Kategorie
Skocz do zawartości

postępowanie mediacyjne


Gość -praw-indygo.k
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

Gość -praw-indygo.k

stawa z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła w rozdziale 1 działu II tytułu VI księgi pierwszej K.p.c. instytucję mediacji jako alternatywę dla postępowania cywilnego przed sądem.

W jakich przypadkach może dochodzić do mediacji?

W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. W tych sprawach strony mogą także dobrowolnie zawrzeć ugodę przed mediatorem.

Mediację prowadzić się ma się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy.

Mediacja prowadzona jest na podstawie:

•umowy o mediację (też niezależnie od postępowania cywilnego)

Umowa o mediację może być zawarta w dowolnej formie (np. stosowny zapis w kontrakcie), również przez czynności dorozumiane, tj. faktyczne podjęcie mediacji. Umowa może być zawarta również przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie. W umowie o mediację strony muszą określić co najmniej: przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób jego wyboru.

•albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji

Sąd może bowiem sam skierować strony do mediacji aż do zamknięcia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę, a po zamknięciu tego posiedzenia - tylko na zgodny wniosek stron. Nie ma jednak takiej możliwości w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym. Sąd może skierować strony do mediacji tylko raz w toku postępowania. Mediacji nie będzie się jednak prowadzić, jeśli strona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia jej postanowienia o skierowaniu do mediacji nie wyraziła zgody na mediację.

Jeżeli strony przed wszczęciem postępowania sądowego zawarły umowę o mediację, sąd skieruje strony do mediacji na zarzut pozwanego zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

Gdy sprawa jednak wróci do sądu, to bezskuteczne będzie powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym.

Jak przebiega mediacja?

Postępowanie mediacyjne nie jest jawne.

Wszczęcie mediacji przez stronę następuje w zasadzie z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie. Wniosek o przeprowadzenie mediacji zawiera oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, podpis strony oraz wymienienie załączników. Jeżeli strony zawarły umowę o mediację na piśmie, do wniosku dołącza się odpis tej umowy.

Kierując strony do mediacji sąd wyznacza mediatora, ale strony mogą wybrać innego mediatora. Na zgodny wniosek stron sąd może upoważnić mediatora do zapoznania się z aktami sprawy.

Ponadto sąd wyznaczy wówczas czas trwania mediacji na okres do miesiąca, chyba że strony zgodnie wniosły o wyznaczenie dłuższego terminu na jej przeprowadzenie. W trakcie mediacji termin na jej przeprowadzenie może być przedłużony na zgodny wniosek stron.

Sędzia przewodniczący wyznaczy rozprawę po upływie terminu wyznaczonego na mediację, a przed jego upływem, jeżeli choć jedna ze stron oświadczy, że nie wyraża zgody na mediację.

Mediator niezwłocznie ustali termin i miejsce posiedzenia mediacyjnego. Wyznaczenie posiedzenia mediacyjnego nie jest wymagane, jeżeli strony zgodzą się na przeprowadzenie mediacji bez posiedzenia mediacyjnego.

Protokół

Z przebiegu mediacji będzie sporządzany protokół, z oznaczeniem miejsca i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego. Strony podpisują ugodę. Niemożność podpisania ugody mediator stwierdza w protokole. Mediator doręcza stronom odpis protokołu.

Po zawarciu ugody mediator ma niezwłocznie złożyć protokół w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej. W razie skierowania przez sąd sprawy do mediacji, mediator składa protokół w sądzie rozpoznającym sprawę.

Ugoda

Jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem, sąd, któremu przekazano protokół, na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem.

Jeśli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności; w przeciwnym przypadku sąd zatwierdza ugodę postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.

Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem. Zatem ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną ugody sądowej dopiero po jej zatwierdzeniu przez sąd. Jeśli więc strony rozwiążą istniejący między nimi spór i zawrą ugodę, uzyskają skuteczny instrument w postaci możliwości przymusowej realizacji ugody zawartej przed mediatorem na takich samych warunkach jak ugoda sądowa i unikną prowadzenia kosztownego postępowania sądowego.

Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności. Przykładowo ugoda zawarta przed mediatorem nie może uchybiać przepisom o szczególnej formie czynności prawnej (art. 73 i nast. k.c.).

Mediator

Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Jednak nie może to być sędzia, chyba że jest w stanie spoczynku. Ze względu na zasadę dobrowolności mediacji stronom pozostawiono całkowitą dowolność co do wyboru osoby mediatora. Przyjmuje się, iż mediator winien mieć chociaż podstawowe umiejętności i wiedzę o istocie mediacji, a przede wszystkim musi umieć zachować bezstronność i przestrzegać zasad etycznych, które zostały wypracowane przez międzynarodowe i polskie organizacje mediatorów.

Pomocą dla stron w wyborze mediatora o odpowiednich kwalifikacjach mogą być listy stałych mediatorów oraz ośrodki mediacyjne. Organizacje społeczne i zawodowe mogą bowiem prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Wpis na listę wymaga wyrażonej na piśmie zgody mediatora. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych mają być przekazywane prezesowi sądu okręgowego. Stały mediator może odmówić prowadzenia mediacji tylko z ważnych powodów, o których jest obowiązany niezwłocznie powiadomić strony, a jeżeli strony do mediacji skierował sąd - również sąd.

Mediator ma obowiązek zachowania bezstronności przy prowadzeniu mediacji oraz tajemnicy co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z tej tajemnicy.

Kto zapłaci za mediację?

Do niezbędnych kosztów procesu zaliczać się będzie koszty mediacji (w tym wynagrodzenie mediatora) prowadzonej na skutek skierowania przez sąd. Jeżeli postępowanie cywilne zostało wszczęte w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia mediacji, która nie została zakończona ugodą albo zawarta ugoda nie została zatwierdzona przez sąd, do niezbędnych kosztów procesu będą zaliczane także koszty mediacji w wysokości nieprzekraczającej czwartej części wpisu.

Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, chyba że wyraził zgodę na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie i zwrot wydatków obciążają strony. Wysokość wynagrodzenia mediatora może być określona w umowie między mediatorem a stronami, w umowie tej można też upoważnić osobę trzecią do ustalenia wynagrodzenia. Stałe ośrodki mediacyjne ustalają zazwyczaj taryfy opłat.

Podstawa prawna:

•Ustawa z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 r., Nr 172, poz. 1438);

•Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296, ze zm.)

 

Szukaj podobnych tematów: spór, medjacja, postępowanie mediacyjne, cywilne, sąd, mediator

 

Powrót >

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-indygo.k

Witam,

 

chciałam zapytac na czym polega postępowanie mediacyjne. Mąż jest oskarżony z art. 190 kk ( groźby karalne)- rzekomo poszkodowaną jest jego macocha. Było już przesłuchanie w prokuraturze i myśleliśmy, że sprawa trafi do sądu, ale dostał wezwanie właśnie na postępowanie mediacyjne.

 

1. Czego może się spodziewać w trakcie tego postępowania, czy służy do załagodzenia konfliktu?

 

2. Czy mediatorem jest sędzia?

 

3. Czy w trakcie tego postępowania jest obecny prokurator?

 

4. Czy dobrze byłoby gdyby na to spotkanie mąż udał się z adwokatem?

 

5. Mąż otrzymał propozycję wyjazdu na kontrakt zagraniczny ( ograniczy to kontakt jego z “poszkodowaną”), czy warto wspominac o tym w takim postępowaniu?

 

6. Czy po postępowaniu mediacyjnym jest jeszcze rozprawa, czy na tym się kończy?

 

7. Czy strony ponoszą jakieś koszty mediacji?

 

Jakie konsekwencje ma wyjazd na ww kontrakt zagraniczny, mimo, że postępowanie się toczy? Czy jeżeli mąż wyjechałby przed zakończeniem byłby “ścigany”( jak długo, jakimi metodami?), czy mógłby po prostu mieszkac zagranicą i w Polsce stawiać się na wezwania ( bardzo zależy mu na tej pracy).

 

Z góry dziękuję.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-pasjonat

Sytuacja proszę Panią jest taka, że mediację prowadzi się w sprawach z oskarżenia prywatnego lub publicznego w związku z przestępstwem, które nie jest zagrożone karą powyżej 5 lat. A dlatego to ponieważ, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie lub nadzwyczajnie je złagodzić w przypadku popełnienia przestępstwa zagrożone karą nie przekraczająca 5 lat. Takie ograniczenia na sąd nakłada art. 66 kk i 60 kk. Mediację się przeprowadza po to aby oskarżony uniknął surowej kary, a pokrzywdzony został przeproszony, uzyskał odszkodowanie, zadośćuczynienie itp. Trzeba mieć jednak na względzie, że gdy ugoda oznacza przyznanie się do winy. Z zasady kieruje się sprawy do mediacji gdy popełnienie czynu przez oskarżonego jest bezsporne, a przynajmniej jasne są i spójne ogóle fakty zdarzenia. Gdy czyn jest ścigany z oskarżenia prywatnego to gdy dojdzie do ugody lub mediacji to postępowanie przeciwko oskarżonemu się umarza, a ugoda zawarta na posiedzeniu pojednawczym jest tytułem egzekucji sądowej po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności.

 

Więc odpowiadając na Pani pytania to:

1) Służy załagodzeniu konfliktu, jeżeli dojdzie do ugody to na podstawie sprawozdania z mediacji sąd zapewne warunkowo umorzy postępowanie lub zastosuje nadzwyczajne złagodzenie kary;

2) Nie może być sędzia;

3) Nie;

4) Nie, z adwokatem może iść na rozprawę ;

5) Wyjazd w trakcie postępowania nie jest mile widziany. Nie zgłoszenie się na wezwanie skutkuje tymczasowym aresztowaniem za utrudnianie postępowania;

6) Tak, oskarżony poniesie koszty postępowania w tym mediacji. Chyba, że nie dojdzie do ugody, a później zostanie prawomocnie uniewinniony.

 

CYTATArt. 190. § 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

CYTATArt. 66. § 1. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

§ 2. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności.

§ 3. W wypadku gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody, warunkowe umorzenie może być zastosowane do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

 

CYTATArt. 60. § 1. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w wypadkach przewidzianych w ustawie oraz w stosunku do młodocianego, jeżeli przemawiają za tym względy określone w art. 54 § 1.

§ 2. Sąd może również zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w szczególnie uzasadnionych wypadkach, kiedy nawet najniższa kara przewidziana za przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa, w szczególności:

1) jeżeli pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, szkoda została naprawiona albo pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody,

2) ze względu na postawę sprawcy, zwłaszcza gdy czynił starania o naprawienie szkody lub o jej zapobieżenie,

3) jeżeli sprawca przestępstwa nieumyślnego lub jego najbliższy poniósł poważny uszczerbek w związku z popełnionym przestępstwem.

§ 3. Sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia.

§ 4. Na wniosek prokuratora sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy przestępstwa, który, niezależnie od wyjaśnień złożonych w swojej sprawie, ujawnił przed organem ścigania i przedstawił istotne okoliczności, nieznane dotychczas temu organowi, przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności.

§ 5. W wypadkach określonych w § 3 i 4 sąd wymierzając karę pozbawienia wolności do lat 5 może warunkowo zawiesić jej wykonanie na okres próby wynoszący do 10 lat, jeżeli uzna, że pomimo niewykonania kary sprawca nie popełni ponownie przestępstwa; przepisy art. 71-76 stosuje się odpowiednio.

§ 6. Nadzwyczajne złagodzenie kary polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju według następujących zasad:

1) jeżeli czyn stanowi zbrodnię, sąd wymierza karę pozbawienia wolności nie niższą od jednej trzeciej dolnej granicy ustawowego zagrożenia,

2) jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolną granicą ustawowego zagrożenia jest kara pozbawienia wolności nie niższa od roku, sąd wymierza grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności,

3) jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolną granicą ustawowego zagrożenia jest kara pozbawienia wolności niższa od roku, sąd wymierza grzywnę albo karę ograniczenia wolności.

§ 7. Jeżeli czyn zagrożony jest alternatywnie karami wymienionymi w art. 32 pkt 1-3, nadzwyczajne złagodzenie kary polega na odstąpieniu od wymierzenia kary i orzeczeniu środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 2-8; przepisu art. 61§ 2 nie stosuje się.

 

CYTATArt. 490. § 1. Posiedzenie pojednawcze rozpoczyna się wezwaniem stron do pojednania.

§ 2. W protokole posiedzenia pojednawczego należy w szczególności zaznaczyć stanowisko stron wobec wezwania do pojednania oraz wyniki przeprowadzonego posiedzenia pojednawczego; jeżeli doszło do pojednania, protokół podpisują także strony.

 

CYTATArt. 491. § 1. Niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na posiedzenie pojednawcze bez usprawiedliwionej przyczyny uważa się za odstąpienie od oskarżenia; w takim wypadku prowadzący posiedzenie postępowanie umarza.

§ 2. W razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego prowadzący posiedzenie pojednawcze kieruje sprawę na rozprawę główną, a w miarę możności wyznacza od razu jej termin.

 

CYTATArt. 492. § 1. W razie pojednania stron postępowanie umarza się.

§ 2. Jeżeli do pojednania doszło w wyniku mediacji, przepis art. 490 § 2 stosuje się odpowiednio.

 

CYTATArt. 493. W toku posiedzenia pojednawczego lub w wyniku mediacji dopuszczalne jest pojednanie się obejmujące również inne sprawy z oskarżenia prywatnego, toczące się pomiędzy tymi samymi stronami.

 

CYTATArt. 494. § 1. Równocześnie z pojednaniem strony mogą zawrzeć ugodę, której przedmiotem mogą być również roszczenia pozostające w związku z oskarżeniem.

§ 2. Ugoda zawarta na posiedzeniu pojednawczym jest tytułem egzekucji sądowej po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-pasjonat
Jasne, że z publicznoskargowego. Pani nie mała dużej wiedzy na ten temat i myślę, że ten całokształt da jej większe zrozumienie. Jakby każdy podchodził z takiego punktu widzenia, z taką wiedzą to pewnie, że można się czepiać, że nie całkiem na temat.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-pasjonat

Mediacja jest to pośredniczenie w sporze i dobrowolne porozumienie stron będących w konflikcie w obecności mediatora. Sąd wymierzając karę bierze pod uwagę wynik mediacji zgodnie z art. 53 par 3 kk.

 

CYTATArt. 53. § 1. Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

§ 2. Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.

§ 3. Wymierzając karę sąd bierze także pod uwagę pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 lata później...
Gość -praw-majka12
jak jest z tym umorzeniem sprway z oskarzenia prywatnego? jesli strony pogodza się i dojdzie do podpisania ugody sąd umarza postepowanie czy tylko warunkowo je umarza i pozostyaje wpis do krk?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-pasjonat

CYTAT(majka12 @ 23.05.2010, 1:07) jak jest z tym umorzeniem sprway z oskarzenia prywatnego? jesli strony pogodza się i dojdzie do podpisania ugody sąd umarza postepowanie czy tylko warunkowo je umarza i pozostyaje wpis do krk?

 

Umarza bezwarunkowo.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-majka12
słyszałam ze mimo ugody są jednak moze umorzyc warunkowo, ale nie wiem w jakich przypadkach, moze chodzi o wysoką szkodliwośc czynu, o zachowanie się podcza mediacji o stawiane warunki przez oskarzonego??
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-pasjonat

CYTAT(majka12 @ 23.05.2010, 12:55) słyszałam ze mimo ugody są jednak moze umorzyc warunkowo, ale nie wiem w jakich przypadkach, moze chodzi o wysoką szkodliwośc czynu, o zachowanie się podcza mediacji o stawiane warunki przez oskarzonego??

 

CYTATArt. 66. § 1. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

§ 2. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności.

§ 3. W wypadku gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody, warunkowe umorzenie może być zastosowane do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-majka12

Nie rozumiem tej odpowiedzi tzn ze mimo ugody i pojednania stron w sprawie karnej z oskarzenia prywatnego sąd moze zarówno umorzyc je całkowicicie wówczas nie ma wpisu o sprawie do krk albo nie wiadomo dlaczego moze je umorzyc warunkowo ale wtedy wpis jest. Co ma wpływ na to ze moze je umorzyc całowicie lub warunkowo????

 

Art. 492. § 1. W razie pojednania stron postępowanie umarza się.

 

art ten mówi ze postępowanie umarza się ale bezwarunkowo czy warunkowo??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-majka12
słyszałam ze baewarunkowe umorzenie następuje tylko w przypadku śmierci jednej ze stron lub wycofania wniosku , natomiast w przypadku pojednania stron mozliwe jest tylko warunkowe umorzenie - czy to prawda
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-pasjonat

CYTAT(majka12 @ 23.05.2010, 16:44) Nie rozumiem tej odpowiedzi tzn ze mimo ugody i pojednania stron w sprawie karnej z oskarzenia prywatnego sąd moze zarówno umorzyc je całkowicicie wówczas nie ma wpisu o sprawie do krk albo nie wiadomo dlaczego moze je umorzyc warunkowo ale wtedy wpis jest. Co ma wpływ na to ze moze je umorzyc całowicie lub warunkowo????

 

Art. 492. § 1. W razie pojednania stron postępowanie umarza się.

 

art ten mówi ze postępowanie umarza się ale bezwarunkowo czy warunkowo??

Umarza bezwarunkowo- nie ma wpisu w krk.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-pasjonat

CYTAT(majka12 @ 23.05.2010, 17:44) słyszałam ze baewarunkowe umorzenie następuje tylko w przypadku śmierci jednej ze stron lub wycofania wniosku , natomiast w przypadku pojednania stron mozliwe jest tylko warunkowe umorzenie - czy to prawda

 

Nic bardziej mylnego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-majka12
przepraszam ze tak wypytuję ale nie rozumiem tych pojęc- więc czemu słuzy umorzenie warunkowe, kiedy się je stosuje? z braku dowodów? czy jeśli osoba była już karana? jakie są powody?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-pasjonat

CYTAT(majka12 @ 23.05.2010, 18:38) przepraszam ze tak wypytuję ale nie rozumiem tych pojęc- więc czemu słuzy umorzenie warunkowe, kiedy się je stosuje? z braku dowodów? czy jeśli osoba była już karana? jakie są powody?

 

Jeśli szkodliwość czynu nie jest znaczna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-majka12
... więc jesli okaze się ze zostanie podpisana ugoda pomiedzy stronami, sąd moze stwierdzić ze szkodliwość czynu jest niewielka (nieznaczna) i moze zamiar całkowicie umoryc to postępowanie umorzyc go warunkowo?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-pasjonat

CYTAT(majka12 @ 24.05.2010, 0:08) ... więc jesli okaze się ze zostanie podpisana ugoda pomiedzy stronami, sąd moze stwierdzić ze szkodliwość czynu jest niewielka (nieznaczna) i moze zamiar całkowicie umoryc to postępowanie umorzyc go warunkowo?

 

Z oskarżenia prywatnego zawsze po ugodzie obligatoryjnie umarza bezwarunkowo.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
 Udostępnij

×
×
  • Dodaj nową pozycję...