wyrost”, ale stanowi przestrogę dla wszystkich z Państwa, którzy prowadzą działalność związaną z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz doradztwem podatkowym.

 

Podstawy teoretyczne w przejrzysty sposób zapewnił Państwu nasz gospodarz INFOR. Wystarczy, że na stronie głównej portalu wpiszecie Państwo w wyszukiwarkę tekst „pranie pieniędzy”, a uzyskacie Państwo dostęp do bardzo ważnych i ciekawych treści. Polecam ich lekturę, szczególnie tym z Państwa którzy nie uczestniczyli nigdy w szkoleniu AML/CFT. Osobiście teorię ograniczę do niezbędnego minimum.

 

Na początek fragment rocznego sprawozdania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a więc naszego rodzimego organu nadzoru w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

” W 2017 r. najwięcej powiadomień w trybie art. 33 ust. 3 ustawy GIIF skierował do jednostek Krajowej Administracji Skarbowej. Podobnie jak w latach ubiegłych znacząca większość powiadomień wskazywała na podejrzenie oszustw podatkowych, związanych z podatkiem od towarów i usług. Powiadomienia te obejmowały problemy związane z zaniżaniem lub nieujawnianiem obrotów wskutek fałszowania lub ukrywania faktur; wyłudzaniem naliczonego podatku VAT; oszustw typu „znikający podatnik”; oszustw karuzelowych, transakcji wewnątrzwspólnotowych i związanych z nimi zakupów na tzw. 23 magazyn w celu zaniżenia podatku należnego. Część powiadomień zawierała informacje dotyczące podejrzenia ukrywania przedmiotu opodatkowania, zaniżania przychodów, nieujawnione dochody czy oszustwa w imporcie towarów.

 

Całe sprawozdanie jest dostępne na stronach Ministerstwa Finansów.

 

Jak można zostać wciągniętym w proceder prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu?

Odpowiedź jest przerażająco prosta – przyjąć „firmę pracza” do grona swoich Klientów i pozwolić mu na realizację zaplanowanych działań.

 

Niestety pracze mają wiele pomysłów na swoją nielegalną działalność.

 

To w jaki sposób powinniśmy postępować, aby przeciwdziałać wykorzystaniu naszej działalności w procederze prania pieniędzy, wskazuje nam Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa”).

 

Dokumentami, którymi warto się posiłkować w implementacji mechanizmów obronnych są wytyczne FATF (ang. Financial Action Task Force), wydane w 2008 roku specjalnie z myślą o zawodzie księgowego, a także w zakresie metodologii, identyfikacji i oceny ryzyka wytyczne EUN (Europejskich Urzędów Nadzoru).

 

Bazując na trzech powyższych dokumentach jesteśmy w stanie zaprojektować i wdrożyć procedury i procesy, które z racjonalnym zapewnieniem, pozwolą nam uniknąć wykorzystania naszej działalności do procederu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz wypełnić obowiązki ustawowe.

 

Jakość wdrożenia procedur i procesów AML/CFT ma ogromne znaczenie ponieważ Ustawa przewiduje dotkliwe sankcje dla instytucji obowiązanej działającej niezgodnie z ustanowionymi przepisami. Należą do nich kary administracyjne, np. cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej oraz kary finansowe mogące sięgnąć kwoty 5 000 000 euro albo 10% obrotu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. Ustawa przewiduje również kary pozbawienia wolności (od 3 miesięcy do 5 lat) dla osób działających w imieniu lub na rzecz instytucji obowiązanej, a które to osoby przekazują Generalnemu Inspektorowi nieprawdziwe lub zatajają prawdziwe dane dotyczące transakcji, rachunków lub osób.

 #2 Grzegorz Tanecki

Grzegorz Tanecki

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 31 postów
 • LokalizacjaWarszawa

Napisano 06 luty 2019 - 13:03

Etap Pierwszy – identyfikacja i ocena ryzyka

 

Fundamentem wszystkich naszych działań jest rozpoznanie i ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Ten etap ma na celu zrozumienie na jakie ryzyka jesteśmy narażeni w naszej bieżącej działalności gospodarczej.

 

Podobne działania podejmowali Państwo formalnie lub w postaci burzy mózgów oceniając inne ryzyka związane z Państwa działalnością jak np. ryzyko utraty reputacji – czyli ryzyka związanego z utratą dobrego imienia, wysokiej pozycji na rynku usług księgowych; ryzyka podatkowego – występującego w sytuacji pojawienia się strat na skutek nieprawidłowego rozliczenia działalności gospodarczej przed organami administracji państwowej, czy też ryzyka prawnego – wynikającego z możliwości wystąpienia w trakcie działalności sprzeczności z przepisami prawnymi czy zastosowania błędnych ich interpretacji.

 

Cel dla wszystkich tych działań jest jeden – zrozumieć i przeciwdziałać.

 

Najtrudniejszym elementem pierwszego etapu jest identyfikacja ryzyka (czynników ryzyka). Powinniśmy tu wykorzystać krajową obowiązującą ocenę ryzyka o której mowa w art. 25 Ustawy, jednak na chwilę obecną taka jeszcze nie powstała. Z pomocą przychodzi nam ustawodawca wskazując w art. 42 i art. 43 Ustawy, katalog czynników mogących świadczyć o niższym  oraz wyższym ryzyku prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Nie jest to jednak katalog zamknięty i przede wszystkim nie jest to katalog dedykowany dla Państwa działalności.

Pamiętajmy, że celem jest zrozumienie i przeciwdziałanie. W tym miejscu przydadzą się nam informacje zawarte w przywołanych wcześniej wytycznych FATF i EUN.

 

Nie bez znaczenia jest tu również Państwa wiedza zdobywana podczas praktyki biznesowej. To właśnie Państwo możecie zidentyfikować czynniki ryzyka inherentne dla Państwa branży.

 

W trakcie realizacji procesu identyfikacji czynników ryzyka, niektóre z nich już na pierwszy rzut oka mogą się Państwu wydawać nieadekwatne do Państwa działalności. Proszę ich jednak nie odrzucać. Proces identyfikacji ryzyka jest procesem poznawczym i bardzo często okazuje się, że odrzucony wcześniej czynnik staje się istotny w konkretnych nierozpoznanych wcześniej okolicznościach. Bardzo ważne jest to, aby w procesie identyfikacji nie pominąć żadnej z grup czynników wskazanych w Ustawie, a więc dotyczących:

 1. rodzaju klienta;
 2. obszaru geograficznego;
 3. przeznaczenia rachunku;
 4. rodzaju produktów, usług i sposobów ich dystrybucji;
 5. poziomu wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji;
 6. celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych.

Kolejnym elementem jest ocena ryzyka, czyli, proces przypisywania wartości poziomowi ryzyka. W pierwszej kolejności oceniamy ryzyko w odniesieniu do naszej działalności, pozwoli to nam na ocenę ekspozycji naszej firmy na ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zaplanowanie adekwatnych do ryzyka środków bezpieczeństwa finansowego, czyli działań zmierzających do redukcji ryzyka w odniesieniu do danego stosunku gospodarczego lub transakcji okazjonalnej.

 

Nie ma przy tym znaczenie jaką metodę oceny ryzyka przyjmiecie Państwo w swojej organizacji. Może to być metoda najprostsza, czyli nasze ryzyko będzie równe iloczynowi prawdopodobieństwa i skutku.

 

W przypadku oceny ryzyka związanego z danym stosunkiem gospodarczym lub transakcją okazjonalną najlepszym podejściem jest model scoringowy (punktowy), stosowany przez banki w obszarze ryzyka kredytowego. Model ten jest systemem oceny pozwalającej na klasyfikowanie klientów banku na podstawie wybranych cech do dwóch klas: (1) klienta złego, (2) klienta dobrego. W naszym przypadku cechą będzie czynnik ryzyka, któremu przypiszemy określoną wartość/wagę punktową, a klasą będzie poziom ryzyka Klienta.

 

Przypisanie Klientowi danego poziomu ryzyka nastąpi w oparciu o sumę „zebranych” przez niego punktów (oczywiście im mniej tym lepiej).

 

Przykładowe poziomy ryzyka:

 1. ryzyko niskie,
 2. ryzyko standardowe,
 3. ryzyko wysokie,
 4. ryzyko nieakceptowalne.

W następnej kolejności należy określić sposób postępowania z rozpoznanym i ocenionym ryzykiem, czyli określić działania modyfikujące ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Działania te mogą polegać w szczególności na:

 1. transferze ryzyka - na inną instytucję np. przez ubezpieczenie lub outsourcing;
 2. tolerowaniu ryzyka - w przypadku jego małej istotności;
 3. przeciwdziałaniu ryzyku - polegającym na wdrożeniu działań i narzędzi ograniczających ryzyko do akceptowalnego poziomu;
 4. unikaniu ryzyka - polegającym na wycofaniu się z działań, niosących za sobą zbyt duże ryzyko.


#3 Grzegorz Tanecki

Grzegorz Tanecki

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 31 postów
 • LokalizacjaWarszawa

Napisano 06 luty 2019 - 13:10

Etap Drugi – Zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 Ustawy, środki bezpieczeństwa finansowego obejmują:

 

1) identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości;

 

2) identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu:

a. weryfikacji jego tożsamości,

b. ustalenia struktury własności i kontroli – w przypadku klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

 

3) ocenę stosunków gospodarczych i stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru;

4) bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, w tym:

a. analizę transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje te są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym klientem,

b. badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta – w przypadkach uzasadnionych okolicznościami,

c. zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane.

 

2. Instytucje obowiązane, stosując środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art.34 ust. 1 pkt 1 i 2, identyfikują osobę upoważnioną do działania w imieniu klienta oraz weryfikują jej tożsamość i umocowanie do działania w imieniu klienta.

 

Powyżej opisane zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego to tylko część opisu. Pełen reguluje Ustawa w art. 34 - art. 54 włącznie.

 

Istotny jest moment stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Zgodnie z art. 35 Ustawy instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego w przypadku:

 

1) nawiązywania stosunków gospodarczych;

2) przeprowadzania transakcji okazjonalnej.

 

Również ważny jest skutek naszych działań w kontekście stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego i tak zgodnie z art. 41. Ustawy, w przypadku, gdy instytucja obowiązana nie może zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1:

 

1) nie nawiązuje stosunków gospodarczych;

2) nie przeprowadza transakcji okazjonalnej;

3) nie przeprowadza transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego;

4) rozwiązuje stosunki gospodarcze.

 

Powyższe zapisy Ustawy oznaczają, że środki bezpieczeństwa finansowego powinniśmy zastosować przed podpisaniem z Klientem umowy o świadczenie usług, a jeżeli nie jesteśmy w stanie wykonać któregoś z nich, to nie powinniśmy tej umowy w ogóle zawierać.

 

Jak sobie z tym poradzić ?

 

Bez wątpienia jest to wyzwanie, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Na początek zajmiemy się art. 34 ust 1 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 34 ust 2 Ustawy, czyli zaplanowaniem sposobu wdrożenia procedury „poznaj swojego Klienta” (ang. Know your customer, KYC).

 

Z pewnością zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym, spotkaliście się Państwo z kierowanymi do Państwa pytaniami o to czy jesteście Państwo osobą pełniącą eksponowane stanowisko polityczne (Politically exposed person, PEP), bądź kto jest beneficjentem rzeczywistym Państwa firmy. Takie pytania padają najczęściej w postaci ankiety przedkładanej Państwu do wypełnienia np. w sytuacji, gdy chcecie Państwo założyć rachunek bankowy, zawrzeć umowę ubezpieczenia lub nabyć jednostki Funduszu Inwestycyjnego.

 

To właśnie są procedury KYC realizowane, przez Banki, Towarzystwa Ubezpieczeniowe oraz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w celu zachowania zgodności z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W takich ankietach podają także Państwo swoje dane identyfikacyjne, a także dane identyfikacyjne wspólników, pełnomocników czy reprezentantów. W ankiecie padają również pytania dotyczące branży Państwa działalności czy formy działalności Państwa spółki, a w celu potwierdzenia zadeklarowanych w ankiecie danych, jesteście Państwo proszeni o przedstawienie konkretnych dokumentów, jak np. odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, umowę spółki w formie aktu notarialnego, czy dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

 

Dokładnie tak samo należy podejść do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w Państwa działalności, czyli stworzyć ankietę AML i przedkładać ją każdemu potencjalnemu Klientowi przed podpisaniem umowy.

 

Ankietę należy skonstruować w taki sposób, aby na podstawie zebranych w niej informacji byli Państwo w stanie przypisać Klienta do konkretnej grupy ryzyka. Posługując się zaprezentowaną wcześniej przykładową skalą ryzyka, każdy z państwa Klientów powinien otrzymać jeden z poniższych poziomów ryzyka:

 1. ryzyko niskie,
 2. ryzyko standardowe,
 3. ryzyko wysokie,
 4. ryzyko nieakceptowalne.

Jest to jeden z najważniejszych  etapów, ponieważ determinuje Państwa dalsze postępowanie względem Klienta, czyli zakres stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. I tak dla Klienta, który został zakwalifikowany do grupy Klientów niskiego ryzyka zgodnie z postanowieniami Ustawy, możecie Państwo zastosować uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego, dla Klientów o standardowym poziomie ryzyka możecie państwo poprzestać na ankiecie i bieżącym monitorowaniu stosunków gospodarczych, natomiast dla Klientów o ryzyku wysokim niezbędne jest zastosowanie środków wzmożonych. Przypisanie Klienta do ostatniej grupy ryzyka tzw. nieakceptowalnego oznacza, że nie powinniście Państwo nawiązywać stosunku gospodarczego z Klientem, czyli nie wchodzić w relacje biznesowe, a także rozważyć zasadność przekazania Generalnemu Inspektorowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 74 lub art. 86. W przypadku gdy Klient uzyskał nieakceptowalny poziom ryzyka w trakcie trwania stosunku gospodarczego powinniście państwo ten stosunek bezzwłocznie przerwać i rozważyć przekazanie zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

 

Niestety, Ustawodawca nie wskazuje zakresu uproszczonych lub wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego. Ich zakres powinni Państwo określić na podstawie wyników oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu realizowanej w etapie pierwszym.#4 Grzegorz Tanecki

Grzegorz Tanecki

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 31 postów
 • LokalizacjaWarszawa

Napisano 06 luty 2019 - 13:13

Etap Trzeci – bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych

 

Przejdźmy do art.34 ust 1 pkt 4 Ustawy. Ustawodawca nakazuje nam realizację procesu bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych klienta w tym:

 

a. analizę transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje te są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym klientem,

 

b. badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta – w przypadkach uzasadnionych okolicznościami,

 

c. zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane.

 

W pierwszych dwóch etapach dokładnie poznaliśmy naszego Klienta, przypisaliśmy go do jednej z grup ryzyka i zastosowaliśmy adekwatne środki bezpieczeństwa finansowego. W etapie trzecim naszym zadaniem jest monitorowanie Klienta pod kątem nietypowych, zachowań lub transakcji, których okoliczności mogą wskazywać na ich związek z przestępstwem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. O wyższym ryzyku Klienta mogą świadczyć poniższe zachowania, transakcje:

 

a. zawieranie umów leasingu obejmujących bardzo kosztowne rzeczy, przy jednoczesnych małych obrotach firmy, np. nowo powstała firma prowadzona przez osobę fizyczną bierze w leasing luksusowe samochody;

 

b. zaniżenie lub zawyżenie wartości towaru/ usługi;

 

c. powiązania osobowe i kapitałowe pomiędzy stronami transakcji;

 

d. rodzaj importowanych/eksportowanych towarów nie jest charakterystyczny dla zakresu działalności gospodarczej, prowadzonej przez importera/eksportera;

 

e. brak uzasadnienia ekonomicznego kupna lub sprzedaży środka trwałego;

 

f. powtarzające się w krótkim okresie czasu transakcje kupna i sprzedaży tego samego środka trwałego;

 

g. transakcje dokonywane przez podmiot, którego kraj siedziby jest na liście państw trzecich wysokiego ryzyka publikowanej przez Komisję UE;

 

h. transakcje, w wyniku których środki pieniężne wysyłane są do kraju z listy liście państw trzecich wysokiego ryzyka publikowanej przez Komisję UE;

 

i. Klient lub kontrahent Klienta znajduje się na liście ostrzeżeń publicznych Komisji nadzoru finansowego;

 

j. Klient lub kontrahent Klienta znajduje się na liście sankcyjnej UE, Departamentu Skarbu USA (OFAC);

 

k. siedziba importera lub eksportera znajduje się w państwie stosującym szkodliwą konkurencję podatkową;

 

l. częste i nieuzasadnione zmiany pełnomocnictw do wykonywania czynności w imieniu Klienta.

 

m. Klient posługuje się dokumentami identyfikacyjnymi wskazującymi na ich przeróbki lub zużytymi w sposób znacznie utrudniający odczytanie z nich danych identyfikacyjnych.

 

n. zaangażowane w działalność Klienta wartości majątkowe są niewspółmiernie wysokie do rodzaju prowadzonej przez Klienta działalności.

 

Kierunków analiz oraz sposobów ich przeprowadzenia jest bardzo wiele. Należy je dostosować do wyników oceny ryzyka oraz wielkości i charakteru prowadzonej działalności#5 Grzegorz Tanecki

Grzegorz Tanecki

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 31 postów
 • LokalizacjaWarszawa

Napisano 06 luty 2019 - 13:14

Etap Czwarty – dokumentowanie procesu

 

Zgodnie z art. 50 Ustawy wszystkie powyższe czynności, a także kilka innych wymienionych poniżej powinniście Państwo udokumentować w postaci wewnętrznej procedury.

 

Zakres procedury powinien obejmować w szczególności określenie:

 

1) czynności lub działań podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i właściwego zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

 

2) zasad rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną, w tym zasad weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;

 

3) środków stosowanych w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanym z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną;

 

4) zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;

 

5) zasad przechowywania dokumentów oraz informacji;

 

6) zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach;

 

7) zasad upowszechniania wśród pracowników instytucji obowiązanej wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

 

8) zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

 

9) zasad kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zasadami postępowania określonymi w wewnętrznej procedurze.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu.#6 Grzegorz Tanecki

Grzegorz Tanecki

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 31 postów
 • LokalizacjaWarszawa

Napisano 06 luty 2019 - 15:13

Przydatne linki:

 

 

Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

https://www.mf.gov.p...rawozdanie 2017

 

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

https://www.mf.gov.p...&groupId=764034

 

Tekst wytycznych FATF dla księgowych

http://www.fatf-gafi...accountants.pdf

 

Tekst wytycznych EUN

https://esas-joint-c..._04-01-2018.pdf

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

https://eur-lex.euro...ELEX:32015L0849

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1673 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych

https://eur-lex.euro...ELEX:32018L1673

 

Lista sankcyjna Unii Europejskiej

https://eeas.europa....of-sanctions_en

 

Sankcje Departamentu Skarbu USA

https://www.treasury...es/default.aspx

 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) z dnia 14.7.2016 r. uzupełniające dyrektywę (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki

https://ec.europa.eu...180-PL-F1-1.PDF

https://ec.europa.eu...1-1-ANNEX-1.PDF

 

Kraje wspierające terroryzm

https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/

 

Indeks percepcji korupcji

https://www.transparency.org/cpi2018

 

Szkodliwa konkurencja podatkowa

http://prawo.sejm.go...=WDU20170000997

 

Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego

https://www.knf.gov....zenia_publiczne

 

Wolfsberg Group Guidance on Sanctions Screening 2019

https://www.wolfsber...sberg-standards

 

Bazylejski wskaźnik przeciwdziałania praniu pieniędzy

https://index.baselgovernance.org/#7 Grzegorz Tanecki

Grzegorz Tanecki

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 31 postów
 • LokalizacjaWarszawa

Napisano 07 luty 2019 - 09:05

NBP rozpoczyna kontrole! Właściciele kantorów przerażeni.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu została przyjęta w marcu 2018 roku, a zaczęła obowiązywać 13 lipca 2018 r. Każdy “podmiot” miał 6 miesięcy na dostosowanie się zapisów ustawy. Okres przygotowawczy minął 13 stycznia tego roku i NBP, który odpowiada za kontrolę kantorów, zaczyna swoje działania.

 

https://comparic.pl/...row-przerazeni/#8 Grzegorz Tanecki

Grzegorz Tanecki

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 31 postów
 • LokalizacjaWarszawa

Napisano 08 luty 2019 - 07:38

Obywatel Ukrainy oskarżony o pranie brudnych pieniędzy w kwocie prawie 850 tys. euro

 

 

https://www.bankier....ro-4192708.html#9 Grzegorz Tanecki

Grzegorz Tanecki

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 31 postów
 • LokalizacjaWarszawa

Napisano 11 luty 2019 - 07:19

Kolejne zatrzymania i areszt za wyłudzenie podatku VAT

 

https://pk.gov.pl/ak...ie-podatku-vat/

Dodaj odpowiedź  Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: aml, pranie pieniędzy, ocena ryzyka, procedura

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych