Skocz do zawartości


Odpowiedz strony powodowej na sprzeciw pozwanego


11 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-fifi26

Guest_-praw-fifi26
 • Goście

Napisano 03 listopad 2009 - 11:48

Proszę o pomoc złożyłem wyjaśnienia na sprawie i podniosłem zarzut przedawnienia nie wiem co mam dalej robić mineło dużo czasu od zawarcia mojej umowy z bankiem i nie mam żadnych dokumentów potwierdzających że spłaciłem dług a oni cały czas mnie straszyli i niewiedziałem jak sie bronić dzięki waszemu forum dowiedziałem się o przedawnieniu i złozylem wniosek na sprawie sad wydal wyrok przychylny dla mnie , a teraz znowu cos mi przyszlo POMOCY...........

#2 Guest_-praw-fifi26

Guest_-praw-fifi26
 • Goście

Napisano 03 listopad 2009 - 11:50

Odpowiedź strony powodowej na sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty, sygn. akt I Cupr doręczony 15.10.2009r.
Działając w imieniu strony powodowej, pełnomocnictwo w aktach sprawy, w odpowiedzi na sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym przez Sąd Rejonowy w , Wydział I Cywilny z dnia 14.04.2009r., sygn. akt I , strona powodowa wnosi o: oddalenie zarzutów, podtrzymuje żądanie pozwu w całości,
Ponadto strona powodowa wnosi o: doręczenie wyroku pełnomocnikowi strony powodowej; zasądzenie dalszych poniesionych przez stronę powodową kosztów procesu; przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność strony powodowej; dopuszczenie następujących dowodów:
umowa rachunku oszczędnościowego lub oszczędniowo-rozliczeniowego SUPER KOŃ TO
nr 10204610- z dnia 08.12.2000r. podpisana p rzeź pozwanego;
bankowego tytułu egzekucyjnego nr 669/2002 z dnia 27.11.2002r. z klauzulą wykonalności,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu z dnia
27.1ł.2002r., postanowienie Sądu Rejonowego w z dnia 23.12.2002r. o
nadaniu klauzuli wykonalności ww. BTE, sygn. akt l Co 391/02, wniosek o wszczęcie
postępowania egzekucyjnego z dnia 7.01.2003r., postanowienie o umorzeniu egzekucji z dnia
07.06.2004r., sygn. akt , na nową okoliczność tj. oddalenia zarzutu przedawnienia podniesionego przez pozwanego, wezwanie do zapłaty 5.07.2005.r., zawiadomienie z dnia 27.10.2005r. o dokonanej cesji przez wierzyciela;
c) umowy cesji wierzytelności z dnia 07.10.2005r. na okoliczność zawarcia ważnej umowy cesji wierzytelności pomiędzy PKO BP S.A., a S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowny Fundusz Sekurytyzacyjny - treść łączącego strony stosunku prawnego;
Ponadto powód przedkłada wnioskowane przez pozwanego dokumenty tj.: odpis umowy cesji wierzytelności z dnia 07.10.2005r.,
Uzasadnienie
Strona powodowa wniosła do Sądu Rejonowego w Wydział I Cywilny pozew, w którym domagała się wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i orzeczenia w nim, iż pozwany winien zapłacić stronie powodowej kwotę zł z tytułu umowy rachunku oszczędnościowo-rozłiczeniowego SUPERKONTA nr z dnia 08,12.2000r. wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu.
Dowód: pozew (w aktach sprawy).
W dniu 14.04.2009r. Sąd Rejonowy w Wydział I Cywilny wydał w sprawie o sygn. akt l nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym zgodnie z żądaniem pozwu.
Dowód: nakaz zapłaty z dnia 14.04.2009r., sygn. akt l (w aktach sprawy).
Od powyższego nakazu zapłaty pozwany wniósł sprzeciw z dnia 15.10.2009r. podnosząc zarzut przedawnienia.
Strona powodowa w odpowiedzi na ww. zarzut wskazuje, iż wcześniejsze postępowanie sądowe, a następnie postępowanie egzekucyjne przeciwko pozwanemu toczyło się z wniosku banku PKO BP S.A., czyli wierzyciela pierwotnego. W związku z brakiem spłaty debetu z umowy rabunku oszzędnosciowego lub oszczędności o wo-rozliczeniowego dla posiadaczy SUPERKONTA przez pozwanego na rzecz banku, po wystawieniu przez wierzyciela pierwotnego Bankowego Tytułu Egzekucyjnego nr w dniu 27 listopada 2002r., zwrócił się on do Sądu w Rejonowego w z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na ww. BTE. Postanowieniem z dnia 23.12.2002r. ww. Sąd nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu przez bank PKO BP S.A. Następnie wierzyciel pierwotny złożył do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika, sygn. akt , które następnie zostało umorzone postanowieniem z dnia 07.06.2004r.
Strona powodowa zaznacza, iż postępowanie egzekucyjne prowadzone było w celu wyegzekwowania na rzecz banku PKO BP S.A. należności objętej tytułem wykonawczym -Bankowym Tytułem Egzekucyjny nr wraz z klauzulą wykonalności w związku z brakiem spłaty debetu z umowy rabunku oszzędnosciowego lub oszczędnościowo-rozliczeniowego dla posiadaczy SUPERKONTA nr z dnia 08.12.2000r. zawartej pomiędzy pozwanym, a bankiem PKO BP S.A.
Należy zauważyć, iż zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 21.09.2005 r. (V CK 152/05) oraz uchwałą z dnia 02.04.2004 r. (III CZP 9/04) "nie jest dopuszczalne nadanie klauzuli wykonalności na rzecz niebędącego bankiem nabywcy wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym (...)"• TaJk więc, w świetle powyższego poglądu, w rozpatrywanej sytuacji jedynym
-

#3 Guest_-praw-fifi26

Guest_-praw-fifi26
 • Goście

Napisano 03 listopad 2009 - 11:50

sposobem zaspokojenia niebędącego bankiem nabywcy wierzytelności bankowej objętej bankowym tytułem egzekucyjnym jest wytoczenie przez niego powództwa przeciwko dłużnikowi.
Strona powodowa zaznacza, iż umowa cesji wierzytelności z dnia 07.10.2005r. jest ważna, a powód nabył skutecznie wierzytelność zgodnie z powyższym, zatem posiada legitymację czynną do wytoczenia powództwa przeciwko pozwanemu. Strona powodowa wskazuje, iż na mocy prawidłowej umowy cesji wierzytelności z dnia 07.10.2005r., zawartej między wierzycielem pierwotnym ij. Bankiem PKO BP S.A. a S-Collect Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Niestandaryzowanym Funduszem Sekurytyzacyjnym, Fundusz stał się wierzycielem pozwanego, czego dowód stanowi wyciąg z ksiąg rachunkowych Funduszu (dowód w aktach sprawy).
Dowód: bankowego tytułu egzekucyjnego nr z dnia 27.11.2002r. z klauzulą wykonalności,
wniosek o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu sądowej klauzuli wykonalności z dnia 27.11.2002r.
postanowienie Sądu Rejonowego w z dnia 23.12.2002r. o nadaniu klauzuli wykonalności ww. BTE, sygn. akt l, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z dnia 07.01.2003r. postanowienie o umorzeniu egzekucji z dnia 07.06.2004rv sygn. akt I , wezwanie do zapłaty z dnia 5.07.2005r.
W odpowiedzi na zarzut przedawnienia roszczenia, strona powodowa oświadcza, iż w niniejszej sprawie nie doszło do przedawnienia roszczenia.
Bezspornym jest fakt, iż zgodnie z art. 117 k.c. roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu, natomiast zgodnie z art. 118 k.c. termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Zgodnie natomiast z art. 120 § l k.c. bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. Z kolei stosownie do treści art. 123 § l k.c. bieg przedawnienia przerywa się m.in. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.
Ponadto stosownie do art. 125 k.c. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzajti był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
Zgodnie z powyższym, strona powodowa wskazuje, iż w niniejszej sprawie kilkakrotnie dochodziło do przerwania biegu terminu przedawnienia roszczenia, poprzez wydanie przez wierzyciela pierwotnego bank PKO BP Bankowego Tytułu Egzekucyjnego z dnia 27.11.2002r., złożenie wniosku o nadanie ww. BTE klauzuli wykonalności, wydanie postanowienia

#4 Guest_-praw-fifi26

Guest_-praw-fifi26
 • Goście

Napisano 03 listopad 2009 - 11:51

przez Sąd Rejonowy w z dnia 23.12.2002r. o nadaniu klauzuli wykonalności ww. BTE (sygn. akt , wydanie przez komornika postanowienia o umorzeniu egzekucji z dnia 07.06.2004r.
Strona powodowa wskazuje na wyrok z dnia 8 lutego 2006r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 1693/05), który stanowi że co do umorzenia postępowania egzekucyjnego bieg terminu przedawnienia roszczenia przewidziany w art. 123 pkt l k.c. rozpoczyna się na nowo, z wyjątkiem umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy samego prawa na skutek bezczynności wierzyciela.
Egzekucja prowadzona co do pozwanego została umorzona przez komornika postanowieniem w dniu 07.06.2004r. na podstawie art. 824 § l pkt. 3 kpc. W uzasadnieniu postanowienia komornik wyjaśnia że w trakcie czynności egzekucyjnych nie ustalono majątku, dłużnika podlegającego egzekucji. Powód wyjaśnia że stosownie do treści orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz art. 125 k.c. roszczenie przedawniłoby się najwcześniej w marcu 2014r.
Uznać zatem należy, iż w mniejszej sprawie zgodnie z powyższym zarzut przedawnienia podniesiony przez pozwanego jest chybiony.
W związku z powyższym, roszczenia strony powodowej są zasadne i nie uległy przedawnieniu. Zgodnie z art. 117 §2 k.c. a contrańo, przed upływem terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, nie może uchylić się od jego zaspokojenia.
Z tych wszystkich względów powód oświadcza i wnosi jak w petitum.

Załączniki:
odpis niniejszego pisma dla stron)' przeciwnej wraz z załącznikami j.w.

#5 Guest_-praw-fifi26

Guest_-praw-fifi26
 • Goście

Napisano 03 listopad 2009 - 13:51

Sprostowanie byłem w Sądzie i dowiedziałem sie że została wniesiona apelacja w tej sprawie czy mam jakieś szanse żeby sprawę wygrać

#6 Guest_Łukasz Nysztal

Guest_Łukasz Nysztal
 • Goście

Napisano 03 listopad 2009 - 20:54

Nie bardzo rozumiem po co więc wkleja nam Pan odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty - skoro jak rozumiem sąd po rozpoznaniu sprawy oddalił powództwo. Skoro teraz strona powodowa wniosła apelację to po pierwsze trzeba zapoznać się z apelacją (sąd doręczy Panu odpis apelacji), zapoznać się z uzasadnieniem sądu do wyroku - a następnie złożyć odpowiedź na apelację i wskazać z jakich to powodów zarzuty strony powodowej są chybione.

#7 Guest_-praw-fifi26

Guest_-praw-fifi26
 • Goście

Napisano 04 listopad 2009 - 07:22

Bardzo przepraszam pomylilem sie to ja wnioslem apelacje od wyroku w apelacji tej napisalem o podniesieniu zarzutu przedawnienia o czym pisalismy w innym temacie co mam dalej teraz robic

#8 Guest_-praw-regina

Guest_-praw-regina
 • Goście

Napisano 04 listopad 2009 - 08:46

Skoro to Pan zaskarżył wyrok to pozostaje czekać na termin rozprawy apelacyjnej i rozstrzygnięcie sądu odwoławczego. W tym momencie nie może Pan nic więcej zrobić.

#9 Guest_-praw-fifi26

Guest_-praw-fifi26
 • Goście

Napisano 04 listopad 2009 - 11:00

W takim razie jakich argumentow uzyc na sprawie jak sie bronic od kiedy mam liczyc okres przedawnienia i ile czasu wynosi okres przedawnienia w tej sytuacji

#10 Guest_Łukasz Nysztal

Guest_Łukasz Nysztal
 • Goście

Napisano 04 listopad 2009 - 17:22

Użyć takich argumentów jakie Pan zawarł w apelacji. Rozprawa apelacyjna służy już tylko przedstawieniu/poparciu zarzutów jakie zgłosił Pan w pisemnej apelacji.

Jeśli mamy rozmawiać o apelacji to najpierw musielibyśmy poznać treść Pana apelacji - a przynajmniej same zarzuty.

#11 Guest_stasiod

Guest_stasiod
 • Goście

Napisano 08 listopad 2010 - 15:46

Proszę o odpowiedź czy orzeczenie SN z dnia 21.09.2005 syg.aktVCK152/95 dotyczy także nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym czy tylko bankowego tytułu egzekucyjnego

#12 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 30 czerwiec 2020 - 18:08

Witam, otrzymałam odpowiedź na mój sprzeciw od powoda, czy mogę się do tego jeszcze odnieść, i w jakim terminie, gdyż nie ma żadnego pouczenia w tej kwestii.

 

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Najnowsze tematy