Skocz do zawartości


Adwokat Austria


10 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-lore

Guest_-praw-lore
 • Goście

Napisano 16 lipiec 2010 - 11:05

Dzień dobry;

Kupiłem samochód w Polsce, tym samochodem jechałem do Mediolanu, wracajac z Mediolanu austriacka policja mnie zatrzymała, okazało się, ze samochod pochodzi z kradziezy. Sad w austrii podjerzwal mnie o paserstwa, fałszowania dokumentów i posługiwania się nim. Mialem adwokata w austrii zostalem uniewinniony. Prokuratura wniosla przeciwko wyrokowi apelacje.

Problem jest z moim adwokatem. Zanim on byl moim pelnomocnkiem w austrii wyslal mi takiego e-maila:

Szanowny Panie,

potwierdzam niniejszym do zajęcia się Pańską sprawą.

Koszty:

Sprawa karna musi kosztować co najmniej 2.000 EUR, gwarantuję, że nie więcej niż 4.000 EUR netto.

Sprawa z samochodem nie powinna przekroczyć 1.500 EUR netto.

Tytułem zaliczki proszę o wpłatę 2.500 EUR netto a zatem 3.000 brutto.

Wpłaty proszę dokonać na:

Potem telefonicznej i droga e-mailowa uzgodnlismy tak:

O to moja wiadmosc do niego:
Co do zobowiązań finansowych i zapłaty II raty do dnia dzisiejszego otrzymał Pan ode mnie 1200 euro, w dniu 08.02.2010r. wyślę kolejne 1200 euro na Pana konto. Jednocześnie chciałbym poinformować, że niestety nie mogę Panu więcej zapłacić. Łącznie otrzyma Pan ode mnie 2400 euro i uważam, że jest to wystarczająco wysoka kwota. Czy zgadza się Pan na taką kwotę i dalsze mnie przy tym reprezentowanie

Jego odpoiwedz:

To prawda, kwota 2.400 EUR to dużo pieniędzy jak na polskie warunki. Jest to jednak minimalna kwota za prowadzenie sprawy karnej w Austrii.

Jestem gotowy poprowadzić Pańska sprawę za kwotę 2.400 EUR, pod warunkiem, że będę musiał tylko raz jechać do Feldkirch. Jest to jak najbardziej realne.
W tym przypadku będę musiŁ polczyć jednakże dodatkowo za koszty podróży (pocięg, ewentualnie hotel jak będzie taka potrzeba).

I teraz jak prokuratura wniosla przeciwko wyrokowi apelacje, to Pan mecenas chce 1000 euro dodatkowy ode mnie na sporządzenie odpowiednie pismo do prokuratury, a zatem jego honorarium. Ja tlumacze sie tym, ze Łącznie otrzymał ode mnie 2400 euro i uważam, że jest to wystarczająco wysoka kwota i zgodził się na taką kwotę i dalsze mnie przy tym reprezentowanie do końca sprawy ( a sprawa jeszcze nie została skończona), i na taką kwotę się umawialiśmy tj 2400 euro.

A on z kolej tlumaczy sie tym, ze umawialiśmy się tylko do końca I instancji, a nie za całą sprawę, co jest kompletnie nie prawda i nigdzie nie jest napisany ze on sie umawia ze mna do konca I instancji. Z zwiasku z tym, czy nalezy mu to wynagrodzenie?

on juz nie odpowiada mi na e-maily - pisze, ze nie zamierza pracować dla mnie dalej bez otrzymania wynagrodzenia i nic w mojej sprawie nie zrobi - Prosiøem o zwrot pieniédzy, pisal ze Zwrotu pieniędzy nie będzie, bowiem bark ku temu podstaw - zadnych dokumentow dot mojej sprawy nie otrzymalem od niego - nie chce mi przekazac, pisze ze mam wypowiadac mu pelnomoctnctwo to wtedy przekazy mi dokuemnty.

Bardzo prosze o info co moge zrobie w tej kwestii, dziekuje z gory za kazda odpowiedz...

#2 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 16 lipiec 2010 - 14:10

To, że prokuratura złożyła apelacę od wyroku to nie znaczy, że sąd II instancji uchyli czy zmieni wyrok- nie musi pisać nawet odpowiedzi na apelację- co prawda lepiej wygląda jak będzie Pana reprezentował w sądzie II instancji. Co do zasady jeśli umowa była o taką kwotę do prawomocnego zakończenia sprawy to powinień w ramach owej kwoty działać przed sądem II instancji. Nie wiem jednak jakie są tam minimalne stawki za obronę. Jednak owe minimalne nijak się często mają do realnych. Wszystko zależy też od sprawy, adwokata etc. Może warto się jakoś jeszcze dogadać- a czy warto to Pan musi sam zdecydować.

CYTATRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 września 2002 r.
w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
(Dz. U. z dnia 3 października 2002 r.)"]

(teks jedn. Dz. U z 2002 r. Nr 163, poz. 1348 ze zm.)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, zwane dalej "opłatami";
2) stawki minimalne opłat za czynności adwokackie, zwane dalej "stawkami minimalnymi";
3) szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu.

Rozdział 2

Opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości

§ 2. 1. Opłaty stanowiące podstawę zasądzenia przez sądy kosztów zastępstwa prawnego nie mogą być wyższe niż stawki minimalne, o których mowa w rozdziałach 3-5, niezależnie od wysokości tych opłat ustalonych w umowie między adwokatem a klientem.
2. Sąd może przyznać opłaty wyższe od wskazanych w ust. 1, jeżeli uzasadnia to rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz niezbędny nakład pracy adwokata; nie mogą być one wyższe niż sześciokrotne stawki minimalne.

§ 3. 1. Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata.
2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy przemawia za tym sytuacja majątkowa lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, adwokat może ustalić stawkę opłaty niższą niż stawka minimalna albo zrezygnować z opłaty w całości.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, sąd może, odpowiednio, zasądzić koszty zastępstwa w wysokości ustalonej przez adwokata albo nie przyznać opłaty w ogóle.

§ 4. 1. Wysokość stawki minimalnej zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju, a w postępowaniu egzekucyjnym - od wartości egzekwowanego roszczenia.
2. W razie zmiany w toku postępowania wartości stanowiącej podstawę obliczenia opłat, bierze się pod uwagę wartość zmienioną, poczynając od następnej instancji.

§ 5. Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju.

Rozdział 3

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

§ 6. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1) do 500 zł - 60 zł;
2) powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
7) powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.

§ 7. 1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:
1) rozwód i unieważnienie małżeństwa - 360 zł;
2) stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa - 240 zł;
3) przysposobienie - 180 zł;
4) pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka - 120 zł;
5) ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia - 240 zł;
6) ubezwłasnowolnienie - 240 zł;
7) uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego - 180 zł;
8.) rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym - 240 zł;
9) zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami - 360 zł;
10) podział majątku wspólnego między małżonkami - stawkę obliczoną na podstawie § 6 od wartości udziału, a w wypadku zgodnego wniosku małżonków - 50% tej stawki;
11) alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka - 60 zł, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują również wynagrodzenie od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie, z wyjątkiem roszczeń przewidzianych w art. 58 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, od których pobiera się także wynagrodzenie określone w ust. 1.
3. Stawki określone w ust. 1 pkt 5 obejmują w sprawach o ustalenie ojcostwa również roszczenia majątkowe strony powodowej.
4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 11, ustala się od wartości przedmiotu sprawy, jeżeli obowiązek zwrotu kosztów obciąża osobę zobowiązaną do alimentów lub małżonka, którego wynagrodzenie za pracę ma być wypłacone do rąk drugiego współmałżonka.

§ 8. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych:
1) o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości - 50% stawki obliczonej na podstawie § 6;
2) o rozgraniczenie - 360 zł;
3) dotyczących służebności - 240 zł;
4) o naruszenie posiadania - 156 zł;
5) o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów - 120 zł;
6) o zniesienie współwłasności - stawkę obliczoną na podstawie § 6 od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata lub radcę prawnego, a w wypadku zgodnego wniosku uczestników - 50% tej stawki;
7) związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną - 240 zł;
8.) o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym - 50% stawki obliczonej na podstawie § 6 od wartości prawa dotkniętego niezgodnością.

§ 9. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego:
1) o zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych - 60 zł;
2) o stwierdzenie nabycia spadku - 60 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu - 360 zł;
3) o dział spadku - stawkę obliczoną na podstawie § 6 od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata, a w razie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania - 50% tej stawki.

§ 10. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o:
1) opróżnienie lokalu mieszkalnego - 120 zł;
2) wydanie nieruchomości rolnej - 360 zł;
3) wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego - stawkę obliczoną na podstawie § 6 od wartości sześciomiesięcznego czynszu.

§ 11. 1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach:
1) o uchylenie uchwały organu spółdzielni - 180 zł;
2) o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich - 360 zł;
3) z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie - 120 zł;
4) o uchylenie wyroku sądu polubownego - 1.200 zł;
5) z zakresu postępowania układowego lub upadłościowego - 1.800 zł;
6) o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego - 240 zł;
7) egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości - 50% stawki obliczonej na podstawie § 6, a przy egzekucji innego rodzaju - 25% tej stawki;
8.) ze skargi na czynności komornika - 60 zł;
9) rejestracji spółki - 1.200 zł;
10) rejestracji spółdzielni - 1.800 zł;
11) innych rejestracji - 600 zł;
12) zmiany w rejestrze - 360 zł;
13) o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności - 60 zł;
14) o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu - 60 zł;
15) o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa - 60 zł;
16) o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego - 480 zł;
17) o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 600 zł;
18.) o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 840 zł;
19) o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego - 720 zł;
20) o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 840 zł;
21) o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy - 360 zł;
22) o wyłączenie wspólnika - 360 zł;
23) o rozwiązanie spółki kapitałowej - 360 zł.
2. Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 18, nie obejmują opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie.

§ 12. 1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa pracy o:
1) nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy - 60 zł;
2) wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż wymienione w pkt 4 - 75% stawki obliczonej na podstawie § 6 od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;
3) inne roszczenia niemajątkowe - 60 zł;
4) ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty - 120 zł;
5) świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - 50% stawki obliczonej na podstawie § 6 od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.
2. Stawki minimalne wynoszą 60 zł w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego.

§ 13. 1. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym:
1) przed sądem okręgowym - 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 75% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 60 zł;
2) przed sądem apelacyjnym - 75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 100% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł.
2. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym:
1) przed sądem okręgowym - 25% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 50% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 60 zł;
2) przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym - 50% stawki minimalnej, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat - 75% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł.
3. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy przed sądem apelacyjnym 100% odpowiednich stawek, o których mowa w § 12.
4. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu kasacyjnym:
1) za sporządzenie i wniesienie kasacji oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym - 75% stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 100% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł;
2) za sporządzenie i wniesienie kasacji oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji - 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat - 75% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł;
3) za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym - 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządzał i nie wniósł kasacji - 75% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł.
5. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym:
1) za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie - 240 zł;
2) za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi - 120 zł.

Rozdział 4

Stawki minimalne w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia

§ 14. 1. Stawki minimalne wynoszą w sprawie objętej:
1) dochodzeniem - 180 zł;
2) śledztwem - 300 zł.
2. Stawki minimalne za obronę wynoszą:
1) przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym - 360 zł;
2) przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - 180 zł;
3) przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym - 420 zł;
4) przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją - 420 zł;
5) przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym - 600 zł;
6) przed Sądem Najwyższym - 600 zł.
3. Stawki minimalne wynoszą za sporządzenie i wniesienie kasacji:
1) w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy - 360 zł;
2) w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy - 600 zł.
4. Stawki minimalne wynoszą:
1) za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego - 360 zł;
2) za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym - 360 zł;
3) za sporządzenie środka odwoławczego w wypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem - 360 zł.
5. Stawki minimalne wynoszą za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego - 120 zł.
6. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego - 120 zł. Przepisu § 6 nie stosuje się.
7. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do opłat za czynności w postępowaniu karnym i odpowiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.

§ 15. Stawki minimalne wynoszą za obronę przed sądem w postępowaniu wykonawczym:
1) w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary - 180 zł;
2) w sprawie o wykonanie warunkowo zawieszonej kary - 180 zł;
3) w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia - 120 zł;
4) za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających - 120 zł;
5) za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania - 120 zł;
6) za prowadzenie sprawy o ułaskawienie - 240 zł;
7) za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym - 240 zł.

§ 16. W sprawach, w których rozprawa trwa dłużej niż jeden dzień, stawka minimalna ulega podwyższeniu za każdy następny dzień o 20%.

§ 17. Za obronę kilku osób lub reprezentowanie kilku osób pobiera się opłatę od każdej z tych osób.

Rozdział 5

Stawki minimalne w innych sprawach

§ 18. 1. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:
1) w sprawie dotyczącej należności pieniężnych albo praw majątkowych, której wartość została określona przez organ administracji publicznej lub jest oczywista - stawkę obliczoną na podstawie § 6;
2) za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego - 600 zł;
3) w innej sprawie - 240 zł.
2. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie - sądem antymonopolowym w sprawach:
1) z zakresu ochrony konkurencji - 360 zł;
2) o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone - 360 zł;
3) z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego - 360 zł.

Rozdział 6

Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, ponoszone przez Skarb Państwa

§ 19. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują:
1) opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3-5 oraz
2) niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata.

§ 20. Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części.

§ 21. W sprawie cywilnej, w której kosztami procesu został obciążony przeciwnik procesowy strony korzystającej z pomocy udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, koszty, o których mowa w § 19, sąd przyznaje po wykazaniu bezskuteczności ich egzekucji.

CYTATArt. 84.
§ 1. Ustanowienie obrońcy lub wyznaczenie obrońcy z urzędu uprawnia go do działania
w całym postępowaniu, nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu
się orzeczenia, jeżeli nie zawiera ograniczeń.
§ 2. Wyznaczenie obrońcy z urzędu nakłada na obrońcę obowiązek podejmowania
czynności procesowych do prawomocnego zakończenia postępowania. Jeżeli
jednak czynności należy dokonać poza siedzibą lub miejscem zamieszkania
obrońcy z urzędu, prezes sądu, przed którym ma być dokonana czynność, a w
postępowaniu przygotowawczym prezes sądu rejonowego miejsca czynności,
na uzasadniony wniosek dotychczasowego obrońcy może wyznaczyć dla dokonania
tej czynności innego obrońcę spośród miejscowych adwokatów.
§ 3. Obrońca wyznaczony z urzędu w postępowaniu kasacyjnym lub w postępowaniu
o wznowienie postępowania powinien sporządzić i podpisać kasację lub
wniosek o wznowienie postępowania albo poinformować na piśmie sąd, że nie
stwierdził podstaw do wniesienia kasacji lub wniosku o wznowienie postępowania.
Jeżeli kasacja lub wniosek zostaną wniesione, obrońca ten jest uprawniony
do udziału w toczącym się postępowaniu.


Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 22. (1) (uchylony).

§ 23. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 154, poz. 1013, z 1998 r. Nr 159, poz. 1049 i z 2002 r. Nr 73, poz. 672), w zakresie, w jakim dotyczy opłat za czynności adwokatów.

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 października 2002 r.

1) § 22 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 maja 2003 r. (Dz.U.03.97.887) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2003 r.

#3 Guest_-praw-lore

Guest_-praw-lore
 • Goście

Napisano 16 lipiec 2010 - 16:12


Bardzo dziekuję za odpowiedz. Jeśli informowalem pana mecenasa, że niestety nie mogę więcej zapłacić. Łącznie otrzymal 2400 euro i uważam, i pisalem mu że jest to wystarczająco wysoka kwota. Czy zgadza się na taką kwotę i dalsze mnie przy tym reprezentowanie? a on na to, ze jestem gotowy poprowadzić moja sprawę za kwotę 2.400 EUR, pod warunkiem, że będzie musiał tylko raz jechać do Feldkirch. Jest to jak najbardziej realne.
i tu nie ma mowy o I instancji a z kolej ja mu informuje, ze mi na wiecej nie stac... z zwiazku z tym, czy on moze rzadac ode mnie taka kwote, czy ja moge rzadac od niego zwrot poniesionych ode mnie kosztow, skoro sie nie zgadzam z tym co pan mecenas do mnie pisze?!

niestety pan mecenas nie chce sie dogadac, mowi albo tysiac euro albo nie bedzie wspolpracy.


CYTAT(Pasjonat @ 16.07.2010, 13:10) To, że prokuratura złożyła apelacę od wyroku to nie znaczy, że sąd II instancji uchyli czy zmieni wyrok- nie musi pisać nawet odpowiedzi na apelację- co prawda lepiej wygląda jak będzie Pana reprezentował w sądzie II instancji. Co do zasady jeśli umowa była o taką kwotę do prawomocnego zakończenia sprawy to powinień w ramach owej kwoty działać przed sądem II instancji. Nie wiem jednak jakie są tam minimalne stawki za obronę. Jednak owe minimalne nijak się często mają do realnych. Wszystko zależy też od sprawy, adwokata etc. Może warto się jakoś jeszcze dogadać- a czy warto to Pan musi sam zdecydować.
Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 22. (1) (uchylony).

§ 23. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 154, poz. 1013, z 1998 r. Nr 159, poz. 1049 i z 2002 r. Nr 73, poz. 672), w zakresie, w jakim dotyczy opłat za czynności adwokatów.

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 października 2002 r.

1) § 22 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 maja 2003 r. (Dz.U.03.97.887) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2003 r.

#4 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 16 lipiec 2010 - 16:55

Ewentualnie zostaje skarga na niego do okręgowej izby adwokackiej- ale jeśli nie było umowy pisemnej i świadkó trudno będzie mu to udowodnić. Można wnieść również sprawę cywilną, jeśli przez to przegra Pan sprawę- ale i tutaj nic nie jest pewnego- strona przegrana pokrywa wszelkie koszty procesu. Lepiej się dogadać albo zapytać innych ile by wzięli za reprezentowanie Pana w sądzie II instacnji- zaznaczyć, że nie chodzi o apelację, gdyż to druga strona ją złożyła.

#5 Guest_-praw-lore

Guest_-praw-lore
 • Goście

Napisano 21 lipiec 2010 - 10:10

witam Pana;

a czy w II instancji muszę mieć adwokata? Pozdrawiam


CYTAT(Pasjonat @ 16.07.2010, 15:55) Ewentualnie zostaje skarga na niego do okręgowej izby adwokackiej- ale jeśli nie było umowy pisemnej i świadkó trudno będzie mu to udowodnić. Można wnieść również sprawę cywilną, jeśli przez to przegra Pan sprawę- ale i tutaj nic nie jest pewnego- strona przegrana pokrywa wszelkie koszty procesu. Lepiej się dogadać albo zapytać innych ile by wzięli za reprezentowanie Pana w sądzie II instacnji- zaznaczyć, że nie chodzi o apelację, gdyż to druga strona ją złożyła.

#6 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 21 lipiec 2010 - 13:14

CYTAT(Lore @ 21.07.2010, 9:10) witam Pana;

a czy w II instancji muszę mieć adwokata? Pozdrawiam

Nie ma takowego wymogu.

#7 Guest_marek.l

Guest_marek.l
 • Goście

Napisano 04 luty 2016 - 15:19

Ja mam zaufanie do pana Tomasza Klimka – tomaszklimek.com. Prowadzi moją firmę i jak na razie nie było żadnych problemów, czy nieporozumień. Terminowa, rzetelna obsługa prawna firmy, w niezłej cenie.#8 Guest_jupo90

Guest_jupo90
 • Goście

Napisano 25 sierpień 2016 - 12:08

Miałem jedną sytuację prawną w Austrii, bo zlecałem konkretną transakcję na tamtejszym rynku nieruchomości, łącznie z dopełnieniem wszystkich formalności prawnych. Poszukiwałem mieszkania pod inwestycję długoterminową. Z prawa nieruchomości pomógł mi tomaszklimek.com. Adwokat – Polak, który pracuje w Austrii, więc od razu można się ze wszystkim dogadać. Zadbał nie tylko o zakup wybranej nieruchomości, ale też do tej pory pomaga mi przy wynajmowaniu smile.png#9 Guest_jurekdd

Guest_jurekdd
 • Goście

Napisano 26 sierpień 2016 - 13:28

Miałem jedną sytuację prawną w Austrii, bo zlecałem konkretną transakcję na tamtejszym rynku nieruchomości, łącznie z dopełnieniem wszystkich formalności prawnych. Poszukiwałem mieszkania pod inwestycję długoterminową. Z prawa nieruchomości pomógł mi tomaszklimek.com. Adwokat – Polak, który pracuje w Austrii, więc od razu można się ze wszystkim dogadać. Zadbał nie tylko o zakup wybranej nieruchomości, ale też do tej pory pomaga mi przy wynajmowaniu :) Tam są spore różnice w prawie nieruchomości, więc samodzielnie lepiej nie wchodzić :P#10 kamil122

kamil122

  Nowy użytkownik

 • Członkowie
 • Pip
 • 4 postów

Napisano 23 sierpień 2019 - 13:34

Jeżeli chodzi o sprawdzonego prawnika w Austrii, a dokładniej w Wiedniu to mądrym wyborem będzie kancelaria Sokolski i Madany https://www.smr-law.at/. Panowie Adwokaci swoją merytoryką oraz doświadczeniem potrafią pomóc nawet w beznadziejnych przypadkach.#11 pawelszabla

pawelszabla

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 439 postów

Napisano 24 styczeń 2020 - 09:45

Obsługiwałem kilku klientów w Austrii, ale niestety mi nie płacili na czas, a później już w ogóle wszystko mi się pogorszyło. Praktycznie straciłem płynność i w ostatnim momencie skontaktowałem się z kancelarią tomaszklimek.com/pl/kancelaria, która od razu podjęła działania zabezpieczające moje interesy. Bardzo polecam, bo ogólnie to byłem zielony, jak tam jest pod względem prawnym.

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych