Skocz do zawartości


Odpowiadanie w temacie: Nagrywanie rozmowy z funkcjonariuszem publicznym


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 1 + 6 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

fantom21

Napisano 22 marzec 2018 - 09:50

Tommy hilfiger koszulka męska może stanowić bardzo ciekawy pomysł na prezent dla faceta. Jest to ponadczasowa, modna oraz bardzo popularna część garderoby. http://elegan.pl/pl/...f_producer_24/1


Napisano 18 styczeń 2015 - 21:50

Ja mam identyczne zdanie na ten temat, ale niestety postępowanie Burmistrza zostało  zalegalizowane w postaci Uchwały R.M.

Obawiam się, że w przypadku mojej wizyty i próby nagrywania  może być wezwana policja w celu usunięcia mnie z powodu łamania prawa.

Co zrobić aby to bezprawie zdemaskować. Wiem, że nie mieszamy na Dzikim Zachodzie, gdzie  mogłoby to wyglądać całkowicie inaczej.

Czy Nadzór wojewody nie powinien wychwycić takiej bezprawnej Uchwały?

Czy tylko pozostaje droga sądowa z U.G gdzie osoba prywatna niestety jest na straconej pozycji?

A od kiedy to uchwała RM jest pomad jakąkolwiek ustawą? smile.png


Napisano 21 listopad 2013 - 23:07

We wszystkich powyżdszych wypowiedziach zapomiano o jednej ważnej rzeczy, a mianowicie o Policji. Z pamieci zacytuję zapis kodeksu karnego: Funkcjonariusz publiczny który nie dopełniając obowiązku działa na szkode dobra publicznego lub prywatnego ...  podlega karze ..... Taki artykuł jest w dziale przestępstw przeciwko działalności organów państwowych. (Może co do szczegułów mylę się ale jakoś tak jest). Poza tym gdy jest jakieś niewłaście w działanie w organie władzy publicznej to zawsze można poprosić policję o interwencje. Sprawa wyprostowania sprawy to działanie administracyjne a sprawa odpowiedzialności za nieprawidłowości to sprawa kryminalna.


Napisano 28 październik 2013 - 13:52

W nawiązaniu do tematu, który wzbudził wielkie zainteresowanie dołączam Opinię prawną sporządzoną przez fachowców z dziedziny dostępu do informacji publicznej.

Niech wszyscy wiedzą jakie mają prawa. Walczyliśmy o demokrację, a biurokratyczna władza zmierzała i zmierza do ograniczania ich.

Dołączam link Sieci Obywatelskiej, http://informacjapub...publicznej.html

 

 

[font="calibri;"] Warszawa, 9 października 2013 r. Opinia w przedmiocie możliwości rejestrowania dźwięku i obrazu czynności związanych w wykonywaniem funkcji publicznych. Sporządził: Krzysztof Izdebski, ekspert prawny Stowarzyszenia Sieć Obywatelska-Watchdog Polska [/font]

[font="calibri;"]Poniższa opinia została opracowana w związku ze sprawą skargi Pana …………………………na działania Burmistrza miasta Nowe. Pan …………………… zgłosił się do Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska z prośbą o interpretację stanu prawnego będącego przedmiotem postępowania skargowego dotyczącego uniemożliwiania rejestrowania przez niego dźwięku z przebiegu czynności podejmowanych przez Burmistrza miasta Nowe. Przedstawione przez Pana ………………….. opinie prawne, które były wykonywane na zlecenie komisji rozpatrującej jego skargi pomijają szereg istotnych okoliczności, orzecznictwo sądów, wypowiedzi doktryny, a przede wszystkim istotne dla sprawy przepisy prawa. Tym samym, oparte na nich rozstrzygnięcia komisji1 są nieprawidłowe. W związku z powyższym stwierdzam co następuje: [/font]

[font="calibri;"]11. Uchwała Nr XXIX/186/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27.12.2012 roku 2.Uchwała Nr XXXIII/227/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 24.04.2013 roku 3. Uchwała Nr XXXV/239/13 Rady miejskiej w Nowem z dnia 26.06.2013 roku [/font]

[font="calibri;"]Prawo do wiedzy na temat działalności osób pełniących funkcje publiczne wynika w pierwszym rzędzie z treści art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Zgodnie z jego treścią, obywatel ma m.in. prawo do wiedzy na temat działalności osób wykonujących funkcje publicznej. Dodatkowo, ustrojodawca wskazał w art. 61 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, że prawo to wiąże się również prawem rejestrowania obrazu i dźwięku w toku posiedzeń kolegialnych organów pochodzących z powszechnych wyborów. Powołany przepis nie będzie zatem dotyczył osób pełniących funkcje publiczne, a nie wybranych w powszechnych wyborach lub takich, którzy wykonują owe funkcje w 2 [/font]

[font="calibri;"]wyniku wyboru, ale nie spełniają przesłanek organu kolegialnego. Nie oznacza to jednak, że istnieje zakaz utrwalania ich wypowiedzi w toku wykonywania przez nich czynności służbowych. Osoby wykonujące funkcje publiczne korzystają z ograniczonej ochrony prawa do prywatności. Zarówno w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (por. wyroki i z 13 lipca 2004r. K 20/03, OTK ZU nr 7/A/2004, poz. 63 i z 19 czerwca 2002r. K11/02, OTL ZU nr 4/A/2002r., poz. 43), jak i w orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. wyroki z 20 kwietnia 201r. I CSK 500/10, OSNC 2012, nr 2, poz. 19 i z 11 maja 2007r. I CSK 47/07, LEX nr 449462) dopuszczono możliwość ingerencji w prawo do prywatności osób pełniących funkcje publiczne, wyłączając zatem możliwość uznania tych działań za bezprawne, gdy w orzecznictwie Trybunału pokreślono, że wykluczona jest nadmierna ingerencja w sferę życia prywatnego, zaś Sąd Najwyższy kładł nacisk na to, że mogą to być wyłącznie informacje mające bezpośredni związek z działalnością publiczną (por. orzecznictwo Sądu Najwyższego przywołane w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 marca 2006r., K 17/05 OTK-A 2006, nr 3, poz. 30). [/font]

[font="calibri;"]Sądy powszechne, które w zakresie swoich czynności rozważały kwestię nagrywania osób wykonujących funkcje publiczne uznawały, że każdy ma prawo do rejestracji przebiegu wykonywania tych funkcji oraz, że nie jest wymagana zgoda funkcjonariusza publicznego dla zrealizowania tego prawa. Przytoczyć należy rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w Nowej Soli z dnia 1 lipca 2013 r. (sygn. akt: II W 98/13), w którego uzasadnieniu stwierdzono m.in., że „nie może być złośliwym niepokojeniem nagrywanie jawnych czynności organu samorządowego, gdyż takie zachowanie stanowiło li tylko dokumentowanie działania tegoż organu.” Na uwagę, zasługuje również w tym kontekście wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 7 sierpnia 2013 r. (I C 19/13), który rozpatrywał kwestię dalej idącą, bo dotyczącą publikacji nagrania wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy publicznych. W wyroku tym, sąd doszedł do następującej konstatacji: „Bez wątpienia autor nagrań nie musiał uzyskiwać zgody na publikację nagrań, w których udział brali funkcjonariusze Straży Miejskiej, w szczególności, że nagrania te dotyczyły ich poczynań w trakcie służby”. Powyższe decyzje sądów są zbieżne z treścią powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyraźnie wskazuje w art. 81 ust. 2, że „Zezwolenia nie 3 [/font]

[font="calibri;"]wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych[/font]”. A więc ustawodawca przesądził w sposób nie budzący wątpliwości, że dozwolone jest nie tylko nagrywanie, ale również – co jest czynnością teoretycznie dalej wkraczającą w zakres prywatności – dopuścił możliwość rozpowszechniania nagrań z udziałem osób wymienionych w tym przepisie. Przepis ten potwierdza, że nie jest wymagana również zgoda osoby na utrwalenie takiego wizerunku (który może przybrać formę tzw. wizerunku dźwięcznego). Jak wskazują przedstawiciele doktryny. „Regulacja ta ogranicza prawo pewnych osób do dysponowania swoim wizerunkiem, sporządzonym we wskazanych wyżej okolicznościach. I wywołuje kilka pytań. Po pierwsze - o pojęcie osoby "powszechnie znanej". W tej sprawie dość szeroko wypowiadały się judykatura oraz doktryna, często posługując się niezbyt fortunnym określeniem "osoba publiczna", funkcjonującym zwłaszcza w języku dziennikarskim i wypowiedziach prasowych. J. Sieńczyło-Chlabicz, sięgając właśnie do określenia "osoba publiczna", przeprowadziła obszerną i dogłębna analizę tego pojęcia i sformułowała tezę: jednostka może być zakwalifikowana do kręgu osób publicznych, jeżeli spełnia jedno z dwóch kryteriów: 1)kryterium wykonywania działalności publicznej w węższym rozumieniu, w szczególności pełnienia funkcji publicznych,

[font="calibri;"]2)kryterium wykonywania mandatu zaufania publicznego, np. poseł, senator, radny itp. (Naruszenie prywatności, s. 242).” ([/font]E. Ferenc-Szydełko. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Warszawa. 2011) Podsumowując, należy, bez żadnych wątpliwości, rozstrzygnąć, że nagrywanie przebiegu wykonywania czynności służbowych przez jakąkolwiek osobę pełniącą funkcje publiczne (np. burmistrza), bez uprzednio wyrażonej przez nią zgody jest prawidłowe, a przede wszystkich zgodne z przepisami powszechnienie obowiązującego prawa. Za niezgodne z prawem należy uznać podejmowanie działań uniemożliwiających dokonywanie rejestracji dźwięku w tych okolicznościach.

 

 


Napisano 18 październik 2013 - 15:24

Zauważyłem dobry program do nagrywania rozmowy - www.mspy-polska.pl.

 


Napisano 01 październik 2013 - 14:03

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH TYM TEMATEM.

JEST ŚWIATEŁKO W TUNELU. NARESZCIE SĄD STANĄŁ NA WYSOKOŚCI ZADANIA.

PROSZĘ PRZECZYTAĆ:

[font="calibri;"][color=rgb(0,0,255);]http://www.tvn24.pl/wiadomosci-poznan,43/nagrywa-straznikow-miejskich-sad-ma-pan-do-tego-pelne-prawo,345396.html[/color][/font]

 

[font="Calibri, 'sans-serif';font-size:11pt;"][font="Georgia, serif;"]http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14404552,Pan_Emil_od_radarow_niewinny__Wygral_jeden_z_procesow.html[/font][/font]

Nareszcie urzędnicy zaczną nas traktować jak LUDZI, a nie jak intruzów.

 


Napisano 17 wrzesień 2013 - 19:58

1)Termin do wniesienia skargi należy liczyć 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi.

Przykładowo 1 lipca otrzymał Pan odpowiedz  -  tego dnia nie liczymy, zaczynamy liczyć od dnia następnego czyli 2 lipca to pierwszy dzień z trzydziestu. 31 lipca to ostatni dzień kiedy możemy nadać skargę na poczcie lub osobiście "nóżkami" zanieść do urzędu.

 

2) Jeżeli organ nie odpowiada na wniosek wzywający do usunięcia stanu niezgodnego z prawem wówczas obowiązuje ciut inny termin, tzn. w ciągu 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

 

Jeżeli otrzymał Pan odpowiedz to 30 dni od jej otrzymania (przykład 1). 

Dzisiaj mogę już swierdzić, że w Polsce nie ma sprawiedliwości dla uczciwych i żądnych praworządności ludzi.

Sąd WSA w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym odrzucił moją skargę jako niedopuszczalną. W wyjaśnieniach przytoczono art.3 par.2 p.p.s.a i punkty jego dotyczące.Przedstawiono, że w myśl art.227 kpa skargi nie powinien rozpatrywać WSA. PO prostu umyto swoje rączki i stwierdzono że akt, który dopuszcza bezprawie powinien być przez R.M zgodnie z prawem uregulowany. Co jeśli tak nie jest jak w tym przypadku? Co gdy burmistrz kontrolujecała radę? Czy Uchwały R.M są ponad prawem? Niech tylko mi ktoś nie pisze, że wojewoda powinien wtej kwestii uchylić Uchwałę. Nadzór wojewody też uważa, że burmistrz nie złamał prawa....

Nie jestem prawnikiem, ale dalsza droga odwoływania MUSI być sprządzona przez radcę prawnego. To kosztuje i organy zapewne dobrze o tym wiedząc zbywają skarżących. Moge przesłać skany postanowienia sądu z uzasadnieniem. NIE MOGĘ ZROZUMIEĆ CO W NASZYM KRAJU DZIEJE SIĘ.

Na razie trawię tą porażkę i proszę o pomoc osoby bardziej biegłe w tym gąszczu prawnym.

 Pozdrawiam Andreas.


Ania_B

Napisano 07 lipiec 2013 - 21:00

1)Termin do wniesienia skargi należy liczyć 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi.

Przykładowo 1 lipca otrzymał Pan odpowiedz  -  tego dnia nie liczymy, zaczynamy liczyć od dnia następnego czyli 2 lipca to pierwszy dzień z trzydziestu. 31 lipca to ostatni dzień kiedy możemy nadać skargę na poczcie lub osobiście "nóżkami" zanieść do urzędu.

 

2) Jeżeli organ nie odpowiada na wniosek wzywający do usunięcia stanu niezgodnego z prawem wówczas obowiązuje ciut inny termin, tzn. w ciągu 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

 

Jeżeli otrzymał Pan odpowiedz to 30 dni od jej otrzymania (przykład 1). 


Andreas

Napisano 07 lipiec 2013 - 20:41

Bardzo dziękuję Ci Aniu.za wyjaśnienia. Odpowiedź uzyskałem w 47 dniu i raczej przed 60 dniem złożę Skargę na ręce Rady Gminy.. Chociaż  z innej strony chyba na to mam 30 dni od otrzymania odpowiedzi? Jak to właściwie jest?

Jak wyjaśnię te sprawy to zdam relacje  na forum.

Wiem, że to troche potrwa, ale takich zachowań nie można tolerować.  


Ania_B

Napisano 06 lipiec 2013 - 17:47

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 10 października z 2001 r. w sprawie zryczałtowanych wydatków postępowania (...)

- par. 2 ust. 1 wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach:

pkt 3) skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek sam. terytorialnego i terenowych organów adm. rządowe - 300 zł.

 

Jeżeli ma Pan wątpliwość co do wysokości opłaty, zawsze może Pan wpłacić mniej a Sąd wezwie do uzupełnienia :-)

 

Co do trybu wnoszenia skargi - faktycznie za pośrednictwem urzędu.

Pomyliłam ze skargą na bezczynność, którą wnosi się bezpośrednio do sądu.

Skargę na uchwałę rady wnosi się za pośrednictwem Rady Gminy.


Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)