Skocz do zawartości


Obrona w sądzie


12 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_

Guest_
 • Goście

Napisano 19 grudzień 2008 - 08:00

Tutaj chodzi o pokrzywdzoneego będącego oskarżycielem posiłkowym- może wynająć sobie pełnomocnika- adwokata, który będzie go reprezentował.

#2 Guest_

Guest_
 • Goście

Napisano 19 grudzień 2008 - 09:15

Art. 87. § 1. Strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika.


niby z treści wynika że adwokat może dać pełnomocnictwo np biegłemu? Choć wydaje mi się że to tylko dla aplikantów by było.

#3 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 19 grudzień 2008 - 09:07

Przepisy kpk jasno regulują to zagadnienie- obrońcą może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury.

CYTATObrońcy i pełnomocnicy

CYTATArt. 82. Obrońcą może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury.


CYTATArt. 83. § 1. Obrońcę ustanawia oskarżony; do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego.
§ 2. Upoważnienie do obrony może być udzielone na piśmie albo przez oświadczenie do protokołu organu prowadzącego postępowanie karne.

CYTATArt. 84. § 1. Ustanowienie obrońcy lub wyznaczenie obrońcy z urzędu uprawnia go do działania w całym postępowaniu, nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia, jeżeli nie zawiera ograniczeń.
§ 2. Wyznaczenie obrońcy z urzędu nakłada na obrońcę obowiązek podejmowania czynności procesowych do prawomocnego zakończenia postępowania. Jeżeli jednak czynności należy dokonać poza siedzibą i lub miejscem zamieszkania obrońcy z urzędu, prezes sądu, przed którym ma być dokonana czynność, a w postępowaniu przygotowawczym prezes sądu rejonowego miejsca czynności, na uzasadniony wniosek dotychczasowego obrońcy może wyznaczyć dla dokonania tej czynności innego obrońcę spośród miejscowych adwokatów.
§ 3. Obrońca wyznaczony z urzędu w postępowaniu kasacyjnym lub w postępowaniu o wznowienie postępowania powinien sporządzić i podpisać kasację lub wniosek o wznowienie postępowania albo poinformować na piśmie sąd, że nie stwierdził podstaw do wniesienia kasacji lub wniosku o wznowienie postępowania. Jeżeli kasacja lub wniosek zostaną wniesione, obrońca ten jest uprawniony do udziału toczącym się postępowaniu.

CYTATArt. 85. § 1. Obrońca może bronić kilku oskarżonych, jeżeli ich interesy nie pozostają w sprzeczności.
§ 2. Stwierdzając sprzeczność sąd wydaje postanowienie, zakreślając oskarżonym termin do ustanowienia innych obrońców. W wypadku obrony z urzędu sąd wyznacza innego obrońcę. Na postanowienie przysługuje zażalenie.
§ 3.W postępowaniu przygotowawczym uprawnienia sądu określone w § 2 przysługują prezesowi sądu właściwego do rozpoznania sprawy.

CYTATArt. 86. § 1. Obrońca może przedsiębrać czynności procesowe jedynie na korzyść oskarżonego.
§ 2. Udział obrońcy w postępowaniu nie wyłącza osobistego działania w nim oskarżonego.

CYTATArt. 87. § 1. Strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika.
§ 2. Osoba nie będąca stroną może ustanowić pełnomocnika, jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu.
§ 3. Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika, o którym mowa w § 2, jeżeli uzna, że nie wymaga tego obrona interesów osoby nie będącej stroną.

CYTATArt. 88. § 1. Do pełnomocnika stosuje się odpowiednio art. 77, 78, 82-84 i 86 § 2.
§ 2. Pełnomocnikiem instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej może być również radca prawny.
§ 3. W zakresie roszczeń majątkowych pełnomocnikiem osoby prawnej innej niż przewidziana w § 2, jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, a także osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą może być również radca prawny.

CYTATArt. 89. W kwestiach dotyczących pełnomocnika, a nie unormowanych przez przepisy niniejszego kodeksu, stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym.

CYTATArt. 79. § 1. W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli:
1) jest nieletni,
2) jest głuchy, niemy lub niewidomy,
3) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności.
4) (uchylono).
§ 2. Oskarżony musi mieć obrońcę również wtedy, gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę.
§ 3. W wypadkach, o których mowa w § 1 i 2, udział obrońcy jest obowiązkowy w rozprawie oraz w tych posiedzeniach, w których obowiązkowy jest udział oskarżonego.
§ 4. Jeżeli w toku postępowania biegli lekarze psychiatrzy stwierdzą, że poczytalność oskarżonego zarówno w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu, jak i w czasie postępowania nie budzi wątpliwości, udział obrońcy w dalszym postępowaniu nie jest obowiązkowy. Prezes sądu, a na rozprawie sąd, może wówczas cofnąć wyznaczenie obrońcy.

#4 Guest_

Guest_
 • Goście

Napisano 19 grudzień 2008 - 08:20

Mimo to są osoby obcego pochodzenia które mają sprawy karne w Polsce.

Czy może ich w Polskim sądzie bronić pracownik ambasady danego kraju? (uzasadnienie w pierwszym poście)

#5 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 19 grudzień 2008 - 08:13

Są różna rozwiązania- sprawa może być przekazana do innego kraju. Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia przestępstwa, ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca, którego nie postanowiono wydać, w razie popełnienia przez niego za granicą przestępstwa, do którego ścigania Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana na mocy umów międzynarodowych. Jeżeli nastąpiło przejęcie obywatela polskiego, skazanego prawomocnie przez sąd obcego państwa, do wykonania wyroku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sąd określa według polskiego prawa kwalifikację prawną czynu oraz podlegającą wykonaniu karę lub inny środek przewidziany w tej ustawie.

CYTATOdpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą

CYTATArt. 109. Ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego, który popełnił przestępstwo za granicą.

CYTATArt. 110. § 1. Ustawę karną polską stosuje się do cudzoziemca, który popełnił za granicą czyn zabroniony skierowany przeciwko interesom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatela polskiego, polskiej osoby prawnej lub polskiej jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej oraz do cudzoziemca, który popełnił za granicą przestępstwo o charakterze terrorystycznym.
§ 2. Ustawę karną polską stosuje się w razie popełnienia przez cudzoziemca za granicą czynu zabronionego innego niż wymieniony w § 1, jeżeli czyn zabroniony jest w ustawie karnej polskiej zagrożony karą przekraczającą 2 lata pozbawienia wolności, a sprawca przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie postanowiono go wydać.

CYTATArt. 111. § 1. Warunkiem odpowiedzialności za czyn popełniony za granicą jest uznanie takiego czynu za przestępstwo również przez ustawę obowiązującą w miejscu jego popełnienia.
§ 2. Jeżeli zachodzą różnice między ustawą polską a ustawą obowiązującą w miejscu popełnienia czynu, stosując ustawę polską, sąd może uwzględnić te różnice na korzyść sprawcy.
§ 3. Warunek przewidziany w § 1 nie ma zastosowania do polskiego funkcjonariusza publicznego, który pełniąc służbę za granicą popełnił tam przestępstwo w związku z wykonywaniem swoich funkcji, ani do osoby, która popełniła przestępstwo w miejscu nie podlegającym żadnej władzy państwowej.

CYTATArt. 112. Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego, ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia:
1) przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu wewnętrznemu lub zewnętrznemu Rzeczypospolitej Polskiej,
1a) (traci moc).
2) przestępstwa przeciwko polskim urzędom lub funkcjonariuszom publicznym,
3) przestępstwa przeciwko istotnym polskim interesom gospodarczym,
4) przestępstwa fałszywych zeznań złożonych wobec urzędu polskiego.
5) przestępstwa, z którego została osiągnięta, chociażby pośrednio, korzyść majątkowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

CYTATArt. 113. Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia przestępstwa, ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca, którego nie postanowiono wydać, w razie popełnienia przez niego za granicą przestępstwa, do którego ścigania Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana na mocy umów międzynarodowych.

CYTATArt. 114. § 1. Orzeczenie zapadłe za granicą nie stanowi przeszkody do wszczęcia lub prowadzenia postępowania karnego o ten sam czyn zabroniony przed sądem polskim.
§ 2. Sąd zalicza na poczet orzeczonej kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności za granicą oraz wykonywaną tam karę, uwzględniając różnice zachodzące między tymi karami.
§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się:
1) jeżeli wyrok skazujący zapadły za granicą został przejęty do wykonania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również wtedy, gdy orzeczenie zapadłe za granicą dotyczy przestępstwa, w związku z którym nastąpiło przekazanie ścigania lub wydanie sprawcy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) do orzeczeń międzynarodowych trybunałów karnych działających na podstawie wiążącego Rzeczpospolitą Polską prawa międzynarodowego,
3) do orzeczeń sądów państw obcych, jeżeli wynika to z wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej.
§ 4. Jeżeli nastąpiło przejęcie obywatela polskiego, skazanego prawomocnie przez sąd obcego państwa, do wykonania wyroku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sąd określa według polskiego prawa kwalifikację prawną czynu oraz podlegającą wykonaniu karę lub inny środek przewidziany w tej ustawie; podstawę określenia kary lub środka podlegającego wykonaniu stanowi wyrok wydany przez sąd państwa obcego, kara grożąca za taki czyn w polskim prawie, okres rzeczywistego pozbawienia wolności za granicą oraz wykonana tam kara lub inny środek, z uwzględnieniem różnic na korzyść skazanego.

#6 Guest_

Guest_
 • Goście

Napisano 19 grudzień 2008 - 08:00

Witam.

Słyszałem o czymś takim że pracownik ambasady danego kraju może bronić swojego obywatela oskarżonego w Polsce. Powodem tego jest że pracownik ambasady zna oba języki bardzo dobrze. Wynajęcie adwokata polskiego który nie zna języka oskarżonego uniemożliwia mu prawo do obrony gdyż rozmowa przez tłumacza może obie strony krępować. W Przypadku tym prawo do obrony oskarżonego jest naruszone w dodatku ma adwokata do którego nie ma zaufania oraz nie może za pomocą dźwięków paralingwistycznych się porozumieć z nim(każdy język ma swoje). Nie może również porozumiewać się rozumiejąc akcentowanie np mówiąc nie pewnie TAK wiemy że dana osoba miała na myśli "NIE"
przykład
pytanie : Uczyłeś się coś?
odpowiedź: TAAAK
Jednoznacznie wiadomo że odpowiedź była nie pewna i nieprzekonywująca i wiemy że tak na prawde powinno być nie.

wiem że to może być lekko nie czytelne ale wiecie za pewne o co mi chodzi.

#7 Guest_Edward

Guest_Edward
 • Goście

Napisano 26 luty 2019 - 20:12

Mnie w sprawie karnej reprezentował adwokat Cejrowski z Tczewa. Rewelacyjne przygotowanie, pomoc na każdym etapie postępowania. Dużo udało mu się już od początku ugrać, doświadczenie zrobiło swoje. Wszystko zakończyło się dla mnie pomyślnie, choć wolałbym nie mieć takich wspomnień, bo to jednak bardzo stresujące, to jestem wdzięczny za całą pomoc. #8 Guest_sara

Guest_sara
 • Goście

Napisano 27 luty 2019 - 17:49

Też kiedyś potrzebowałam pełnomocnika jako pokrzywdzona w procesie karnym. Chodziło o to, że okradała mnie moja pracownica. Zgłosiłam się do mecenasa Cyrańskiego z Łodzi. Od początku kierował moją sprawą profesjonalnie i skutecznie. Najpierw pomógł mi zgromadzić i opisać dowody, później pomagał mi we wszczynaniu sprawy na policji, wreszcie reprezentował mnie przed sądem. Dzięki aktywności i zaangażowaniu mecenasa Cyrańskiego sąd skazał moją byłą pracownicę i przyznał mi nawiązkę, która w całości pokryła moje straty.

#9 Guest_zenon

Guest_zenon
 • Goście

Napisano 25 luty 2020 - 15:55

Postawiłem na doświadczonego adwokata i pewną kancelarię. Kilka lat temu korzystałem z ich usług przy innej okazji i wiedziałem, że podobnie jak wtedy, tak i po latach, znajdę tam  pomoc. #10 mancity

mancity

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 93 postów

Napisano 27 luty 2020 - 20:03

W sprawach cywilnych może pomóc również Tomasz Giziński , jeśli chodzi o porady prawne w Warszawie dotyczące właśnie tego zakresu prawa to ciężko lepszego specjalistę. Sprawy dotyczą naprawdę wielu aspektów, dlatego warto korzystać z profesjonalnego wsparcia dobrego adwokata.#11 Guest_red

Guest_red
 • Goście

Napisano 25 lipiec 2020 - 16:58

Mnie reprezentował adwokat Cejrowski i nie żałuję swojego wyboru. Świetny, doświadczony adwokat. #12 Guest_Milla

Guest_Milla
 • Goście

Napisano 13 sierpień 2020 - 11:16

no ja polecam mecenasa Mariusza Olężałka - jest na prawdę dobry i konkretny! no i dyspozycyjny! u mnie dobrze wiedział jak wykorzystać prawo tak żeby było dobrze, także ja jestem bardzo zadowolona z efektu! bardzo dobry adwokat#13 Guest_Maciej

Guest_Maciej
 • Goście

Napisano 27 styczeń 2021 - 15:11

Kiedy mój ojciec miał rozprawę reprezentował go adwokat Cejrowski z gdańska. Doskonale się sprawdził w tej roli. 

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Najnowsze tematy