Skocz do zawartości


Zwolnienie indywidualne z przyczyn niedotyczących pracownikó


11 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-grażynap

Guest_-praw-grażynap
 • Goście

Napisano 29 sierpień 2009 - 22:28

1.
"Zatrudniam 22 pracowników. Jeżeli po zwolnieniu pierwszych 3 pracowników zaistnieje konieczność dalszych wypowiedzeń, to czy znów będę zobowiązany wypłacać zwalnianym pracownikom odprawy?

Jeżeli w dniu rozwiązania umowy z kolejnymi pracownikami będzie Pan zatrudniał 19 pracowników, nie musi Pan wypłacać im odpraw pieniężnych. W sytuacji gdy w dniu wręczania tych kolejnych wypowiedzeń będzie Pan zatrudniał 20 osób i więcej, powstanie obowiązek wypłaty odpraw. Konieczność wypłacenia odprawy jest uzależniona od liczby zatrudnionych w chwili wręczania kolejnych wypowiedzeń. Przy czym, do osób zatrudnionych wliczamy pracowników będących już w okresie wypowiedzenia."
http://doradca.infor...ia_grupowe.html

2.
nie ma znaczenia

pozdrawiam

#2 Guest_-praw-grażynap

Guest_-praw-grażynap
 • Goście

Napisano 30 sierpień 2009 - 21:35

Witam!
Mam jeszcze jedno pytanie w kwestii wypowiadania umów z przyczyn niedotyczących pracowników.
W wyniku dokonanych wypowiedzeń oraz w związku z tym, że nie będą zawierane umowy o pracę z pracownikami zatrudnionymi w okresie próbnym, stan zatrudnienia na dzień 07.09.2009 r. będzie wynosił 19 osób.

W odniesieniu do wcześniej podanych faktów bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1
Skoro zatrudnienie będzie mniejsze niż 20 osób, to czy przy dalszych wypowiedzeniach umów z przyczyn niedotyczących pracowników nie będą miały już zastosowania przepisy ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników i nie będzie obowiązku wypłacania odpraw?

Pytanie 2
Czy wypowiedzenie należy wręczyć po upływie 30 dni od dnia wręczenia ostatnich wypowiedzeń tzn. w opisanych przypadkach miało to miejsce 14 sierpnia br. czy nie będzie to już miało znaczenia.

Serdecznie pozdrawiam
Grażyna

#3 Guest_-praw-malvina0

Guest_-praw-malvina0
 • Goście

Napisano 30 sierpień 2009 - 14:03

1.
Czy pomimo 30 dniowej przerwy są to wypowiedzenia w myśl art. 10 ustawy i każdy z podanych terminów należy potraktować jako pierwsze oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę?,
tak, okres 30 dniowy stanowi przedział czasowy, w którym zostaje zwolniona dana ilość pracowników, chodzi o ich liczbę (osó - zależnie od tego rozróżniamy zwolnienia grupowe i indywidualne
"Zwolnienia grupowe są przeprowadzane w szczególnym trybie, który określa ustawa z 13 marca 2003 r. (pisaliśmy o tym w poprzednim numerze Niedzieli). W ramach zwolnień grupowych pracodawca może indywidualnie rozwiązać stosunek pracy (z danym pracownikiem), jeżeli będą spełnione łącznie następujące warunki:

◦pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników;
◦zwolnienie obejmuje mniej niż 10 pracowników, gdy zatrudnionych jest do 100; mniej niż 10 proc., gdy zatrudnionych jest od 100 do 300; mniej niż 30, gdy zatrudnionych jest ponad 300 pracowników;
◦rozwiązanie stosunku pracy następuje z przyczyn, które nie dotyczą pracownika i jest to przyczyna wyłączna."
http://www.niedziela...00551&nr=29

"Natomiast tzw. zwolnienia indywidualne będą miały miejsce wtedy, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników będzie musiał zwolnić z przyczyn niedotyczących pracowników - jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron - w okresie nieprzekraczającym 30 dni mniejszą liczbę pracowników niż w przypadku zwolnień grupowych, tzn. mniej niż:

• 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

• 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

• 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników (art. 10 ust. 1 ustawy)."
http://kadry.infor.p...dywidualne.html

2.
28 września zostanie wręczone wypowiedzenie jeszcze jednemu pracownikowi. Między ostatnim wręczeniem wypowiedzenia (14 sierpnia) a planowanym będzie to okres dłuższy niż 30 dni. Czy w tym przypadku będzie miał zastosowanie art. 10 ustawy czy nie? Jeżeli nie to czy należy sie pracownikowi odprawa?
tak - zwolnienie indywidualne, odprawa należna z ustawy
http://www.prawo.ego...ych,1,34,3.html

pozdrawiam

#4 Guest_-praw-grażynap

Guest_-praw-grażynap
 • Goście

Napisano 30 sierpień 2009 - 13:59

Witam!
Mam jeszcze jedno pytanie w kwestii wypowiadania umów z przyczyn niedotyczących pracowników.
W wyniku dokonanych wypowiedzeń oraz w związku z tym, że nie będą zawierane umowy o pracę z pracownikami zatrudnionymi w okresie próbnym, stan zatrudnienia na dzień 07.09.2009 r. będzie wynosił 19 osób.

W odniesieniu do wcześniej podanych faktów bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1
Skoro zatrudnienie będzie mniejsze niż 20 osób, to czy przy dalszych wypowiedzeniach umów z przyczyn niedotyczących pracowników nie będą miały już zastosowania przepisy ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników i nie będzie obowiązku wypłacania odpraw?

Pytanie 2
Czy wypowiedzenie należy wręczyć po upływie 30 dni od dnia wręczenia ostatnich wypowiedzeń tzn. w opisanych przypadkach miało to miejsce 14 sierpnia br. czy nie będzie to już miało znaczenia.

Serdecznie pozdrawiam
Grażyna

#5 Guest_-praw-grażynap

Guest_-praw-grażynap
 • Goście

Napisano 30 sierpień 2009 - 09:37

Witam!
Ponownie wracam do tego samego tematu.
„Okres, w którym rozwiązywane są stosunki pracy w ramach zwolnień indywidualnych nie może przekraczać 30 dni. Momentem początkowym tego terminu jest dzień, w którym złożono pierwsze oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Dla jego obliczenia nie jest istotne, kiedy nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy z mocy tych oświadczeń. Termin 30 dni rozpoczyna się więc w dniu, w którym pracodawca złożył pierwsze oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę albo w którym zawarto pierwsze porozumienie rozwiązujące umowy o pracę w zależności od tego co nastąpiło wcześniej.” – źródło Gazeta Prawna 044/2006 z 2006.03.02.

W opisanych przeze mnie przypadkach pierwsze dwa wypowiedzenia wręczone zostały w maju b. dla 2 pracowników, następne dwa wypowiedzenia dla 2 pracowników zostały wręczono 14 sierpnia br. a więc przerwa miedzy tymi okresami (maj-sierpień) była dłuższa niż 30 dni.
Pytanie 1 -
Czy pomimo 30 dniowej przerwy są to wypowiedzenia w myśl art. 10 ustawy i każdy z podanych terminów należy potraktować jako pierwsze oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę?,
Pytanie 2 –
28 września zostanie wręczone wypowiedzenie jeszcze jednemu pracownikowi. Między ostatnim wręczeniem wypowiedzenia (14 sierpnia) a planowanym będzie to okres dłuższy niż 30 dni. Czy w tym przypadku będzie miał zastosowanie art. 10 ustawy czy nie? Jeżeli nie to czy należy sie pracownikowi odprawa?

Serdecznie pozdrawiam
Grażyna

#6 Guest_-praw-malvina0

Guest_-praw-malvina0
 • Goście

Napisano 29 sierpień 2009 - 23:26

Co oznacza 1. tak
Podane przez Panią - były to przykłady zwolnień indywidualnych, w oparciu o ustawę z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, powszechnie zwanej ustawą o zwolnieniach grupowych
Dalsze wyjaśnienia odnoszą się do pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 osób.?
także, ale też do pracodawcy zatrudniającego ponad 20 osób - wytłuszczone. Z tym, że np. "mała firma" nie ma obowiązku wypłacać odprawy zwalnianym pracownikom.

Reasumując: na świadectwie pracy podaje się podstawę prawną i przyczynę: art.30, § 1, pkt. 2 KP oraz art. 10 Ustawy.
Odprawa w zakładzie pracy zatrudniającym ponad 20 pracowników z pewnością przysługuje, ale jej wysokość jest obliczana w zależności od stażu pracy u danego pracodawcy.

pozdrawiam

#7 Guest_-praw-grażynap

Guest_-praw-grażynap
 • Goście

Napisano 29 sierpień 2009 - 23:01

Witam ponownie!
Nie rozumiem przesłanej odpowiedzi.
Co oznacza 1. tak
Dalsze wyjaśnienia odnoszą się do pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 osób.?

Pozdrawiam i liczę na ponowną odpowiedź.
Grażyna

#8 Guest_-praw-malvina0

Guest_-praw-malvina0
 • Goście

Napisano 29 sierpień 2009 - 22:34

witam.

1. tak.
2.
"Konieczność wskazania przyczyny wypowiedzenia z powodów leżących po stronie pracodawcy oraz prawo do odprawy pracownika zatrudnionego w „małej” firmie

Maciej Nałęcz


Pracodawca rozwiązał umowę z pracownikiem. Przyczyną zwolnienia była likwidacja stanowiska pracy związana z trudnościami ekonomicznymi firmy. Czy w świadectwie pracy należy wskazać, że rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika? Czy w sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia poniżej 20 pracowników, pracownikowi należy się odprawa?


W świadectwie pracy należy wskazać, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika. Jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników nie musi zwalnianej osobie wypłacać odprawy na podstawie ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych.


1. W świadectwie trzeba podać wskazać, że zwolnienie nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika

Zgodnie z wyjaśnieniami co do sposobu wypełniania świadectwa pracy, w punkcie 3 dotyczącym trybu ustania stosunku pracy, należy podać podstawę prawną, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia – dodatkowo należy wskazać stronę stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie. Jednak zgodnie z art. 97 KP w świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponieważ informacja o tym, czy rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika jest podstawą do przyznania pracownikowi uprawnień takich, jak np. zasiłek dla bezrobotnych czy świadczenie przedemerytalne, dlatego powinna ona zostać zamieszczona w świadectwie pracy. Stosowna treść świadectwa pracy w zakładzie zatrudniającym mniej niż 20 pracowników może brzmieć:
3. Stosunek pracy ustał w wyniku: rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 30 § 1 pkt 2 KP, tj. za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę, z przyczyn niedotyczących pracownika.
Zapamiętaj!
Wskazanie w świadectwie pracy przyczyny wypowiedzenia jest możliwe tylko wyjątkowo, ze względu na fakt, że informacja ta służy ustaleniu uprawnień pracowniczych. Przyczyny wypowiedzenia nie podaje się natomiast w przypadku, gdy leżała ona po stronie pracownika. W takim przypadku informacja dotycząca ustania stosunku pracy powinna być ograniczona do trybu rozwiązania umowy (ze wskazaniem podstawy prawnej) oraz określenia strony wypowiadającej.


2. Pracownikowi nie należy się odprawa, gdy stan zatrudnienia w firmie wynosi mniej niż 20 osób

Pracownicy zatrudnieni u małego pracodawcy, tj. zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, nie nabędą prawa do odprawy z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn ich niedotyczących. Wynika to z tego, że pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników nie stosuje przepisów ustawy z 13.3.2003 r. nazywanej ustawą o zwolnieniach grupowych. W zakresie zwolnień z przyczyn niedotyczących pracownika stosuje się w takim przypadku zasady ogólne wynikające z Kodeksu pracy. Ponieważ odprawa przewidziana jest w ustawie z 13.3.2003 r., a nie w KP, więc pracownicy ci nie mają podstawy prawnej do jej otrzymania.

Podstawa prawna:
art. 1 ust. 1 ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczacych pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.),
art. 97 KP,
rozporządzenie MPiPS z 15.5.1996 r. w prawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 60, poz. 282),
art. 2 pkt 5 ustawy z 30.4.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252 ze zm.),
art. 2 ust. 1 pkt 29 ustawy z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.)."
http://kadry.wp.pl/k...185,a,5128.html

pozdrawiam

#9 Guest_-praw-grażynap

Guest_-praw-grażynap
 • Goście

Napisano 29 sierpień 2009 - 22:28

Witam!
Firma zatrudnia 25 pracowników. W związku ze zmianami organizacyjnymi w firmie, co wiaże się również ze zmniejszeniem zatrudnienia dokonano następujących wypowiedzeń:
- w m-cu maju br. w okresie nie przekraczającym 30 dni wręczono wypowiedzenia 2 pracownikom (3-czny okres wypowiedzenia od 01.06 - 31.08.2009)
- w dniu 14 sierpnia br. wręczono wypowiedzenia 2 pracownikom: 1 wypowiedzenie 3-czne od 01.09 - 30.11.2009 oraz 1 wypowiedzenie 2-tygodniowe od 22.08 - 05.09.2009.
W m-cu sierpniu były przygotowane dodatkowo 2 wypowiedzenia, ale doręczenie ich nie było możliwe z powodu choroby 1 pracownika i ciąży pracownicy.
W pierwszych dniach września nastąpi wręczenie wypowiedzenia pracownikowi który wróci do pracy po okresie choroby.
Czy we wszystkich opisanych przypadkach ma zastosowanie art. 10 ustawy z 13 marca 2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycząch pracowników co jednocześnie wiąże się z wypłaceniem odpraw.
Jaką podać w świadectwie pracy przyczynę rozwiązania umowy i jaką podstawę prawną.
Pozdrawiam
Grażyna

#10 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 25 październik 2010 - 16:47

witam.

1. tak.
2.
"Konieczność wskazania przyczyny wypowiedzenia z powodów leżących po stronie pracodawcy oraz prawo do odprawy pracownika zatrudnionego w „małej” firmie

Maciej Nałęcz


Pracodawca rozwiązał umowę z pracownikiem. Przyczyną zwolnienia była likwidacja stanowiska pracy związana z trudnościami ekonomicznymi firmy. Czy w świadectwie pracy należy wskazać, że rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika? Czy w sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia poniżej 20 pracowników, pracownikowi należy się odprawa?


W świadectwie pracy należy wskazać, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika. Jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników nie musi zwalnianej osobie wypłacać odprawy na podstawie ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych.


1. W świadectwie trzeba podać wskazać, że zwolnienie nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika

Zgodnie z wyjaśnieniami co do sposobu wypełniania świadectwa pracy, w punkcie 3 dotyczącym trybu ustania stosunku pracy, należy podać podstawę prawną, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia – dodatkowo należy wskazać stronę stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie. Jednak zgodnie z art. 97 KP w świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponieważ informacja o tym, czy rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika jest podstawą do przyznania pracownikowi uprawnień takich, jak np. zasiłek dla bezrobotnych czy świadczenie przedemerytalne, dlatego powinna ona zostać zamieszczona w świadectwie pracy. Stosowna treść świadectwa pracy w zakładzie zatrudniającym mniej niż 20 pracowników może brzmieć:
3. Stosunek pracy ustał w wyniku: rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 30 § 1 pkt 2 KP, tj. za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę, z przyczyn niedotyczących pracownika.
Zapamiętaj!
Wskazanie w świadectwie pracy przyczyny wypowiedzenia jest możliwe tylko wyjątkowo, ze względu na fakt, że informacja ta służy ustaleniu uprawnień pracowniczych. Przyczyny wypowiedzenia nie podaje się natomiast w przypadku, gdy leżała ona po stronie pracownika. W takim przypadku informacja dotycząca ustania stosunku pracy powinna być ograniczona do trybu rozwiązania umowy (ze wskazaniem podstawy prawnej) oraz określenia strony wypowiadającej.


2. Pracownikowi nie należy się odprawa, gdy stan zatrudnienia w firmie wynosi mniej niż 20 osób

Pracownicy zatrudnieni u małego pracodawcy, tj. zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, nie nabędą prawa do odprawy z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn ich niedotyczących. Wynika to z tego, że pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników nie stosuje przepisów ustawy z 13.3.2003 r. nazywanej ustawą o zwolnieniach grupowych. W zakresie zwolnień z przyczyn niedotyczących pracownika stosuje się w takim przypadku zasady ogólne wynikające z Kodeksu pracy. Ponieważ odprawa przewidziana jest w ustawie z 13.3.2003 r., a nie w KP, więc pracownicy ci nie mają podstawy prawnej do jej otrzymania.

Podstawa prawna:
art. 1 ust. 1 ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczacych pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.),
art. 97 KP,
rozporządzenie MPiPS z 15.5.1996 r. w prawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 60, poz. 282),
art. 2 pkt 5 ustawy z 30.4.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252 ze zm.),
art. 2 ust. 1 pkt 29 ustawy z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.)."
http://kadry.wp.pl/k...185,a,5128.html

pozdrawiam#11 Guest_Barbara

Guest_Barbara
 • Goście

Napisano 25 luty 2013 - 15:03

Witam.
Staram się o świadczenie przedemerytalne. Na świadectwie pracy napisane mam, że przyczyną zwolnienia było rozwiązanie stosunku pracy, które nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy - a konkretniej likwidacja stanowiska spowodowana sytuacją ekonomiczną pracodawcy. W ZUSie powiedzieli, że na świadectwie brakuje podstawy prawnej takowego zwolnienia. Bardzo proszę o pomoc w jej znalezieniu...

#12 Guest_-praw-ja_jagienka

Guest_-praw-ja_jagienka
 • Goście

Napisano 25 luty 2013 - 21:51

ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844, ze zm.)Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych