Skocz do zawartości


wycofanie oskarżenia


36 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-lidkas

Guest_-praw-lidkas
 • Goście

Napisano 01 marzec 2009 - 19:26

Nie może Pani wycofywać zarówno zeznań jak i "oskarżenia"- jedynie co to można wycofać wniosek o ściganie- ale tutaj w tej sprawie nie był on składany, gdyż przestępstwo z art. 207 k.k. nie jest przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego. W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Organ ścigania poucza osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu. Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu - do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej, chyba że chodzi o przestępstwo określone w art. 197 Kodeksu karnego. Ponowne złożenie wniosku jest niedopuszczalne. Skoro takowy wniosek o warunkowe umorzenie postępowania składa sama pokrzywdzona w sprawie jest bardzo duża szansa, że sąd warunkowo umorzy postępowanie. W razie czego zawsze można złożyć apelację- nie ma wymogu adwokackiego. W terminie do 7 dni o daty ogłoszenia wyroku należy złożyć pisemny wniosek przez biuro podawcze sądu- dziennik podawczy sądu za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii tj. kserokopia pisma wraz z podpisem pracownika biura podawczego sądu i pieczęcią sądu z datą i ewentualnie również z godziną złożenia pozostaje u składającego pismo na dowód złożenia takowego wniosku o sporządzenie i doręczenie wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku należy zaznaczyć sygnaturę sprawy, która identyfikuje każdą sprawę- widnieje między innymi na wezwaniu na rozprawę. Należy pamiętać, że złożenie takowego wniosku przed ogłoszeniem wyroku czyni ten wniosek bezskutecznym w rozumieniu art. 422 § 1 k.p.k. (przedwczesność). W razie składania pisemnego wniosku w dniu ogłoszenia wyroku warto zadbać o wpisanie godziny złożenia takowego wniosku- optymalne jest złożenie takowego wniosku w następnym dniu po ogłoszeniu orzeczenia. Niemniej jednak gdy sąd z uwagi na zawiłość sprawy lub z innych ważnych powodów odracza ogłoszenie wyroku do 7 dni- art. 411 § 1 k.p.k. warto złożyć takowy pisemny wniosek na dziennik podawczy sądu o sporządzenie i doręczenie wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem w terminie ogłoszenia wyroku tj. w 7 dniu od daty odroczenia ogłoszenia wyroku, a następnie ponowić go w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia odroczonego wyroku (z uwagi na to, że wniosek złożony po zawitym terminie 7 dni daty ogłoszenia wyroku staje się bezskuteczny i wówczas tracimy prawo do złożenia apelacji). Można również wysłać takowy wniosek pocztą przesyłką poleconą i wówczas dowodem jest kserokopia pisma wraz z potwierdzeniem nadania- termin nadania liczony jest od daty stempla pocztowego. W terminie 14 dni- art. 445 § 1 k.p.k. (7 dni od daty doręczenia wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem w sprawach o wykroczenia) od daty doręczenia wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem należy złożyć przez biuro podawcze sądu- dziennik podawczy sądu za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii gotową apelację tj. kserokopia apelacji wraz z podpisem pracownika biura podawczego sądu i pieczęcią sądu z datą i ewentualnie również z godziną złożenia pozostaje u składającego pismo na dowód złożenia takowego pisma. Można również wysłać takowy wniosek pocztą przesyłką poleconą i wówczas dowodem jest kserokopia pisma wraz z potwierdzeniem nadania- termin nadania liczony jest od daty stempla pocztowego. Przykładowy wniosek o sporządzenie i doręczenie wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz wzór apelacji i pełny opis procedury odwoławczej tutaj.
http://www.forum.prawnikow.pl/177.htm

CYTAT Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego

CYTAT Art. 422. § 1. W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku strona, podmiot określony w art. 416, a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu, także pokrzywdzony, mogą złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony, wymienionego podmiotu oraz pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie. Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy.
§ 2. Dla oskarżonego pozbawionego wolności, który nie ma obrońcy i nie był obecny podczas ogłoszenia wyroku, termin wymieniony w § 1 biegnie od daty doręczenia mu wyroku.
§ 3. Prezes sądu odmawia przyjęcia wniosku złożonego przez osobę nieuprawnioną lub po terminie. Na zarządzenie prezesa przysługuje zażalenie.

CYTAT Art. 445. § 1. Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem.
§ 2. Apelacja wniesiona przed upływem terminu złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wywołuje skutki określone w art. 422 i podlega rozpoznaniu; apelację taką można uzupełnić w terminie określonym w § 1.

Przykładowe wnioski o sporządzenie i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

Wariant I
Wnioskuję o sporządzenie i doręczenie wyroku wraz z jego pisemnym uzasadnieniem w sprawie oskarżonego (...) o sygn. akt (...) ogłoszonego w dn. (...).

Wariant II
Wnioskuję o sporządzenie na piśmie i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem w sprawie oskarżonego (...) o sygn. akt (...) ogłoszonego w dn. (...).

Wariant III
Wnioskuję o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku w sprawie oskarżonego (...) o sygn. akt (...) ogłoszonego w dn. (...).

#2 Guest_-praw-lidkas

Guest_-praw-lidkas
 • Goście

Napisano 01 marzec 2009 - 20:53

Złożyłam juz wniosek o warunkowe umorzenie ale narazie bez odzewu a pani prokurator powiedziała, że raczej mam nie marzyć o umorzeniu i dlatego chciałabym wycofac oskarzenie bo chce normalnie zyc.

#3 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 01 marzec 2009 - 20:10

Przestępstwo znęcania się nad rodziną nie jest przestępstwem wnioskowym. Najlepszą opcją jest zawnioskowanie o warunkowe umorzenie postępowanie- jest to równoznaczne z niekaralnością- a zostawia sobie Pani furtkę- że można podjąc postępowanie gdyby nadal dochodziło do takowych zachowań, ze strony męża. Zwykle w innym przypadku znów będzie dochodzić do znęcania się i historia może się powtarzać- wówczas dochodzić swoich praw będzie nieco trudniej.

CYTATArt. 207. § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.


CYTATArt. 12. § 1. W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Organ ścigania poucza osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu.
§ 2. W razie złożenia wniosku o ściganie niektórych tylko sprawców obowiązek ścigania obejmuje również inne osoby, których czyny pozostają w ścisłym związku z czynem osoby wskazanej we wniosku, o czym należy uprzedzić składającego wniosek. Przepisu tego nie stosuje się do najbliższych osoby składającej wniosek.
§ 3. Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu - do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej, chyba że chodzi o przestępstwo określone w art. 197 Kodeksu karnego. Ponowne złożenie wniosku jest niedopuszczalne.


CYTATArt. 66. § 1. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.
§ 2. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności.
§ 3. W wypadku gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody, warunkowe umorzenie może być zastosowane do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

CYTATArt. 67. § 1. Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 2 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.
§ 2. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.
§ 3. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd zobowiązuje sprawcę do naprawienia szkody w całości lub w części, a może na niego nałożyć obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 1--3, 5 lub 7a, a ponadto orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 oraz zakaz prowadzenia pojazdów, wymieniony w art. 39 pkt 3, do lat 2.
§ 4. Przepis art. 74 stosuje się odpowiednio.

CYTATArt. 68. § 1. Sąd podejmuje postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany.
§ 2. Sąd może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne niż określone w § 1 przestępstwo, jeżeli uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody.
§ 3. Sąd może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.
§ 4. Warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

#4 Guest_-praw-lidkas

Guest_-praw-lidkas
 • Goście

Napisano 01 marzec 2009 - 19:26

Zlozylam zeznania na policje przeciwko mezowi o znecanie sie nade mna i nad naszym dzieckiem. Maz trafił na dwa miesiace do aresztu jednak uchylono tymczasowy areszt i jest na wolnosci, teraz czekamy na rozprawe. Jednak chcialabym wycofac zeznania, gdyz sie dogadaliśmy i chcemy dalej zyc jak normalna rodzina. Czy jest to mozliwe?? Wole uniknąć tej rozprawy jednak nie wiem czy tak moge zrobic i ewentualnie gdzie mam pójść z wnioskiem? Była juz u mnie pani kurator ze sądu i groziła ze jesli zamieszkam z mężem to sąd mi zabierze dziecko. Bardzo proszę o pomoc! Chce dalej normalnie żyć z moim dzieckiem i z mężem!!!

#5 Guest_miśka

Guest_miśka
 • Goście

Napisano 22 czerwiec 2011 - 19:57

witam jesli można to podepnę się pod to pytanko i prosze o pomoc....

moja mama ma rozwód z moim tata. własnie toczy sie przeciwko niemu rozprawa o przemoc w rodzinie. ja figuruję w tej sprawie jako świadek i pokrzywdzona jednoczesnie i chciała bym sie wycofać z tego wszystkiego... dodam że było już pare spraw w tej sprawie, ale mimo to chce już to zakończyć
jak mogę to zrobić?? czy jest to wogóle możliwe???

#6 Guest_Łukasz Nysztal

Guest_Łukasz Nysztal
 • Goście

Napisano 02 lipiec 2011 - 21:49

Wycofać nie bardzo można - bo jest to czyn ścigany z oskarżenia publicznego. Jedynie co może Pani na tym etapie zrobić to oświadczyć przed prokuratorem czy też sądem, że korzysta Pani z prawa do odmowy zeznań i nie chce, aby ojca karać.

#7 Guest_ania

Guest_ania
 • Goście

Napisano 13 luty 2013 - 09:08

Dzien dobry mam takie pytanie. Zlozylam do prokuratury zawiadomienie o popelnieniu przestepstwa na meza za znecanie sie psychiczne oraz jednorazowe pobicie. Prokuratura w moim miescie mnie przesluchala dostarczylam dokumenty obdukcje , dodatkowo reka w gipsie, nastepnie prokuratura z mojego miasta sie wylaczyla z dochodzenia i przekazala do innego miasta ze wzgledu ze maz jest policjantem i ponownie zostalam wezwana doo prokuratury mimo ze posiadaja moje wczesniejsze zeznania. I teraz pytanie zasadnicze. Co moge zroobic zeby wszystko wycofac i zalagodzic sytuacje bo doszlam z mezem do porozumienia. Czy moge bez konsekwencji odmowic skladania zeznan kiedy zostane wezwana na swiadka??

#8 Guest_-praw-zibit

Guest_-praw-zibit
 • Goście

Napisano 14 luty 2013 - 17:36

Dzien dobry mam takie pytanie. Zlozylam do prokuratury zawiadomienie o popelnieniu przestepstwa na meza za znecanie sie psychiczne oraz jednorazowe pobicie. Prokuratura w moim miescie mnie przesluchala dostarczylam dokumenty obdukcje , dodatkowo reka w gipsie, nastepnie prokuratura z mojego miasta sie wylaczyla z dochodzenia i przekazala do innego miasta ze wzgledu ze maz jest policjantem i ponownie zostalam wezwana doo prokuratury mimo ze posiadaja moje wczesniejsze zeznania. I teraz pytanie zasadnicze. Co moge zroobic zeby wszystko wycofac i zalagodzic sytuacje bo doszlam z mezem do porozumienia. Czy moge bez konsekwencji odmowic skladania zeznan kiedy zostane wezwana na swiadka??


Oczywiście, że możesz odmówić składania zeznań, ale musisz wiedzieć że zdecydowana większość kobiet w Twojej sytuacji po pewnym czasie staje w punkcie wyjścia. Być może jednak ultimatum złożenia kolejnego zawiadomienia powstrzyma go od rękoczynów czy innego rodzaju znęcania się ponieważ skazanie spowoduje wyrzucenie ze służby.

#9 Guest_...

Guest_...
 • Goście

Napisano 31 lipiec 2013 - 20:06

witam. mam pytanie. zglosilam na policje kradziez samochodu, okazalo sie ze wzial go moj konkubin.samochod juz odzyskalam tego samego dnia.jak mam to wycofac skoro to juz poszlo przez urzad. pomocy.

#10 Guest_...

Guest_...
 • Goście

Napisano 31 lipiec 2013 - 20:07

witam. mam pytanie. zglosilam na policje kradziez samochodu, okazalo sie ze wzial go moj konkubin.samochod juz odzyskalam tego samego dnia.jak mam to wycofac skoro to juz poszlo przez urzad. pomocy.

#11 Guest_-praw-ja_jagienka

Guest_-praw-ja_jagienka
 • Goście

Napisano 31 lipiec 2013 - 20:35

Jak najszybciej to zrobić.A jak? Normalnie, w taki sam sposób, jak zgłaszała Pani kradzież, to teraz zgłosić, że samochód znalazł się.

#12 Guest_Roma

Guest_Roma
 • Goście

Napisano 16 listopad 2016 - 15:17

Mąż miał postanowienie dozór policyjny z art.207 kk i 190 kk w 2013,teraz odwiesili mu karę i trafił do Z.K.na 1 rok czy mogę pomóc mu wyjść gdyż mamy kredyt i dziecko na utrzymaniu a z z mojej pensji nie dam rady utrzymać domu , żyć i opłacić kredytu jak mogę to rozwiązać!? Proszę o pomoc.

#13 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 16 listopad 2016 - 15:38

Mąż miał postanowienie dozór policyjny z art.207 kk i 190 kk w 2013,teraz odwiesili mu karę i trafił do Z.K.na 1 rok czy mogę pomóc mu wyjść gdyż mamy kredyt i dziecko na utrzymaniu a z z mojej pensji nie dam rady utrzymać domu , żyć i opłacić kredytu jak mogę to rozwiązać!? Proszę o pomoc.

Gdyby każdego przestępcę zwalniali z odbycia kary tylko dlatego, że ma na utrzymaniu dziecko, a jego żona spłaca kredyt, to po świecie chodziliby sami przestępcy, a ludzie uczciwi baliby się wyjść z domu.#14 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 18137 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 16 listopad 2016 - 15:59

Mąż miał postanowienie dozór policyjny z art.207 kk i 190 kk w 2013,teraz odwiesili mu karę i trafił do Z.K.na 1 rok czy mogę pomóc mu wyjść gdyż mamy kredyt i dziecko na utrzymaniu a z z mojej pensji nie dam rady utrzymać domu , żyć i opłacić kredytu jak mogę to rozwiązać!? Proszę o pomoc.

Powiedz mężowi, że należało myśleć o rodzinie przed popełnieniem przestępstwa.

Teraz on ma "wikt i opierunek" a ty problem.#15 Guest_Roma

Guest_Roma
 • Goście

Napisano 16 listopad 2016 - 19:00

Nie potrzebuję złośliwości i mądrości ,tylko porady kompetentnej osoby.

#16 Guest_Roma

Guest_Roma
 • Goście

Napisano 16 listopad 2016 - 19:07

Życzę obyś nigdy nie miała takiego problemu

#17 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 18137 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 16 listopad 2016 - 21:45

A jakiej Ty pomocy oczekujesz? Zmień pracę zarób na kredyt , dziecko i dom.
Nikt nie zwolni faceta z kryminału bo ma kredyt.

#18 Guest_Roma

Guest_Roma
 • Goście

Napisano 16 listopad 2016 - 22:18

Nie twojej!a ty zmień forum!bo nie masz pojęcia o czy piszesz.

#19 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 17 listopad 2016 - 10:54

Roma - chcesz kompetentnej porady, idź do kancelarii prawnej. Tam zapłacisz 200 zł za 10 minut rozmowy i dowiesz się tego samego,czego dowiedziałaś się od nas, a czego nie chcesz przyjąć do wiadomości. Tyle, że tu masz napisane złośliwie, a tam adwokat wyjaśni Ci to takim językiem, że nic z jego mowy nie zrozumiesz. Powodzenia.#20 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 18137 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 17 listopad 2016 - 12:11

Nie twojej!a ty zmień forum!bo nie masz pojęcia o czy piszesz.

Mam pojecie o czym piszę, za to ty uparłaś się nie rozumieć o czym piszę.

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych