Skocz do zawartości


rozmowa z adwokatem na GG


6 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_

Guest_
  • Goście

Napisano 12 listopad 2009 - 18:31

Witam.


Rozmawiałem z adwokatem na gg o moich sprawach karnych i pewnych problemach natury pewnej
i prokurator w jednej sprawie wniósł o przeprowadzenie dowodów i są te rozmowy w aktach. Sąd oczytał te rozmowy i wtedy prokurator twierdził, że tutaj nie ma tajemnicy adwokackiej, bo nie wiadomo z kim rozmawiam na GG. To Ja powiedziałem, że to nie ja rozmawiałem z tą osobą trzeba ustalić kto się pode mnie podszył i kto to ten adwokat. Sędzia się zastanawiała i rozglądała po sali.eh. Co robić?

#2 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
  • Goście

Napisano 12 listopad 2009 - 20:47

Jeśli prokurator sam twierdzi, że nie wiadmo z kim Pan rozmawia to sam chyba nie wie po co wnosi o takowy dowód z owej rozmowy gg. Wnieść o oddalenie wniosku z uwagi, że nie ma znaczenia na rostrzygnięcie sprawy (art. 170 par 1 pkt 3 k.p.k.).


CYTATArt. 170.
§ 1. Oddala się wniosek dowodowy, jeżeli:
1) przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne,
2) okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia
sprawy albo jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy,
3) dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności,
4) dowodu nie da się przeprowadzić,
5) wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania.
§ 2. Nie można oddalić wniosku dowodowego na tej podstawie, że dotychczasowe
dowody wykazały przeciwieństwo tego, co wnioskodawca zamierza udowodnić.
§ 3. Oddalenie wniosku dowodowego następuje w formie postanowienia.
§ 4. Oddalenie wniosku dowodowego nie stoi na przeszkodzie późniejszemu dopuszczeniu
dowodu, chociażby nie ujawniły się nowe okoliczności.

#3 Guest_-praw-buonarroti

Guest_-praw-buonarroti
  • Goście

Napisano 22 listopad 2009 - 02:58

CYTATJeśli prokurator sam twierdzi, że nie wiadmo z kim Pan rozmawia to sam chyba nie wie po co wnosi o takowy dowód z owej rozmowy gg. Wnieść o oddalenie wniosku z uwagi, że nie ma znaczenia na rostrzygnięcie sprawy (art. 170 par 1 pkt 3 k.p.k.).

Jednak z tego co napisał Pinki wynika, że wniosek dowodowy został uwzględniony bo rozmowy zostały przez sąd odczytane. Poza tym, jeżeli nie wynika z kim Pinki rozmawiał, a z terści tej rozmowy wynika, że prowadził ją Pinki i jeżeli treść tych rozmów wnosi coś nowego do sprawy (bez względu na to z kim Pinki rozmawiał) to może dobrze byłoby wskazać na adwokata, który rozmawiał z Pinkim. Czy wówczas taki dowód objęty tajemnicą adw., a uzyskany przez przez prokuratora mógłby stanowić dowód w sprawie?

#4 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
  • Goście

Napisano 22 listopad 2009 - 12:56

Raz, że trzeba najpierw ustalić czy takowy dowód objęty jest tajemnicą adwokacką (czy była to rozmowa w ramach udzielania stricte porady prawnej lub prowadzonej przez adwokata sprawy). Dwa- wolno nawet przesłuchiwać adwokata co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru
sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. W postępowaniu przygotowawczym w przedmiocie przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie decyduje sąd, na posiedzeniu bez udziału stron, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia wniosku prokuratora. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

CYTATArt. 178.
Nie wolno przesłuchiwać jako świadków:
1) obrońcy lub adwokata działającego na podstawie art. 245 § 1 co do faktów, o
których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę,
2) duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi.

CYTATArt. 179.
§ 1. Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy państwowej mogą być przesłuchane
co do okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek, tylko po zwolnieniu
tych osób od obowiązku zachowania tajemnicy przez uprawniony organ
przełożony.
§ 2. Zwolnienia wolno odmówić tylko wtedy, gdyby złożenie zeznania wyrządzić
mogło poważną szkodę państwu.
§ 3. Sąd lub prokurator może zwrócić się do właściwego naczelnego organu administracji
rządowej o zwolnienie świadka od obowiązku zachowania tajemnicy.

CYTATArt. 180.
§ 1. Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy służbowej lub tajemnicy związanej
z wykonywaniem zawodu lub funkcji, mogą odmówić zeznań co do okoliczności,
na które rozciąga się ten obowiązek, chyba że sąd lub prokurator
zwolni te osoby od obowiązku zachowania tajemnicy.
§ 2. Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy
prawnego, lekarskiej lub dziennikarskiej mogą być przesłuchiwane co do faktów
objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru
sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego
dowodu. W postępowaniu przygotowawczym w przedmiocie przesłuchania lub
zezwolenia na przesłuchanie decyduje sąd, na posiedzeniu bez udziału stron, w
terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia wniosku prokuratora. Na
postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
§ 3. Zwolnienie dziennikarza od obowiązku zachowania tajemnicy nie może dotyczyć
danych umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, listu
do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również identyfikację
osób udzielających informacji opublikowanych lub przekazanych do opublikowania,
jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych.
§ 4. Przepisu § 3 nie stosuje się, jeżeli informacja dotyczy przestępstwa, o którym
mowa w art. 240 § 1 Kodeksu karnego.
§ 5. Odmowa przez dziennikarza ujawnienia danych, o których mowa w § 3, nie
uchyla jego odpowiedzialności za przestępstwo, którego dopuścił się publikując
informację.

CYTATArt. 181.
§ 1. W wypadkach przewidzianych w art. 179 i 180 sąd przesłuchuje taką osobę na
rozprawie z wyłączeniem jawności.
§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania,
przechowywania i udostępniania protokołów przesłuchań oskarżonych,
świadków, biegłych i kuratorów, a także innych dokumentów lub przedmiotów,
na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej
albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji, jak również dopuszczalny
sposób powoływania się na takie przesłuchania, dokumenty i
przedmioty w orzeczeniach i pismach procesowych, mając na uwadze konieczność
zapewnienia właściwej ochrony tajemnicy przed nieuprawnionym
ujawnieniem.

#5 Guest_

Guest_
  • Goście

Napisano 23 listopad 2009 - 17:59

Mimo, że dowód został przeprowadzony, nie będę z tym nic już robił ujmę to w apelacji, bo sąd powinien według K.P.K. przesłuchać adwokata jeszcze i ustalić jego dane a nie tylko odczytać rozmowy

#6 Guest_marek

Guest_marek
  • Goście

Napisano 11 styczeń 2014 - 00:24

Witam!
potrafię grawerować - np zrobć napis na szklance
chciałbym umieścić ogłoszenie np na tablica.pl o mojej usłudze. czy muszę rejestrować działalność lub coś innego robić żeby działaś legalnie?

#7 Guest_małgorzata

Guest_małgorzata
  • Goście

Napisano 14 styczeń 2020 - 20:39

Czy iść do sądu sprawa dot. Zasiedzena nieruchomości 30 lat . Nie opłacałam podatku . Płaci teściowa lecz poza tym nie interesuje się nieruchomością czy można wygrać taką sprawęDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych