Skocz do zawartości


Wniosek pracownika o zwolnienie ze świadczenia pracy


1 odpowiedź w tym temacie

#1 Guest_-praw-shazza

Guest_-praw-shazza
  • Goście

Napisano 04 luty 2009 - 14:51

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia pracownik ma obowiązek świadczyć pracę na rzecz pracodawcy, który jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia. Jednakże z różnych przyczyn może dojść do zwolnienia pracownika z tego obowiązku. Podstawą dopuszczalności zawarcia porozumienia w tym zakresie jest art. 11 KP, zgodnie z którym nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika, lub też zasada swobody umów - art. 3531 KC w zw. z art. 300 KP. Nie jest natomiast jednoznaczne, czy pracodawca może wydać pracownikowi polecenie zwalniające go z obowiązku świadczenia pracy podczas wypowiedzenia na podstawie art. 100 § 1 KP. Przyjmuje się bowiem, że co do zasady zwolnienie pracownika jednostronną decyzją pracodawcy z obowiązku świadczenia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, bez jego zgody jest dopuszczalne w zasadzie tylko wówczas, gdy wymaga tego uzasadniony i istotny interes pracodawcy, a celem tego zwolnienia nie jest szykanowanie pracownika. Takie zwolnienie jest możliwe ze względu na dobro pracodawcy i z poszanowaniem słusznych interesów pracownika oraz przy uznaniu tego za oczywisty wyjątek od zasady, że wynagrodzenie przysługuje tylko za pracę wykonaną (zob. wyrok SN z 24.9.2003 r., I PK 324/02, OSNP Nr 18/2004 r., poz. 313).
Pracownik zwolniony przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy doznaje przeszkód w jej wykonywaniu z przyczyn dotyczących pracodawcy i z tego tytułu przysługuje mu tylko wynagrodzenie w wysokości określonej w art. 81 KP (zob. wyrok SN z 16.6.2005 r., I PK 260 04, OSNP Nr 9-10/2006, poz. 145).

W przeciwieństwie do wszystkich pozostałych pracowników pracownik odwołany ze stanowiska w sposób równoznaczny z wypowiedzeniem nie ma obowiązku w drodze wyjątku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia, chociaż zachowuje prawo do wynagrodzenia. Zatrudnienie pracownika w tym czasie dopuszczalne jest tylko na skutek złożenia wniosku lub wyrażenia zgody przez pracownika i dotyczy skierowania do innej pracy niż dotychczas wykonywana na podstawie powołania (art. 71 KP). W konsekwencji niemożliwe jest wezwanie jednostronną decyzją pracodawcy pracownika do wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia. W orzecznictwie podniesiono, że art. 71 KP ma zastosowanie między innymi do prezesów zarządu spółek kapitałowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (zob. wyrok SN z 13.4.1999 r., I PKN 1/99, OSP Nr 1/2001, poz. 13).

Równie skomplikowana jest kwestia ponownego wezwania pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy przez pracodawcę do jej wykonywania. Przyjmuje się, że w trakcie trwającego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracownik powinien pozostawać do dyspozycji pracodawcy, przekazać wymagane dokumenty, udzielić stosownych wyjaśnień i informacji (zob. wyrok SN z 18.6.2002 r., I PKN 376/01, OSNP Nr 7/2004, poz. 122). Jednakże treść porozumienia pracownika i pracodawcy o zwolnieniu z wykonywania pracy należy badać pod kątem ustalenia zgodnego zamiaru stron i doprecyzowania, czy nie uwzględniał on dopuszczalności zwolnienia pracownika z wykonywania pracy. Zgodnie bowiem z art. 300 KP w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. W art. 65 KC przewidziano, że oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których zostało złożone, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Natomiast w umowach należy badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Jeśli treść danej umowy nie jest jednoznaczna, to sąd powinien przeprowadzić dowód z przesłuchania jej stron w celu wyjaśnienia ich zamiaru (wyrok SN z 6.1.1995 r., I PKN 117/94, OSNAPiUS z. 14/1995, poz. 170). Przy stosowaniu dyrektyw z art. 65 § 2 KC należy brać pod uwagę nie tylko zgodny zamiar stron i cel umowy lub treść jej poszczególnego postanowienia, choćby nawet uznanie za wiążące jej dosłownego sformułowania było dla pracownika korzystniejsze (wyrok SN z 4.3.1999 r., I PKN 616/98, OSNAPiUS z. 8/2000, poz. 312).

Natomiast art. 61 KC przewiduje, że oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone, z chwilą gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej, później wymaga zaś dla swej skuteczności zgody adresata. Rozwiązanie to należy stosować zarówno do oświadczeń pracodawcy składanych pracownikowi (zob. wyrok SN z 6.10.1998 r., I PKN 369/98, OSNAPiUS Nr 21/1999, poz. 686; wyrok SN z 18.11.1999 r., I PKN 375/99, OSNAPiUS Nr 7/2001, poz. 227; wyrok SN z 20.6.2001 r., I PKN 475/00, OSNP Nr 8/2003, poz. 204), jak i do cofnięcia oświadczenia woli pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Przy czym zgody takiej nie można jednak domniemywać, jeśli pracownik oświadcza, że nie zgadza się na cofnięcie oświadczenia woli pracodawcy o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Skuteczne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia przesądza bowiem o tym, że pracownik, który nie wyraża zgody na cofnięcie oświadczenia woli w tym przedmiocie, nie jest obowiązany do podporządkowania się poleceniom pracodawcy świadczenia pracy we wskazanym miejscu i terminie. Niezastosowanie się pracownika do takich poleceń pracodawcy nie stanowi ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (zob. wyrok SN z 5.7.2005 r., I PK 176/04, OSNP Nr 9-10/2006, poz. 154).

#2 Guest_-praw-shazza

Guest_-praw-shazza
  • Goście

Napisano 04 luty 2009 - 14:51

Witam!

Chciałbym jako pracownik rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron z dniem 31 marca z jednoczesnym zwolnieniem mnie ze świadczenia pracy od dnia 1 marca. Czy mogę złożyć taki wniosek? Jakie będą jego konsekwencje w kwestii wynagrodzenia za marzec i ewentualnego zatrudnienia się u innego pracodawcy jeżeli pracodawca wrazi zgodę ?Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych