Skocz do zawartości


Roczna korekta Vat w praktyce


wróć do serwisu Księgowość 7 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_lidka

Guest_lidka
 • Goście

Napisano 21 listopad 2017 - 13:20

Witam,

Czy ktoś już wie jak w praktyce będzie przebiegać roczna korekta Vat z uwzględnieniem obliczonego prewskaźnika i prewspółczynnika po zakończeniu roku ? Czy konieczność będzie składania korekty za każdy miesiąc deklaracji Vat za rok ubiegły?

Dotychczas czyniłam to w deklaracji za m-c luty ale teraz przy przesyłaniu plików JPK będzie to możliwe?

Proszę o jakieś komentarze. Może ktoś był już na jakichś mądrych szkoleniach i jest bardziej oświecony :)#2 Guest_ona

Guest_ona
 • Goście

Napisano 21 listopad 2017 - 13:41

Dopiero się wybieram na mądre szkolenie i mam nadzieję, że czegoś się z niego dowiem#3 Szym17

Szym17

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 147 postów

Napisano 21 listopad 2017 - 13:54

Nadal korektę roczna ujmuje się w deklaracji za styczeń 2018, składanej w lutym.

 

JPK to nic innego jak rejestr sprzedaży i rejestr zakupów, a w tych rejestrach nigdy nie było ujmowanej korekty rocznej.#4 Guest_JAN

Guest_JAN
 • Goście

Napisano 21 listopad 2017 - 14:32

Co zmienia się od nowego roku w planie kont dla zakładu budżetowego.?

 #5 Szym17

Szym17

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 147 postów

Napisano 21 listopad 2017 - 14:47

https://www.portalfk...owej-15613.html#6 szlemka

szlemka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1557 postów

Napisano 21 listopad 2017 - 21:10

Szym17, wkleisz? Nie mam dostępu.#7 Szym17

Szym17

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 147 postów

Napisano 22 listopad 2017 - 08:07

Ja też nie mam, ale mi się otworzyło :-)

 

 

Plan kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i plan kont dla budżetu państwa będzie można uzupełnić o wybrane konta niezbędne do ewidencji operacji budżetu JST oraz budżetu państwa z planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Możliwe będzie dodawanie wybranych kont z załącznika nr 3 pn. „Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych” do kont wymienionych w załącznikach nr 1 i 2.

Jednocześnie nieprawidłowe będzie łączenie planów kont wymienionych w załączniku nr 2 i w załączniku nr 3 w jeden plan kont. W załączniku nr 3 do ustawy wprowadzono też zmiany – zarówno o charakterze technicznym (usunięcie nieścisłości, powieleń), jak i dostosowującym plan kont do nowych regulacji. Dotyczą one m.in. kont 011, 015, 030, 201, 226, 403, 640,800, 820, 998. A także w kontach załącznika nr 4.

W załączniku nr 3 dodano konto 235 „Rozliczenia dochodów budżetowych z tytułu podatków”. Po zmianach dokonywany będzie przypis należności z tytułu dochodów podatkowych na podstawie rocznych jednostkowych sprawozdań budżetowych przekazywanych przez poszczególne organy podatkowe odpowiednio do izby skarbowej i izby celnej. Natomiast przekazanie zrealizowanych dochodów podatkowych przez izby zostanie odzwierciedlone w ich ewidencji poprzez ujęcie tego zdarzenia w korespondencji z kontem 800 na podstawie rocznych łącznych sprawozdań budżetowych.

Ideą tego rozwiązania jest objęcie sprawozdawczością finansową (sprawozdaniem finansowym izb) dochodów budżetu państwa m.in. z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ujmowanych w ramach części 77 „Podatki i inne opłaty na rzecz budżetu państwa”. Przyjęto przy tym, że sprawozdawczością finansową izb objęte zostaną dochody zrealizowane i przekazane na rachunki budżetu państwa (konsekwentnie zmianie uległy opisy do konta 720 – „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” i konta 800 –„Fundusz jednostki”). Ponadto, w związku z reorganizacją (konsolidacją) organów podatkowych podległych ministrowi rozwoju i finansów (likwidacja urzędów skarbowych jako jednostek budżetowych) wprowadzono określenie „organy podatkowe”.

W opisie konta 226 „Długoterminowe należności budżetowe” wskazano, że w zakresie uznawania należności za krótko- i długoterminowe zastosowanie będą miały przepisy ustawy o rachunkowości.

Zmiany wprowadzają też zapis, że ewidencja prowadzona na kontach pozabilansowych może być prowadzona w inny sposób niż określony w załączniku nr 3, ustalony przez jednostkę. Będzie to możliwe, pod warunkiem że zapewni wykonanie obowiązków sprawozdawczych wynikających z odrębnych przepisów. Regulacja ta wynika z tego, że nie ma potrzeby powielania tych samych informacji w systemie informatycznym rachunkowości, tak jak to często miało miejsce w praktyce jednostek stosujących zaawansowane rozwiązania informatyczne, które musiały być zgodne z dotychczasowymi przepisami.

Z kolei przy opisie zespołu 5 „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie” dodano możliwości ewidencjonowania budżetu zadaniowego z wykorzystaniem kont tego zespołu.

W opisie konta 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” doprecyzowano, iż służy ono do ewidencji prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy (rozliczenia międzyokresowe bierne), co ma na celu dostosowanie opisu konta do przepisów ustawy o rachunkowości.

Wprowadzono zmiany do opisów kont 820 i 870 – rozliczenie nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową dotychczas ewidencjonowane na koncie 820 przeniesiono na konto 870. Zmiana ta ma na celu jednolite prezentowanie w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu) wyniku finansowego netto tych jednostek. Konsekwencją tej zmiany jest dostosowanie poszczególnych pozycji wykazywanych w bilansie, rachunku zysków i strat oraz w zestawieniu zmian w funduszu stanowiących załączniki do rozporządzenia.

W rozporządzeniu wskazano też, że ewidencja prowadzona na kontach pozabilansowych może być prowadzona w inny sposób, niż określony w załączniku nr 3, ustalony przez jednostkę pod warunkiem, że zapewni wykonanie obowiązków sprawozdawczych wynikających z odrębnych przepisów. Wynika to z uwzględnienia faktu, że coraz więcej jednostek budżetowych stosuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych zaawansowany system informatyczny oparty na platformie SAP, w którym dane przypisane do kont pozabilansowych są ewidencjonowane w pomocniczym module finansowym, pochodzą z zarejestrowanych w systemie dowodów księgowych i nie wymagają stosowania symboli kont, nie ma więc sensu powielanie informacji dostępnej w systemie, ale w innej formie.

Zasada kasowa

Wprowadzono zmianę w § 4 pkt 1 i 2, który reguluje zasady ujmowania w księgach rachunkowych przez państwowe jednostki budżetowe podatkowych i niepodatkowych dochodów oraz wydatków budżetu państwa oraz wydatków budżetu środków europejskich. Zgodnie z wprowadzoną zmianą państwowe jednostki budżetowe będą ujmować ww. dochody i wydatki faktycznie (kasowo) zrealizowane na rachunkach bankowych w danym roku budżetowym, bez uwzględniania okresu przejściowego, do którego odnosił się dotychczasowy przepis. Zmiana będzie miała jedynie zastosowanie przy prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym i oznaczać będzie, że suma dochodów i wydatków dokonywanych w okresie przejściowym przenoszona będzie na konto 800 „Fundusz jednostki” w roku następnym. Jednocześnie zmiana ta nie dotyczy prezentowania dochodów i wydatków w sprawozdaniach budżetowych.

Niemniej jednak, mając na uwadze, że ewidencja księgowa w tym zakresie dokonywana jest w oparciu o sprawozdania budżetowe, wystąpi potrzeba dostosowania wzorów formularzy Rb w zakresie dochodów i wydatków (określonych w rozporządzeniu ministra finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej) do projektowanych zmian – w celu prawidłowego ewidencjonowania stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia danego roku.  W przedmiotowym zakresie obowiązek stosowania nowych rozwiązań wystąpi po raz pierwszy w 2018 roku, tym samym w roku 2017 będą nadal obowiązywać dotychczasowe zasady (tj. uwzględnianie okresu przejściowego).

Wspólna obsługa w zakresie rachunkowości

W celu ujednolicenia regulacji rachunkowości i ustawy o finansach publicznych usunięto dotychczasowy § 10 ust. 2 związany z powierzeniem prowadzenia rachunkowości placówki innej placówce. Po zmianach sprawozdanie finansowe jednostki obsługiwanej będzie podpisywał kierownik jednostki obsługującej – w zakresie obowiązków powierzonych uchwałą albo porozumieniem, o których mowa w przepisach ustrojowych – oraz główny księgowy tej jednostki. Kierownik ten będzie również odpowiedzialny za przekazanie tego sprawozdania do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. W proponowanym paragrafie 32 wskazano osoby zobowiązane do podpisania nowego sprawozdania – bilansu budżetu państwa. 

Zmiany w zakresie sprawozdawczości

Kolejna grupa zmian dotyczy sprawozdań jednostkowych, łącznych i skonsolidowanych. Wprowadzono definicję jednostki nadrzędnej, przez którą należy rozumieć jednostkę, której organ nadzoruje jednostki lub któremu jednostki podlegają. Definicję tę wprowadzono w związku z dalszymi zmianami w rozporządzeniu, mającymi na celu uporządkowanie kwestii dotyczących sporządzania i przekazywania sprawozdań finansowych (jednostkowych i łącznych), m.in. terminy przekazywania tych sprawozdań.

Jednostki, których sprawozdanie finansowe nie jest włączane do łącznego sprawozdania finansowego, przygotują sprawozdanie  w terminie do 30 kwietnia roku następnego.

Zaznaczyć też trzeba, że księgi rachunkowe mogą być zamykane również na inny dzień, np. w związku z zakończeniem działalności jednostki.

Sprawozdania wysyłane tylko elektronicznie

Główną formą przekazywania sprawozdań staje się forma elektroniczna, ponieważ zobowiązano państwowe jednostki budżetowe do przekazywania sprawozdania finansowego w formie elektronicznej z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa. Będzie temu służył system Trezor, gdzie uruchomione są już funkcjonalności umożliwiające przekazywanie przez państwowe jednostki budżetowe wszystkich elementów sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami.

Jeżeli na skutek nieprawidłowego działania systemu informatycznego jednostka nie będzie mogła przekazać terminowo sprawozdań w sposób elektroniczny, wówczas sprawozdania te przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii.

Łączne sprawozdanie państwowej jednostki budżetowej

Tak jak dotychczas łączne sprawozdanie państwowej jednostki budżetowej – jako jednostki nadrzędnej – składać się będzie ze sprawozdania finansowego jednostki obejmującego całość majątku i operacji księgowych podlegających ewidencji w jednostce budżetowej oraz sprawozdań finansowych jednostek przekazujących swoje sprawozdania jednostce sporządzającej łączne sprawozdanie – po odpowiednim wyłączeniu wzajemnych rozliczeń dokonywanych między tymi jednostkami.

To sprawozdanie będzie także obejmowało informację dodatkową, obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającą informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 12 do rozporządzenia. Ze sprawozdania tego usunięto pozycję „środki na świadczenia pracownicze”, odwołanie do wieloletniej prognozy, a obowiązek przedstawiania informacji na temat środków zabezpieczonych przez JST na te świadczenia będzie wynikał z informacji dodatkowej.

Zmiany zakładają ponadto obowiązek elektronicznego przepływu sprawozdań finansowych pomiędzy zarządami jednostek samorządu terytorialnego a regionalnymi izbami obrachunkowymi. Nałożono obowiązek publikacji sprawozdań finansowych jednostek i placówek oraz łącznego sprawozdania finansowego państwowych jednostek budżetowych – jako jednostek nadrzędnych, w Biuletynie Informacji Publicznej, jednostek je sporządzających, w terminie do 10 maja roku następnego. Jednocześnie obowiązek ten dotyczyć będzie również bilansu budżetu państwa. Jednostki obsługiwane będą informować w Biuletynie Informacji Publicznej o miejscu publikacji swojego sprawozdania finansowego.

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe zostało rozszerzone o informację dodatkową. Jej zakres wskazany zostanie w załączniku do rozporządzenia. Dzięki wprowadzeniu tego dodatkowego elementu sprawozdania finansowego jednostki objęte rozporządzeniem będą miały możliwość ujawniania w sposób usystematyzowany informacji na temat zdarzeń, które zachodziły w jednostce w danym roku. Część z tych informacji była dotychczas wykazywana jako informacje uzupełniające czy objaśnienia dołączane do poszczególnych elementów sprawozdania finansowego (tj. do rachunku zysków i strat czy też do bilansu).

Będzie konieczne ujawnienie jednak też takich danych, jak np.:

 • omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
 • szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,
 • aktualna wartość środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami,
 • kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych,
 • wartość gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego przekazanych w użytkowanie wieczyste z podziałem na formy organizacyjnoprawne jednostek otrzymujących,
 • wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,
 • dane o odpisach, aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych),
 • dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,
 • podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty od roku do trzech lat, od trzech do pięciu lat i powyżej pięciu lat,
 • kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny,
 • łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie,
 • wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie,
 • kwota zabezpieczonych środków pieniężnych na wypłatę świadczeń pracowniczych,
 • koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym,
 • kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie,
 • informacja o rozliczeniach dokonanych w okresie przejściowym, o którym mowa w rozporządzeniu ministra finansów wydanym na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych na rachunkach dochodów i odrębnie wydatków,
 • informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi rozwoju i finansów wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Nowe sprawozdanie

Jednostki będą też miały obowiązek sporządzania bilansu budżetu państwa. Zakres informacji tego sprawozdania został określony w proponowanym załączniku nr 8 do rozporządzenia. Wprowadzenie tego obowiązku wiąże się m.in. z tym, że Komisja Europejska prowadzi prace przygotowawcze, których efektem ma być harmonizacja rachunkowości w jednostkach sektora publicznego w całej Unii Europejskiej. Harmonizacja ma polegać na opracowaniu Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (EPSAS). Celem wprowadzenia wspólnych, europejskich standardów rachunkowości (EPSAS) ma być zwiększenie przejrzystości finansów publicznych i porównywalności sprawozdań finansowych krajów członkowskich.

Pierwszym etapem wdrożenia tych prac ma być – zakładane przez EUROSTAT – przygotowanie przez kraje członkowskie tzw. bilansu otwarcia obejmującego wszystkie aktywa i zobowiązania sektora general government (na zasadach możliwie zbliżonych do IPSAS – International Public Sector Accounting  Standards). 

Bilans ten zostanie sporządzony po raz pierwszy za rok obrotowy 2018.

Kwalifikowany podpis elektroniczny od 2018 roku

Zastąpiono dotychczasowe odesłanie do ustawy o podpisie elektronicznym odesłaniem do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. rozporządzenie EIDAS) zamiast do ustawy o podpisie elektronicznym. Zmiana jest konsekwencją wejścia w życie od 1 lipca 2016 r. rozporządzenia „EIDAS”. Przekazywane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego sprawozdania za 2016 rok powinny zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu rozporządzenia EIDAS. Ale w związku z wprowadzoną w rozporządzeniu zmianą dotyczącą zasad ewidencji operacji w okresie przejściowym wprowadzono przepis, zgodnie z którym w roku 2017 będą nadal obowiązywać dotychczasowe zasady (tj. uwzględnianie okresu przejściowego). Ma to na celu umożliwienie jednostkom dostosowania swoich zasad ewidencji, jak też systemów informatycznych do projektowanej zmiany.

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911).#8 szlemka

szlemka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1557 postów

Napisano 22 listopad 2017 - 08:14

dzięki:)

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych