Skocz do zawartości


Zwolnienie nauczyciela mianowanego


14 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-eldog63

Guest_-praw-eldog63
 • Goście

Napisano 26 maj 2010 - 09:38

Jestem nauczycielem mianowanym zatrudnionym na czas nie określony w pełnym wymiarze czasu pracy.
Uczę języka polskiego w Szkole Podstawowej, dyrektorka zagroziła mi zwolnieniem z pracy bo niskie są wyniki osiągane przez uczniów na sprawdzianie po klasie VI (wykrzyczała mi w gabinecie, że ja nic nie robię) Papieru na to nie ma.
Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim do 31 maja 2010 roku obawiając się otrzymania wypowiedzenia z pracy.
Wiem, że według Karty Nauczyciela można nauczycielowi dać wypowiedzenie z końcem roku szkolnego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, a koniec roku szkolnego przypada na 31 sierpnia 2010 roku więc wypowiedzenie będzie skuteczne gdyby było dostarczone 31 maja 2010 roku, czy dyrektor może zastosować skrócony okres wypowiedzenia? W jakich przypadkach dyrektor może zastosować skrócony okres wypowiedzenia? Czy to jest możliwe w moim przypadku?
Nie za bardzo chcę przebywać obecnie na zwolnieniu lekarskim ale chyba jednak muszę.
Chcę wrócić do pracy 1 czerwca 2010 roku (Dzień Dziecka) i proszę o szybką w miarę możliwości pomoc! Czy obecnie po powrocie ze zwolnienia lekarskiego jestem chroniona prawem i czy mam szansę dopracować do końca roku szkolnego i wtedy mieć dopiero czas na dalsze działanie? Czekam na odpowiedź!

#2 Guest_-praw-malvina0

Guest_-praw-malvina0
 • Goście

Napisano 26 maj 2010 - 17:05

witam.

" Nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania można zwolnić tylko w ściśle określonych przypadkach wskazanych w ustawie - Karta Nauczyciela. Można także rozwiązać stosunek pracy w drodze porozumienia stron. Zwolnienie nauczyciela w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, czyli w razie zmian organizacyjnych, lub zmian planu nauczyciela uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć jest możliwe o ile: o ile:
zachodzi związek przyczynowy między zmianami organizacyjnymi w szkole a niemożnością dalszego zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,
nauczyciel nie złożył wniosku o przeniesienie go w stan nieczynny,
nauczyciel nie wyraził zgody na ograniczenie zatrudnienia (w przypadku, gdy organ prowadzący szkołę przewidział taką możliwość).
Pismo w sprawie wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy na tej podstawie wraz z podaniem przyczyny rozwiązania stosunku pracy oraz podstawą prawna należy wręczyć nauczycielowi z końcem maja. Przedtem należy jednak skonsultować zamiar zwolnienia nauczyciela ze związkami zawodowymi.
Przyczyny rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym - ściśle określone w KN

Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu:
na wniosek nauczyciela;
w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia; w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia;
w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy;
w razie ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia; jeżeli z ukończeniem 65 lat życia nauczyciel nie nabył prawa do emerytury, dyrektor szkoły przedłuża okres zatrudnienia, nie dłużej jednak niż o 2 lata od ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia;
w razie uzyskania negatywnej oceny pracy dokonanej w trybie i na zasadach określonych w art. 6a;
w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole na zasadach określonych w odrębnych przepisach
(art. 23 ust. 1 Karty Nauczyciela).
Terminy rozwiązania stosunku pracy zależą od przyczyny rozwiązania

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z ww. przyczyn następuje odpowiednio:
z końcem roku szkolnego, po uprzednim złożeniu przez nauczyciela 3-miesięcznego wypowiedzenia;
z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy;
z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy;
z końcem roku szkolnego, w którym nauczyciel ukończył 65 lat życia, po uprzednim 3-miesięcznym wypowiedzeniu;
z końcem tego miesiąca, w którym upływa 3-miesięczne wypowiedzenie, licząc od otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy;
z końcem tego miesiąca, w którym nastąpiło cofnięcie skierowania do nauczania religii
(art. 23 ust. 2 Karty Nauczyciela).
Wypowiedzenie wręcza się nauczycielowi z końcem maja, tak aby stosunek pracy uległ rozwiązaniu z końcem roku szkolnego, czyli 31 sierpnia.
Rozwiązanie stosunku pracy także w razie zmian organizacyjnych w szkole

Kolejna sytuacja, w której dyrektor szkoły może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania są tzw. zmiany organizacyjne w szkole.
Dyrektor szkoły w razie:
całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;
częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć
rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela (art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela).
Przyczyny organizacyjne - 3 miesięczne wypowiedzenie i konsultacja ze związkami zawodowymi

Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie następuje z końcem roku szkolnego z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia (nie dotyczy to placówek nieferyjnych) - art. 20 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela. Ustawowy okres wypowiedzenia może być skrócony do 1 miesiąca z tym że w takim wypadku nauczycielowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia w wysokości wynagrodzenia liczonego jak za okres urlopu wypoczynkowego. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się nauczycielowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia (art. 20 ust. 5 Karty Nauczyciela). O zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy dyrektor szkoły musi zawiadomić na piśmie organizację związkową reprezentującą nauczyciela która w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia może zgłosić na piśmie dyrektorowi szkoły umotywowane zastrzeżenia (art. 20 ust. 5a Karty Nauczyciela).
Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia (art. 20 ust. 5b Karty Nauczyciela).
Zamiast rozwiązania stosunku pracy - 6-miesięczny stan nieczynny

Nauczyciel może w terminie 30 dni od doręczenia mu wypowiedzenia złożyć wniosek o przeniesienie go w stan nieczynny, który trwa 6 miesięcy. Po upływie stanu stosunek pracy wygasa. Wygaśnięcie stosunku pracy powoduje dla nauczyciela skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w zakresie świadczeń przedemerytalnych (art. 20 ust. 5c Karty Nauczyciela).
W placówkach nieferyjnych - dowolny termin rozwiązania stosunku pracy

Rozwiązanie stosunku pracy z końcem roku szkolnego nie dotyczy nauczyciela zatrudnionych w placówkach nieferyjnych - tam bowiem jest to możliwe w każdym momencie w trakcie roku (art. 23 ust. 3 Karty Nauczyciela).
Można rozwiązać stosunek pracy także w drodze porozumienia z nauczycielem

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić również:
na mocy porozumienia stron;
w razie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne, z końcem miesiąca, w którym dyrektor otrzymał o tym informację.
Powyższe sytuacje i możliwości związane z rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania mają charakter wyczerpujący. Oznacza to, że tylko w tych przypadkach można rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem i w żadnych innych (chyba, że nauczyciel wyrazi zgodę na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron). Jeżeli zatem w szkole planowane są zmiany organizacyjne lub zmiany planu nauczania, które uniemożliwią dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, a nauczyciel nie złoży wniosku o przeniesienie go w stan nieczynny, ani nie wyrazi zgody na ograniczenie wymiaru zatrudnienia to z końcem maja należy wręczyć mu wypowiedzenie."
http://oswiata.wip.p...0,222897,0.html

" Skrócenie okresu wypowiedzenie do 1 miesiąca

Okres wypowiedzenia można skrócić do 1 miesiąca, z tym, że w takim wypadku nauczycielowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia liczonego jak za okres urlopu wypoczynkowego. Należy pamiętać, że skrócenie okresu wypowiedzenia może nastąpić jedynie już po doręczeniu nauczycielowi samego wypowiedzenia. Nie można powołać się na możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia i wręczyć nauczycielowi wypowiedzenia stosunku pracy w takim terminie, że okres, jaki pozostanie do rozwiązania stosunku pracy, będzie krótszy niż 3 miesiące.

Podstawa prawna:

art. 20, art. 22 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)."
http://edukadry.pl/r...117_76/125/View

http://www.oswiataip...-z-nauczycielem

pozdrawiam

#3 Guest_-praw-eldog63

Guest_-praw-eldog63
 • Goście

Napisano 30 maj 2010 - 10:06

Dziękuję za wyczerpujące informacje!
Czy jest możliwe zwolnienie mnie jako nauczyciela mianowanego w trybie postępowania dyscyplinarnego?
Jaka jest procedura? Coś dyrekcja jest na mnie cięta, ale nie mam pojęcia dlaczego?
Dostałam informację, że coś na mnie szykuje, jakieś zaniedbanie swoich obowiązków, zbierała zeszyty i ćwiczenia uczniów, podobno "poginęły" jakieś pomoce naukowe, za które ja jestem odpowiedzialna (mam pod opieką jedną pracownię, ale korzystają z tej pracowni także inni nauczyciele), ale "majątek" szkoły nie był zabezpieczony!
Nadal chcę wrócić do pracy 1 czerwca 2010 roku na Dzień Dziecka, a ponadto mam klasę VI i chciałabym rozstać się z nimi spokojnie,wypełnić dokumentację i uczestniczyć w przygotowaniach do uroczystego zakończenia roku szkolnego, ale mam obawy!

#4 Guest_gujdka

Guest_gujdka
 • Goście

Napisano 22 maj 2011 - 19:30

Witam serdecznie, czy jest ktoś, ko odpowie mi na moje pytania?: jestem nauczycielem kontraktowym w trakcie stażu na n-la mianowanego (jeszcze został mi rok) mam umowę na czas nieokreślony, ale jako nauczyciel-wychowawca świetlicy, od września 2010 roku pracuję jako n-l wspomagający w klasie integracyjnej - i tu dostałam warunki zatrudnienia do końca sierpnia 2011 (aneksem do umowy) teraz musiałam się "określić" na którym etacie chcę pracować - zdecydowałam się na n-la wspomagającego i w związku z tym moje wątpliwości -
1) czy dyrektor może zmienić mi umowę z czasu nieokreślonego na czas określony?
2) czy podpisując ze mną nową umowę może w niej zawrzeć warunek, że jeśli za 2 lata (czyli wtedy moja klasa skończy gimnazjum) od września nie będzie dzieci do klasy integracyjnej to może mnie zwolnić (bo nie będzie dla mnie etatu)? a wtedy będę już n-lem mianowanym
z góry dziękuję za odpowiedź

#5 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 26 maj 2011 - 19:54

Proszę o odpowiedz na pytanie.
Jestem nauczycielem mianowanym zatrudnionym w pełnym wymiarze w wieku 51 lat i z uprawnieniami emerytalnymi. Otrzymałam teraz od dyrektora pismo ograniczającego moja prace do 15/18 zgodnie z art.20 KN.Mogę otrzymac 9-cio miesięczne pobory i odejsć. Zaproponowano mi jako alternatywne rozwiazanie etat w dwóch szkolach..Art 22. Jak to sie ma do odprawy gdybym przez najbliższy rok tak pracowała a po raku chciała odejść na emeryturę? czy dostanę 9 cio miesieczne pobory czy tylko 3 miesięczne?

#6 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 29 maj 2011 - 03:16

Czy nauczyciel mianowany ( uprawniony do wcześniejszej emerytury) przyjmując ograniczenie etatu do 15/18 po przepracowanym w tym wymiarze roku może otrzymać odprawę liczoną z 9 ciu miesięcy z pełnego etatu? mnie poinformowano, że na rok można przyjąć i nic sie nie traci. A jaka jest sytuacja, jeśli przyjmie się etat łączony w dwóch szkołach ponieważ w macierzystej w wyniku reorganizacji nie ma godzin. Jaka wtedy przysługuje odprawa po przepracowanym roku?
Czy nauczyciel który w latach 80-tych ukończył stacjonarne studia na kierunku matematyka ( WSP , oraz studia podyplomowe " Kształcenie Blokowe w zakresie edukacji matematycznej" z przedmiotem Informatyczna obudowa nauczania matematyki ( ilość godzin 60). Informatyka na WSP - ilość godzin ok. 200) ma prawo do nauczania informatyki w szkole podstawowej?
Czy jest gdzieś określony przepis, który reguluje i określą prawo do nauczania przedmiotu?
Z góry dziękuje za odpowiedz.

#7 Guest_Romek

Guest_Romek
 • Goście

Napisano 10 luty 2012 - 13:43

Polecam wszystkim nauczycielom, pracującym na dwóch etatach, wydawnictwo z Infora pt. "Nauczyciel zatrudniony w dwóch szkołach". Świetna pomoc i poradnik, zarówno jeśli chodzi o dyrektorów i kadrowych, jak i samych nauczycieli, których ta sytuacja dotyczy bezpośrednio. A wiadomo, że przy pracy w dwóch placówkach jednocześnie pojawia się często sporo niejasności. Warto mieć taką pomoc, po którą można wówczas sięgać, także polecam.

#8 Guest_kancelaria.prawna.mdp

Guest_kancelaria.prawna.mdp
 • Goście

Napisano 15 listopad 2012 - 23:30

Jako kancelaria specjalizujemy się w doradzaniu oraz prowadzeniu spraw nauczycieli zwalnianych wg procedury Karty Nauczyciela. Przy tego typu sparwach konieczne jest niezwłoczne skontaktowanie się z prawnikiem, aby nie popełnić błędu przy procedurze.

Kontakt mailowy: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com

#9 Guest_Nauczycielka

Guest_Nauczycielka
 • Goście

Napisano 21 kwiecień 2013 - 20:16

A ja mam takie pytania:
Kiedy nauczyciel mianowany zatrudniony jest na podstawie mianowania? Gdzieś czytałam, że nauczyciel mianowany drugą umowę w danej szkole powinien dostać na czas nieokreślony a jak dostanie na czas określony to tylko na zastępstwo. W moim przypadku miała miejsce taka sytuacja, że byłam zatrudniona w szkole od 1 września 2010r. na jeden rok, jeszcze jako kontraktowy, w 2011r. zrobiłam mianowanie i od września 2011r. dostałam kolejną umowę na czas określony. Dyrektor poinformował mnie, że jest to umowa na zastępstwo, ale w umowie nic o tym nie ma. Umowa ta skończyła się 31 sierpnia 2012r. i nie została przedłużona. Zastanawiam się czy było to zgodne z prawem i po analizie różnych wypowiedzi na forach internatowych wychodzi mi, że chyba nie. Jeśli nie było to zgodne z prawem to czy coś jeszcze na drodze sądowej mogę z tym zrobić? Proszę o odpowiedź lub kontakt, ponieważ nie znam żadnego prawnika, który specjalizuje się w KN. Pozdrawiam

#10 Guest_nauczycielka

Guest_nauczycielka
 • Goście

Napisano 21 kwiecień 2013 - 20:20

Jeżeli nauczyciel ma ograniczony etat na okres jednego roku to dostaje całą odprawę, a jeśli zgodzi się na to ograniczenia więcej niż jeden rok to już nie.

#11 Guest_krupniczek

Guest_krupniczek
 • Goście

Napisano 22 kwiecień 2013 - 20:16

Jestem nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony od 01.09.2000r. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymałam 29.06.2011 roku. Umowa o pracę na 10/18 etatu na stanowisku nauczyciel katecheta - aneksami do umowy regulowano przydział godzin na dany rok szkolny (w tym godziny świetlicowe). Dyrektor do tej pory nie wręczył mi żadnego dokumentu stwierdzającego , że mój stosunek pracy przekształcił się w stosunek na podstawie mianowania. Dyrektor argumentuje swoje stanowisko w tej sprawie zapisem : "istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony (ten warunek dotyczy tylko nauczycieli zatrudnianych na podstawie mianowania, ja natomiast już jestem zatrudniona od 2000 roku.) (art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela). Czy moja umowa o pracę powinna być przekształcona na mianowanie ?

#12 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 21 sierpień 2013 - 11:56

Witam
Jestem nauczycielem kl I-III z 37 letnim stażem pracy i 57 lat .praw emerytalnych nabyłam do końca 2008r. pracuje dalej. W mojej szkole nie ma reorganizacji placówki, wszyscy się mieszczą w etatach, Problem tkwi w tym, że dyrektor umila mi życie abym odeszła na emeryturę a ja chcę popracować do wieku czyli jeszcze 3 lata. Zatrudniona jestem na 18/18 w szkole , 4 lata temu przeniosła mnie do przedszkola na 20/25 i 4/18w szkole , początkowo nie zgodziłam się, miałam składać pozew do sądu, zrezygnowałam dostałam zapewnienie na piśmie, na mocy porozumienia zmieniającego umowę o pracę, że od 2010/2011 zatrudni mnie ponownie w szkole. W tym roku sytuacja się powtórzyła. 31 maja próbowała dyrektorka mi wręczyć pisemko, ze w związku z porozumieniem stron od września zatrudnia mnie w kl 0 na 22/22 nie wyraziłam zgody . W projekcie organizacyjnym zaplanowana jestem na zerówkę. Do chwili obecnej nie mam żadnej decyzji ,nie mam żadnego papierka od dyrekcji ale kiedy związek zwrócił się z zapytaniem sytuacji zawodowej w jakiej się znalazłam padła odpowiedź cytuję... przydział czynności dla nauczyciela nie wymaga zmiany umowy o pracę ( z 18/18 na 22/22) bowiem nie ulegają zmianie warunki świadczenia pracy jako nauczyciela . Jeżeli nauczyciel odmówi wykonania tych czynności równoznaczne jest z odmowa pracy. Nie mogę aktualnie nauczycielowi wypowiedzieć umowy o pracę ( nie dotrzymane zostały terminy i procedury), ale można ja rozwiązać. Nadmieniam , że w placówce nie zachodzą żadne zmiany, jedna zmiana jest to że pani z 9 letnim stażem pracy, ma przejść do kl I a ja na jej miejsce w kl. 0, podobna sytuacja miała miejsce 4 lata temu. Czy faktycznie dyrekcja może rozwiązać ze mną umowę


I jeszcze jedno. . Początkowo byłam zatrudniona na rok mam (akt nominacji), potem zatrudniono mnie na czas do odwołania ( też mam akt nominacji). Nie dano mi do ręki kopi umowy o prace choć ja podpisałam nie ma również w podteczce aktach osobowych w szkole. Przez 37 lat żyłam w przekonani , że umowa zostaje w urzędzie a ja i szkoła dostajemy akty nominacji na stanowisko nauczyciela. Obecnie umowa mi jest potrzebna. Udałam się do urzędu po kopię dokumentu okazało się iż tam jej też nie ma . Wnioskuje z tego , że pracodawca ja zgubił po wystawieniu mi aktów nominacji. Co w takiej sytuacji mam zrobić . Jakie konsekwencje poniosę, że dopiero teraz po tylu latach upomniałam się o umowę o prace

#13 Guest_2

Guest_2
 • Goście

Napisano 05 wrzesień 2013 - 13:37

Witam
Znajomy został zwolniny z pracy dyscyplinarnie. Mam pytanie kiedy dyrektor podejmóje takie kroki w tej formie zwolnienia i czym to w przyszłości skutkuje dla tego nauczyciela. Czy zwolnienie dyscyplinarne całkowicie Go wyklucza z zawodu nauczyciela?

#14 Guest_arbiter

Guest_arbiter
 • Goście

Napisano 04 grudzień 2013 - 21:52

witam, to ja mam temat nie z tej ziemi, czekam na opinie...

zostałem zwolniony w trybie art. 20 KN, nie odwołałem się bo nie chciałem palić za sobą mostów. Dyrektor powiadomił mnie , że w przyszłym roku będą tylko dwa etaty. Okazało się w sierpniu , że nauczyciele WF , którzy pracują dostali godziny ponadwymiarowe w liczbie 10/18. Co jednocześnie znaczy, że 31.08 pojawiło się 10/18. Nie napisałem wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Wziąłem odprawę. Teraz dopiero wypłynęła sprawa tych godzin ponadwymiarowych. Dyrektor nie złożył mi propozycji w sierpniu a raczej powinien to zrobić. Popatrzcie wolał zapłacić odprawę ok. 15 tysięcy i nadal płacić za 10/18 ( oczywiście jako "nadgodziny" tylko), ale zawsze to chyba naruszenie dyscypliny budżetowej:). Co robić? pisać o przywrócenie do pracy?
czytałem KN Art.22p2 i KP Art.94 indeks2 ????
co sądzicie?

#15 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 15 sierpień 2015 - 12:51

witam, to ja mam temat nie z tej ziemi, czekam na opinie...

zostałem zwolniony w trybie art. 20 KN, nie odwołałem się bo nie chciałem palić za sobą mostów. Dyrektor powiadomił mnie , że w przyszłym roku będą tylko dwa etaty. Okazało się w sierpniu , że nauczyciele WF , którzy pracują dostali godziny ponadwymiarowe w liczbie 10/18. Co jednocześnie znaczy, że 31.08 pojawiło się 10/18. Nie napisałem wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Wziąłem odprawę. Teraz dopiero wypłynęła sprawa tych godzin ponadwymiarowych. Dyrektor nie złożył mi propozycji w sierpniu a raczej powinien to zrobić. Popatrzcie wolał zapłacić odprawę ok. 15 tysięcy i nadal płacić za 10/18 ( oczywiście jako "nadgodziny" tylko), ale zawsze to chyba naruszenie dyscypliny budżetowej:). Co robić? pisać o przywrócenie do pracy?
czytałem KN Art.22p2 i KP Art.94 indeks2 ????
co sądzicie?

Byłam w takiej samej sytuacji .3 lata temu zostałam zwolniona  art.20 KN z calego etatu . Znalazłam pracę w innej szkole , dostałam odprawę , jednocześnie we wrzesniu dowiedziałam się , że dyr . dała ogłoszenie o zatrudnienie na stanowisko które ja wcześniej zajmowałam . Po prostu jeszcze jeden nauczyciel zrezygnował z etatu. Oczywiście nie zostałam poinformowano o mozliwości ponownego zatrudnienia i zwrocie odprawy , którą dostałam . Zdawałam sobie sprawę , że to śmierdzi nie gospodarnością.Było mi po prostu bardzo przykro , ale znalazłam pracę w szkole , w której dyrekcja okazała mi dużo życzliwości i pracuję tam do dziś . Pewnie mogłabym z tym pójść do sądu ale  czy mogłabym pracować u szefa , który mnie tak potraktował ? Nie , dzieci są w tym wszystkim najważniejsze , byłam nauczycielem wspomagającym zostawiłam swoje dzieci w  czwartej klasie . One zostały bez pomocy , bo ich orzeczenia stanowiły o zatrudnieniu n-ciela  wspomagajacego w innej klasie 4  równoległej.  Te dzieci są już w gimnazjum , ja pracuję w innej szkole  , a dyrektorka  no cóż  czy zasługuje na szacunek ???

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Najnowsze tematy