Skocz do zawartości


Małgosia

Rejestracja: 01 mar 2012
Poza forum Ostatnio: lut 09 2019 21:35
-----

#95937 delegacja a zwol. lekarskie

Napisane przez Małgosia w 09 maj 2012 - 12:01

Świadczenia chorobowe czy wynagrodzenie za pracę?

Jeżeli jednak pracodawca wyrazi zgodę na powrót pracownika do pracy w czasie zwolnienia lekarskiego, wówczas pracownik od dnia podjęcia pracy traci prawo do świadczeń chorobowych (wynagrodzenia chorobowego bądź zasiłku). Za pracę świadczoną w trakcie choroby pracownikowi przysługuje wynagrodzenie określone w umowie o pracę, tj. płaca zasadnicza z ewentualnymi dodatkami. W żadnym razie nie może dojść do równoczesnej wypłaty za ten sam okres pensji z tytułu pracy i świadczeń chorobowych.

W myśl art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej, pracownik wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. ZUS jednak przyjmuje, że jeśli pracownik w czasie zwolnienia lekarskiego podejmie pracę u macierzystego pracodawcy, traci wówczas prawo do świadczeń chorobowych wyłącznie za dni świadczenia pracy.

Jeżeli pracodawca zatrudnia pracownika w okresie zwolnienia lekarskiego, jest on zobowiązany do wypłacania pracownikowi wynagrodzenia i w konsekwencji - za okresy niezdolności do pracy, w których pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia - zasiłek chorobowy nie przysługuje (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 2.3.1999 r., III AUa 1298/1998).

Przykład
Pracownik zachorował i przedłożył pracodawcy zwolnienie lekarskie na okres od 3 do 20.2 .2009 r. (18 dni). Jednakże w dniu 11. 2.2009 r. pracownik stawił się w pracy, przerywając zwolnienie lekarskie. Przy założeniu, ze jest to pierwsza w tym roku choroba pracownika, za okres od 3 do 10 lutego (8 dni) przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe. Nie ma on natomiast prawa do wynagrodzenia chorobowego za okres od 11 do 20 lutego, gdyż za ten czas otrzymał wynagrodzenie za pracę.

Podobnie należy postąpić w przypadku, gdy lekarz wystawi choremu pracownikowi zwolnienie lekarskie od dnia, w którym świadczył on już pracę. W takiej sytuacji za pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie określone w umowie o pracę. Świadczenia chorobowe liczy mu się natomiast dopiero od kolejnego dnia, tj. pierwszego dnia nieświadczenia pracy.

Cały okres zwolnienia lekarskiego, tj. zarówno ta część, za którą pracownik otrzymał świadczenia chorobowe, jak i ta, za którą ich nie otrzymał, gdyż świadczył pracę, należy wliczyć do okresu zasiłkowego pracownika.

Dopuszczenie do pracy pracownika, który zgodnie z orzeczeniem lekarskim jest niezdolny do jej wykonywania rodzić może problem w zakresie ważności czynności prawnych wykonywanych przez tę osobę. Skoro lekarz orzekł, iż ze względu na stan zdrowia pracownik nie może wykonywać swojej pracy to może wystąpić w niektórych sytuacjach wada oświadczenia woli tej osoby, powodująca nieważność czynności prawnej (np. podpisana umowa w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy z powodu grypy). Zgodnie z art. 82 KC nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych. Przemijające zaburzenie czynności psychicznych bardzo często związane może być z określoną jednostką chorobową (np. wysoka gorączka, migrena, silny ból żołądka itp.).

Choroba powyżej 30 dni a wcześniejszy powrót do pracy

Niekiedy pracodawca, pomimo zadeklarowania przez pracownika chęci powrotu do pracy, nie może go do niej dopuścić. Powyższe dotyczy pracownika, który chce przerwać zwolnienie lekarskie po chorobie trwającej ponad 30 dni. Pracownik taki musi uzyskać zgodę lekarza medycyny pracy na powrót do pracy. Badania kontrolne pracownik wykonuje na podstawie skierowania pracodawcy. Zgodnie bowiem z art. 229 § 2 KP w przypadku, gdy niezdolność do pracy trwa dłużej niż 30 dni, pracownik podlega kontrolnemu badaniu lekarskiemu w celu ustalenia jego aktualnej zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Skrócenie okresu niezdolności do pracy może nastąpić w wyniku badania przeprowadzonego przez lekarza orzecznika ZUS. Może to mieć miejsce jedynie w przypadku przeprowadzania kontroli prawidłowości orzekania o niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zwolnień lekarskich.

W powyższej sytuacji pracownik może zostać uznany za zdolnego do pracy przed datą wskazaną w zwolnieniu lekarskim, a zwolnienie lekarskie straci ważność od dnia następnego po dniu badania.