Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

MVP

Rejestracja: 11 gru 2012
Poza forum Ostatnio: sie 08 2014 09:31
-----

Moje tematy

podatek u źródła w kosztach CIT

21 październik 2013 - 14:07

[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:justify;background-color:rgb(255,255,255);]Czy spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kwotę ponoszonego przez niego ciężaru zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu wypłacanych na rzecz pożyczkodawcy odsetek?[/color]

 


czynsz najmu samochodów w kosztach?

21 październik 2013 - 13:36

[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:justify;background-color:rgb(255,255,255);]Czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu czynszu najmu samochodów osobowych powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, czy też powinny zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 51 [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:justify;background-color:rgb(255,255,255);]ustawy o CIT, być rozliczane do wysokości limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu (tzw. „kilometrówki”)?[/color]

 


aport do spółki w postaci nieruchomości

21 październik 2013 - 12:05

Czy w sytuacji gdy grunty (prawo własności gruntu lub prawo wieczystego użytkowania gruntu), na których Spółka wybudowała budynki lub budowle, zostaną wniesione jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki, Spółce będzie przysługiwało prawo do dalszego dokonywania opisów amortyzacyjnych od pierwotnie ustalonej wartości początkowej budynków lub budowli?

 


Koszty uzyskania przychodu.

21 październik 2013 - 09:43

Czy umorzone wierzytelności wobec podmiotu powiązanego, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne, mogą w kwocie netto stanowić koszt uzyskania przychodów, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem tych, które uprzednio na podstawie art. 14 ww. ustawy zostały zarachowane jako przychody należne?

 


różnice kursowe

21 październik 2013 - 09:40

Spółka ze swoimi odbiorcami i dostawcami dokonuje głównie transakcji walutowych. Faktury sprzedaży i zakupu wystawiane są w walucie EURO. Również płatności za te faktury dokonywane są w EURO. 
 

Gdy należność w walucie obcej wpływa na rachunek walutowy lub następuje rozchód waluty z tego rachunku z tytułu zapłaty zobowiązania firma przelicza waluty na złote według kursu faktycznie zastosowanego, czyli w przypadku:


  [*]wpływu środków pieniężnych na rachunek walutowy - kurs kupna waluty obcej ogłaszany przez bank, w którym znajduje się rachunek walutowy;
  [*]wypływu środków z rachunku walutowego - kurs sprzedaży waluty obcej ogłaszany przez bank, w którym znajduje się rachunek walutowy. 
   
  [/list]

  Spółka liczy tylko różnice kursowe w momencie faktycznej zapłaty za należności oraz za zobowiązania. 
   

  W związku z powyższym zadano następujące pytanie. 
   

  Czy Spółka postępuje prawidłowo, wyceniając wpływ należności w walucie obcej na rachunek walutowy lub rozchód waluty z tego rachunku z tytułu zapłaty zobowiązania według kursu faktycznie zastosowanego, czyli:


   [*]wypływ środków pieniężnych na rachunek walutowy - według kursu kupna waluty obcej ogłaszanego przez bank, w którym znajduje się rachunek walutowy;
   [*]wypływ środków z rachunku walutowego - według kursu sprzedaży waluty obcej ogłaszanego przez bank, w którym znajduje się rachunek walutowy...
   [/list]