Skocz do zawartości


Mandat za oddawanie moczu w miejscu publicznym


9 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-tasadaj

Guest_-praw-tasadaj
  • Goście

Napisano 21 styczeń 2008 - 12:06

3. Mało prawdopodobne;

4.

CYTATArt. 140. Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

5. Może

#2 Guest_-praw-tasadaj

Guest_-praw-tasadaj
  • Goście

Napisano 21 styczeń 2008 - 12:06

1. Dnia 18.01.2008 około 4 rano na dworcu w Gdańsku odałem mocz w miejscu niedozwolonym tzn. pomiędzy trawnikiem a automatem do biletów. Zrobiłem to z uwagi na fakt, iż w pobliżu niebyło dostępnej toalety i nieukrywam bylem pod wpływem alkoholu. Do winny się przyznaję, i czuje się winny.

2. Odmówiłem mandatu od Straży Ochrony Kolej gdyż kwota 500 zł, wydawała mi się zbyt wysoka jak na takie przewinienie z ważając na fakt iz jestem studentem i nie mam żródła utrzymania.

3. Czy mogę liczyć na zmniejszenie wysokości grzywny przez Sąd Grocki?

4. Do jakiej kwoty sąd może zwiększyć grzywne za to wykroczenie?

4. Czy sąd może stwierdzić wyrok nakazowy powiadamiając mnie tylko o jego wyniku?

#3 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
  • Goście

Napisano 26 kwiecień 2009 - 12:37

CYTATROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 listopada 2004 r.

w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych

(Dz. U. z dnia 15 grudnia 2004 r.)

Na podstawie art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, z uwzględnieniem § 2 i 3, zabrania się:
1) niszczenia, uszkadzania lub czynienia niezdatnym do użytku budynków, budowli i urządzeń kolejowych oraz pojazdów kolejowych;
2) naruszania stanu urządzeń sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjnych, ostrzegawczych i oświetleniowych oraz wywierania wpływu na ich działanie, w szczególności przez ich uszkadzanie, manipulowanie nimi i zmianę ich usytuowania;
3) naruszania stanu sygnałów i wskaźników oraz wywierania wpływu na ich działanie, w szczególności przez ich uszkadzanie, zmianę usytuowania lub obrazu, a także ich naśladowania poprzez ustawianie w pobliżu torów kolejowych świateł lub innych przedmiotów imitujących takie znaki;
4) posługiwania się urządzeniami alarmowymi i awaryjnymi bez uzasadnienia;
5) wchodzenia osób nieuprawnionych do obiektów, miejsc, pomieszczeń i pojazdów kolejowych, do których wstęp jest zabroniony;
6) manipulowania przez osoby nieuprawnione urządzeniami znajdującymi się w miejscach i pomieszczeniach, do których dla osób nieupoważnionych dostęp jest zabroniony;
7) zamalowywania elewacji budynków i budowli oraz pociągów i innych pojazdów kolejowych;
8) umieszczania i usuwania napisów, ogłoszeń, reklam i rysunków bez zgody zarządcy infrastruktury kolejowej, zwanego dalej "zarządcą", lub przewoźnika kolejowego;
9) dokonywania czynności grożących wywołaniem pożaru, w szczególności wzniecania lub używania ognia, wypalania traw, wyrzucania niedopałków, palenia tytoniu w magazynach, składach, na rampach kolejowych i w ich pobliżu oraz w innych miejscach i pomieszczeniach, w których obowiązuje taki zakaz podany do wiadomości przez wywieszenie ogłoszenia lub wynikający z odrębnych przepisów;
10) wnoszenia i przewożenia rzeczy zabronionych na podstawie odrębnych przepisów;
11) pozostawiania zwierząt bez dozoru oraz wprowadzania lub wpuszczania psów bez kagańców i smyczy oraz bez aktualnego świadectwa szczepienia;
12) palenia tytoniu w miejscach, w których jest to zabronione;
13) wnoszenia i zażywania środków odurzających;
14) sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w zakresie określonym w odrębnych przepisach;
15) żebrania;
16) urządzania gier, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27), bez wymaganego zezwolenia;
17) zanieczyszczania i zaśmiecania;
18) prowadzenia działalności gospodarczej, w tym prowadzenia akwizycji, handlu lub innej działalności zarobkowej, bez zgody zarządcy lub przewoźnika kolejowego;
19) przeprowadzania publicznych zbiórek ofiar bez zgody zarządcy lub przewoźnika kolejowego;
20) zakłócania krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem porządku publicznego lub spokoju osób korzystających z usług kolei.

§ 2. Na obszarze kolejowym zabrania się ponadto:
1) wstępu i przebywania osób nieuprawnionych na torowiskach, nasypach, wiaduktach, mostach, w wykopach i w tunelach kolejowych;
2) przechodzenia pod wagonami i między wagonami;
3) przechodzenia i przejeżdżania przez tory w miejscach do tego niewyznaczonych;
4) tarasowania torów i torowisk, dróg ewakuacyjnych oraz przejść dla pieszych;
5) obrzucania kamieniami lub innymi przedmiotami pociągów lub innych pojazdów kolejowych oraz ustawiania przeszkód na torach;
6) pozostawiania na przejazdach, przejściach i torach zwierząt, pojazdów lub innych rzeczy;
7) przechodzenia i przejeżdżania oraz przepędzania zwierząt przez przejazdy lub przejścia, gdy:
a) zbliża się pociąg lub inny pojazd kolejowy, a przejazdy lub przejścia nie są zabezpieczone urządzeniami, o których mowa w lit. b i c,
zapory są zamknięte, zamykanie ich zostało rozpoczęte lub otwarcie niezakończone,
c) zbliżanie się pociągu lub innego pojazdu kolejowego zapowiada sygnalizacja świetlna lub akustyczna,
d) zatrzymanie nakazuje sygnał dawany przez pracownika zarządcy lub przewoźnika kolejowego;
8) wprowadzania na perony, do holów, poczekalni, tunelów i przejść między peronami oraz w pobliżu torów nieprzeznaczonych do przewozu koleją rowerów, motorowerów, motocykli lub innych pojazdów, z wyjątkiem wózków inwalidzkich i dziecięcych;
9) jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami lub innymi pojazdami oraz poruszania się na wrotkach i rolkach po peronach, w holach, poczekalniach dworcowych, w tunelach, w przejściach między peronami oraz w pobliżu torów, w odległości mniejszej niż 3 metry od skrajnej szyny;
10) samowolnego zajmowania placów oraz samowolnego składowania lub wyładowywania na nich przesyłek i innych rzeczy;
11) zwoływania i urządzania zgromadzeń bez zgody zarządcy lub przewoźnika kolejowego.

§ 3. W pociągach i innych pojazdach kolejowych zabrania się ponadto:
1) przejazdu osób nieuprawnionych pociągiem towarowym lub innym pojazdem kolejowym nieprzeznaczonym dla podróżnych;
2) wchodzenia bez zgody przewoźnika kolejowego do pociągów i wagonów niedostępnych dla ogółu podróżnych, a w szczególności do pociągów nadzwyczajnych, wagonów służbowych oraz do wagonów na torach postojowych;
3) wchodzenia osób nieuprawnionych do kabin sterowniczych pojazdów kolejowych oraz uruchamiania tych pojazdów;
4) nieuzasadnionego unieruchamiania lub zatrzymywania pociągu, w szczególności przy użyciu hamulca awaryjnego;
5) wsiadania i wysiadania po sygnale odjazdu, podczas jazdy, z niewłaściwej strony oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
6) zajmowania miejsc w wagonie przed podstawieniem pociągu lub wagonu na tor przy peronie odjazdowym;
7) wyrzucania przedmiotów na zewnątrz;
8) dokonywania zmian oznaczeń wagonów lub pomieszczeń w wagonach;
9) umieszczania na miejscach do siedzenia, leżenia lub spania nóg w obuwiu, zwierząt lub przedmiotów mogących uszkodzić lub zanieczyścić te miejsca;
10) podczas jazdy:
a) wychylania się z okien,
otwierania zewnętrznych drzwi wagonów,
c) zatrzymywania się na pomostach między wagonami,
d) przechodzenia z jednego wagonu do drugiego, gdy wagony nie są połączone ze sobą przejściami ochronnymi,
e) przebywania na stopniach wagonu;
11) korzystania z toalet, gdy o takim zakazie informuje odpowiednie ogłoszenie, w szczególności podczas postoju pociągu na stacjach i przystankach;
12) podróżnym pozostawania w wagonach po przybyciu pociągu do stacji końcowej.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych (Dz. U. Nr 30, poz. 351).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808.

#4 Guest_-praw-gruby

Guest_-praw-gruby
  • Goście

Napisano 26 kwiecień 2009 - 01:04

a tu zobacz za co mozna jeszcze otrzymac mandat od SOK


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 listopada 2004 r.

w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych

#5 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
  • Goście

Napisano 25 kwiecień 2009 - 23:36

CYTATArt. 24. § 1. (23) Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 2. Jeżeli za wykroczenie popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wymierzono karę aresztu, orzeka się obok tej kary również grzywnę, chyba że orzeczenie grzywny nie byłoby celowe.
§ 3. (24) Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

#6 Guest_-praw-gruby

Guest_-praw-gruby
  • Goście

Napisano 25 kwiecień 2009 - 21:38

na dworcu ubikacji nie ma ?
może dlatego tak ostro Cie potraktowali

#7 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
  • Goście

Napisano 25 kwiecień 2009 - 14:18

CYTAT(Saurus89)Mam pytanie... Jeżeli oddawalem mocz w miejscu publicznym lecz mialem zapalenie pecherza i wstrzymanie moczu bylo niewykonalne czy policja miala prawo wlepic mi mandat?

I co jeśli Policjantka wpisała zły adres?

Tak- ma takowe prawo- zawsze mandatu można nie przyjąc wówczas sprawę kierują do sądu. Zły adres nie zmiania postaci rzeczy.

#8 Guest_-praw-saurus89

Guest_-praw-saurus89
  • Goście

Napisano 25 kwiecień 2009 - 12:54

Mam pytanie... Jeżeli oddawalem mocz w miejscu publicznym lecz mialem zapalenie pecherza i wstrzymanie moczu bylo niewykonalne czy policja miala prawo wlepic mi mandat?

I co jeśli Policjantka wpisała zły adres?

#9 Guest_anulka88

Guest_anulka88
  • Goście

Napisano 25 czerwiec 2011 - 21:44

Witam. Podepnę się pod temat, bo mam problem. Dnia dzisiejszego, po południu niestety bardzo mnie przycisnęło i wysikałam się za śmietkami na jakimś osiedlu. Niestety przyłapała mnie pani policjant na patrolu i wlepiła mandat... 500 zł. Problem polega na tym, że nie widziała ona, jakobym to ja oddawała mocz, ponieważ zjawiła się w sytuacji, gdy zapinałam spodnie, a pode mną była jedynie plama.

Oczywiście przed wypisaniem mandatu wypierałam się wszystkiego, bo niby jak ona mi udowodni, że to, co miałam między nogami to moc, a nie np. jakaś woda i finalnie mandatu nie przyjęłam. Dajcie spokój, 5 stów za zwykłe siku.

Jak ta sprawa może się potoczyć?

#10 Guest_janusz

Guest_janusz
  • Goście

Napisano 01 listopad 2018 - 10:03

kierowcą autobusów wolno lać gdzie chcą policja nie reaguje

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Najnowsze tematy