Skocz do zawartości


odsetki od zobowiązań na koniec kwartału


wróć do serwisu Księgowość 33 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_aga

Guest_aga
 • Goście

Napisano 26 czerwiec 2012 - 07:29

Czy naliczacie na koniec kwartału odsetki od niezapłaconych zobowiązań? Jestesmy zakładem budżetowym. Na koniec braknie mi pieniedzy na uregulowanie wszystkich faktur. Nalicze odsetki na koncie 751 i paragrafie 4580, wykaze w RB-30S ale wiem ze istnieje male prawdopodobienstwo by kontrahenci wystawili nam notę odsetkową. Sama nie bede ich płacić. Co zrobić z takimi odsetkami?

#2 Agnieszka

Agnieszka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 3608 postów

Napisano 26 czerwiec 2012 - 08:07

Ja praktykuje w ten sposób, ze piszę dla kontrahenta takie "Oświadczenie" w którym on rezygnuje z odsetek od należnosci zapłaconej po terminie, wysyłam do niego i proszę o podpisanie.Oczywiscie wczesniej uzgadniam z nim sprawe telefonicznie.W ten sposób nie naliczam i nie płacę odsetekMasz szansę ze twoi konrahenci pójdą na to?

#3 Małgosia

Małgosia

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 430 postów
 • LokalizacjaTrójmiasto

Napisano 27 czerwiec 2012 - 06:51

Kiedy wiem,że nie będę mogła uregulować zobowiązania w terminie piszę prośbę o przedłużenie terminu płatności. Można wysłać e-mailem, faxem itp. Nie zdarzyło mi się, aby nie przedłużyli.Naliczanie samemu sobie odsetek karnych nie ma podstaw. Księgując naliczone odsetki musisz mieć dokument źródłowy , a nim powinna być nota odsetkowa wystawiona przez kontrahenta.

#4 Agnieszka

Agnieszka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 3608 postów

Napisano 27 czerwiec 2012 - 07:50

Oczywiście, ze naliczanie sobie samemu odsetek ma podstawy prawne:1) zobowiązania cywilnoprawne - art. 28 ust. 1 pkt 8 uor2) zobowiązaniapubliczno prawne - art. 53 § 1 i 2 oraz art. 55 § 1 Ordynacji podatkowej3) zobowiazania publicznoprawne - art. 23 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

#5 Małgosia

Małgosia

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 430 postów
 • LokalizacjaTrójmiasto

Napisano 27 czerwiec 2012 - 09:00

Oczywiście, ze naliczanie sobie samemu odsetek ma podstawy prawne:1) zobowiązania cywilnoprawne - art. 28 ust. 1 pkt 8 uor2) zobowiązaniapubliczno prawne - art. 53 § 1 i 2 oraz art. 55 § 1 Ordynacji podatkowej3) zobowiazania publicznoprawne - art. 23 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Aga nie ma żadnych podstaw, aby samej sobie naliczać odsetki ustawowe od nieterminowej zapłaty za fakturę. Jeszcze togo by brakowało, aby każdy sam robił noty odsetkowe w imieniu kontrahenta i jeszcze taką notę mu wysłał, zapłacił za znaczek i poniósł resztę kosztów.Punkty, które wymieniłaś mają się do tematu jak pies do jeża, a analogicznie jak odsetki ustawowe do odsetek podatkowych. Co mają odsetki ustawowe do podatkowych i zobowiązań?

#6 Agnieszka

Agnieszka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 3608 postów

Napisano 27 czerwiec 2012 - 09:17

No przykro mi, że znowu czegoś nie rozumieszDołączona grafika http://rb.infor.pl/i...e=search#result

#7 Małgosia

Małgosia

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 430 postów
 • LokalizacjaTrójmiasto

Napisano 27 czerwiec 2012 - 09:45

Agnieszko nie mam dostępu do linku

#8 Agnieszka

Agnieszka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 3608 postów

Napisano 27 czerwiec 2012 - 10:04

Tym bardziej mi przykroDołączona grafika

#9 gabi

gabi

  gabi

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 3045 postów
 • LokalizacjaCentrum Polski-jednostka budżetowa

Napisano 27 czerwiec 2012 - 10:18

wklejam artykuł


Odsetki i opłaty karne za zwłokę w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnychIzabela Motowilczuk
Prowadzenie działalności statutowej przez jednostki należące do sektora finansów publicznych wiąże się z realizacją wielu różnorodnych operacji gospodarczych, z których część skutkuje powstaniem po stronie tych jednostek zobowiązań. Kryzys finansowy, który dotknął w ostatnich latach wszystkie jednostki uczestniczące w obrocie gospodarczym, spowodował także, że w jednostkach sfery publicznej coraz częściej mamy do czynienia z zobowiązaniami z tytułu odsetek i opłat karnych za zwłokę w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych. Jakie kroki powinno zatem podjąć kierownictwo jednostek, aby w możliwie największym zakresie ograniczyć obciążenia budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu tych opłat?
Zobowiązania to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania przez jednostkę świadczeń na rzecz innych podmiotów o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki (art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości). Zobowiązania cywilnoprawne jednostek sektora finansów publicznych powstają w wyniku zawierania przez nie różnorodnych umów o wykonanie na ich rzecz dostaw, usług i robót budowlanych i w większości ulegają likwidacji poprzez ich spełnienie (zapłatę), rzadziej w wyniku potrącenia, umorzenia lub przedawnienia.
Jednostki organizacyjne należące do sektora finansów publicznych mają obowiązek wydatkować środki publiczne zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych wydatków, na cele i w wysokości ustalonej w planie finansowym jednostki oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań (art. 44 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Przytoczona reguła dokonywania wydatków publicznych ma zapewnić racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi oraz nieobciążanie budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego dodatkowymi kwotami z tytułu:
l odsetek za zwłokę,
l kar umownych,
l kosztów egzekucyjnych i sądowych,
l innych opłat karnych.
Zasadnicze znaczenie tej reguły dla gospodarki sektora publicznego podkreślone zostało także w ten sposób, że jej nieprzestrzeganie zagrożone jest pociągnięciem do odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Zagrożone karą jest:
l niewykonanie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat,
l dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do niewykonania zobowiązania jednostki, którego termin upłynął, wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej
– art. 16 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Jeśli jednostka sektora finansów publicznych będąca dłużnikiem spóźni się ze spełnieniem (spłatą) swoich zobowiązań pieniężnych, jest tak jak inne podmioty gospodarcze zobowiązana do uiszczenia odsetek za zwłokę, zgodnie z art. 359 § 3 oraz art. 481 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: k.c.) stanowiącymi, że: jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Stopa, według której nalicza się odsetki, może wynikać z umowy zawartej między stronami, jeśli jednak nie została w ten sposób ustalona, należą się odsetki ustawowe, określane przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia (aktualnie jest to rozporządzenie z 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia odsetek ustawowych, które wynoszą 13% w stosunku rocznym).
Oprócz konieczności zapłaty odsetek za zwłokę w regulowaniu zobowiązań, z umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych może wynikać również obowiązek uiszczenia w takim przypadku opłat z tytułu kar umownych za nienależyte wywiązywanie się z umowy, a jeśli wykonawca/dostawca poniósł w związku z tym szkodę – może także domagać się stosownego odszkodowania. Nieterminowe regulowanie zobowiązań może wreszcie pociągnąć za sobą także poniesienie przez jednostkę sektora finansów publicznych wydatków z tytułu opłat sądowych i egzekucyjnych, jeśli kontrahent będzie chciał wyegzekwować ich spłatę na drodze przymusowej.
Ponieważ generalnie jednostki sektora finansów publicznych mają obowiązek opłacać swoje zobowiązania w terminie – jeżeli już doszło do opóźnień i powstania zobowiązań z tytułu odsetek/opłat karnych – kierownictwo tych jednostek powinno podjąć wszelkie możliwe środki, aby uniknąć ich zapłaty, czyli uszczuplenia środków publicznych.
Przykłady trzech działań pozwalających uniknąć uszczuplenia środków publicznych z tytułu odsetek i opłat karnych za nieterminowe regulowanie zobowiązań
Niezależnie od przyczyny, która spowodowała nieterminowe uregulowanie zobowiązań przez jednostkę, jej kierownictwo może i powinno:
1) wystąpić do wierzycieli o przesunięcie terminów płatności przeterminowanych zobowiązań – co pozwoli uniknąć zapłaty odsetek za zwłokę w ogóle lub ograniczy związane z tym koszty (za okres odroczenia odsetek się nie nalicza),
2) zawrzeć z wierzycielami zamierzającymi skierować dochodzenie swoich należności na drogę egzekucji ugody, dotyczące możliwości rozłożenia na raty spłat zadłużenia, tak aby uniknąć ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z opłatami sądowymi i egzekucyjnymi,
3) wystąpić do wierzycieli z wnioskami o umorzenie naliczonych odsetek za zwłokę i kar umownych.
W przypadku zobowiązań cywilnoprawnych jednostek sektora finansów publicznych ich umorzenie odbywa się na zasadach określonych w art. 508 k.c. – zgodnie z którym zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Konstrukcja przytoczonego przepisu wskazuje, że zwolnienie z długu następuje w drodze zawarcia umowy pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, w której wierzyciel zrzeka się przysługującej mu wierzytelności, a dłużnik oświadcza, że to zrzeczenie przyjmuje.
Umowa o zwolnienie z długu może być zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu (np. w jednostkach należących do sektora publicznego często spotyka się umowy, w których umarzane są odsetki za zwłokę/kary umowne pod warunkiem spłaty należności głównej w określonym przez strony terminie). Jeżeli strony umowy nie postanowiły inaczej, wygaśnięcie wierzytelności, która jest przedmiotem umowy o zwolnienie z długu, następuje z chwilą zawarcia umowy, strony mogą jednak przyjąć także wcześniejszy lub późniejszy termin wygaśnięcia wierzytelności. Zwolnienie z długu może dotyczyć całości lub części należności głównej i należności ubocznych, jak też samych tylko należności ubocznych (odsetek za zwłokę, kar umownych) – o jego zakresie rozstrzygają strony w zawieranej umowie.
Jednostki sektora finansów publicznych uzyskujące umorzenie swoich długów powinny zawsze pamiętać o udokumentowaniu tego faktu na piśmie – z jednej strony jest to konieczne, aby móc dokonać odpisu należności głównych i naliczonych odsetek w ewidencji księgowej, z drugiej strony jest ważne ze względów dowodowych. W praktyce jednostek samorządu terytorialnego zdarzały się bowiem przypadki, kiedy ich jednostki organizacyjne uzyskiwały umorzenie odsetek/opłat karnych w drodze „ustnych porozumień” lub „uzgodnień” z kierownictwem kontrahentów, które następnie nie były honorowane przez kolejne osoby obejmujące stanowiska kierownicze, a także likwidatorów czy syndyków masy upadłości – dążących do odzyskania jak największych kwot należności. W konsekwencji jednostki nieposiadające dokumentów na dowód umorzenia ich zobowiązań były zmuszone do regulowania często dużych kwot odsetek za zwłokę i kar umownych naliczanych jednorazowo za kilkuletnie okresy nieobjęte jeszcze przedawnieniem.
PRZYKŁAD
Samorządowa jednostka budżetowa na skutek nieotrzymywania na czas środków na pokrycie swoich wydatków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego opłacała w ciągu 2010 r. po terminie zobowiązania z tytułu opłat za dostawy energii elektrycznej. Kontrahent jednostki 30 grudnia 2010 r. przesłał jej notę obciążeniową na kwotę ogółem 3089 zł z tytułu odsetek za zwłokę naliczonych od nieterminowych płatności za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2010 r. Po wystąpieniu kierownika jednostki do kontrahenta z prośbą o umorzenie tych odsetek, kontrahent wyraził na to zgodę i obie strony 20 stycznia 2011 r. zawarły umowę o zwolnienie z długu o następującej treści:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Opisane działania dotyczą zarówno takich sytuacji, gdy konieczność zapłaty odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań jest wynikiem okoliczności niezależnych od jednostki, jak i takich, gdzie wynika to z niewłaściwego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez pracowników jednostki. Do opóźnień w zapłacie zobowiązań z winy pracowników jednostki dochodzi zazwyczaj na skutek:
l nieprawidłowego ustalenia obiegu dokumentów księgowych w jednostce, powodującego, że rachunki i faktury nie spływają terminowo z komórek merytorycznych do komórki księgowości,
l nieprzestrzegania przez pracowników komórek merytorycznych oraz komórki księgowości ustaleń dotyczących terminów obiegu dokumentacji księgowej,
l zaginięcia dowodów księgowych w efekcie nieprzestrzegania przez pracowników zasad ich przechowywania i zabezpieczania.
Jeśli można ustalić, który z pracowników jednostki ponosi winę za powstanie opóźnienia skutkującego koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę lub innych opłat karnych, kierownik jednostki powinien wziąć pod uwagę dochodzenie od niego odpowiedzialności za powstałą szkodę na zasadach ogólnych, wynikających z art. 114–122 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zgodnie z nimi pracownik, który na skutek niewykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi za nią materialną odpowiedzialność w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody – z wyjątkiem przypadku, gdy pracownik szkodę wyrządził umyślnie, ponieważ w takim razie jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości. Za wykazanie wysokości szkody oraz okoliczności uzasadniających odpowiedzialność pracownika odpowiada pracodawca.
PodstawY prawnE
w Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278)
w Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726)
w Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228)
w Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432)
w Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432)
w Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia odsetek ustawowych (Dz.U. Nr 220, poz. 1434)

#10 Agnieszka

Agnieszka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 3608 postów

Napisano 27 czerwiec 2012 - 10:40

Ale to nie ten, który ja dałam w linku

#11 gabi

gabi

  gabi

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 3045 postów
 • LokalizacjaCentrum Polski-jednostka budżetowa

Napisano 27 czerwiec 2012 - 11:09

no cóż Agnieszko otwierając z linka który podałaś wyskakuje ten artykuł, więc moze pomyliłaś linki

#12 Agnieszka

Agnieszka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 3608 postów

Napisano 27 czerwiec 2012 - 11:11

No to jeszcze raz http://rb.infor.pl/i...e=search#result

#13 Agnieszka

Agnieszka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 3608 postów

Napisano 27 czerwiec 2012 - 11:12

Ten art "nie da się" wkleić

#14 gabi

gabi

  gabi

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 3045 postów
 • LokalizacjaCentrum Polski-jednostka budżetowa

Napisano 27 czerwiec 2012 - 11:15

dało się wkleić
Odsetki od zobowiązańIzabela Motowilczuk
Czy konieczny jest zapis w polityce rachunkowości dotyczący jednostek budżetowych na wypadek wystąpienia zaległości w płatności zobowiązań (wobec kontrahentów, ZUS itp.)? Chodzi o to, czy jednostka budżetowa, mimo braku wezwań do naliczania odsetek, musi takie odsetki naliczać i księgować, jeśli zobowiązania reguluje nieterminowo? Jak postępować w przypadku, gdy kontrahent nie domaga się zapłaty odsetek, a jednostka takie naliczyła, lecz ich nie przekazała – czy powinno się je wyksięgować?
Jednostka budżetowa (niezależnie od tego, czy należy do sektora rządowego, czy też samorządowego) nie może wprowadzić do polityki rachunkowości zapisów, które zwalniają ją całkowicie z obowiązku ujmowania w księgach rachunkowych odsetek za zwłokę w regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych lub cywilnoprawnych. Wynika to między innymi z ogólnych zasad prowadzenia rachunkowości, określonych w przepisach art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor), które wymagają, aby jednostki stosowały przyjęte zasady (politykę) rachunkowości rzetelnie i jasno, przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy, w tym w szczególności ujmując w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte, przypadające na ich rzecz przychody i obciążające je koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
Zasady dotyczące ewidencjonowania odsetek
W zakresie ujmowania w księgach rachunkowych jednostek sektora finansów publicznych odsetek należnych ich kontrahentom za zwłokę w przypadku nieterminowego uregulowania zobowiązań przez te jednostki obowiązują zasady określone w ustawie z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dalej: uofp) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (dalej: rozporządzenie w sprawie planów kont) – patrz tabela
Tabela. Zasady dotyczące ewidencjonowania odsetek
Dołączona grafika
Jak więc wynika z przepisów podanych w tabeli, jednostki budżetowe nie mogą generalnie odstąpić od ewidencjonowania w swoich księgach rachunkowych odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań i dotyczy to również tych przypadków, gdy mimo nieterminowego uregulowania zobowiązania same ich nie naliczyły i nie zapłaciły, a wierzyciel nie wezwał tych jednostek do ich uiszczenia.
Jeśli natomiast chodzi o prawidłowe postępowanie w zakresie naliczania, uiszczania i ewidencjonowania odsetek za zwłokę od nieterminowo regulowanych zobowiązań, to w zależności od tego, czy mamy do czynienia z odsetkami za opóźnienia w płatnościach należności publicznoprawnych (czyli różnego rodzaju podatków, ale także składek na ubezpieczenie społeczne), czy też cywilnoprawnych – różne będą stosowane w tym zakresie rozwiązania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
Zobowiązania publicznoprawne
Jeśli chodzi o zobowiązania publicznoprawne – czyli wszelkie zobowiązania jednostki budżetowej, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa; dalej: Ordynacja podatkowa (w przypadku jednostek budżetowych mogą to być między innymi podatki i opłaty lokalne, opłaty skarbowe, podatek od towarów i usług) – topodatnik, który opóźnił się w zapłacie zobowiązania podatkowego, ma obowiązek sam naliczyć odsetki za zwłokę i wpłacić je bez wezwania organu podatkowego (zgodnie z przepisami art. 53 § 1 i 2 oraz art. 55 § 1 Ordynacji podatkowej). Jeśli tego nie zrobi, organ podatkowy rozliczy dokonaną przez podatnika wpłatę zgodnie z dyspozycją przepisu art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że jeżeli dokonana przez podatnika wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę. W takim przypadku o dokonanym zaliczeniu podatnik zostanie zawiadomiony przez organ podatkowy, który ma obowiązek wydać postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, na które służy zażalenie.
Ordynacja podatkowa przewiduje w art. 54 § 1 różne sytuacje, w których nie nalicza się odsetek za zwłokę – w praktyce najczęstsze zastosowanie ma przepis z pkt 5 – stanowiący, że nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej (obecnie według stanu na 28 września 2009 r. jest to kwota 6,60 zł).
Oczywiście podany przykład dotyczy sytuacji najczęściej występującej w jednostkach sektora finansów publicznych i nie wyczerpuje w całości wszystkich przypadków dotyczących ustalania wysokości, uiszczania oraz korzystania z ulg w spłacie odsetek za zwłokę, wynikających z nieterminowego uiszczania należności publicznoprawnych, opisanych w Ordynacji podatkowej.
Podobnie jak z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych, rzecz ma się z odsetkami za zwłokę należnymi od nieterminowo regulowanych zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, których zasady naliczania i uiszczania regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych). Od niewpłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w Ordynacji podatkowej (art. 23 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), z tym że także i tu nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeśli ich wysokość nie przekraczałaby kwoty 6,60 zł. Również w przypadku odsetek za zwłokę od nieterminowo opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne płatnik składek jest zobowiązany do opłacenia ich bez wezwania, a jeśli dokonana przez niego wpłata nie pokryje w całości kwoty zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, wpłata ta zostanie zaliczona proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek (wynika to z art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który nakazuje w takiej sytuacji stosować odpowiednio przepisy art. 55 Ordynacji podatkowej).
Zobowiązania cywilnoprawne
W przypadku odsetek za zwłokę od nieterminowo opłaconych przez jednostkę budżetową zobowiązań cywilnoprawnych nie ma uregulowań ustawowych nakazujących naliczanie i opłacanie tych odsetek przez dłużnika bez wezwania (choć zgodnie z zasadą swobody umów, strony mogą zawrzeć takie postanowienia w umowie i wtedy będą one dla nich wiążące).
Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia (co oznacza, że jest to jego uprawnienie, ale nie obowiązek), chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności (art. 481 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; dalej: k.c.). To, według jakiej stopy procentowej będą naliczane te odsetki, powinno wynikać z umowy zawartej pomiędzy stronami; jeśli w umowie stosowne postanowienia nie zostały zawarte, należą się odsetki ustawowe. Ponieważ k.c. nie wskazuje terminu, w jakim powinny zostać uiszczone odsetki za zwłokę w spłacie zobowiązań – jeśli strony nie uregulowały tego odmiennie w zawartej umowie – powinny zostać one zapłacone niezwłocznie po otrzymaniu wezwania do ich opłacenia przez wierzyciela (wezwanie to może przybrać formę noty odsetkowej lub wyliczenia na fakturze obejmującej kolejny okres rozliczeniowy itp.).
Zobowiązania z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań ulegają przedawnieniu na zasadach ogólnych przewidzianych dla świadczeń okresowych – czyli zgodnie z postanowieniami art. 118 k.c. – z upływem lat trzech. W praktyce więc, jeżeli wierzyciel nie zażądał od dłużnika opłacenia odsetek od razu, może to nadal zrobić w każdym czasie i nie jest ograniczony żadnym terminem – jedynie jeśli zgłosi żądanie zapłaty odsetek po upływie okresu ich przedawnienia, dłużnik będzie mógł zgodnie z art. 117 § 2 k.c. uchylić się od jego zaspokojenia, powołując się na jego przedawnienie.
Ponieważ zgodnie z przepisami art. 28 ust. 1 pkt 8 uor, zobowiązania nie rzadziej niż na dzień bilansowy należy wyceniać w kwocie należnej do zapłaty (a więc obejmującej zarówno należność główną, jak i należne odsetki za zwłokę), w księgach rachunkowych jednostek budżetowych powinny być ujęte odsetki należne za nieterminowe regulowanie zobowiązań. Można ich nie wykazywać jedynie wtedy, gdy jednostka jest w posiadaniu pisma od wierzyciela – w którym zrzeka się on naliczania odsetek w przypadkach nieterminowych płatności – przy czym ważne jest zachowanie w tym przypadku formy pisemnej – ponieważ w praktyce jednostek samorządowych często zdarzały się sytuacje, że sprawy te były załatwiane wyłącznie w formie nieformalnych, ustnych uzgodnień. Niestety, te nieformalne uzgodnienia były nieprzydatne w sytuacji, gdy wierzyciel został postawiony w stan likwidacji lub upadłości i likwidator bądź syndyk przystępowali do ściągania należności od firm – wzywając wszystkich dłużników do opłacenia niedochodzonych wcześniej odsetek za zwłokę od wszystkich nieterminowych płatności za kilka lat wstecz.
Jednostki budżetowe, które są zobowiązane do przestrzegania zasad wynikających z przepisów art. 35 ust. 3 pkt 3 uofp odnośnie do terminowego regulowania zobowiązań, których naruszenie i zapłata w związku z tym odsetek za zwłokę może grozić odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, powinny na bieżąco starać się uzyskać od wierzycieli pisma o rezygnacji z naliczania należnych odsetek za zwłokę w regulowaniu zobowiązań bądź o anulowaniu odsetek już naliczonych. Wyjaśnienie odnośnie do takich odsetek i uzgodnienia z kontrahentami mogą być przeprowadzone także w ramach rocznej inwentaryzacji sald należności i zobowiązań jednostki.
W sytuacji gdy jednostka budżetowa otrzymała od kontrahenta notę odsetkową i ujęła odsetki w swoich księgach rachunkowych – a następnie uzyskała od kontrahenta zgodę na ich anulowanie lub umorzenie – np. w przypadku gdy kontrahent w zawartej ugodzie dotyczącej ratalnej spłaty zaległych zobowiązań zgodził się na umorzenie należnych odsetek za zwłokę pod warunkiem uregulowania należności głównej bądź też zgodził się na bezwarunkowe anulowanie naliczonych odsetek – naliczone odsetki należy wyksięgować.
Podstawy prawne
● Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)
● Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666)
● Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 57, poz. 466)
● Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 71, poz. 609)
● Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 79, poz. 662)
● Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 72, poz

#15 Agnieszka

Agnieszka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 3608 postów

Napisano 27 czerwiec 2012 - 11:39

No i superDołączona grafika mnie wpisywało "wystapił błąd"

#16 gabi

gabi

  gabi

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 3045 postów
 • LokalizacjaCentrum Polski-jednostka budżetowa

Napisano 27 czerwiec 2012 - 11:44

trzeba mieć czarodziejską myszkęDołączona grafika

#17 Agnieszka

Agnieszka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 3608 postów

Napisano 27 czerwiec 2012 - 13:05

achaDołączona grafika

#18 Małgosia

Małgosia

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 430 postów
 • LokalizacjaTrójmiasto

Napisano 27 czerwiec 2012 - 19:06

Czy naliczacie na koniec kwartału odsetki od niezapłaconych zobowiązań? Jestesmy zakładem budżetowym. Na koniec braknie mi pieniedzy na uregulowanie wszystkich faktur. Nalicze odsetki na koncie 751 i paragrafie 4580, wykaze w RB-30S ale wiem ze istnieje male prawdopodobienstwo by kontrahenci wystawili nam notę odsetkową. Sama nie bede ich płacić. Co zrobić z takimi odsetkami?

W odpowiedzi na w/w post pytajacej Gość aga, moje stanowisko jest niezmienne. linki przesłane przez użytkowniczki Agnieszka i Gabi są jedynie potwierdzeniem zasadności.Odsetki podatkowe nie mają tu nic do rzeczy wobec tego analogicznie jak pies do jeża więc nie ma tematu wedle sytuacji przedstawionej.Sytuacja dotyczy odsetek ustawowych od zobowiązań, gdzie kontrahent nie wystawił noty odsetkowej, a Gość aga chce na ochotnika zaksięgować na konto kosztów finansowych 751/201 ich naliczenie przez samą siebie.1. Ewidencje dokonuje się na podstawie dokumentów źródlowych(głównie zewnętrznych).Pytanie- na podstwie jakiego dokumentu pytająca ma dokonać księgowania 751/201? (odsetki od zobowiązań)Do tego służy nota odsetkowa i Gość aga nie może sobie wystawić takiej noty, a także w imieniu kontahenta. Księgowanie 751/201 bez wiedzy kontrahenta jest niedopuszczalne wobec tego kontrahent musi coś otrzymać.Aga wyraźnie napisała cyt:( istnieje male prawdopodobienstwo by kontrahenci wystawili nam notę odsetkową). Nie ma noty, czyli nie ma dokumentu więc nie ma nic. Jeżeli w jednej jednostce jest koszt to w drugiej musi byc przychód.Przy ewentualnym uzgadnianiu obrotów i sald salda nie będą się zgadzały, a muszą suma sumarum.PSNapisalaś Agnieszko ,że czegoś nie rozumiem. Rozumiem , a mianowicie to, że:Nie potrafisz odróżnić odsetek podatkowych od ustawowych dlatego też w pierwszym poście wysłałaś w podpunktach art. o zobowiązaniach cywilnoprawnych dot. podatów i ubezpieczeń. Sytuacja nie dotyczy , ani US, ani ZUS. Proponuje przeczytać to co tu wysłałaś dokładnie i ze zrozumieniem, bo ja choć nie mam dostępu do tych informacji co Ty, te przepisy znam na pamięć.

#19 gabi

gabi

  gabi

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 3045 postów
 • LokalizacjaCentrum Polski-jednostka budżetowa

Napisano 27 czerwiec 2012 - 20:36

Małgosiu jak dla mnie naliczanie sobie odsetek od zobowiązań to jest głupota grożąca dyscypliną budżetową, to po pierwsze, po drugie w swojej praktyce zawodowej nie spotkałam się żeby moje koleżanki z innych jednostek naliczały sobie same odsetki. po trzecie wklejone przez ze mnie artykuły są tylko dla tego że nie miałaś dostępu do tych linków , po czwarte życzę dobrej nocyDołączona grafika

#20 Małgosia

Małgosia

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 430 postów
 • LokalizacjaTrójmiasto

Napisano 27 czerwiec 2012 - 20:45

Gabi od początku znałam Twoje intencje. Przepraszam jeżeli niefortunnie napisałam. Wymieniłam Twój nick i Agnieszki, aby wiadomo było, do których i kogo postów sie odnoszę. Nie miałam złych zamiarów. Dziękuję i wzajemnieDołączona grafika wszystki zreszta i każdemu z osobna. Mamy trudny zawód.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych