Skocz do zawartości


Etat + działalność gospodarcza a urlop macierzyński


12 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-etruska

Guest_-praw-etruska
 • Goście

Napisano 05 kwiecień 2009 - 17:08

Bardzo dziękuję za pomoc.

#2 Guest_-praw-malvina0

Guest_-praw-malvina0
 • Goście

Napisano 07 kwiecień 2009 - 18:36

witam.

1. tak
2. tak

"Biznes na macierzyńskim bez składki
Gdy pracownica ma również własną firmę

Marek Domagalski

Sąd Najwyższy uznał, że osoba zatrudniona na etacie i dodatkowo prowadząca własną działalność gospodarczą, nie ma obowiązku opłacania składek z działalności w przypadku przebywania na urlopie macierzyńskim. Jeżeli podatnik jest zatrudniony na umowę o pracę i prowadzi działalność gospodarczą, to odprowadza z niej tylko składki ubezpieczenia zdrowotnego, natomiast pracodawca płaci za niego pozostałe składki. Zdaniem ZUS, w czasie urlopu macierzyńskiego, składek tych nie finansuje pracodawca ale budżet państwa i dlatego pracownik powinien odprowadzać składki z prowadzonej działalności gospodarczej. SN nie podzielił jednak tego zdania, uznając, że z działalności należy w tym wypadku płacić jedynie składkę zdrowotną, ponieważ pozostałe składki i tak są odprowadzane i nie ma znaczenia kto je finansuje.

sygn. I UK 63/05 "
http://www.pit.pl/bi...enie_p_1688.php

ALE już w 2006r. wg SN:

"Przedsiębiorcze matki zapłacą ZUS
Prowadząca działalność gospodarczą a jednocześnie zatrudniona na etacie kobieta, biorąc urlop macierzyński lub wychowawczy będzie musiała płacić składki na ubezpieczenia społeczne. Tak wynika z wydanego wczoraj wyroku Sądu Najwyższego.

Podczas takich urlopów składki na ubezpieczenia opłacane są nie przez zatrudnioną i jej pracodawcę. ale przez budżet państwa. W związku z tym sędziowie uznali, że nie jest on okresem "ubezpieczenia pracowniczego".

Możliwość niepłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od prowadzonej działalności dotyczy bowiem tylko sytuacji, gdy przedsiębiorca podlega ubezpieczeniu pracowniczemu. Obowiązkowa jest dla niego wtedy jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak twierdzi Rzeczpospolita, dotychczas interpretacje tego przepisu były różne. Część wyroków przyznawała rację pracownikom, pozwalając im na niepłacenie ZUS-u od prowadzonego biznesu, jednak część przychylała się do stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który tych składek wymagał.


Jak pisze Rzeczpospolita, uzasadniając uchwałę, Walerian Sanetra, prezes Izby Pracy powiedział, że wykładania systemowa przemawia za uznaniem, iż urlop macierzyński bądź wychowawczy jest trzecim odrębnym tytułem ubezpieczenia (obok pracowniczego i z działalności gospodarczej). Osoby, które w tym okresie są pracownikami, podlegają więc ubezpieczeniu od swej działalności gospodarczej i muszą opłacać od niej składki. "
http://msp.money.pl/...1,0,160377.html


http://doradca.infor...ia_skladek.html

http://www.gimbla.pl...kim-vt36088.htm

pozdrawiam

#3 Guest_-praw-etruska

Guest_-praw-etruska
 • Goście

Napisano 06 kwiecień 2009 - 20:34

Witam,
Czy w praktyce oznacza to, że:
1) Jeśli pozostawię aktywną działalność gosp. na czas urlopu macierzyńskiego, pracodawca wyrejestruje mnie ze składek, to w praktyce będę otrzymywać zasiłek macierzyński mniej więcej w wysokości dotychczasowej pensji, a sama będę musiała opłacać wszystkie składki ZUS (czyli chyba ok. 1000 zł miesięcznie)?
2) Jeśli tak, to biorąc pod uwagę, że de facto połowę zasiłku macierzyńskiego będę tracić na składki, a zarobić na działalności raczej nic nie zarobię, bo nie zamierzam poświęcać na pracę czasu przeznaczonego dla dziecka - chyba lepiej działalność na ten okres zawiesić/wyrejestrować? Czy wówczas kwestia zasiłku macierzyńskiego, urlopu i składek będzie wyglądała tak, jakbym była zatrudniona tylko na etacie?

#4 Guest_-praw-malvina0

Guest_-praw-malvina0
 • Goście

Napisano 05 kwiecień 2009 - 22:14

witam.

"Nie ma żadnych przeszkód, by prowadzić działalność gospodarczą mimo pobierania zasiłku macierzyńskiego. O działalności należy jednak obowiązkowo powiadomić pracodawcę gdyż pracownica prowadząca w czasie urlopu macierzyńskiego działalność gospodarczą nie podlega w tym czasie ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy systemowej – osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Obowiązek ten istnieje od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zakończenia jej wykonywania (wyrejestrowania z ewidencji). Jeżeli więc osoba prowadząca działalność gospodarczą i jednocześnie pobierająca zasiłek macierzyński z tytułu zatrudnienia nie wyrejestrowała działalności gospodarczej z ewidencji, powinna opłacać składki na ZUS z racji jej prowadzenia. Prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej należy obowiązkowo opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest w takim wypadku dobrowolne.

O prowadzeniu działalności gospodarczej na zasiłku trzeba powiadomić pracodawcę, ponieważ nie podlega ona w tym czasie ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z racji pobierania zasiłku. Na podstawie tego zawiadomienia zakład zaprzestaje ją wykazywać w imiennych raportach miesięcznych jako osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim. Przerywa też naliczanie za nią składek, które finansuje budżet państwa.

Artykuł 9 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych mówi, że osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego tylko wówczas, gdy nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie posiadają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. W przypadku Pana żony będzie dodatkowy tytuł do ubezpieczeń społecznych – działalność gospodarcza, który wyprzedza obowiązek Skarbu Państwa. Okres wypłacania zasiłku macierzyńskiego jest okresem składkowym. Składki z tytułu przebywania na zasiłku macierzyńskim są opłacane przez Skarb Państwa, jeśli nie ma innego tytułu do ubezpieczenia."
http://www.eporady24...ia,0,0,470.html

"Czy i jakie składki z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej będzie musiała odprowadzać pracownica podczas urlopu macierzyńskiego?
2009-01-14

Piotr Kostrzewa
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Pracuję na pełny etat i równocześnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą założoną 1 stycznia 2008 r. na początku czerwca 2009 r. mam planowany termin porodu.
Czy i jakie składki z tytułu prowadzonej działalności będę musiała odprowadzać podczas urlopu macierzyńskiego?
Dodam że teraz z tytułu prowadzonej działalności płacę wyłącznie składkę zdrowotną.
Czy będą mi przysługiwały składki dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą? Jakie w związku z powyższym dokumenty muszę złożyć do ZUS i w jakim terminie?


Odpowiedź: Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami osoba, która równocześnie pobiera zasiłek macierzyński, do którego prawo nabyła z tytułu stosunku pracy i prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega z tytułu tej działalności.


Uzasadnienie: Stosownie do art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.) - dalej u.s.u.s., osoba pobierająca zasiłek macierzyński podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania tego zasiłku, jeżeli nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Pod pojęciem "innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych" należy rozumieć inne tytuły aniżeli ten, z którego ubezpieczony nabył prawo do zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego. Dlatego osoba, która równocześnie pobiera zasiłek macierzyński z tytułu stosunku pracy i prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą jest objęta obowiązkiem ubezpieczeń społecznych (tj. ubezpieczenia emerytalnego, rentowych i wypadkowego) z tytułu tej działalności. Potwierdza to m.in. uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2006 r., sygn. akt III UZP 2/06, w której Sąd Najwyższy dokonując interpretacji art. 9 ust. 6 u.s.u.s. stwierdził, że osoby, które w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego pozostają w stosunku pracy i równocześnie prowadzą pozarolniczą działalność, podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia tej działalności.

Pozarolnicza działalność stanowi również dla takiej osoby - zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Przedsiębiorca, który z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia w przeliczeniu na okres miesiąca jest co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia, powinien także pamiętać o tym, że na mocy art. 104 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), zobowiązany jest do opłacania składek na Fundusz Pracy.

Osoba, która do dnia nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego z tytułu stosunku pracy, z tytułu prowadzonej równocześnie pozarolniczej działalności gospodarczej podlegała wyłącznie obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, w terminie 7 dni od dnia nabycia prawa do przedmiotowego zasiłku powinna zgłosić się z tytułu tej działalności do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Zgłoszenie to powinno być dokonane w trybie art. 36 ust. 14 u.s.u.s., a więc najpierw przedsiębiorca powinien wyrejestrować się z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego przy pomocy dokumentu ZUS ZWUA, a następnie powinien zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego przy pomocy dokumentu ZUS ZUA. Jako datę wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, a następnie zarejestrowania do wszystkich ubezpieczeń należy wskazać dzień nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego.
Osoba pobierająca zasiłek macierzyński, która posiada ustalone prawo do emerytury lub renty bądź inny tytuł rodzący obowiązek ubezpieczeń społecznych niż pobieranie tego zasiłku - na mocy art. 36 ust. 2a u.s.u.s. - ma obowiązek poinformować o tym pracodawcę. Jeżeli bowiem po stronie osoby pobierającej zasiłek macierzyński nie zachodzą takie okoliczności na pracodawcy ciąży obowiązek zgłoszenia jej do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu pobierania przedmiotowego zasiłku.

Przedsiębiorca ma prawo opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne), jeżeli spełnia warunki określone w art. 18a u.s.u.s. Prawo to przysługuje więc tylko temu przedsiębiorcy, który łącznie spełnia następujące warunki:
w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej nie prowadził jakiejkolwiek pozarolniczej działalności w rozumieniu art. 8 ust. 6 u.s.u.s. (np. działalności artystycznej lub twórczej) oraz
nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca ma prawo opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru określonej w art. 18a ust. 1 u.s.u.s. przez okres 24 miesięcy kalendarzowych. Okres ten zgodnie z art. 18a ust. 1 u.s.u.s. liczy się od dnia rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. Oznacza to, że do okresu tego zalicza się także okres, w którym przedsiębiorca z uwagi na posiadanie innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej podlegał dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a obowiązkowo jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Stąd też przedsiębiorca, który rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą 1 stycznia 2008 r. i spełniał warunki wymienione w lit. a) i powyżej, ma prawo opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru do 31 grudnia 2009 r. "
http://www.abc.com.pl/pytanie/1129/2


pozdrawiam

#5 Guest_-praw-etruska

Guest_-praw-etruska
 • Goście

Napisano 05 kwiecień 2009 - 17:08

Witam,
Pracuję na pełny etat w firmie, a oprócz tego prowadzę jednoosobową działalność gosp. Z działalności odprowadzam tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Za parę miesięcy rozpocznę urlop macierzyński. Jeśli chodzi o etat, sprawa jest jasna - zasiłek macierzyński w wysokości pensji i wszystkie składki opłacone. A co z działalnością? Czy to prawda (gdzieś słyszałam), że na urlopie macierzyńskim trzeba opłacać z dzałalności pełny ZUS? Na pewno nie będzie mnie na to stać, zwłaszcza że działalności praktycznie nie będę wtedy prowadzić. Może lepiej ją na ten okres zawiesić? Proszę o pomoc

#6 Guest_Kasia

Guest_Kasia
 • Goście

Napisano 27 czerwiec 2011 - 14:30

Witam, mam również pytanie z tego działu - pracuję na etacie i prowadzę własną działalność - czy na macierzyńskim od pracodawcy mogę tę działalność nadal prowadzić (jest to działalność jednoosobowa)?
Jeśli nie to mam kolejne pytanie czy w razie podniesienia składki chorobowej na maksymalną (jestem w ciąży) i opłacenia jej przez miesiąc i pójścia na zwolnienie lekarskie będzie mi przysługiwał wyższy zasiłek chorobowy z zus plus zasiłek od pracodawcy? Jak wtedy wygląda macierzyński?
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za odpowiedź.

#7 Guest__nikaa_

Guest__nikaa_
 • Goście

Napisano 26 luty 2013 - 11:37

Mam umowę o pracę i od niedawna prowadzę własną działalność za którą odprowadzam składki na ubezpieczenie zdrowotne - czy to oznacza, że na urlopie macierzyńskim będę otrzymywać 2 zasiłki - 1 z umowy o pracę a 2 z własnej działalności?

#8 Guest_renpol3

Guest_renpol3
 • Goście

Napisano 16 marzec 2013 - 22:42

Zasiłek macierzyński będzie przysługiwał tylko z umowy o pracę. Natomiast z działalności gospodarczej nadal trzeba będzie opłacać składkę zdrowotną.
Wszystkie zasiłki przysługują z tego źródła, z którego są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne ( w tym ubezpieczenie chorobowe).
W pani przypadku umowa o pracę miała pierwszeństwo w opłacaniu składek, natomiast z działalności mogła pani jedynie opłacać dobrowolne jedynie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ( zdrowotne obowiązkowe i wypadkowe)co nie jest podstawą do wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

#9 Guest_cressy

Guest_cressy
 • Goście

Napisano 25 marzec 2013 - 21:05

Witam,
Prowadzę działalność i jestem zatrudniona na umowę o pracę, od 7 miesięcy pozostaję na urlopie wychowawczym. W tym czasie płaciłam tylko składkę zdrowotną, przekonana że tak jest prawidłowo. Z tego wątku dowiaduję się że raczej powinnam płacić również ubezpieczenie społecznie. Czy taka jest aktualna wykładnia SN? W jaki sposób ewentualnie skorygować błąd/ jakie mogą być jego konsekwencje?

#10 Guest_Mama

Guest_Mama
 • Goście

Napisano 16 wrzesień 2013 - 11:43

Tak

#11 Guest_Mama

Guest_Mama
 • Goście

Napisano 16 wrzesień 2013 - 11:44

Mam umowę o pracę i od niedawna prowadzę własną działalność za którą odprowadzam składki na ubezpieczenie zdrowotne - czy to oznacza, że na urlopie macierzyńskim będę otrzymywać 2 zasiłki - 1 z umowy o pracę a 2 z własnej działalności?TAK

#12 Guest_iwonna

Guest_iwonna
 • Goście

Napisano 28 wrzesień 2013 - 11:08

Witam, pracuję na pół etatu i mam własną działalność od niedawna,
składki chorobowe są opłacane z obu tytułów, wyższe są opłacane z działalności własnej.
Czy zasiłek macierzyński będzie sumą obu źródeł dochodu?
Wolałabym nie zawieszać działalności gospodarczej podczas urlopu macierzyńskiego - cy wówczas wystarczy opłacanie tylko składki zdrowotnej?
Z góry bardzo dziękuję,
Iwona

#13 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 29 styczeń 2014 - 11:41

Witam serdecznie
Mam pytanie. Pracuje na etacie mam otwartą własną działalność jednosobową dodatkowo (sklep internetowy).
Czy jeśli pójdę na zwolnienie lekarskie przed porodem np w 7 miesiacu to mogę prowadzić dalej działalność? Czy powinnam ją na kogoś przepisać? Chodzi mi o to czy w okresie l4 np mogę realizowć tranzakcję z własnej dzałalnosci nie tracąc prawa do wypłaty za chorobowe?
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedźDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Najnowsze tematy