Skocz do zawartości


Prawo bankowe art 105a, pkt. 3


3 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-tomasz wojciechowski

Guest_-praw-tomasz wojciechowski
  • Goście

Napisano 20 styczeń 2009 - 21:47

Dziękuję za komentarz. Niestety odpowiedzi tu nie znajduję.
W mojej ocenie, jeśli na podst. art. 105a pkt. 3 nie zostały spełnione łącznie 2 warunki:
(...gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody.) należy uznać, że bank w tym zakresie narusza prawo bankowe, jeśli na żądanie konsumenta nie zaprzestanie przetwarzać informacji go dotyczących. Jak Pan uważa? - odnosząc się tylko do konkretnego art. i pkt.

#2 Guest_Łukasz Nysztal

Guest_Łukasz Nysztal
  • Goście

Napisano 20 styczeń 2009 - 22:29

Może to coś Panu naświetli problem - nie moja tematyka więc pozwolę sobie zacytować jedynie komentarz:

CYTAT1. Zakres regulacji prawnej. Art. 105a obejmuje zagadnienie przetwarzania danych, tj. informacji objętych tajemnicą bankową, dokonywanego przez trzy grupy podmiotów: banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4. Przetwarzane informacje muszą dotyczyć osób fizycznych, niekoniecznie konsumentów w rozumieniu ustawy z 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 1081). Regulacja zawarta w art. 105a na charakter ogólny; jej uszczegółowienie nastąpiło w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 105a ust. 7. Ogólnie jej zasadniczym celem jest stworzenie odpowiednich podstaw prawnych w zakresie przetwarzania informacji objętych przede wszystkim tajemnicą bankową po wygaśnięciu zobowiązania, jeżeli informacje te dotyczą osoby fizycznej jako kredytobiorcy. Szerzej o tej regulacji zob. np. A. Zygadło, Przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę bankową po wygaśnięciu zobowiązania, PB 2006, nr 4, s. 83; J. Bańka, T. Białek, Przetwarzanie przez banki informacji o wygasłych zobowiązaniach konsumentów, PB 2005, nr 9, s. 40.

2. Przetwarzanie informacji konfidencjonalnych i ustawowe cele przetwarzania. Pojęcie „przetwarzanie danych” określone zostało w art. 7 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Chodzi tu o jakiekolwiek operacje wykonane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te działania, które wykonuje się w systemach informatycznych. Przetwarzane dane muszą być objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy bankowej (przetwarzanie podstawowych informacji konfidencjonalnych).

Przetwarzanie podstawowych informacji konfidencjonalnych może być dokonywane tylko w dwóch wyraźnie sformułowanych w ustawie celach: oceny zdolności kredytowej osoby fizycznej oraz analizy ryzyka kredytowego związanego z uczestnictwem tej osoby w czynnościach bankowych (kredytowych). Odstępstwa od tej zasady mogą wynikać z samej konstrukcji tajemnicy bankowej, zgodnie z art. 104, 105, 106 i 106c. Zakres tego odstępstwa nie rysuje się dość klarownie.

3. Podmioty uprawnione ex lege. W art. 105a wspomina się o trzech grupach podmiotów upoważnionych do przetwarzania informacji konfidencjonalnych. Są to: banki (por. art. 2), instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów (por. art. 4 ust. 17, np. SKOK), instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 (tzw. biura informacji kredytowej).

Można sądzić, że jest to katalog zamknięty. Regulacja zawarta w art. 105a jest niezbędna przede wszystkim z punktu widzenia biur informacji kredytowej (tak słusznie A. Zygadło, Przetwarzanie informacji..., s. 92).

4. Czas uzyskiwania i przetwarzania informacji konfidencjonalnych. Przetwarzanie informacji konfidencjonalnych przez uprawnione podmioty może nastąpić już w chwili ich uzyskania, tzn. przed zawarciem określonej umowy bankowej bądź innej z osobą fizyczną lub w czasie trwania stosunku obligacyjnego (art. 104). Można w tym przypadku mówić o tzw. przetwarzaniu bieżącym (operacyjnym), niezbędnym przy podejmowaniu i wykonywaniu określonych zobowiązań osoby fizycznej. Już w tym okresie może bowiem pojawić się potrzeba przetwarzania informacji. Na tym etapie przetwarzanie informacji nie wymaga zgody tej osoby.

W art. 105a ust. 2 przewidziano także możliwość przetwarzania informacji po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów (tzw. przetwarzanie ex post). W tym przypadku przetwarzanie informacji może odbywać się tylko po wyrażeniu na piśmie zgody przez osobę zainteresowaną (art. 105a ust. 2).

5. Zgoda osoby zainteresowanej. W orzecznictwie administracyjnym na tle przepisów ustawy o ochronie danych osobowych eksponowany jest warunek wyraźnego wyrażania zgody osoby zainteresowanej na przetwarzanie danych jej dotyczących (por. art. 23 tej ustawy). Regule tej czyni zadość pisemna forma zgody (art. 105a ust. 2 pr. bank.). Podobnie też np. A. Zygadło, Przetwarzanie informacji..., s. 89. Jak się wydaje, chodzi tu raczej o sposób dokumentowania stanowiska podmiotu zainteresowanego, a nie o formę czynności prawnej w rozumieniu art. 74 k.c. (por. też uwagi do art. 104 ust. 3 pr. bank.). Zgoda osoby zainteresowanej przewidziana w art. 105a ust. 2 może być traktowana jako oświadczenie woli (art. 60 k.c.). Powinna być ona skierowana do podmiotu upoważnionego do przetwarzania danych i dokonana (uzyskana) przed podjęciem operacji przetwarzania (zgoda ex ante). Może być udzielona per procura (art. 95 k.c.) oraz może ograniczać zakres przetwarzania danych do operacji określonych w art. 7 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Odwołanie zgody. Istnieje możliwość odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie informacji (np. w okresie intensywnego przetwarzania danych przez podmiot uprawniony). Osoba zainteresowana nie musi podawać żadnych powodów swojej decyzji, aby odwołanie było skuteczne. Zgodnie z art. 61 § 1 k.c. odwołanie staje się skuteczne, jeżeli doszło do uprawnionego podmiotu jednocześnie ze zgodą na przetwarzanie danych lub wcześniej, chyba że odwołujący sam zakreślił odpowiedni termin skutecznego odwołania wcześniej wyrażonej zgody. W praktyce może pojawić się problem określenia właściwego czasu skutecznego odwołania zgody, jeżeli przed odwołaniem powstaną konsekwencje operacji przetwarzania danych. W każdym przypadku odwołanie oznacza jednak niedopuszczalność przetwarzania danych w przyszłości. Odwołanie może nastąpić w każdy sposób, niekoniecznie na piśmie. Wyrażenia zgody i jej odwołania można dokonać także w postaci elektronicznej, zgodnie z regułą określoną w art. 61 § 2 k.c. Należy uznać za bezskuteczne wszelkie próby ograniczenia osoby uprawnionej w odwoływaniu wyrażonej wcześniej zgody (np. uzależnienie skuteczności odwołania od spełnienia warunków wskazanych we wzorcu umownym).

7. Informacje konfidencjonalne przetwarzane bez zgody osoby zainteresowanej. Informacje konfidencjonalne mogą być przetwarzane bez zgody osoby zainteresowanej w razie wystąpienia warunków przewidzianych w art. 105a ust. 3 i 4. Z jednej strony, użyty w omawianym przepisie termin „zwłoka” należy rozumieć jako „opóźnienie zwykłe” (art. 481 § 1 k.c.), a nie jako „opóźnienie kwalifikowane” (art. 476 § 1 k.c.); z drugiej strony, za ścisłą interpretacją art. 105a ust. 3 przemawia jego wyjątkowy charakter (przetwarzanie bez zgody).

Przetwarzanie bez zgody osoby zainteresowanej informacji objętych tajemnicą bankową może odbywać się w terminie 5 lub 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania.

8. Zmiany art. 105a. W ustawie z 26 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 272) przewidziano kilka zmian redakcyjnych i merytorycznych art. 105a, przy czym zmiany te umotywowano ogólnie w Uzasadnieniu projektu tej ustawy (druk sejmowy nr 1240). W ust. 2 zrezygnowano z operowania pojęciem „konsument”, ponieważ kredytobiorcą (pożyczkobiorcą) może być także osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim; por. uwagi w pkt 1. Zmiany w art. 105a ust. 3 mają tylko charakter redakcyjny. W ust. 4 wprowadzono postanowienie, że informacje stanowiące tajemnicę bankową, dotyczące osoby fizycznej mogą być przetwarzane przez banki oraz uprawnione podmioty także dla celów statystycznych (po wygaśnięciu umowy i bez zgody kredytobiorcy); zob. uwagi do art. 128 ust. 3 (stosowane metody statystyczne). W Uzasadnieniu projektu ustawy z 26 stycznia 2007 r. stwierdzono, że przyjęty w art. 105a ust. 5 dwunastoletni termin dopuszczalnego przetwarzania danych od dnia wygaśnięcia zobowiązania (dla celów statystycznych) odpowiada – według danych NBP – dwunastoletniemu „cyklowi koniunkturalnemu” naszego kraju, a „swobodny dostęp sektora bankowego do danych historycznych umożliwi stworzenie prawidłowych ciągów czasowych tych danych dla oceny ryzyka, jak również tworzenia metod ratingowych i statystycznych modeli oceny” (s. 6 tego Uzasadnienia). Taki długi okres przetwarzania danych (informacji konfidencjonalnych) wzbudził zastrzeżenia już w toku prac ustawodawczych nad projektem ustawy i projektem rozporządzania przewidzianego w art. 105a ust. 7. Nie bez racji podnosi się zastrzeżenia co do zgodności art. 105a ust. 4 z art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, formułującego czasowe granice przetwarzania danych. Trafnie wskazuje się też na możliwość wykorzystania regulacji art. 105a ust. 4 „do legalizowania baz danych utworzonych w rzeczywistości dla innych celów niż statystyczne”. Niewątpliwie art. 105a tworzy także nowy przywilej banków, niespotykany w innych sektorach gospodarczych. Por. bliżej np. G. Leśniak, Banki usuwają informacje o klientach dopiero po dwunastu latach, „Rzeczpospolita” z 6 marca 2007 r.

Na podstawie art. 105a ust. 7 Minister Finansów wydał rozporządzenie z 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu przetwarzanych informacji dotyczących osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów oraz trybu usuwania tych informacji (Dz. U. Nr 56, poz. 373).

Autor: Mirosław Bączyk

#3 Guest_-praw-tomasz wojciechowski

Guest_-praw-tomasz wojciechowski
  • Goście

Napisano 20 styczeń 2009 - 21:47

Art. 105a. 1. Przetwarzanie przez banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4, informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych może być wykonywane, z zastrzeżeniem art. 104, art. 105 i art. 106–106c, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

2. Instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą, z zastrzeżeniem ust. 3, przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby, której informacje te dotyczą. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.

3. Instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody.

Pytanie brzmi: Jeśli bank nie wywiązał się z obowiązku poinformowania osoby o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową bez jej zgody
czy ta osoba ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania informacji?

#4 Guest_pytanie

Guest_pytanie
  • Goście

Napisano 14 styczeń 2011 - 18:52

Jak liczymy te 60 dni:
a) liczba całkowitej zwłoki w spłacie kredytu np. rata 1 - 2 dni, rata 5 - 5dni itd., tzn suma opóźnień ze wszystkich rat
B) czas całkowitej zwłoki w spłacie z każdej raty z osobnaDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 1

0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych