Skocz do zawartości


Grzegorz Tanecki

Rejestracja: 05 lut 2019
Poza forum Ostatnio: cze 20 2019 08:35
-----

Moje tematy

📢 Co powinien zawierać Twój regulamin przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania...

19 czerwiec 2019 - 15:48

Regulamin definiuje zasady postępowania stosowane w organizacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i obejmuje w szczególności określenie:
✅Czynności lub działań podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i właściwego zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
✅Zasad rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi, w tym zasad weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
✅Środków stosowanych w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanym z danymi stosunkami gospodarczymi.
✅Zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
✅Zasad postępowania w przypadku ujawnienia transakcji nietypowych.
✅Zasad przechowywania dokumentów oraz informacji.
✅Zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu Inspektorowi, informacji o zawiadomieniach.
✅Zasad upowszechniania wśród pracowników organizacji wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
✅Zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
✅Zasad kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności organizacji z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zasadami postępowania określonymi w wewnętrznej procedurze.
 

Korupcja, Polska i świat w rankingu

08 luty 2019 - 11:41

Transparency International opublikowała Indeks Percepcji Korupcji 2018. Polska, w rankingu 180 krajów świata, podobnie jak w ubiegłym roku, zajęła 36 pozycję.

 

Indeks percepcji korupcji jest jednym z wskaźników wykorzystywanych przez instytucje obowiązane w procesie oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

 


Biura rachunkowe- komunikat GIIF

07 luty 2019 - 12:13

Szanowni Państwo,

 

Przypominam komunikat wydany przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

 

 

Komunikat dot. przekazywania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych informacji, o których mowa w art. 72 ust 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, z późn. zm.)

 

W związku z otrzymywanymi przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (dalej „GIIF") licznymi zapytaniami podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych tj. instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy, co do obowiązku przekazywania informacji na podstawie art. 72 ust. 1 ww. ustawy, uprzejmie informuję co następuje:

Stosownie do art. 72 ust. 1 ww. ustawy, instytucje obowiązane, z wyjątkiem instytucji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11, 13–15 i 18 ww. ustawy, przekazują do GIIF informacje o:

  1. przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro;
  2. wykonanym transferze środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro, z wyłączeniem transferów, z wyjątkiem tych, o których mowa w lit a-f tego przepisu.

Biorąc pod uwagę powyższe należy przyjąć, że instytucje obowiązane, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy, nie zostały przez ustawodawcę wyłączone z katalogu podmiotów raportujących do GIIF informacje o ww. transakcjach (tzw. „transakcjach ponadprogowych" czyli transakcjach raportowanych wyłącznie ze względu na ich wartość, bez konieczności stwierdzenia „elementu podejrzaności").

W przypadku określonym w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy, ww. instytucje obowiązane raportują do GIIF informacje o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (tj. o wpłacie gotówki przyjętej od klienta przez ww. instytucję obowiązaną  lub wypłacie gotówki dokonanej przez ww. instytucję obowiązaną na rzecz klienta).

W przypadku wskazanym w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy, należy w pierwszej kolejności ustalić, czy instytucje obowiązane, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy, wykonują transfery środków pieniężnych.

Zgodnie z zawartą w art. 2 ust. 2 pkt 23 ww. ustawy, definicją transferu środków pieniężnych jest nim transfer środków pieniężnych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 1), czyli dowolna transakcja przynajmniej częściowo realizowana drogą elektroniczną w imieniu płatnika za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych w celu udostępnienia środków pieniężnych odbiorcy za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych, bez względu na to, czy płatnik i odbiorca jest tą samą osobą, i niezależnie od tego, czy dostawca usług płatniczych płatnika jest tożsamy z dostawcą usług płatniczych odbiorcy, w tym:

  • polecenie przelewu zgodnie z definicją w art. 2 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 260/2012;
  • polecenie zapłaty zgodnie z definicją w art. 2 pkt 2 rozporządzenia (UE) nr 260/2012;
  • krajowa lub transgraniczna usługa przekazu pieniężnego zgodnie z definicją w art. 4 pkt 13 dyrektywy 2007/64/WE;
  • transfer wykonywany przy wykorzystaniu karty płatniczej, instrumentu pieniądza elektronicznego, telefonu komórkowego lub innego urządzenia cyfrowego lub informatycznego (w systemie abonamentowym lub przedpłaconym) o podobnych właściwościach;

Podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (tj. instytucje obowiązane, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy), nie są dostawcami usług płatniczych w rozumieniu przepisów ww. rozporządzenia 2015/847.  Zatem nie mogą realizować transferu środków pieniężnych.

Ponadto, opierając się na wykładni celowościowej, która ma swoje oparcie w uzasadnieniu do projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu, kierowanym do Sejmu RP1 (31 stycznia 2018 r.), należy przyjąć, że w sferze zainteresowania GIIF jest raportowanie informacji o wykonanym przez daną instytucję obowiązaną transferze środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro, a nie raportowanie informacji wynikających z wiedzy instytucji obowiązanej na temat wykonanego transferu środków pieniężnych przez inną instytucję obowiązaną na podstawie złożonego zlecenia lub dyspozycji klienta. 

Zatem instytucje obowiązane, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy, które z założenia nie wykonują transferów środków pieniężnych (nie są dostawcami usług płatniczych), choć mogą mieć o nich wiedzę w związku z wykonywaniem usług na rzecz swoich klientów, nie są obarczone obowiązkiem raportowania do GIIF informacji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

 

 


Nie daj się wciągnąć w Pranie Pieniędzy

06 luty 2019 - 13:01

Szanowni Państwo,

 

Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie Państwu tematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) od strony czysto praktycznej. Tytuł tego postu nie jest przypadkowy ani „na wyrost”, ale stanowi przestrogę dla wszystkich z Państwa, którzy prowadzą działalność związaną z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz doradztwem podatkowym.

 

Podstawy teoretyczne w przejrzysty sposób zapewnił Państwu nasz gospodarz INFOR. Wystarczy, że na stronie głównej portalu wpiszecie Państwo w wyszukiwarkę tekst „pranie pieniędzy”, a uzyskacie Państwo dostęp do bardzo ważnych i ciekawych treści. Polecam ich lekturę, szczególnie tym z Państwa którzy nie uczestniczyli nigdy w szkoleniu AML/CFT. Osobiście teorię ograniczę do niezbędnego minimum.

 

Na początek fragment rocznego sprawozdania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a więc naszego rodzimego organu nadzoru w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

” W 2017 r. najwięcej powiadomień w trybie art. 33 ust. 3 ustawy GIIF skierował do jednostek Krajowej Administracji Skarbowej. Podobnie jak w latach ubiegłych znacząca większość powiadomień wskazywała na podejrzenie oszustw podatkowych, związanych z podatkiem od towarów i usług. Powiadomienia te obejmowały problemy związane z zaniżaniem lub nieujawnianiem obrotów wskutek fałszowania lub ukrywania faktur; wyłudzaniem naliczonego podatku VAT; oszustw typu „znikający podatnik”; oszustw karuzelowych, transakcji wewnątrzwspólnotowych i związanych z nimi zakupów na tzw. 23 magazyn w celu zaniżenia podatku należnego. Część powiadomień zawierała informacje dotyczące podejrzenia ukrywania przedmiotu opodatkowania, zaniżania przychodów, nieujawnione dochody czy oszustwa w imporcie towarów.

 

Całe sprawozdanie jest dostępne na stronach Ministerstwa Finansów.

 

Jak można zostać wciągniętym w proceder prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu?

Odpowiedź jest przerażająco prosta – przyjąć „firmę pracza” do grona swoich Klientów i pozwolić mu na realizację zaplanowanych działań.

 

Niestety pracze mają wiele pomysłów na swoją nielegalną działalność.

 

To w jaki sposób powinniśmy postępować, aby przeciwdziałać wykorzystaniu naszej działalności w procederze prania pieniędzy, wskazuje nam Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa”).

 

Dokumentami, którymi warto się posiłkować w implementacji mechanizmów obronnych są wytyczne FATF (ang. Financial Action Task Force), wydane w 2008 roku specjalnie z myślą o zawodzie księgowego, a także w zakresie metodologii, identyfikacji i oceny ryzyka wytyczne EUN (Europejskich Urzędów Nadzoru).

 

Bazując na trzech powyższych dokumentach jesteśmy w stanie zaprojektować i wdrożyć procedury i procesy, które z racjonalnym zapewnieniem, pozwolą nam uniknąć wykorzystania naszej działalności do procederu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz wypełnić obowiązki ustawowe.

 

Jakość wdrożenia procedur i procesów AML/CFT ma ogromne znaczenie ponieważ Ustawa przewiduje dotkliwe sankcje dla instytucji obowiązanej działającej niezgodnie z ustanowionymi przepisami. Należą do nich kary administracyjne, np. cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej oraz kary finansowe mogące sięgnąć kwoty 5 000 000 euro albo 10% obrotu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. Ustawa przewiduje również kary pozbawienia wolności (od 3 miesięcy do 5 lat) dla osób działających w imieniu lub na rzecz instytucji obowiązanej, a które to osoby przekazują Generalnemu Inspektorowi nieprawdziwe lub zatajają prawdziwe dane dotyczące transakcji, rachunków lub osób.