Skocz do zawartości


Radomiak

Rejestracja: 15 sty 2013
Poza forum Ostatnio: kwi 30 2015 14:39
-----

#984013 ulga rehabilitacyjna, zakup materaca

Napisane przez Radomiak w 25 styczeń 2014 - 20:56

Skoro jesteś osobą niepełnosprawną, posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności to będzie przysługiwało Ci uprawnienie do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku na zakup materaca, pod warunkiem, że materac ten spełnia wymogi sprzętu rehabilitacyjnego. Pomocnym do udowodnienia, że nabyty materac jest indywidualnym sprzętem niezbędnym w rehabilitacji, jest posiadanie wystawionego przez lekarza specjalistę zaświadczenia lekarskiego, że materac należy stosować w związku z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Potwierdzenie tego znaleźć można w interpretacji DIS z Katowic z 14 stycznia 2011 roku - IBPBII/1/415-990/10/ŚS
#983996 Faktura po zakończeniu działalności

Napisane przez Radomiak w 25 styczeń 2014 - 18:38

Koszty z tej faktury dotyczą okresu kiedy prowadzona była działalność gospodarcza, bo inaczej chyba być nie może i są związane z byłą już działalnością gospodarczą. VAT z tej faktury (jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT) będzie rozliczony w deklaracji za styczeń, koszty dotyczą stycznia. Wpisz fakturę do KPIR w kolumnie z uwagami wpisz datę otrzymania faktury i to wg mnie wystarczy.
#983995 kiedy wprowadzić fakturę do PKPIR?

Napisane przez Radomiak w 25 styczeń 2014 - 18:34

Towar musisz wprowadzić do KPIR w grudniu, VAT natomiast odliczysz z faktury w styczniu. Nie może być przecież takiej sytuacji, że w grudniu sprzedajesz część z tego towaru, a w styczniu wykazujesz dopiero zakup. 

KPIR § 16. 1. Otrzymanie materiałów podstawowych i pomocniczych, zwanych dalej "materiałami", i towarów handlowych musi być potwierdzone na dowodzie zakupu datą i podpisem osoby, która je przyjęła.

2. Jeżeli materiał lub towar handlowy, którego zakup - zgodnie z przepisami rozporządzenia - dokumentowany jest fakturami dostawców, został dostarczony do zakładu lub dokonano nim obrotu przed otrzymaniem faktury, należy sporządzić szczegółowy opis otrzymanego materiału (lub towaru handlowego), podając imię, nazwisko (firmę) i adres dostawcy, ilość i rodzaj oraz cenę jednostkową i wartość materiału (lub towaru handlowego) i dokonać zapisu w księdze na podstawie opisu. Opis musi być potwierdzony w sposób określony w ust. 1 oraz przechowywany jako dowód zakupu i połączony z nadesłaną następnie fakturą. Ewentualna różnica w stosunku do wartości podanej w fakturze musi być wpisana do księgi (ewidencji) w dniu otrzymania faktury.
#983994 wrzucenie laptopa w koszty działalności

Napisane przez Radomiak w 25 styczeń 2014 - 18:29

VATu nie dzielimy, możesz go odliczyć w miesiącu w którym otrzymana została faktura. Jeśli chodzi o koszty, to możemy go zaksięgować jednorazowo w koszty, ale ze względu, że jego wartość przekracza 1500 zł netto należy go ująć w ewidencji wyposażenia.

Wyposażeniem są rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, do środków trwałych. Ewidencją wyposażenia obejmuje się wyposażenie, którego wartość początkowa, w rozumieniu odrębnych przepisów, przekracza 1.500 zł.
#983989 wybór formy opodatkowania

Napisane przez Radomiak w 25 styczeń 2014 - 18:03

Wybierając formę opodatkowania musisz przeliczyć sobie jakie możesz osiągać przychody i koszty. Przy tego typu działalności, przy dużym dochodzie (przychód minus koszty, kwotowo w ok 100 tys i więcej) opłacać się będzie podatek liniowy (19%), w innym wypadku podatek na zasadach ogólnych (18%). Możesz być również opodatkowany ryczałtem (5,5% - podatek liczony od przychodu) jeśli osiągasz przychody w zakresie przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.
#983385 kpir -proszę o poradę

Napisane przez Radomiak w 22 styczeń 2014 - 23:06

Dowodem wpisu wynagrodzenia do księgi jest dokument potwierdzający otrzymanie wynagrodzenia przez pracownika np lista płac z pokwitowaniem - np przelew bankowy. Wynagrodzenie ewidencjonujesz w kwocie brutto wraz ze składkami ZUS finansowanymi przez pracownika i zaliczkami na podatek dochodowy.

Jeśli wypłacone w lutym , do KPIR koszty w lutym. Składki ZUS opłacone w 02/2014 do kpir w koszty  w lutym.
#982412 Wyciąg Bankowy z jaką datą księgujemy

Napisane przez Radomiak w 19 styczeń 2014 - 17:19

Wyciąg bankowy dotyczy grudnia, koszty dotyczą 2013 roku, nie masz podstaw do przenoszenia ich do 2014 roku tylko dzięki temu, ze data wydruku dokumentu jest z miesiąca następnego. Nie widzę tu możliwości zaliczenia kosztów z tego wyciągu do 2014 roku. Wyciąg bankowy powinnaś księgować (koszty bankowe) pod datą z ostatniego dnia miesiąca i wtedy nie będzie takich problemów. Przecież równie dobrze możesz go wydrukować z dniem 31.12.2013, przynajmniej w systemie bankowym to nie problem.
#982316 Wystawienie faktury na podstawie wystawionego wcześniej rachunku

Napisane przez Radomiak w 18 styczeń 2014 - 23:01

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi - art 87 ustawy ordynacja podatkowa.

Podatnicy od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zmian w terminach w ordynacji podatkowej nie mamy, czyli sprzedawca ma 7 dni, a kupujący 3 miesiące.

 

Od stycznia 2014 roku jeżeli żądanie nabywcy zostanie zgłoszone sprzedawcy po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, wówczas ma on obowiązek wystawić fakturę nie później, niż 15. dnia od dnia zgłoszenia. - art 106i ust 6 ustawy o VAT.
#979964 samochód w DG

Napisane przez Radomiak w 09 styczeń 2014 - 23:10

Możesz go wprowadzić za jakiś czas do ewidencji środków trwałych z tym, że przy wycofaniu go później z działalności tak jak napisałaś będzie trzeba opodatkować dochód przy jego sprzedaży, a dzieje się to wtedy jeżeli przed zbyciem zostanie wycofany z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wycofany z działalności i dniem jego odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

W jaki sposób urząd udowodni Ci te jazdy prywatne?
#979038 Obniżka zaliczek do US

Napisane przez Radomiak w 06 styczeń 2014 - 17:23

Zgadza się, a wynika to z art 28 ustawy Ordynacja Podatkowa gdzie w § 1. czytamy, że płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

 

Z kwoty zaliczek na podatek dochodowy pobranych za grudzień 2013 r. można potrącić należne wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za wszystkie miesiące 2013 r. Potrącenie będzie dokonywane w grudniu, więc łączna kwota potrąceń powinna zostać wykazana w deklaracji PIT-4R w części C w rubryce 12 w poz. 156, tj. poz. dotyczącej miesiąca grudnia.
#978867 odliczenie składki zdrowotnej od podatku

Napisane przez Radomiak w 05 styczeń 2014 - 13:34

Mając te dane, tak na "oko" :) wychodzi mi również nadpłata podatku za 2013 rok, jeśli go zapłaciłeś do US, to należy Ci się zwrot w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania.

Jednak nie do końca zgadzają nam się te dane które podałeś, składki zdrowotnej ,masz wpłaconej więcej niż powinno być w 2013 roku (może coś w 2013 roku wpłacone z 2012 roku?), a składek społecznych jest :

- za mało w porównaniu z tym ile powinieneś płacić co miesiąc, jeśli jest na "dużym" ZUS przez cały 2013 rok, ale po kwocie FP wychodzi mi , że pełny zus płacisz od 4 miesięcy z kawałkiem?

Napisz coś więcej o tym zapłaconym ZUSie...
#978856 w jakim terminie odliczać VAT w 2014 r.?

Napisane przez Radomiak w 05 styczeń 2014 - 10:32

art 86 ust 10 ustawy o VAT 10. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Zgodnie z art 86 ust 10b prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. W Twoim przypadku będzie luty jeśli w tym miesiącu otrzymasz fakturę.
#978041 zawieszona działalność i korekta vat naliczonego

Napisane przez Radomiak w 31 grudzień 2013 - 22:22

Art. 99 ust 7a ustawy o VAT 

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Art 99 ust 7b pkt 5) ustawy o VAT

okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

 

Wydaje mi się, że Pani w Urzędzie próbuje "naciągnąć" przepisy. Jeśli masz zawieszoną działalność ma prawo składać deklarację VAT. Może wyślij ją w formie papierowej?

Jest tu mowa w ust 7b pkt 5 o konieczności składania deklaracji VAT w okresie zawieszenia, a nie odwieszeniu działalności.
#977869 przejście na pełną księgowość

Napisane przez Radomiak w 30 grudzień 2013 - 21:29

Kurs historyczny to ten po jakim zaciągnęłaś kredyt, kurs najwcześniejszy, w Twoim przypadku jest to kurs banku w którym zaciągnęłaś kredyt. Kurs z  dnia 31 grudnia będziesz potrzebować przy wycenie bilansowej, jeśli będziesz sporządzać sprawozdanie finansowe na dzień - osoby fizyczne innego dnia bilansowego nie mogą sobie wybrać. Musisz zapoznać się z ustawą o rachunkowości, aby pojąć pełną księgowość, a do tego ustawa podatkowa, która nie zawsze idzie w parze z ustawą o rachunkowości.
#977666 zakładanie firmy

Napisane przez Radomiak w 29 grudzień 2013 - 22:51

Podejrzewam, że samochód osobowy? Możesz go wykorzystywać w działalności gospodarczej rozliczając koszty jego użytkowania za pomocą tzw kilometrówki (ewidencja przebiegu pojazdu) lub wprowadzić do firmy do ewidencji środków trwałych i amortyzować - wtedy kilometrówki nie prowadzisz. Jednak sprzedaż auta "firmowego" przed okresem 6 lat trzeba będzie opodatkować, auto używane na podstawie kilometrówki nie będzie samochodem "firmowym". Masz wybór.