Skocz do zawartości


jednoosobowa dzialalnosc gosp.


11 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-gacur

Guest_-praw-gacur
 • Goście

Napisano 04 kwiecień 2009 - 15:15

witam.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą moze zatrudniać pracowników.
Nazwą "jednoosobowa działalność gospodarcza" nie można się sugerować, ponieważ dotyczy ona formy własności firmy: firma należy do jednego właściciela.

"JAK ZAŁOŻYĆ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej miało stać się prostsze na wzór
sprawdzonych metod zachodniej Europy, jednakże idea jednego okienka ciągle jest jedynie
zapisem nieobowiązującycm a vocatio legis tego przepisu notorycznie jest przedłużane. W
dalszym ciągu, aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą- najprostszą możliwą
formę działalności należy dokonać mnóstwa formalności.
◊ Urząd gminy
Osoba, która zdecydowała się na założenie własnego biznesu musi udać się do urzędu gminy właściwej dla miejsca zamieszkania i wypełnić formularz na rozpoczęcie założenia działalności gospodarczej. Przeważnie druki są dostępne w urzędzie a także na stronach internetowych urzędów.

Wniosek o zgłoszenie działalności gospodarczej
Opłata wynosi maksymalnie 100 zł, jednakże cena uzależniona jest od uchwały rady gminy, tak więc może być niższa.

◊Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oczywiście rozpoczęcie działalności gospodarczej należy zgłosić także do ZUS-u. Należy to uczynić w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej poprzez wypełnienie właściwych formularzy.
Jeżeli osoba zakładająca działalność planuje zatrudniać pracowników również należy to zgłosić w terminie 7 dni od przyjęcia do pracy.
Celem zgłoszenia firmy, należy wypełnić formularz ZFA a gdy prowadzenie firmy jest jedynym zajęciem, dodatkowo wypełnić należy formularz ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego).
Zgłoszenie, zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
Zgłoszenie do ubezpieczeń; zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

◊ Urząd Statystyczny
W ciągu 14 dni od wpisania firmy do ewidencji działalności gospodarczej, należy udać się do
właściwego dla siedziby firmy wojewódzkiego oddziału Urzędu Statystycznego celem otrzymanie numeru REGON. Złożenie wniosku i nadanie identyfikatora REGON jest bezpłatne. Aby otrzymać ten numer identyfikacyjny potrzebny jest dowód osobisty i oryginał (do wglądu) i kopia zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Wniosek o nadanie numeru REGON
◊ Urząd Skarbowy
Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy w Urzędzie Skarbowym złożyć druk NIP-1, załączając uwierzytelnione lub urzędowo poświadczone kopie:
• zaświadczenie o Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
• dokumentu uprawniającego do korzystania z nieruchomości, na terenie której znajduje się siedziba formy,
• zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.
Jeżeli dana osoba posiada swój numer NIP jako osoba fizyczna, to ten numer staje się w momencie prowadzenia działalności numerem NIP firmy.
Zgłoszenie identyfikacyjne; aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą
Informacja o miejscach wykonywania działalności
Przy składaniu wniosku o NIP trzeba wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym:
• karta podatkowa,
• ryczałt ewidencjonowany,
• na zasadach ogólnych (księga przychodów i rozchodów).
W urzędzie skarbowym należy także zadeklarować, czy osoba będzie podatnikiem podatku VAT. Opłata za rejestrację wynosi 152 zł.
◊ Bank
Osoba prowadząca działalność gospodarcza musi posiadać rachunek bankowy dla celów związanych z firmą. Opłata miesięczna za założenie rachunku bankowego zależy od banku średnio jest to koszt 50-100 zł miesięcznie.
Po założeniu rachunku należy o tym powiadomić urząd skarbowy na następującym formularzu:

Informacja o rachunkach bankowych
Kwestie związane z obowiązkiem posiadania rachunku bankowego zostały omówione w artykule:
CZY OSOBY PROWADZĄCE JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ MUSZĄ MIEĆ FIRMOWY
RACHUNEK BANKOWY?
◊ Pieczątka
Osoba prowadząca działalność gospodarczą musi mieć pieczątkę na której należy wskazać:
• nazwa firmy,
• adres,
• numer REGON,
• NIP.
Koszt pieczątki to około 30-50 zł.
◊ Państwowa Inspekcja Pracy
Jeżeli zakładający działalność gospodarczą planuje zatrudnić pracownika to należy to zgłosić w ciągu 14 dni do Państwowej Inspekcji Pracy.

Marlena Ramona Kadej
PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2007r., Nr 155,
poz. 1095)"
http://www.prawnie.p...ument/pdf/4904/

http://www.komputerw...c_na_swoim_.htm

http://www.bk.utp.ed...e&id_pg=385

pozdrawiam

#2 Guest_-praw-gacur

Guest_-praw-gacur
 • Goście

Napisano 04 kwiecień 2009 - 15:15

witam, mam takie pytanko, prosze o profesjonalne podejscie do sprawy.

otóż: Czy osoba prowadzaca jednoosobowa dzilalnosc gospodarcza moze zatrudnic pracownika na umowe o prace?

bardzo prosze o rzetelne odpowiedzi

#3 Guest_-praw-malvina0

Guest_-praw-malvina0
 • Goście

Napisano 07 kwiecień 2009 - 00:07

witam.

Bardzo ładnie i prosto wytłumaczone:

"Osoby współpracujące
Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą zatrudni na podstawie umowy o pracę: małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, rodziców, macochę, ojczyma oraz osoby przysposabiające i osoby te pozostają z osobą prowadzącą działalność we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu działalności.
Wówczas osoby te podlegają ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoby współpracujące.
Nie dotyczy to jednak dzieci, z którymi zawarto umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego; takie osoby można zgłaszać do ZUS jako pracowników.
Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby współpracujące są naliczane od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a na ubezpieczenie zdrowotne od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Osoba współpracująca podlega takim samym ubezpieczeniom jak osoba prowadząca działalność."
http://ksiegowosc.in...101,588,1,.html

"Osoba współpracująca
Gdy przedsiębiorca zatrudnia członka rodziny, musi liczyć się w niektórych przypadkach z daleko idącymi skutkami w zakresie kosztów uzyskania przychodu oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

W praktyce często zdarza się, iż członkowie rodziny, szczególnie tej najbliższej, świadczą pomoc w wykonywaniu działalności gospodarczej. Może to być praca "na cały etat", może to być jedynie sporadyczna pomoc. Podstawą prawną takiego zatrudnienia może być zarówno stosunek pracy, jak i dowolny inny stosunek (np. umowa zlecenie czy umowa o dzieło), na podstawie którego może być świadczona praca czy szerzej - usługi. Dopuszczalna jest także sytuacja, gdy członek rodziny świadczy pracę bezumownie, po prostu pomaga w wykonywaniu działalności gospodarczej. W takim wypadku z prawnego punktu widzenia małżonek pracuje zazwyczaj w przedsiębiorstwie, które stanowi jego współwłasność (a jedynie podatkowo przynależy do jednego małżonka), albo też małżonek czy dziecko pomagają zwyczajowo przy prowadzeniu działalności gospodarczej, co może oznaczać wykonywanie ustnej dorozumianej umwy zlecenia czy też po prostu dobrowolne nieodpłatne świadczenie ze strony członka rodziny.

ZUS
Za osobę współpracującą dla celów ubezpieczoniowych (składki ZUS) z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się:

małżonka;
dzieci własne (również przysposobione);
dzieci drugiego małżonka (również przysposobione);
rodziców;
macochę i ojczyma (oraz osoby przysposabiające),
jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności.

Zatem dla celów ubezpieczeń społecznych, bez względu na podstawę zatrudnienia czy też jej brak, ww. osoby podlegać będą ubezpieczeniom społecznym jako osoby współpracujące, i to bez względu na wymiar tej współpracy (czy jest to dziennie 8 godzin, czy też 5 minut).

Powyższe nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. Zatem jeżeli przedsiębiorca zatrudni np. dziecko własne w celu przygotowania zawodowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, to dziecko to nie będzie traktowane jako osoba współpracująca, ale jak każdy inny (obcy) zatrudniony uczeń.

Płatnikiem składek ZUS za osobę współpracującą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą. To przedsiębiorca rozlicza składki, składa deklaracje, finansuje składki z własnej kieszeni.

Uwaga ! Współpraca przy zleceniu
Osobami współpracującymi są również osoby współpracujące z osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób współpracujących z ww. zleceniobiorcami finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek (jak przy zleceniu z obcą osobą). Fundusz Pracy opłaca zatrudniający zleceniobiorcę.

Na tej stronie omawiane są jedynie zagadnienia związane ze współpracą przy wykonywaniu działalności gospodarczej.PIT
Osoba współpracująca może świadczyć swoje usługi na rzecz firmy:

odpłatnie;
nieodpłatnie.
Jeżeli zatrudnienie opiera się odpłatnie, na podstawie prawnej, np. jest to umowa o pracę czy umowa zlecenia, wówczas składki ZUS należy rozliczyć tak, jak dla osoby współpracującej, a podatek dochodowy - tak, jak przewidują to przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla przychodów z danego źródła (koszty uzyskania przychodu, zaliczka, PIT-11/8B itd.). Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wykonuje w takim wypadku obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w takim samym zakresie i w taki sam sposób, jak w stosunku do zatrudnionych osób obcych.

W przypadku świadczenia pomocy bez umowy albo na podstawie ogólnej umowy o współpracy nie przewidującej wynagrodzenia nie wystąpią żadne obowiązki płatnika PIT. Można uznać, że w takich sytuacjach zawarto ustnie umowę zlecenia bez wynagrodzenia.

Jeżeli osoba, nawet krewny, czy nawet osoba współpracująca ZUS, świadczy dla Twojej firmy swoje usługi nieodpłatnie, nawet bez zawartej umowy, czy na podstawie umowy o współpracę, to oznacza to, że zawarto ustnie albo pisemnie (umowa o współpracy) umowę zlecenia. Być może nawet jest to umowa o pracę. Świadczenia z takich umów podlegają opodatkowaniu u przedsiębiorcy jako nieodpłatne świadczenia.

Jeżeli jednak zatrudniasz bliskiego krewnego na podstawie odpłatnej umowy, aby nie płacić podatku od otrzymanego nieodpłatnego świadczenia, pamiętaj, że:

wynagrodzenie musi być określone na warunkach rynkowych, gdyż inaczej urząd skarbowy będzie miał prawo je zmienić i nałożyć kary na obie strony;
nie stanowią kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenia za pracę małżonka i małoletnich dzieci podatnika, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników.
Jeżeli jednak zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy osobą współpracującą a przedsiębiorcą przewidziano, iż osoba współpracująca nabywa prawo do pewnej części zysku, to w takim wypadku najczęściej należy przyjąć, iż zawiązano spółkę cywilną, a osoba współpracująca ma status przedsiębiorcy.

Koszty uzyskania przychodu PIT
Nie stanowią kosztów uzyskania przychodu wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników.

Powyższy przepis oznacza, że wartość pracy, przede wszystkim wszelkie kwoty wypłacone małżonkowi oraz małoletnim dzieciom podatnika, nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu. Nie ma przy tym znaczenia, czy kwoty wypłacono po prostu za współpracę, czy tez na podstawie formalnie zawartej umowy o pracę albo umowy zlecenia.

Warto jednak zauważyć, że NSA w odosobnionym wyroku z 17.11.1999r. w sprawie I SA/Gd 1855/98 stwierdził, że wynagrodzenie ze stosunku pracy to nie wartość pracy i może stanowić koszt uzyskania przychodu. Utrwaliła się jednak linia orzecznictwa interpretująca wartość pracy również jako wynagrodzenie z różnych tytułów.

W przypadku ww. spółek wynagrodzenia małżonków i małoletnich dzieci nie stanowią kosztów uzyskania przychodów dla całej spółki, tj. dla wszystkich jej wspólników.

Może jednak stanowić koszt uzyskania przychodu cena zapłacona małzonkowi czy małoletnim dzieciom za nabyte od nich do przedsiębiorstwa rzeczy i prawa (np. prawa autorskie).

Uwaga ! Zakres definicji
Warto zauważyć, że wartość pracy (wynagrodzenia) niektórych osób współpracujących (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych) mogą stanowić koszt uzyskania przychodu dla podatnika. Obostrzenie w zakresie kosztów uzyskania przychodu dotyczy bowiem jedynie małżonka i małoletnich (niepełnoletnich) dzieci, nie dotyczy natomiast pełnoletnich dzieci oraz innych osób, które są zaliczane do osób współpracujących w zakresie ZUS.

Odliczenie PIT
Podatnik - przedsiębiorca opłaca za osobę współpracującą składki na ubezpieczenia społeczne, w związku z czym przysługuje mu prawo do odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne (od dochodu) oraz na ubezpieczenie zdrowotne (od podatku), natomiast składki na Fundusz Pracy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w dacie ich opłacenia.

Prawo do odliczenia nie przysługuje osobie współpracującej, ona bowiem nie ponosi takiego wydatku. Z tego też względu w przypadku zatrudnienia osoby wspópracującej np. na podstawie umowy o pracę w PIT-11/8B nie umieszcza się kwot składek na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne, nie są to bowiem kwoty potrącone z wynagrodzenia, a opłacone bezpośrednio przez pracodawcę.

Podatki osoby współpracującej
Jeżeli osoba współpracująca uzyskuje w związku ze współpracą dochód, w szczególności dochód na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło, wówczas ma obowiązek wykazać te dochody w zeznaniu rocznym i rozliczyć się w tym zakresie z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT.

Nie ma przy tym znaczenia fakt, że dla przedsiębiorcy kwoty wypłacone osobie współpracującej mogły nie stanowić kosztów uzyskania przychodu, w związku z czym występuje niejako "podwójne" opodatkowanie wynagrodzenia - u przedsiębiorcy oraz u osoby współpracującej.

Jeżeli osoba współpracująca współpracuje na podstawie odpłatnej umowy o współpracę, umowy zlecenia, nawet ustnej, to może w braku odpowiednich postanowień umownych stać się podatnikiem VAT. W takim wypadku może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego do 10000 euro rocznie, jednak pod warunkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży."
http://www.vat.pl/os...ik_zus_1286.php

"W jaki sposób przedsiębiorca powinien zgłosić do ZUS pełnoletniego syna, którego zatrudnia na umowę o pracę, będącego we wspólnym gospodarstwie z przedsiębiorcą?

Piotr Kostrzewa
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
W jaki sposób przedsiębiorca-osoba fizyczna może zatrudnić pełnoletniego syna będącego we wspólnym gospodarstwie z przedsiębiorcą?
Podobno jest tak, że taka osoba może być zatrudniona na umowę o pracę, jednak przez ZUS będzie uznawany za osobę współpracującą.
W jaki sposób i od jakiej podstawy mają być naliczane składki na ubezpieczenia, jeśli będzie zawarta umowa o pracę na kwotę 1200 zł brutto?
Skoro ZUS będzie traktował tę osobę jako współpracującą, to przy wyliczaniu składek na ubezpieczenie społeczne obowiązuje minimalna podstawa jak dla przedsiębiorcy (60%) a dla ubezpieczenia zdrowotnego jeszcze inna podstawa. Poza tym pracownikowi trzeba potrącić zaliczkę na podatek.
Jak to wszystko wyliczyć i z jakim statusem zgłosić takiego pracownika do ZUS, żeby być w zgodzie z przepisami?


Odpowiedź: Przedsiębiorca, który zatrudnił na podstawie umowy o pracę pełnoletniego syna, pozostającego z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, zobowiązany jest zgłosić tegoż syna do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako osobę współpracującą, a nie jako pracownika.


Uzasadnienie: Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu regulują odpowiednio ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.) - dalej u.s.u.s., oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5) oraz art. 12 ust. 1 u.s.u.s. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu podlegają osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność (w tym pozarolniczą działalność gospodarczą). Ubezpieczenie chorobowe dla tych ubezpieczonych - co wynika z art. 11 ust. 2 u.s.u.s. - ma charakter dobrowolny. Osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność z mocy art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c) u.ś.o.z. objęte są również obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dla potrzeb ubezpieczeń społecznych pojęcie "osoby współpracującej" zostało zdefiniowane w art. 8 ust. 2 i 11 u.s.u.s. Z przepisów tych wynika, że za osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności. Jednocześnie, jeżeli pracownik (za wyjątkiem osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego) spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, to dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca, a nie jako pracownik. Stosownie do art. 5 pkt 24) u.ś.o.z. na gruncie ubezpieczenia zdrowotnego pojęcie "osoby współpracującej" jest rozumiane analogicznie jak w przypadku ubezpieczeń społecznych.

Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwagę na to, że zleceniobiorca (tj. osoba zatrudniona na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia), który spełnia warunki określone dla osoby współpracującej nie jest w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego traktowany jako osoba współpracująca, ale jako zleceniobiorca. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorcy, jeżeli określono odpłatność za wykonywanie umowy kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie, stanowi przychód z tytułu tej umowy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby współpracującej z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność - stosownie do art. 18 ust. 8 u.s.u.s. - stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Natomiast podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, zgodnie z art. 81 ust. 2 u.ś.o.z., stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego wynagrodzenia. Należy przy tym zauważyć, że w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego chodzi o inne przeciętne wynagrodzenie niż w przypadku ubezpieczeń społecznych. Mianowicie zgodnie z art. 5 pkt 31) u.ś.o.z. w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego przez "przeciętne wynagrodzenie" rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku.

W konsekwencji, jeżeli przedsiębiorca zatrudni na podstawie umowy o pracę - pozostającego z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - pełnoletniego syna, to będzie on podlegał ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoba współpracująca, a nie jako pracownik. Osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność zgłasza się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego przy pomocy dokumentu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 11 XX. Podstawę wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia nie będzie stanowił przychód ze stosunku pracy (tj. wynagrodzenie w wysokości 1200 zł brutto), ale zadeklarowana kwota, która nie może być niższa od kwot, o których stanowi art. 18 ust. 8 u.s.u.s. oraz art. 81 ust. 2 u.ś.o.z "
http://www.abc.com.pl/pytanie/868/2

http://kadry.infor.p...ienie-syna.html

pozdrawiam

#4 Guest_-praw-gacur

Guest_-praw-gacur
 • Goście

Napisano 06 kwiecień 2009 - 21:27

a czy droga kolezanko moglabys przetlumaczyc mi to z polskiego na nasz czyli prostszym jezykiem?

#5 Guest_-praw-malvina0

Guest_-praw-malvina0
 • Goście

Napisano 05 kwiecień 2009 - 23:48

witam.

"Obejść prawo"? Takie pytanie na Forum Prawników? :zlosc

Pokrewieństwo w przypadku zatrudnienia nie ma wypływu na możliwość nawiązania stosunku pracy. Może Pan zatrudnić swojego syna, m. in. na podstawie umowy o pracę czy umowę zlecenia.

"Jeśli zatrudni Pan syna na umowę o pracę, będzie on podlegał ubezpieczeniom jako osoba współpracująca. Jeśli charakter pracy na to pozwala, może Pan zatrudnić syna na umowę zlecenia.

UZASADNIENIE

Odpowiadając na to pytanie, należy najpierw wyjaśnić, kto jest osobą współpracującą.

Kto może być osobą współpracującą

Osobą współpracującą z prowadzącym działalność gospodarczą jest dziecko przedsiębiorcy. Warunkiem jest, aby dziecko:

• współpracowało przy prowadzeniu tej działalności oraz

• pozostawało we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

Według ZUS osobą współpracującą jest osoba, która spełnia powyższe warunki, jeżeli współpracuje przy wykonywaniu pracy bez żadnej umowy lub na podstawie umowy o pracę (art. 8 ust. 2 i 11 ustawy systemowej).

Skutki podpisania umowy o pracę

W opisanym przypadku, jeżeli podpisze Pan z synem umowę o pracę, będzie on podlegał ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoba współpracująca przy wykonywaniu działalności. Spełnia bowiem obydwa warunki uznania go za taką osobę.

WAŻNE!

Osobą współpracującą nie jest osoba, z którą przedsiębiorca zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Należy pamiętać, że pracownik młodociany, z którym została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu na takich samych zasadach jak każdy pracownik. Jest tak nawet wówczas, gdy praktykę odbywa w firmie rodziców. W opisanym powyżej przypadku nie mamy jednak do czynienia z przygotowaniem do zawodu, ale ze zdobywaniem praktyki zawodowej przez studenta - osobę pełnoletnią.

Skutki zawarcia umowy zlecenia

Najkorzystniejszym sposobem zatrudnienia syna jest zawarcie z nim umowy zlecenia. Syn nie ukończył jeszcze 26 lat i nadal studiuje. Dlatego wykonywana przez niego praca na podstawie umowy zlecenia nie jest tytułem do objęcia ubezpieczeniami społecznymi ani ubezpieczeniem zdrowotnym.

Korzyści (+)

Jeśli członek rodziny jest zatrudniony na umowę zlecenia, nie ma znaczenia, że spełnia warunki określone dla osoby współpracującej.

Istotne jest potwierdzenie, że wykonywana praca może być świadczona w ramach umowy zlecenia. Tak więc może Pan podpisać z synem umowę zlecenia, pod warunkiem że do wykonywania tej pracy nie jest wyłącznie właściwa umowa o pracę. Nie może Pan zawrzeć umowy zlecenia wówczas, gdy wykonywana praca będzie spełniać przesłanki zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 22 § 12 Kodeksu pracy). Przesłanki te to np. świadczenie czynności w miejscu wyznaczonym przez zlecającego i pod jego kierownictwem.

• art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 4, art. 8 ust. 2 i 11 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411

• art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c) i lit. e) ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz.U. Nr 210, poz. 2135; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416

• § 1, 3 rozporządzenia z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia - Dz.U. Nr 60, poz. 278; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 53, poz. 472

• art. 22 § 12, art. 195 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 93, poz. 586

Beata Wróblewska

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych"
http://mojafirma.inf...lpracujaca.html

http://egp.gazetapra...e&id=188019


pozdrawiam

#6 Guest_-praw-gacur

Guest_-praw-gacur
 • Goście

Napisano 05 kwiecień 2009 - 23:18

dziekuje bardzo kolezance za bardzo wnikliwa odpowiedz, ale ja poprostu chcialem wiedziec czy taka osoba moze zatrudnic pracownika, np: prowadze jedoosobowa dzialalnosc gosp. i chcialbym zatrudnic mojego syna. jakie kroki powinienem zrobic zeby go zatrudnic i ile bedzie kosztowalo ubezpieczenie jego w ZUS-ie. i czy konieczne jest ubezpieczanie go w ZUS czy molzna go jakos obejsc???

z gory dziekuje

#7 Guest_-praw-malvina0

Guest_-praw-malvina0
 • Goście

Napisano 16 kwiecień 2009 - 23:23

witam.

Jeżeli ojciec, ubezpieczony w KRUS, zatrudni syna na podstawie umowy o pracę, to syna ubezpiecza w ZUS. Aby ubezpieczyć syna tam gdzie ojciec - musi zostać nawiązana między nimi np. umowa zlecenia.

"Współpracujący

Współpracującym jest przy tym rolnik lub domownik, który jest małżonkiem przedsiębiorcy, jego dzieckiem własnym lub przysposobionym, dzieckiem drugiego małżonka, rodzicem, macochą lub osobą przysposabiającą. Dodatkowo musi pozostawać z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i współdziałać przy prowadzeniu biznesu. Chodzi o taką pomoc udzielaną przedsiębiorcy przez np. małżonka, która ma charakter stały i bez której stanowiące majątek wspólny małżonków dochody z tej działalności nie osiągałyby takiego pułapu, jaki zapewnia współdziałanie przy tym przedsięwzięciu. Zdecydował tak Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 20 maja 2008 r. (II UK 286/07).

Domownik

Nie tylko sam rolnik może korzystać z dobrodziejstwa art. 5a ustawy. Osoba, która jest jego domownikiem, w rozumieniu ustawy także ma do tego prawo. Za domownika rolnika uznajemy osobę mu bliską, która ukończyła 16 lat, pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie oraz stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z nim stosunkiem pracy."
http://www.rp.pl/art...m_rodziny_.html

pozdrawiam

#8 Guest_-praw-gacur

Guest_-praw-gacur
 • Goście

Napisano 16 kwiecień 2009 - 22:51

moj ojciec prowadzi jednoosobowa dzialalnosc gosp. i jest ubezpieczony w KRUS-ie i chcialbym sie dowiedziec jak wyglada sprawa ubezpieczenia mnie jako jego wspolnika?
Czy moze mnie rowniez ubezpieczyc w KRUS-ie, czy musi to byc ZUS. a jesli mozna w KRUS to jak to trzeba zalatwiac (tzn: jakie papierki trzeba wypelnic i gdzie sie zglosic)---- tylko bardzo prosze o wytlumaczenie tyak na zdrowy chlopski rozum a nie regulki skopiowane ze stron uzedow bo i tak nic z tego nie wiem

z gory dziekuje i pozdrwawiam

#9 Guest_-praw-storymaster

Guest_-praw-storymaster
 • Goście

Napisano 26 sierpień 2009 - 11:39

Zauważyłem, że jest tutaj nurtujący mnie temat. Mam w związju z nim pytanie.

Dowiedziałem suię już w powyższych odpowiedzi wielu rzeczy, między innymi jak rozliczają się osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, co ułatwia sprawę. Wiem też jakie papiery należy złożyć. Chciałbym wiedzieć jeszcze kilka rzeczy.

Po pierwsze jak od strony praktycznej wygląda naliczanie składek do ZUS (gdzie to trzeba ewidencjonować, co należy wypełnić?) i w jakim terminie każdego miesiąca muszę je odprowadzić. Podobnie jeśli chodzi o Urząd Skarbowy jeśli wybrałbym na przyklad książkę przychodów i rozchodów, nie będąc płatnikiem VAT. Czy przydatny będzie w tym pakiet INSERT?

Chciałbym też zatrudnić pracownika, który nie jest ze mną spokrewniony. Jak rozumiem muszę z nim podpisać umowę o pracę i co miesiąc wyliczać listę płac, czyż nie?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

#10 Guest_-praw-storymaster

Guest_-praw-storymaster
 • Goście

Napisano 31 sierpień 2009 - 22:59

Mógłbym liczyć na odpowiedź na moje pytanie?

#11 Guest_-praw-malvina0

Guest_-praw-malvina0
 • Goście

Napisano 31 sierpień 2009 - 23:12

witam.

Proszę zadać pytanie w dziale prawa ubezpieczeń, ewentualnie podatkowego - tam będzie, jak sądzę, konkretniej, dokładniej udzielona odpowiedź.

pozdrawiam

#12 Guest_-praw-mogna

Guest_-praw-mogna
 • Goście

Napisano 20 maj 2010 - 15:49

Witam mam takie pytanie... jeśli ojciec prowadzi działalność w krus to czy może zatryudnić syna też w krus? jeśli tak to mam jeszcze jedno pytanie. Syn prowadzi działalność gos. -sklep w zus i jeśli ojciec zatrudni go w krus to czy wtedy będzie się płacić mniejsze składki w zus? z góry dziękuje za odpowiedźDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych