Skocz do zawartości


Kiedy przysługuje trzynasta pensja


wróć do serwisu Kadry 365 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Wiesława Olczak

Guest_Wiesława Olczak
 • Goście

Napisano 22 styczeń 2008 - 21:02

W artykule nie ma mowy, czy przysługuje trzynastak osobie, która w danym roku przepracowała do końca maja 2007r. i została zwolnona ze względu na likwidację etatu?

#2 Guest_Zuzia

Guest_Zuzia
 • Goście

Napisano 22 styczeń 2008 - 21:12

Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1080 USTAWA z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej Art. 1. 1. Ustawa określa zasady nabywania prawa oraz ustalania wysokości i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej, zwanego dalej "wynagrodzeniem rocznym". 2. Przez użyte w ust. 1 określenie "pracownicy jednostek sfery budżetowej" rozumie się pracowników: 1) państwowych jednostek sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenia są kształtowane na podstawie odrębnej ustawy, 2) zatrudnionych w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Trybunale Konstytucyjnym, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Najwyższej Izbie Kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy, Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowym Biurze Wyborczym, Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Państwowym Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń oraz w Wyższym Urzędzie Górniczym na stanowiskach inspekcyjno-technicznych, 3) samorządowych jednostek sfery budżetowej, prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621, Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 943), 4) biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów parlamentarnych. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Art. 2. 1. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. 2. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego, w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. 3. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach: 1) nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej), 2) zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące, 3) powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo do spełnienia obowiązku zastępczej służby poborowych, 4) rozwiązania stosunku pracy w związku z: a) przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne, :( przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem, c) likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy, d) likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją, 5) podjęcia zatrudnienia: a) w wyniku przeniesienia służbowego, :) na podstawie powołania lub wyboru, c) w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy, d) w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją, e) po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po spełnieniu obowiązku zastępczej służby poborowych, 6) korzystania: a) z urlopu wychowawczego, B) z urlopu dla poratowania zdrowia, c) przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego, 7) wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika. Art. 3.Pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia rocznego w przypadkach: 1) nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni, 2) stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości, 3) wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby, 4) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Art. 4. 1. Wynagrodzenie roczne ustala się, w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając składniki wynagrodzenia przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. 2. W przypadkach, o których mowa w art. 2 ust. 3, wysokość wynagrodzenia rocznego ustala się proporcjonalnie do okresu przepracowanego u danego pracodawcy. Art. 5. 1. Wynagrodzenie roczne jest wypłacane z wyodrębnionych na ten cel środków na wynagrodzenia. 2. Wynagrodzenie roczne wypłaca się, z zastrzeżeniem ust. 3, nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. 3. Pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją pracodawcy wynagrodzenie roczne wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. Art. 6.Ilekroć w przepisach prawa jest mowa o "nagrodzie z zakładowego funduszu nagród" dla pracowników wymienionych w art. 1 ust. 2, oznacza to "dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej". Art. 7.Roczną nagrodę z zakładowego funduszu nagród za 1997 r. wypłaca się zgodniez przepisami ustawy wymienionej w art. 9. Art. 8.W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 18 w ust. 4 po wyrazach "wieloletnią pracę" dodaje się wyrazy ", dodatkowego wynagrodzenia rocznego", 2) w art. 23 w ust. 6 po wyrazach "wieloletnią pracę" dodaje się wyrazy ", dodatkowego wynagrodzenia rocznego". Art. 9.Traci moc ustawa z dnia 10 lipca 1985 r. o rocznych nagrodach z zakładowego funduszu nagród w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących przedsiębiorstwami państwowymi (Dz.U. Nr 32, poz. 141, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1991 r. Nr 104, poz. 450). Art. 10.Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

#3 Guest_mm

Guest_mm
 • Goście

Napisano 22 styczeń 2008 - 21:25

Jeżeli zostałaś zwolniona z przyczyn niedotyczących pracownika to tzw."13" otrzymasz, gdyż nie jest wymagane pozostawanie w zatrudnieniu przez co najmniej 6 miesięcy

#4 Guest_Maja

Guest_Maja
 • Goście

Napisano 22 styczeń 2008 - 21:28

Art. 2.3. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach:c) likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,d) likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją,

#5 Guest_im

Guest_im
 • Goście

Napisano 17 luty 2008 - 14:20

Czy pracownik obsługi szkoły podstawoej zatrudniony od 01.07.2007 roku pracujący nadal otrzyma dodatkowe wynagrodzenie roczne jeżeli w grudniu 2007 roku przebywał na zwolnieniu lekarskim

#6 Guest_besknyszyn@wp.pl

Guest_besknyszyn@wp.pl
 • Goście

Napisano 21 luty 2008 - 23:32

Niestety 6 miesięcy, ale czy ekwiwalent za urlop nauczyciela wchodzi do podstawy wyliczenia "trzynastki"?

#7 Guest_al

Guest_al
 • Goście

Napisano 23 luty 2008 - 03:11

Czy przysługuje mi prawo do 13 pensji w przypadku , gdy pracę podjęłam 1 września 2007r ? a przed podjęciem obecnej pracy mam ciągłość zatrudnienia gdyż wcześniej pracowałam pełny rok.

#8 Guest_Renata

Guest_Renata
 • Goście

Napisano 24 luty 2008 - 19:06

Jestem nauczycielem. Z dniem 31. 12. 2006 przeszłam na emeryturę. jednak od 2.01.2007 podjęłam pracę na 0,92 etatu( w tym samym zakładzie, umowa o pracę jednocześnie otrzymując emeryturę). Pracowałam do 30.06.2007. Czy należy trzynasta pensja?

#9 Guest_KAsia

Guest_KAsia
 • Goście

Napisano 10 kwiecień 2008 - 00:14

Witamczy jezeli w lutym zaczelam nowa prace w firmie w ktorej sa 13 przysluguje mi ona?

#10 Guest_Monika

Guest_Monika
 • Goście

Napisano 02 czerwiec 2008 - 16:25

Jestem siostra PCK ,czy zakład moze mi nie wypłacic połowy trzynastki jesli dwa tygodnie przebywałam na zwolnieniu lekarskim płatnym 100 procent,gdyż uległam wypakowi w pracy?

#11 Guest_koleżanka

Guest_koleżanka
 • Goście

Napisano 02 czerwiec 2008 - 20:50

do Moniki - za mało napisałaś danych, dlaczego miałby nie wypłacić aż połowy ?

#12 Guest_kasia

Guest_kasia
 • Goście

Napisano 23 październik 2008 - 13:09

od pażdziernika 2008 jestem na wychowawczym , i jestem pracownikiem szkolnym czy dostane trzynastke

#13 Guest_waldi

Guest_waldi
 • Goście

Napisano 02 grudzień 2008 - 17:24

miałem wypadek w pracy przez 5 miesięcy chorowałem czy za ten okres przysługuje mi trzynasta pensja

#14 Guest_Maria

Guest_Maria
 • Goście

Napisano 02 grudzień 2008 - 19:34

za okres chorobowego trzynastka nie przysługuje,przysługuje za czas efektywnie przepracowany.

#15 Guest_Karolina

Guest_Karolina
 • Goście

Napisano 28 grudzień 2008 - 22:14

czy powinnam dostać trzynastkę jeżeli na mocy porozumienia stron rozwiązałam umowae o prace w listopadzie a w budzetówce miałam przepracowane ponad 2,5 roku??

#16 Guest_Maria

Guest_Maria
 • Goście

Napisano 29 grudzień 2008 - 00:13

tak,13-tka Ci przysługuje,wystarczy jak przepracujesz pół roku.

#17 Guest_ema

Guest_ema
 • Goście

Napisano 29 grudzień 2008 - 15:07

Nie dostałam 13-tki a mam przepracowany rok w zakładzie i zostałam zwolniona z powodu redukcji etatów. Czy mogę się o nią ubiegać?

#18 Guest_Maria

Guest_Maria
 • Goście

Napisano 29 grudzień 2008 - 15:36

~ema,13-tkę powinnaś otrzymać w pierwszym kwartale przyszłego roku,nie musisz się o nią ubiegać.

#19 Guest_ema

Guest_ema
 • Goście

Napisano 29 grudzień 2008 - 15:49

Tylko że w tym zakładzie 13-tka jest wypłacana do 20 grudnia i reszta pracowników już ją dostała.Dodam jeszcze że nie jest to jednostka strefy budżetowej.

#20 Guest_Maria

Guest_Maria
 • Goście

Napisano 29 grudzień 2008 - 16:07

chyba,że tak,napisz pismo o wypłacenie trzynastki do zakładu pracy.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych