Skocz do zawartości


sprawa karna a zaświadczenie o niekaralności


10 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-w5cezar

Guest_-praw-w5cezar
 • Goście

Napisano 27 maj 2009 - 18:16

Witam.
Dziękuję za wyczerpujące wyjaśnienia.
Pozdrawiam.

#2 Guest_-praw-tom24

Guest_-praw-tom24
 • Goście

Napisano 27 maj 2009 - 19:17

USTAWA
z dnia 24 maja 2000 r.
o Krajowym Rejestrze Karnym:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Karny, zwany dalej "Rejestrem".
2. W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:
1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;
4) prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych;
5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.1)), zwanej dalej "ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich";
7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;
8) poszukiwanych listem gończym;
9) tymczasowo aresztowanych;
10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.
3. W Rejestrze gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.2)).

W trakcie postępowania nie figuruje Pan w Krajowym Rejestrze Karnym (jeśli nie jest Pan tymczasowo aresztowany).

WSCEZAR napisał:
Czy jeśli ponownie zostałbym skazany taka informacja zostaje przekazana do pracodawcy?

Pracodawca nie jest informowany o wyroku skazującym. Co najwyżej jest informowany w sytuacji, gdy zamiast orzeczonego (w ramach kary ograniczenia wolności) obowiązku wykonywania wskazanej pracy - orzeczono potrącanie określonej części wynagrodzenia. Wtedy pracodawca dowie się o skazaniu:

USTAWA
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny wykonawczy:

Art. 59. § 1. Jeżeli w stosunku do skazanego zatrudnionego, zamiast obowiązku wykonywania wskazanej pracy, orzeczono potrącanie określonej części wynagrodzenia za pracę, sąd przesyła odpis orzeczenia zakładowi pracy zatrudniającemu skazanego, podając jednocześnie, na czyją rzecz mają być dokonywane potrącenia i dokąd powinny być wpłacane, a nadto wskazując, z jakich składników wynagrodzenia za pracę i w jaki sposób należy ich dokonywać.
§ 2. Wypłacając wynagrodzenie skazanemu, potrąca się określoną w orzeczeniu część wynagrodzenia i bezzwłocznie przekazuje potrąconą kwotę stosownie do otrzymanych wskazań, zawiadamiając o tym sąd. Koszty związane z przekazywaniem tych kwot odlicza się od dokonywanych potrąceń.

Poza tym, w toku postępowania sąd zawiadamia pracodawcę o tymczasowym aresztowaniu:


USTAWA
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks postępowania karnego:

Art. 261. § 1. O zastosowaniu tymczasowego aresztowania sąd jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić osobę najbliższą dla oskarżonego; może to być osoba wskazana przez oskarżonego.
§ 2. Na wniosek oskarżonego można również zawiadomić inną osobę zamiast lub obok osoby wskazanej w § 1.
§ 3. O zastosowaniu tymczasowego aresztowania sąd jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę, szkołę lub uczelnię, w stosunku do żołnierza - jego dowódcę, a w przypadku, gdy oskarżonym jest przedsiębiorca lub niebędący pracownikiem członek organu zarządzającego przedsiębiorcy, na jego wniosek - zarządzającego przedsiębiorstwem

WSCEZAR napisał:
Jaki okres czasu pozostaje wpis o wyroku w dokumentach?

To zależy jaki wyrok Pan otrzyma. Dla przykładu przyjmując, że taki jak Pan otrzymał przed ponownym rozpatrzeniem sprawy - czyli rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, to skazanie ulega zatarciu z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Okres próby biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia:


USTAWA
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny:

Art. 76. § 1. Skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.
§ 2. Jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania; nie dotyczy to środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 5.

(...)

Art. 70. § 1. Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:
1) od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
2) od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
§ 2. W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art. 64 § 2, okres próby wynosi od 3 do 5 lat.

(...)

Art. 106. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych.
orzeczenia sądów

Art. 106a. Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15.

Czyli od dnia uprawomocnienia się wyroku liczymy 4 lata + 6 miesięcy - z tym dniem skazanie uważa się za niebyłe ex lege - to znaczy nie musi Pan składać żadnych wniosków.

Orzeczenie (czyli wyrok albo postanowienie) staje się prawomocne, gdy:
- upłynął termin do wniesienia środka odwoławczego i strona nie wniosła w tym terminie żadnego środka
- stronie odmówiono przyjęcia środka odwoławczego, a nie zaskarżyła ona tego zarządzenia
- stronie odmówiono przyjęcia środka odwoławczego, strona zaskarżyła zarządzenie o odmowie, ale zarządzenie to utrzymano w mocy
- strona cofnęła środek odwoławczy, a brak jest podstaw do rozpoznania go mimo cofnięcia

#3 Guest_-praw-w5cezar

Guest_-praw-w5cezar
 • Goście

Napisano 27 maj 2009 - 18:16

Witam. Jestem w następującej sytuacji.
W styczniu zostałem skazany przez Sąd pierwszej instancji na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na cztery lata oraz dozór kuratora. Od wyroku się odwołałem. Sąd apelacyjny cofnął sprawę z powrotem do rozpatrzenia do sądu pierwszej instancji a wyrok uchylił. W chwili obecnej czekam na wyznaczenie rozprawy w sądzie pierwszej instancji. Z doświadczenia z poprzednich rozpraw wiem że może ona odbyć się we wrześniu a cały proces potrać około roku.

Jak w tej sytuacji wygląda otrzymanie przeze mnie zaświadczenia o niekaralności. Czy będzie w nim wzmianka o prowadzonym procesie, o wyroku który był nieprawomocny a od którego się odwołałem.

Czy jeśli ponownie zostałbym skazany taka informacja zostaje przekazana do pracodawcy?

Jaki okres czasu pozostaje wpis o wyroku w dokumentach?

#4 tomek12

tomek12

  Nowy użytkownik

 • Członkowie
 • Pip
 • 1 postów

Napisano 04 styczeń 2015 - 16:21

witam, mam pytanie odnośnie niekaralności. mianowicie byłem tymczasowo aresztowany i zostałem wypuszczony na wolność. sprawa przez którą trafiłem do aresztu jest w toku. i moje pytanie brzmi: czy w obecnej chwili figuruję w rejestrze?

pozdrawiam#5 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 04 styczeń 2015 - 19:37

witam, mam pytanie odnośnie niekaralności. mianowicie byłem tymczasowo aresztowany i zostałem wypuszczony na wolność. sprawa przez którą trafiłem do aresztu jest w toku. i moje pytanie brzmi: czy w obecnej chwili figuruję w rejestrze?

pozdrawiam

Dopiero kiedy zostaniesz skazany prawomocnym wyrokiem sądu.#6 Guest_Bart

Guest_Bart
 • Goście

Napisano 21 listopad 2017 - 05:46

Witam, jak wygląda sytuację jeżeli osoba jest poszukiwana listem gończym a chce uzyskać zaświadczenie o niekaralności ? Gdzieś czytałem że można tam wybrać wewnętrzne rejestry z których chce się uzyskać zapytanie... #7 Guest_grazyna

Guest_grazyna
 • Goście

Napisano 15 styczeń 2018 - 23:23

Witam mam pytanie mianowicie takie w 2000 roku wracając z Włoch okazało się że z moim paszportem jest coś nie tak niby miał być podrabiany .?była sprawa Z orzeczeniem mojej winy czy to bedzie w zaświadczeniu o niekaralności

#8 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 16 styczeń 2018 - 11:49

 

Witam mam pytanie mianowicie takie w 2000 roku wracając z Włoch okazało się że z moim paszportem jest coś nie tak niby miał być podrabiany .?była sprawa Z orzeczeniem mojej winy czy to bedzie w zaświadczeniu o niekaralności

 
Chyba chodzi Ci o to, czy będziesz w rejestrze skazanych?Zaświadczenie o niekaralności wystawia się po kilku latach od odbycia kary. Ile to lat, to zależy jaki miałaś wyrok.

#9 Guest_Mirek

Guest_Mirek
 • Goście

Napisano 21 maj 2018 - 19:21

Witam

Otrzymałem grzywne w wysokości 100zł za nie zapłacenie paliwa na stacji(swoja droga zapomnialem po prostu) czy taki wyrok zostaje wpisany w karte i bedzie w rejestrze?

 

Pozdrawiam#10 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 22 maj 2018 - 10:35

Witam

Otrzymałem grzywne w wysokości 100zł za nie zapłacenie paliwa na stacji(swoja droga zapomnialem po prostu) czy taki wyrok zostaje wpisany w karte i bedzie w rejestrze?

 

Pozdrawiam

Nie, pod warunkiem, że już wszystko uregulowałeś.#11 Guest_Dariusz

Guest_Dariusz
 • Goście

Napisano 26 sierpień 2018 - 16:57

Witam mam pytanie zostalem warunkowo zwolniony z zakladu karnego 26.10.2011 po odbyciu 10z12 miesiecy kary od tego czasu ani razu nie byłem karany czy w zwiazku z tym jestem osoba nie karana odbywalen kare z artykulu 286kkDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych