Skocz do zawartości


jak napisac wniosek o wczesniejsze oddanie prawa jazdy


17 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-siomejone

Guest_-praw-siomejone
 • Goście

Napisano 08 styczeń 2009 - 01:09

dziekuje za odpowiedz na moje zapytanie :-) mama nadzieje ze uda mi sie wszystko zalatwic i odpowiedz bedzie pozyttywna

#2 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 08 styczeń 2009 - 08:40

CYTATArt. 118. § 1. Znaczenie czynności procesowej ocenia się według treści złożonego oświadczenia.
§ 2. Niewłaściwe oznaczenie czynności procesowej, a zwłaszcza środka zaskarżenia, nie pozbawia czynności znaczenia prawnego.
§ 3. Pismo w sprawie należącej do właściwości sądu, prokuratora, Policji lub innego organu dochodzenia, skierowane do niewłaściwego organu, przekazuje się właściwemu organowi.
CYTATArt. 119. § 1. Pismo procesowe powinno zawierać:
1) oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy,
2) oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo,
3) treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem,
4) datę i podpis składającego pismo.
§ 2. Za osobę, która nie może się podpisać, pismo podpisuje osoba przez nią upoważniona, ze wskazaniem przyczyny złożenia swego podpisu.

#3 Guest_-praw-gruby

Guest_-praw-gruby
 • Goście

Napisano 08 styczeń 2009 - 07:56

Art. 84. § 1. Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1-3, uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.
musi minąc rok w twoim wypadku
wzor znajdziesz w dziale prawo karne ,pisma procesowe

#4 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 08 styczeń 2009 - 07:55

Tak- można pisać takowy wniosek.


CYTATArt. 84. § 1. Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1-3, uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli środki karne wymienione w art. 39 pkt 2--3 orzeczono na podstawie art. 41 § 1a, art. 41 a § 3 albo art. 42 § 2 lub 3.

#5 Guest_-praw-siomejone

Guest_-praw-siomejone
 • Goście

Napisano 08 styczeń 2009 - 01:09

Witam
Chcualbym sie dowiedziec czy mam szanse na wczesniejsze oddanie prawa jazdy. Spowodowalem wypadek na pasach i potracilem kobiete ktora upadla i zlamala noge zostalo touznane jako wypadek i dostalem kare w zawieszeniu grzywne oraz zaplacic ofierze odszkodowanie oraz zostalo mi zabraneprawo jazdy na okres 2 lat prawo jazdy oddalem do wydzialu komunikacji23 stycznia2008 a wyrok byl w marcu2008 niedlugo mija rok jak oddalem prawo jazdy i chcuialbymsie dowiedziec czy moge pisac to pismo i czy sa szanse dodam ze bylem trzezwy i prosilbym o wzor jak mam sformulowac wniosek do sadu z gory dziekuje piotr

#6 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 08 styczeń 2009 - 22:28

CYTAT(siomejone)A jak juz w razie mi sie uda i sad orzeknie zdda mi szybciej prawo jazdy to co ja mam dalej robic bo wiem ze musze egzamin zdawac ale nie wiem wogole gdzie najpierw sie zglosic czy do wydzialu komunikacji czy do policji czy od razu moge sie zapisac na egzamin noi czy musze wykupic jakies godziny w szkole jazdy ????


Jeżeli zakaz nie trwa dłużej niż rok nie zdaje się kontrolnego egzaminu na prawo jazdy.


CYTAT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r.)


§ 7. 1. Komendant wojewódzki Policji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o:
1) cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w stosunku do kierowcy, który w ciągu roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
2) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy, w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy, w razie przekroczenia przez niego 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządza się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.
3. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie występuje się w stosunku do osoby:
1) która nie ma uprawnienia do kierowania pojazdami;
2) w stosunku do której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów na okres przekraczający jeden rok;
3) nie będącej obywatelem polskim i nie posiadającej karty pobytu w związku z otrzymaniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) cudzoziemca, który posiada krajowe prawo jazdy wydane za granicą w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia zamieszkania na czas oznaczony lub osiedlenia się, na podstawie karty pobytu.
4. W przypadku kierowców, o których mowa w § 3 ust. 2, wniosek kieruje komendant wojewódzki Policji według właściwości wynikającej z przepisów postępowania administracyjnego, na podstawie dokumentów przekazanych przez Komendanta Głównego Policji.


CYTAT USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

CYTAT Art. 114. 1. Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega:
1) osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, skierowana decyzją starosty:
a) w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji,
na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1;
2) osoba ubiegająca się o:
a) przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji,
zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok.
2. Zadanie i kompetencja określone w ust. 1 pkt 1 nie mogą być powierzone w drodze porozumienia gminie. Przepis ten nie dotyczy powiatu warszawskiego(13).
3. W stosunku do osób, o których mowa w art. 97 ust. 3, decyzję o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, wydaje wojewoda mazowiecki.
4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje się po zdaniu, przez osobę ubiegającą się o jego wydanie, odpowiedniego do rodzaju uprawnienia egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje.

CYTATArt. 130. 1. Policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 0 do 10 i wpisuje się do tej ewidencji.
1a. W ewidencji policja wpisuje także naruszenia przepisów ruchu drogowego, którym nie przypisano wartości punktowej.
2. Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 1 roku od dnia naruszenia, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty lub w przypadku kierowców, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 - 20 punktów.
3. Kierowca wpisany do ewidencji, o której mowa w ust. 1, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.
3a. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do osób posiadających pozwolenie do kierowania tramwajem.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz Ministrem Sprawiedliwości, mając na uwadze dyscyplinowanie i wdrażanie kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów ustawy oraz zapobieganie wielokrotnemu naruszaniu przepisów ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego;
2) warunki i sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz tryb występowania z wnioskami o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
3) program szkolenia i jednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, o którym mowa w ust. 3;
4) liczbę punktów odejmowanych z tytułu odbytego szkolenia;
5) podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji, o której mowa w ust. 1.

#7 Guest_-praw-siomejone

Guest_-praw-siomejone
 • Goście

Napisano 08 styczeń 2009 - 22:07

aaa i jeszcze jednochcialem sie zapytac;-) czu we wniosku mam pisac ze splacam regulernie grzywne oraz ze zaplacilem odzkodowanie osobie pokrzywdzonej oraz ze np. potrzebuje to prawo jazdy do pracy oraz do tego ze p[racuje za granica i musze jezdzic do plolski bo nie wiem czy cos takiego pisac wogole z gory dzieki

#8 Guest_-praw-siomejone

Guest_-praw-siomejone
 • Goście

Napisano 08 styczeń 2009 - 20:54

A jak juz w razie mi sie uda i sad orzeknie zdda mi szybciej prawo jazdy to co ja mam dalej robic bo wiem ze musze egzamin zdawac ale nie wiem wogole gdzie najpierw sie zglosic czy do wydzialu komunikacji czy do policji czy od razu moge sie zapisac na egzamin noi czy musze wykupic jakies godziny w szkole jazdy ????

#9 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 08 styczeń 2009 - 19:17

Zawsze należy pozytywnie myśleć.

#10 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 12 styczeń 2009 - 22:13

W przypadku obligatoryjnego zakazu nie ma możliwości skrócenia zakazu.


CYTATArt. 84. § 1. Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1-3, uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli środki karne wymienione w art. 39 pkt 2--3 orzeczono na podstawie art. 41 § 1a, art. 41 a § 3 albo art. 42 § 2 lub 3.

CYTATArt. 42. § 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.
§ 2. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177.
§ 3. Sąd może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 lub 174, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia.
§ 4. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3.
CYTATArt. 43. § 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz obowiązek lub zakazy wymienione w art. 39:
1) pkt 2 i 3 orzeka się w latach, od roku do lat 10,
2) pkt 2a i 2b orzeka się w latach, od roku do lat 15.
§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz obowiązek lub zakazy wymienione w art. 39:
1) pkt 2 i 3 orzeka się w latach, od roku do lat 10,
2) pkt 2a i 2b orzeka się w latach, od roku do lat 15.
§ 2. Pozbawienie praw publicznych, obowiązek lub zakaz obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia; okres, na który środek orzeczono, nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, chociażby orzeczonej za inne przestępstwo.
§ 3. Orzekając zakaz określony w art. 42, sąd nakłada obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu; do chwili wykonania obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie.

#11 Guest_-praw-bosak100

Guest_-praw-bosak100
 • Goście

Napisano 12 styczeń 2009 - 22:07

wiam
A ja mam pytanie czy można pisac takie pismo w sprawie przywrucenia prawa jazdy za spowodowanie wypadku tylko że pod wpływem alkoholu, czy sądy z reguły cofają takie zakazy czy dla pijanych raczej takie prośby są odrzucane

Z góry dziękuję za odp

#12 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 18 luty 2009 - 18:41

Nie ma możliwości skrócenia zakazu prowadzenia pojazdu gdy wyrok jest za prowadzenie w stanie nietrzeźwości. A za prowadzenie pojzdu w stanie po spożyciu na grunnie kodeksu wykroczeń takowe skrócenie zakazu prowadzenia pojazdu wogóle nie jest przewidziane.

CYTATArt. 84. § 1. Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1-3, uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli środki karne wymienione w art. 39 pkt 2--3 orzeczono na podstawie art. 41 § 1a, art. 41 a § 3 albo art. 42 § 2 lub 3.


CYTATArt. 42. § 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.
§ 2. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177.
§ 3. Sąd może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 lub 174, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia.
§ 4. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3.
CYTATArt. 43. § 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz obowiązek lub zakazy wymienione w art. 39:
1) pkt 2 i 3 orzeka się w latach, od roku do lat 10,
2) pkt 2a i 2b orzeka się w latach, od roku do lat 15.
§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz obowiązek lub zakazy wymienione w art. 39:
1) pkt 2 i 3 orzeka się w latach, od roku do lat 10,
2) pkt 2a i 2b orzeka się w latach, od roku do lat 15.
§ 2. Pozbawienie praw publicznych, obowiązek lub zakaz obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia; okres, na który środek orzeczono, nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, chociażby orzeczonej za inne przestępstwo.
§ 3. Orzekając zakaz określony w art. 42, sąd nakłada obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu; do chwili wykonania obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie.

#13 Guest_-praw-krzysiek22

Guest_-praw-krzysiek22
 • Goście

Napisano 18 luty 2009 - 16:19

A ja mam pytanie czy można pisac takie pismo w sprawie przywrucenia prawa jazdy za spowodowanie wypadku tylko że pod wpływem alkoholu, czy sądy z reguły cofają takie zakazy czy dla pijanych raczej takie prośby są odrzucane

#14 Guest_Marcinek

Guest_Marcinek
 • Goście

Napisano 07 kwiecień 2011 - 14:06

Odgrzeje nieco temat. Czy jeśli zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony na okres 6 miesięcy, za niezastosowanie się do sygnałów wydawanych przez osoby uprawnione czyt. nie zatrzymanie się do kontroli również jest możliwość pisania prośby o zwrócenie prawka po połowie okresu zatrzymania? Dzięki z góry za odpowiedzi

#15 Guest_Łukasz Nysztal

Guest_Łukasz Nysztal
 • Goście

Napisano 12 kwiecień 2011 - 21:31

Tak - jest możliwość.

#16 Guest_yeste1

Guest_yeste1
 • Goście

Napisano 18 kwiecień 2011 - 10:52

Witam

W październiku 2010 zabrano mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu(0,9 promoila) na okres 1 roku dodatkowo dostałem kare ograniczenia wolności na okres 4miesiace(20godz miesięcznie prac społecznych). Wczoraj minęło 6 miesięcy od zabrania mi prawa jazdy, odrobiłem już 3 z 4 miesięcy(w maju odrobię ostatni miesiąc)Czy mam szanse na wcześniejsze oddanie mi prawa jazdy??czy mogę pisać wniosek?? proszę o odpowiedz Dziękuje

#17 Guest_Łukasz Nysztal

Guest_Łukasz Nysztal
 • Goście

Napisano 18 kwiecień 2011 - 22:07

Ile razy można o tym samym w tym samym wątku...

Jeśli orzeczono zakaz za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości NIE MA MOŻLIWOŚCI SKRÓCENIA ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW.

#18 Guest_DANIEL

Guest_DANIEL
 • Goście

Napisano 04 styczeń 2012 - 00:15

WITA I PROSZĘ PRZECZYTAJ TO CO JA MAM ZROBIĆ BO MNIE K..RWA BIERZE JAK SŁUCHAM JAK PISZĄ ZE ZABRALI MU PRAWKO NA OKRES 1 ROK ZA JAZDĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU ALE DO RZECZY ZABRALI MI PRAWO JAZDY B C+E ZA PUNKTY ODZYSKAŁEM JUŻ B C ALE NIE STAĆ MNIE NA EGZAMIN NA E PONIEWAŻ MAM RODZINĘ I MUSZE TEZ COŚ DAĆ DZIECIOM DO JEDZENIA ALE NIE OTO TU CHODZI CHODZI MI OTO JAK MOGĘ ODZYSKAĆ I CZY WARTO PISAĆ JAKIEŚ PISMO I DO KOGO ABY ODZYSKAĆ ( E )CZY JEST TAKA MOŻLIWOŚĆ PROSZĘ O ODPOWIEDZ POWAŻNYCH LUDZI CO SIĘ ZNAJĄ NA RZECZYDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych