Skocz do zawartości


badania lekarskie po zatrzymaniu prawa jazdy


25 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-berja

Guest_-praw-berja
 • Goście

Napisano 28 sierpień 2008 - 10:21

Mozna ewentualnie troszkę przewlecbadanie, ale nie przekroczyć terminu. Może to dyskwalifikować.

CYTATZARZĄDZENIE NR 496 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 25 maja 2004 r.
w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.)1 zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Zarządzenie określa metody i formy wykonywania przez policjanta zadań w zakresie przeprowadzania przez policjantów badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
2. Przepisy zarządzenia nie naruszają przepisów o sposobie pełnienia służby na drogach przez policjantów.
§ 2
1. W celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie przez pomiar zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, zwanego dalej "pomiarem", stosuje się następujące urządzenia elektroniczne, znajdujące się na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Policji:
1) działające na podstawie pomiaru spektrofoto-metrycznego w podczerwieni;
2) działające na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu;
3) wyposażone w detektor półprzewodnikowy - zwane dalej "urządzeniami elektronicznymi".
2. W uzasadnionych przypadkach badanie stanu trzeźwości może być przeprowadzone zalegalizowanym urządzeniem elektronicznym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, nieznajdującym się na wyposażeniu jednostki Policji.
§ 3
1. W przypadku dokonania pomiaru urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, i uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm3, należy niezwłocznie dokonać drugiego pomiaru.
2. W przypadku dokonania pomiaru urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, i uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm3, należy dokonać drugiego pomiaru po upływie 15 minut.
3. Wynik badania, o którym mowa w ust. 2, należy zweryfikować badaniem urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub badaniem krwi, jeżeli:
1) badany uczestniczył w wypadku drogowym, w którym są zabici lub ranni;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez badanego;
3) badany żąda takiego badania lub zgłasza zastrzeżenia do prawidłowości przeprowadzenia pierwszego badania;
4) zaistniała znaczna rozbieżność między pierwszym a drugim pomiarem.
4. Urządzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, może być stosowane wyłącznie do wstępnej analizy ilościowo-orientacyjnej. W razie gdy w przeprowadzonym za jego pomocą pomiarze uzyskano wynik ponad 0,00 mg/dm3, należy przeprowadzić badanie urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, lub badanie krwi.
§ 4
Badania urządzeniami elektronicznymi nie należy przeprowadzać przed upływem 15 minut od chwili zakończenia spożywania alkoholu lub palenia tytoniu przez badanego.
§ 5
1. Badanie stanu trzeźwości, bez względu na jego wynik, policjant wpisuje bezpośrednio po jego wykonaniu do rejestru badań prowadzonego indywidualnie dla każdego urządzenia.
2. Przy działaniach wzmożonych, realizowanych na podstawie odrębnego planu, których głównym celem jest skontrolowanie maksymalnej liczby kierujących, do rejestru wpisuje się wyłącznie wyniki badania stwierdzającego, .że osoba badana znajduje się co najmniej w stanie po użyciu alkoholu, oraz liczbę pozostałych badań.
3. W razie gdy badanie urządzeniem elektronicznym zostało przeprowadzone poza jednostką Policji i stwierdzono, że osoba badana znajduje się co najmniej w stanie po użyciu alkoholu, policjant niezwłocznie informuje o tym drogą radiową lub telefonicznie dyżurnego jednostki Policji, który dokonuje wpisu do książki wydarzeń.
4. Wzór rejestru badań urządzeniem elektronicznym określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 6
1. Z przebiegu badania urządzeniem elektronicznym policjant sporządza protokół, jeżeli:
1) kierujący pojazdem uczestniczył w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny;
2) istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa przez badanego;
3) uzyskany wynik wskazuje, że badana osoba znajduje się co najmniej w stanie po użyciu alkoholu;
4) wynik nie wskazuje, że badana osoba znajduje się co najmniej w stanie po użyciu alkoholu, ale w danej sprawie będzie prowadzone dalsze postępowanie;
5) żąda tego osoba badana - o czym należy ją pouczyć.
2. Wynik każdego pomiaru wskazywany przez urządzenie elektroniczne policjant wpisuje do protokołu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaznaczając wyraźnie typ użytego urządzenia i jednostkę pomiarową, w jakiej jest wyskalowane.
3. W protokole, o którym mowa w ust. 1, należy wpisać objawy i okoliczności uzasadniające przeprowadzenie badania.
4. Wzór protokołu badania urządzeniem elektronicznym określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 7
Zabrania się dokonywania pomiarów urządzeniem elektronicznym bez ustnika. Ustnik jednorazowego użycia podlega wymianie przed przeprowadzeniem pomiaru. Opakowanie ustnika należy otwierać w obecności osoby badanej.
§ 8
Pobrania próbki krwi do badań na zawartość alkoholu należy dokonać, jeżeli:
1) badany, pomimo przeprowadzenia badania urządzeniami elektronicznymi, żąda pobrania krwi;
2) w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4, jeżeli nie ma możliwości dokonania badania urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;
3) stan badanego, zwłaszcza wynikający z upojenia alkoholowego, choroby układu oddechowego lub innych przyczyn, uniemożliwia przeprowadzenie badania urządzeniem elektronicznym;
4) istnieją, wynikające ze stanu zdrowia badanego, przeciwwskazania do użycia urządzenia elektronicznego;
5) badany odmawia poddania się badaniu stanu trzeźwości urządzeniami elektronicznymi;
6) kierujący pojazdem uczestniczył w wypadku, w którym jest zabity lub ranny.
§ 9
1. Jeżeli w okolicznościach, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 i 2, osoba oddaliła się z miejsca zdarzenia przed badaniem jej stanu trzeźwości, a następnie została zatrzymana albo sama zgłosiła się do jednostki Policji, należy dokonać badania urządzeniem elektronicznym, a po uzyskaniu wyniku ponad 0,00 mg/dm3 - dokonać co najmniej dwukrotnego pobrania krwi w odstępie 1 godziny.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli pomiar dokonany przy użyciu urządzenia elektronicznego wykazał wynik 0,00 mg/dm3, albo jeżeli od chwili zdarzenia do zatrzymania lub zgłoszenia się upłynął taki okres, że badanie zawartości alkoholu w organizmie jest bezzasadne.
§ 10
Jeżeli w wyniku obserwacji zachowania kierującego pojazdem zachodzi podejrzenie, że znajduje się on w stanie po użyciu środków działających podobnie do alkoholu, a jego badanie urządzeniem elektronicznym nie wykazało co najmniej stanu po użyciu alkoholu, kierującego należy poddać testom psychofizycznym, polegającym m.in. na sprawdzeniu reakcji źrenic, próbie "palec - nos" lub "palec - palec". W przypadku utwierdzenia się policjanta w podejrzeniu kierującego należy poddać badaniu śliny.
§ 11
Badania krwi lub moczu w celu ustalenia w organizmie obecności środka działającego podobnie do alkoholu przeprowadza się.:
1) w razie uczestniczenia kierującego pojazdem w wypadku drogowym, w którym jest zabity;
2) na żądanie osoby, która była poddana badaniu śliny;
3) jeżeli stan badanego uniemożliwia przeprowadzenie badania śliny;
4) jeżeli badany odmawia poddania się badaniu stanu trzeźwości urządzeniami elektronicznymi;
5) w razie braku możliwości poddania kierującego pojazdem badaniom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 10, a jednocześnie w wyniku obserwacji jego zachowania zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajduje się on w stanie po użyciu środków działających podobnie do alkoholu.
§ 12
Przepisy § 2-11 stosuje się odpowiednio do osoby, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierowała pojazdem.
§ 13
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów zarządzenia sprawuje dyrektor biura Komendy Głównej Policji właściwy do spraw ruchu drogowego.
§ 14
Traci moc zarządzenie nr 16/96 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 kwietnia 1996 r. w sprawie przeprowadzania przez policjantów badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu zmienione zarządzeniem nr 3/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 Iutego1997 r.
§ 15
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania.

#2 Guest_-praw-berja

Guest_-praw-berja
 • Goście

Napisano 28 sierpień 2008 - 16:13

chodziło mi o BADANIA LEKARSKIE - konkretnie badanie krwi na zawartość alkoholu lub środka działąjącego podobnie do alkoholu - jest rok po nieszczęsnym incydencie i chciałbym odzyskać prawo jazdy [był to jednostkowy przypadek] nie byłem też [nigdy]podejrzewany o używanie innego środka niż alkohol

jutro chce iść ze skierowaniem z Policji [choć jak napisał "gruby" powinno być od starosty a nie z Policji] na badania lekarskie i psychologiczne czy mam sie czego obawiac skoro jak wspomniałem NIE UżYWAM ALKOHOLU [ponad rok] ,leków w ogóle nie biorę ,z narkotykami tez nie mam nic wspólnego, ale obawiam sie o wyniki [ o ile robi sie z urzedu takie badania] ponieważ jak juz pisałem byłem w Holandii i popróbowałem "ziółka", wiem,że obecnośc THC moze wyjsc nawet po paru tygodniach.

czy ów fakt może dyskwalifikować mnie z miejsca? może ktoś odpowiedzieć konkretnie czy zostane zmuszony poddać się badaniu na obecność THC

czy mogą mi zrobić takie badanie bez mojej wiedzy?

BARDZO PROSZę O RADę

#3 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 28 sierpień 2008 - 15:14

CYTATDz.U.2002.236.1998 ® Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.
§ 7. 1. Komendant wojewódzki Policji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o:


1) cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w stosunku do kierowcy, który w ciągu roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
2) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy, w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy, w razie przekroczenia przez niego 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządza się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

3. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie występuje się w stosunku do osoby:

1) która nie ma uprawnienia do kierowania pojazdami;
2) w stosunku do której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów na okres przekraczający jeden rok;
3) niebędącej obywatelem polskim i nieposiadającej karty pobytu w związku z otrzymaniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) cudzoziemca, który posiada krajowe prawo jazdy wydane za granicą w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia zamieszkania na czas oznaczony lub osiedlenia się, na podstawie karty pobytu.
4. W przypadku kierowców, o których mowa w § 3 ust. 2, wniosek kieruje komendant wojewódzki Policji według właściwości wynikającej z przepisów postępowania administracyjnego, na podstawie dokumentów przekazanych przez Komendanta Głównego Policji.

#4 Guest_-praw-gruby

Guest_-praw-gruby
 • Goście

Napisano 28 sierpień 2008 - 13:10

zakres badań określa
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)


z dnia 7 stycznia 2004 r.


w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami


(Dz. U. z dnia 9 stycznia 2004 r.)
a co ciekawe
2. Kierującemu pojazdem, o którym mowa w art. 122 ust.1 pkt 3 ustawy, skierowanie na badanie lekarskie wydaje komendant powiatowy Policji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym nastąpił wypadek drogowy, albo od dnia, w którym kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu. Kserokopię skierowania komendant powiatowy Policji przesyła do właściwego starosty.
po takim czasie wysłać Cię może tylko starosta a kkomendant nie
zakres badania psychologicznego
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)


z dnia 1 kwietnia 2005 r.


w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

termin dla komendanta ten sam ,co do krwi chyba nie biorą ale przeczytaj sam i sprawdz bo mie czas goni

#5 Guest_-praw-berja

Guest_-praw-berja
 • Goście

Napisano 28 sierpień 2008 - 10:21

witam,

mam 32 lata, w zeszłym roku [lipiec] zatrzymano mnie pod wpływem alkoholu.
nie będę komentował mojej głupoty bo to oczywiste,ale dostałem solidna nauczkę.
odbył sie proces,dogadałem się z prokuratorem i zatrzymano mi prawko na rok.

rok minął i otrzymałem z Policji skierowanie na badania lekarskie i psychologiczne.
zaznaczam,że od momentu zatrzymania prawka nie używam alkoholu w ogóle! nie biorę leków i nie używam narkotyków!!!
nie wiem czy nie przesadzam ale obawiam sie badania lekarskiego - zwłaszcza krwi, dlaczego? ponieważ będąc na wakacjach w Roterdamie kosztowaliśmy ze znajomymi dobrodziejstwa holenderskich coffee shopów. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego badania lekarskie po takim iincydencie są takie drogie [300 pln lekarz + 150 psycholog]? czy obligatoryjnie sprawdzają krew na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu?

bardzo proszę o pomoc,
z poważaniem,
A.

#6 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 02 wrzesień 2008 - 18:21

CYTAT(BERJA)CYTAT(Pasjonat)Tak- nie mogą bez Pana wiedzy zrobić dodatkowych badań bez zaznaczenia oich przez lekarza.

SERDECZNE DZIęKI !!! ;-)

mimo gąszczu arykułów,paragrafów,punktów i podpunktów dziękuję za profesjonalną pomoc - pewnie prościej by było zapytać jakiegoś uprawnionego lekarza ale NIEZNAJOMOść PRAWA to najgorsza z rzeczy jaka może spotkać "szarego" człowieka, tym bardziej, że nie zwalnia z jego przestrzegania.

KU PRZESTRODZE !

POZDRAWIAM CAłE GRONO NA FORUM

Prawo jest bardzo proste- a szczeglnie prawo karne- nie ma nic wspanialszego- jest to narządzie jak każde inne i trzeba tylko umieć się nim bardzo dobrze posługiwać.

#7 Guest_-praw-gruby

Guest_-praw-gruby
 • Goście

Napisano 02 wrzesień 2008 - 14:05

teraz schowaj wszystkie pojazdy w zasięgu wzroku i :piwo :piwo :piwo

#8 Guest_-praw-berja

Guest_-praw-berja
 • Goście

Napisano 02 wrzesień 2008 - 14:01

właśnie trzymam w dłoni PRAWKO !!!

w dodatku dostałem zdolność bezterminowo :-D

pozdrawiam i raz jeszcze dziękuję za porady

#9 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 29 sierpień 2008 - 15:41

Na to tu jesteśmy aby pomagać.

#10 Guest_-praw-berja

Guest_-praw-berja
 • Goście

Napisano 29 sierpień 2008 - 14:49

CYTAT(Pasjonat)Tak- nie mogą bez Pana wiedzy zrobić dodatkowych badań bez zaznaczenia oich przez lekarza.

SERDECZNE DZIęKI !!! ;-)

mimo gąszczu arykułów,paragrafów,punktów i podpunktów dziękuję za profesjonalną pomoc - pewnie prościej by było zapytać jakiegoś uprawnionego lekarza ale NIEZNAJOMOść PRAWA to najgorsza z rzeczy jaka może spotkać "szarego" człowieka, tym bardziej, że nie zwalnia z jego przestrzegania.

KU PRZESTRODZE !

POZDRAWIAM CAłE GRONO NA FORUM

#11 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 29 sierpień 2008 - 13:36

Tak- nie mogą bez Pana wiedzy zrobić dodatkowych badań bez zaznaczenia oich przez lekarza.

#12 Guest_-praw-berja

Guest_-praw-berja
 • Goście

Napisano 29 sierpień 2008 - 13:16

jestem już po badaniach ..... :-D

psycholog o.k. - załatwiłem wczoraj bez problemów - proste testy i krótka rozmowa.

lekarz [sympatyczna Pani doktor- kierownik Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy]na podstawie rozmowy [standardowe pytania] dał skierowanie na badania: krwi, audiometryka ,laryngolog i okulista [upierdliwe i dość męczące testy].
na "obiegówce" w badaniach laboratoryjnych zaznaczyl : OB,glukoza,bilirubina,aspat,alat GGTP [czyli enzymy wątrobowe] i to wszystko! ale w laboratorium wzieli mi 3 probówki krwi.

z tego wynika,że skoro nie zaznaczył dodatkowych badań - to chyba nie mogą ich zrobić bez mojej wiedzy? wyniki badań odbieram we wtorek.

p.s. dzieki GRUBY i PASJONACIE ;-)

#13 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 29 sierpień 2008 - 12:29

Jak nie będzie przeciwskazań to będzie wszystko wporządku.

#14 Guest_-praw-gruby

Guest_-praw-gruby
 • Goście

Napisano 29 sierpień 2008 - 00:22

§ 4. 1. W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz ocenia u osoby badanej ogólny stan zdrowia, a w szczególności stan układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego, sprawność narządu ruchu i stan psychiczny.
2. W wyniku badania lekarskiego uprawniony lekarz stwierdza u osoby badanej istnienie lub brak:
1) chorób narządu wzroku;
2) chorób narządu słuchu i równowagi;
3) chorób układu sercowo-naczyniowego;
4) chorób narządu ruchu;
5) chorób układu nerwowego;
6) zaburzeń psychicznych;
7) cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu cukru we krwi;
8) niewydolności nerek;
9) objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie;
10) objawów wskazujących na uzależnienie od środków o działaniu podobnym do alkoholu lub ich nadużywanie;
11) przyjmowania leków, mogących mieć wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu;
12) innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia istotnych dla oceny zdolności do prowadzenia pojazdu.
3. Jeżeli uprawniony lekarz stwierdzi istotne odchylenia od prawidłowego stanu zdrowia, zleca osobie badanej odpowiednie badania pomocnicze i konsultacje specjalistyczne.
4. Skierowanie w celu wykonania konsultacji okulistycznej oraz przeprowadzenia badania oceniającego widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia jest obligatoryjne w odniesieniu do:
1) osób ubiegających się albo posiadających prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E lub pozwolenie do kierowania tramwajem;
2) kierowców podlegających kontrolnym badaniom lekarskim, o których mowa w art. 122 ust. 2 ustawy;
3) kandydatów na instruktorów lub egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
4) kierowców podlegających badaniom lekarskim, o których mowa w art. 39c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm.3)).
5. Przy ustalaniu ograniczeń w kierowaniu pojazdem wynikających ze stanu zdrowia kandydata na kierowcę i kierowcy należy brać pod uwagę stopień zaawansowania objawów chorobowych i ich dynamikę, z uwzględnieniem możliwości postępu choroby, jak i cofania się jej objawów.
6. W przypadku zastrzeżeń co do stanu zdrowia kandydata na kierowcę i kierowcy, uprawniony lekarz wyznacza datę ponownego badania wynikającą z oceny stanu zdrowia osoby badanej.
7. Uprawniony lekarz powinien korzystać ze wskazówek metodycznych dotyczących postępowania w stosunku do kandydatów na kierowców i kierowców, upowszechnianych przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy.
podstawy prawne do takich badań ma a czy mu dasz powód do wykorzystania ich zależy od Ciebie,obowiązku nie ma

#15 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 03 wrzesień 2008 - 15:44

Słuszna decyzja.

#16 Guest_-praw-berja

Guest_-praw-berja
 • Goście

Napisano 03 wrzesień 2008 - 11:29

CYTAT(gruby)teraz schowaj wszystkie pojazdy w zasięgu wzroku i :piwo :piwo :piwo

własnie jade kupic samochód

a pifko niech inni piją :-D

#17 Guest_michal

Guest_michal
 • Goście

Napisano 26 grudzień 2010 - 19:26

Mam taki problem zrobiłem badania w medycynie pracy na prawo jazdy po sożyciu,maja mi odać 27 marca a doktorka wytawiła mi Date ponownego badania lekarskiego 30 marca. Czy wie ktoś czy musze robić dalej te badania w medycynie pracy czy u lekarza co ma do tego uprawnienia???

#18 Guest_Sargon

Guest_Sargon
 • Goście

Napisano 26 grudzień 2010 - 22:35

ROZPORZąDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 stycznia 2004 r.
w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki i tryb:
(...)
d) uzyskiwania UPRAWNIEŃ przez lekarzy przeprowadzających badania lekarskie;

§ 4.
(...)
6. W przypadku zastrzeżeń co do stanu zdrowia kandydata na kierowcę i kierowcy, UPRAWNIONY lekarz wyznacza datę ponownego badania wynikającą z oceny stanu zdrowia osoby badanej.

§ 11.
(...)
2. Jeżeli orzeczenie lekarskie stwierdza istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami BĄDŹ zawiera ograniczenia w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami wynikające ze stanu zdrowia, o których mowa w art. 92 ustawy, uprawniony lekarz w terminie 14 dni od dnia wystawienia orzeczenia przekazuje jego kopię właściwemu organowi
uprawnionemu do wydania prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem.

Ten lekarz musi mieć uprawnienia - dokumentem to potwierdzającym jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik numer 6 do tego rozporządzenia.

Z reguły będzie to ten sam lekarz, który wystawił poprzednie zaświadczenie.

#19 Guest_marta

Guest_marta
 • Goście

Napisano 09 marzec 2011 - 22:11

mam się zgłosić na badania psychologiczne i lekarskie ja ki one mają zakres i co będą mi robić

#20 Guest_Marcin

Guest_Marcin
 • Goście

Napisano 24 marzec 2011 - 14:02

Witam,

Zatrzymano mi prawo jazdy za jazdę po alkoholu (nic dodać nic ująć) dnia 11 lutego br. natomiast 16 marca dostałem skierowania na badania lekarskie i psychologiczne z terminem 30-dniowym. Rozprawy jeszcze nie było także wymiaru kary nie znam, nie wiem na "ilę" stracę owo prawo jazdy, więc tutaj moje pytanie. Czy te badania są potrzebne na samą rozprawę i mają znaczenie przy określaniu wymiaru, czy też ten termin 30-dniowy nie jest do końca wiążący i mozna je zrobić dopiero gdy będzie zbliżał się termin zwrotu dokumentu? Nie ukrywam że ze względu na koszt tych badań i dość ciężką moją obecną sytuację finansową wolałbym ich teraz nie robić i odłożyć je na później.

Bardzo proszę o poradę i z góry dziękuję.

Pozdrawiam,
MarcinDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych