Skocz do zawartości


sygnatura akt jak odczytac prosze o pomoc


12 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-missiekk

Guest_-praw-missiekk
 • Goście

Napisano 02 listopad 2009 - 23:24

Witam.

Przebywam za granica i otrzymalem od rodziny informacje o awizo do mnie z Wydział XIV Karny Sądu Rej.(miasto) nr sprawy XIV KO 4616)09)S (odpowiedz orzeczenia) Co to moze oznaczac? Mam jeden wyrok w zawieszeniu do ktorego byla grzywna-splacona.Zastanawia mnie ten dopisek odpowiedz lub odpis orzeczenia(nie wiem dokladnie poniewaz tresc dyktowal pracownik poczty mojej matce),oraz litera S.Czy ktos moglby pomoc mi to wyjasnic? Dziekuje

#2 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 03 listopad 2009 - 10:30

CYTAT(missiekk @ 2.11.2009, 22:24) Witam.

Przebywam za granica i otrzymalem od rodziny informacje o awizo do mnie z Wydział XIV Karny Sądu Rej.(miasto) nr sprawy XIV KO 4616)09)S (odpowiedz orzeczenia) Co to moze oznaczac? Mam jeden wyrok w zawieszeniu do ktorego byla grzywna-splacona.Zastanawia mnie ten dopisek odpowiedz lub odpis orzeczenia(nie wiem dokladnie poniewaz tresc dyktowal pracownik poczty mojej matce),oraz litera S.Czy ktos moglby pomoc mi to wyjasnic? Dziekuje

CYTATZARZĄDZENIE Nr 81/03/DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej *)


CYTATZARZĄDZENIE Nr 2 62/ 08/DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowejCYTATWykazy i inne urządzenia ewidencyjne

CYTATOddział 1

CYTATWykazy “Ko”, “Kp” i “MED”

CYTAT§ 384. 1. W sądzie rejonowym i okręgowym prowadzi się wykazy „Ko” i „Kp”.
2. Do wykazu „Ko” wpisuje się pisma i wnioski w sprawach karnych i o
wykroczenia oraz w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, nie podlegające
wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych, takie jak:
1) o udzielenie pomocy sądowej,
2) o wznowienie postępowania,
3) o uniewaŜnienie orzeczeń wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz
niepodległego bytu państwa polskiego,
4) o odtworzenie akt,
5) prośby o ułaskawienie,
6) o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, ukaranie, tymczasowe aresztowanie lub
zatrzymanie,
98
7) o wyłączenie sędziego, jeŜeli wniosek przekazano z innego sądu lub wydziału,
8) o wydanie listu Ŝelaznego w sprawach rozpoznawanych przed sądem rejonowym,
9) z ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (art. 104 ust. 2),
10) o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi (z wyłączeniem art. 35 k.p.k.),
11) o przekazanie w trybie art. 11 a ustawy - Przepisy wprowadzające k.p.k.,
12) wnioski o uchylenie mandatu,
13) pisma i czynności dotyczące zatrzymanych praw jazdy,
14) zaŜalenia na zatrzymanie (art. 47 k.p.w.),
15) o zamianę kary grzywny na pracę społecznie uŜyteczną,
16) wnioski o zabezpieczenie zajętego przedmiotu (art. 48 k.p.w.) oraz wnioski i
czynności dotyczące postępowania wykonawczego w sprawach karnych, w
sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia
kończące się wydaniem postanowienia; kaŜdą czynność rejestruje się pod
odrębnym numerem porządkowym.
3. W wykazie, o którym mowa w ust. 2 ewidencjonuje się takŜe wnioski szefa
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiocie udostępnienia informacji w
trybie art. 23 ust. 1 i 4 z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym; dokumentację w kaŜdej z tych spraw przechowuje się w
odrębnych teczkach.
4. Wpisując do wykazu sprawy wymienione w ust. 2, umieszcza się na
marginesie pod numerem porządkowym dokonanego wpisu odpowiednie oznaczenie
skrótowe: „k” – sprawy karne, „w” – sprawy o wykroczenia, „s” – sprawy o
przestępstwa skarbowe, „sw” – sprawy o wykroczenia skarbowe.
5. Wpisując do wykazu sprawy wymienione w ust. 2 pkt 1,4,5,9,12,13,14,15 i 16
oraz w ust. 3 umieszcza się dodatkowo na marginesie obok numeru porządkowego
dokonanego wpisu odpowiednie oznaczenie skrótowe: „PS” – pomoc sądowa, „akta”
– odtworzenie akt, „uł” – ułaskawienie, „Cu” – wnioski z ustawy o cudzoziemcach,
„m” – wnioski o uchylenie mandatu, „pr.j.” – pisma i czynności dotyczące
zatrzymania praw jazdy, „z” – zaŜalenia na zatrzymanie /art. 47 k.p.w./, „zab” –
wnioski o zabezpieczenie zajętego przedmiotu /art. 48 k.p.w. /, „psu” – praca
społecznie uŜyteczna, „CBA” – wnioski Szefa CBA /art. 23 ust. 4 ustawy o
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym/.
6. Pisma dotyczące czynności określonych w ust. 2 dołącza się do właściwych
akt sprawy karnej, jeŜeli są prowadzone w danym wydziale, w korespondencji zaś z
nimi związanej naleŜy powoływać sygnaturę „Ko” i sygnaturę sprawy „K”, „Ks” lub
„W”. JeŜeli akt sprawy karnej nie ma w danym wydziale, pisma te przechowuje się w
odrębnych teczkach.
99
7. Wpisując do wykazu sprawę dotyczącą zamiany kary grzywny na pracę
społecznie uŜyteczną, naleŜy odnotować numer karty dłuŜnika oraz informację, czy
sprawa została wszczęta z urzędu, czy teŜ na wniosek, z zaznaczeniem
wnioskodawcy.

CYTAT§ 385. 1. Do wykazu „Kp” wpisuje się sprawy z zakresu szeroko rozumianego nadzoru
sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych, w
szczególności dotyczące:
1) zastosowania i przedłuŜenia tymczasowego aresztowania w toku śledztwa lub dochodzenia
– (art. 250 kpk i art. 263 kpk);
2) zastosowania aresztowania jako kary porządkowej w toku postępowania
przygotowawczego (do 30 dni) na wniosek prokuratora wobec osób uporczywie uchylających
się od złoŜenia zeznania, wykonania czynności biegłego, tłumacza oraz wydania
przedmiotów – (art. 287 § 2 kpk i art. 290 kpk);
3) zaŜaleń na zatrzymanie osoby – (art. 246 kpk);
4) zaŜaleń na odmowę wszczęcia dochodzenia lub śledztwa oraz na umorzenie
postępowania przygotowawczego, gdy prokurator nadrzędny nie przychylił się do zaŜalenia –
(art. 306 §§ 1 i 2 kpk);
5) wniosków prokuratora o skierowanie podejrzanego na badanie psychiatryczne połączone
z obserwacją psychiatryczną w zakładzie zamkniętym oraz o przedłuŜenie tej obserwacji –
(art. 203 kpk);
6) zaŜaleń na postanowienia prokuratora w przedmiocie zastosowania innych niŜ
tymczasowe aresztowanie środków zapobiegawczych – (art. 252 § 2 kpk) oraz na
postanowienia dotyczące zabezpieczenia majątkowego na mieniu oskarŜonego – (art. 293 §
2 kpk);
7) zaŜaleń oskarŜonego na postanowienie prokuratora w sprawie zachowania w tajemnicy
danych osobowych świadka – (art. 184 § 5 kpk);
8) zarządzenia - na wniosek prokuratora - kontroli i utrwalenia treści rozmów telefonicznych
– (art. 237 § 1 kpk) oraz zatwierdzenia postanowień prokuratora w tym przedmiocie
wydanych w sytuacjach nie cierpiących zwłoki – (art. 237 § 2 kpk), a takŜe rozpoznawania
zaŜaleń na postanowienia prokuratora w zakresie kontroli i utrwalenia tych rozmów – (art. 240
kpk);
9) wniosków prokuratora dotyczących orzeczenia o przepadku przedmiotu poręczenia
majątkowego – (art. 270 § 1 kpk);
10) wniosków prokuratora o orzeczenie przepadku przedmiotów tytułem środka
zabezpieczającego – po prawomocnym umorzeniu dochodzenia lub śledztwa – (art. 323 § 3
kpk);
100
11) przesłuchania – na Ŝądanie strony, prokuratora lub innego organu prowadzącego
postępowanie – świadka w sytuacji, gdy zachodzi obawa niemoŜności przesłuchania go na
rozprawie – (art. 316 § 3 kpk);
12) wniosków prokuratora o udzielenie informacji stanowiących tajemnicę bankową (art. 106b
ustawy Prawo bankowe);
13) wniosków prokuratora i podejrzanego o wyznaczenie obrońcy z urzędu oraz wniosków
stron i innych osób uprawnionych o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu (art. 78 § 1 kpk, art.
88 § 1 kpk);
14) postanowień prokuratora o objęciu ochroną lub pomocą osób (art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o
świadku koronnym);
15) wniosków prokuratora o przesłuchanie osoby poniŜej 15 lat w trybie art. 185a kpk;
16) wniosków prokuratora o wydanie listu Ŝelaznego;
17) nadania klauzuli wykonalności na postanowieniu prokuratora o zabezpieczeniu
majątkowym.
2. Wpisując do wykazu “Kp” wnioski wymienione w ust. 1 pkt 1 zamieszcza się na
marginesie – obok numeru porządkowego dokonanego wpisu, oznaczenie skrótowe “Ar”.
3. Dla kaŜdego wniosku (innego pisma) wpisanego do wykazu “Kp” prowadzi się odrębne
akta oznaczone symbolem tego wykazu. W przypadku, gdy dokumentacja dotycząca
załatwionego wniosku składa się z paru kart, “załoŜenie akt” moŜe sprowadzać się do
trwałego ich połączenia i wyraźnego oznakowania pełną sygnaturą sprawy. Dokumentację tę
przechowuje się w odrębnej teczce.

CYTAT§ 386. Akta spraw “Kp” przechowuje się w oddzielnych grupach w porządku
numerycznym. Tak samo przechowuje się akta spraw “Ko”, które nie dotyczą sprawy “K”
znajdującej się w danym wydziale (np. akta pomocy sądowej).

CYTAT§ 387.1. W sądzie rejonowym prowadzi się wykaz “MED” [st].
2. Do wykazu “MED” wpisuje się sprawy, które sąd postanowił skierować do
postępowania mediacyjnego (art. 339 § 4 kpk i art. 489 § 2 kpk).
3. W wykazie “MED” wpisuje się w szczególności: sygnaturę akt właściwej sprawy “K”,
datę przesłania stosownych dokumentów do postępowania mediacyjnego, oznaczenie stron
mediacji (oskarŜonego i pokrzywdzonego), oznaczenie instytucji lub osoby godnej zaufania
przeprowadzającej mediację oraz datę nadesłania sprawozdania z przebiegu postępowania
mediacyjnego i jego wynik.
4. Do spraw ewidencjonowanych w wykazie „MED” nie stosuje się przepisu § 71..

#3 Guest_Konrad

Guest_Konrad
 • Goście

Napisano 30 sierpień 2016 - 19:33

111K168/16

#4 Guest_michał

Guest_michał
 • Goście

Napisano 07 wrzesień 2016 - 01:10

co oznacza sygnatura art || k 481/16

#5 Guest_michał

Guest_michał
 • Goście

Napisano 07 wrzesień 2016 - 01:17

|| k 481/16

#6 Guest_Bla

Guest_Bla
 • Goście

Napisano 20 wrzesień 2016 - 13:09

drugi wydzial karny 481 sprawa w 2016 roku #7 Guest_radek

Guest_radek
 • Goście

Napisano 10 czerwiec 2017 - 09:04

1KPD.5601-201/17 czy ktos mi powie co oznacza tka sygnatura akt ???

#8 Guest_Aleala

Guest_Aleala
 • Goście

Napisano 07 marzec 2018 - 12:10

A to co może oznaczać :
PR Ds 1967.2017
?

#9 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 20420 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 07 marzec 2018 - 12:18

A to co może oznaczać :
PR Ds 1967.2017
?

a to ci zagadka :P :P :P  przecież nie mamy kryształowej kuli :)#10 Guest_Sylwia

Guest_Sylwia
 • Goście

Napisano 07 maj 2018 - 14:43

II Ko 59/18 co to oznacza

#11 Guest_sławek

Guest_sławek
 • Goście

Napisano 13 sierpień 2018 - 09:53

jest to sygnatura akt z Prokuratury#12 Guest_marcin

Guest_marcin
 • Goście

Napisano 03 grudzień 2018 - 22:44

co oznacza II Kop 33/18. proszę o pomoc

#13 Guest_tomasz

Guest_tomasz
 • Goście

Napisano 19 lipiec 2020 - 08:56

Np 676/16 /s co oznacza S ka na końcu ...?Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych