Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

MVP

Rejestracja: 11 gru 2012
Poza forum Ostatnio: sie 08 2014 09:31
-----

#173117 kwiaty, rośliny do siedziby firmy

Napisane przez MVP w 18 kwiecień 2013 - 11:34

ja znalazłem tylko dość starą interpretacje z 27 listopada 2009 roku - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał wtedy, że:

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka zamierza zakupić wyposażenie o charakterze dekoracyjnym, tj. kwiaty w doniczce, akwarium, reprodukcję obrazu, dekoracyjny stroik, itp., w celu wizualnej poprawy pomieszczenia wystawowo – ekspozycyjnego ogólnodostępnego dla klientów. Przedmioty te, zdaniem Spółki, są powszechnie dostępne i nie stanowią dzieł sztuki i eksponatów muzealnych, a ich cena nie przekroczy 3.500,00 zł.

Reasumując, wydatki poniesione na zakup wyposażenia o charakterze dekoracyjnym (kwiaty w doniczce, akwarium, reprodukcja obrazu, dekoracyjny stroik) będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie nadmienia się, że gdyby opisane nakłady, ze względu na swoją okazałość, odbiegały od zwyczajowo przyjętych w danej branży i okolicy (bardziej ekskluzywne, wytworne), działania takie należałoby uznać za reprezentację i wydatki z tym związane nie stanowiłyby kosztów uzyskania przychodów zgodnie z cytowanym art. 16 ust. 1 pkt 28.

Oczywiście stan prawny się nie zmienił od tego czasu w omawianym zakresie ale ewoluuje stanowisko organów podatkowych i także sądów administracyjnych - nie wiem więc jak obecnie takie wydatki traktuje fiskus i sądy - dołączam się więc do pytania


#163865 bonifikaty przez sprzedaży mieszkań komunalnych nie są przychodem opodatkowan...

Napisane przez MVP w 08 marzec 2013 - 15:15

wartość bonifikaty, której beneficjenci nie muszą zwracać na mocy art. 68 ust. 2a, bądź art. 68 ust. 2c ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie stanowi dla tych beneficjentów przychodu podlegającego opodatkowaniu, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wystawienia tym osobom i przekazania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. PIT-8C.


Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 1 marca 2013 r. (przymuszony jednak wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 5 października 2010 r., sygn. akt I SA/Łd 618/10 oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 sierpnia 2012 r., sygn. akt II FSK 129/11, oddalającym skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu)

To bardzo dobry wyrok dla nabywców mieszkań komunalnych - bo jak uzyskają od gminy odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, to nie muszą od tego płacić PIT

stan faktyczny z ww. interpretacji:


Uchwałami podjętymi na sesji rady miejskiej w dniu 25 czerwca 2009 r. Rada Miejska udzieliła zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 7 bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Sprzedaż tychże lokali dokonana została na podstawie uchwały rady miejskiej z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy. Wykonując tę chwałę prezydent udzielił bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Właściciele nabytych lokali dokonali ich sprzedaży lub darowizny na rzecz swoich dzieci przed upływem 5 lat od daty nabycia. Część osób uzyskane ze sprzedaży środki przeznaczyła na nabycie innej nieruchomości lub lokalu mieszkalnego. Zgodnie z brzmieniem art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nabywca lokalu jest zobowiązany do zwrotu udzielonej bonifikaty, jeśli sprzeda lokal przed upływem 5 lat od chwili jego nabycia. Wyjątkami określonymi w art. 68 ust. 2a, zezwalającymi z mocy prawa na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty jest:

  [*]zbycie lokalu na rzecz osoby bliskiej,
  [*]zamiana lokalu mieszkalnego na inny lokal albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe,
  [*]sprzedaż lokalu mieszkalnego, jeżeli środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
  [/list]Znowelizowana ustawa o gospodarce nieruchomościami, od 22 października 2007 r., w art. 68 ust. 2c przewiduje możliwość odstąpienia właściwego organu od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty w przypadkach innych niż określone przepisami ww. ustawy, za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku. Korzystając z tej dyspozycji, rada miejska w dniu 25 czerwca 2009 r., podjęła 7 uchwał w sprawie udzielenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

  Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że wszystkie złożone pod obrady rady miejskiej projekty uchwał, poprzedzone wnioskami osób, które zbyły lokal przed upływem 5 lat od dnia jego nabycia, zostały pozytywnie rozpatrzone uchwałami rady miejskiej, wyrażającymi zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

  W związku z powyższym, powstała wątpliwość, czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartość bonifikaty, której nie trzeba ustawowo zwracać, na mocy art. 68 ust 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w związku z uchwałami Rady Miejskiej, podjętymi w trybie art. 68 ust 2c ustawy o gospodarce nieruchomościami.