Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

szkolenie wstępne BHP


wróć do serwisu Kadry 27 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_eleka***

Guest_eleka***
 • Goście

Napisano 02 sierpień 2006 - 14:16

Przez jaki okres jest ważne szkolenie wstępne BHP? 1 rok czy 0,5roku?

#2 Guest_miszka

Guest_miszka
 • Goście

Napisano 02 sierpień 2006 - 14:18

Nie ma terminu ważności, po prostu szkoli sie przy przyjęciu.

#3 Guest_bożena

Guest_bożena
 • Goście

Napisano 02 sierpień 2006 - 14:33

szkolenie wstępne jest ważne 1 rok

#4 Guest_emla

Guest_emla
 • Goście

Napisano 02 sierpień 2006 - 14:39

PO ROKU OD WSTEPNEGO NALEZY PRZEPROWADZIĆ SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW, PO 6 MIESIACACH DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMIDZ.U NR 180, POZ 1860 Z DNIA 27.07.2004R.

#5 Guest_eleka***

Guest_eleka***
 • Goście

Napisano 02 sierpień 2006 - 14:40

Ok, szkoli sie pracownika przed dopuszczeniem do pracy, ale wiem że wstępne są tyko na jakiś okres(0,5 lub 1 roku), a później należy zrobic "szkolenie okresowe BHP" które jest ważne np.dla pracownika biurowego przez bodajże 4lata.Może ktoś jest w stanie podać mi dokładnie okres ważności szkoleń BHP.

#6 Guest_~mosar

Guest_~mosar
 • Goście

Napisano 02 sierpień 2006 - 15:30

"11. 1. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku: 1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych; 2) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1; 3) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.2. Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.3. W przypadku wprowadzenia na stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń - pracownik zatrudniony na tym stanowisku odbywa instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach. Tematyka i czas trwania instruktażu stanowiskowego powinny być uzależnione od rodzaju i zakresu wprowadzonych na stanowisku zmian.4. Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.5. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.6. Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.§ 12. 1. Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.2. Wzór karty szkolenia wstępnego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.§ 13. 1. Pracodawca, który zgodnie z art. 23711 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy wykonuje zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przed podjęciem wykonywania tych zadań odbywa szkolenie przeprowadzone w formie kursu lub seminarium według programu opracowanego w oparciu o ramowy program określony w części III załącznika nr 1 do rozporządzenia. Potwierdzeniem odbycia szkolenia jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia według wzoru określonego w odrębnych przepisach.2. Ze szkolenia, o którym mowa w ust. 1, jest zwolniony pracodawca, który spełnia wymagania kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone w przepisach dotyczących służby bezpieczeństwa i higieny pracy.§ 14. 1. Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.2. Szkolenie okresowe odbywają: 1) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści; 2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych; 3) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji; 4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby; 5) pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.§ 15. 1. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.2. (1) Szkolenie okresowe osób wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 i 3-5 powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.3. Pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.4. Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 2-5 - w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.5. Ze szkolenia okresowego, o którym mowa w ust. 4, może być zwolniona osoba, która: 1) przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego; 2) odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.§ 16. 1. Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia.2. Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydając zaświadczenie, którego wzór określają odrębne przepisy. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika.§ 17. Ukończenie w okresie, o którym mowa w § 15, szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia.§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.4)

#7 Guest_Megi

Guest_Megi
 • Goście

Napisano 22 kwiecień 2010 - 11:56

Przez jaki okres jest ważne szkolenie BHP instruktaż stanowiskowy ??? Bardzo proszę o odpowiedź!

#8 Guest_Ewa

Guest_Ewa
 • Goście

Napisano 03 listopad 2010 - 09:56

Instruktaż stanowiskowy jak sama nazwa wskazuje robiony jest dla danego stanowiska pracy,w związku z tym dopóty dopóki dany pracownik będzie na danym stanowisku takowy instruktaż będzie ważny... tj przeprowadza się go tylko raz... a jeżeli pracownikowi zmieni się stanowisko pracy należy przeszkolić go na nowym itd...

#9 Guest_em

Guest_em
 • Goście

Napisano 03 listopad 2010 - 10:16

Ewa - nieprawda, w okresie do 12 m-cy pracownik odbyć szkolenie okresowe bhp jezeli nie jest pracodawca lub osoba kieruaca pracownikami .Nie bezterminowych szkoleń w zakresie bhp, wyatkiem sa osoby które ukończyli szkoę o kierunku bhp .

#10 Guest_dolcevita

Guest_dolcevita
 • Goście

Napisano 20 czerwiec 2013 - 12:37

Witam,

 

Chcę zatrudnić się na stanowisku specjalisty ds. BHP. Czy wobec tego muszę odbyć szkolenie wstępne? Kto przeprowadza takie szkolenie BHP?#11 Guest_Mła

Guest_Mła
 • Goście

Napisano 21 czerwiec 2013 - 13:40

Witam,

 

Chcę zatrudnić się na stanowisku specjalisty ds. BHP. Czy wobec tego muszę odbyć szkolenie wstępne? Kto przeprowadza takie szkolenie BHP?

 

Starszy specjalista - specjaliście ds. BHP, starszemu specjaliście - główny specjalista ds. BHP, natomiast głównemu specjaliście - to chba pracodawca.#12 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 03 lipiec 2013 - 10:49

Myślę, że prawidłowa odpowiedź na pytanie powinna brzmieć następująco: 

-szkolenie wstępne ogólne jest ważne przez okres zatrudnienia pracownika w zakładzie,

-szkolenie wstępne stanowiskowe jest ważne przez okres zatrudnienia pracownika na danym stanowisku#13 Guest_robert12

Guest_robert12
 • Goście

Napisano 07 lipiec 2013 - 23:02

ostatnio mój pracodawca dostał strasznie surową karę bo zapomniał o szkoleniuBHP dla nowego pracownika...lepiej zawsze o tym pamiętać. Dołączona grafika#14 Guest_Ewa

Guest_Ewa
 • Goście

Napisano 16 listopad 2015 - 13:06

Ewa - nieprawda, w okresie do 12 m-cy pracownik odbyć szkolenie okresowe bhp jezeli nie jest pracodawca lub osoba kieruaca pracownikami .Nie bezterminowych szkoleń w zakresie bhp, wyatkiem sa osoby które ukończyli szkoę o kierunku bhp .

Mówimy o instruktażu stanowiskowym co innego jest szkolenie wstępne BHP, okresowe, czy kontrolne. 

Owszem do roku czasu po szkoleniu wstępnym jest obowiązek przeprowadzenia szkolenia okresowego i to nie jest zależne od ilości szkoleń stanowiskowych. Nawet Ci którzy ukończyli szkołę.. nie mają bezterminowych, oni mają szkolenia co 5 lat. #15 tomaszjawor10

tomaszjawor10

  Nowy użytkownik

 • Członkowie
 • Pip
 • 3 postów

Napisano 27 listopad 2015 - 12:14

Dla zwykłych pracowników szkolenie wstępne ważne jest 1 rok, potem potrzebne są następne szkolenia okresowe. Dla osób kierujących pracownikami ten okres skrócony jest do 6 miesięcy.#16 Patryk Kuliński

Patryk Kuliński

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 10 postów
 • LokalizacjaWarszawa

Napisano 11 październik 2017 - 20:59

Wszystko to prawda, dodam, że aby kierownik mógł przeprowadzić instruktaż stanowiskowy swojego nowego pracownika to sam musi mieć ukończone szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami. Wynika to z faktu, że aby kierownik mógł szkolić musi być zapoznany z zasadami prawidłowego prowadzenia instruktażu a tą wiedzę nabędzie np. na swoim szkoleniu okresowym bo jest to w programie. Można o tym poczytać tu : https://www.purebhp....oze-poprowadzic Reasumując kierownik przechodzi szkolenie wstępne ogólne i stanowiskowe po przyjęciu do pracy a później szkolenie okresowe BHP w ciągu sześciu miesięcy ale jeżeli w firmie nie ma innych kierowników którzy mogą przeprowadzić instruktaż stanowisko nowo przyjętych pracowników to osoby kierujące pracownikami powinny przejść szkolenie okresowe BHP zanim zostanie zatrudniony jakiś nowy podwładny. W przeciwnym wypadku nie ma kto przeszkolić nowego pracownika a bez tego nie można go dopuścić do pracy.#17 Ulvaris

Ulvaris

  Nowy użytkownik

 • Członkowie
 • Pip
 • 1 postów

Napisano 07 listopad 2017 - 14:40

Do przeprowadzenia takiego szkolenia przyda się profesjonalna obsługa bhp warszawa. Dobra firma szybko i skutecznie opanuje temat.#18 marikaa

marikaa

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 88 postów

Napisano 09 listopad 2017 - 16:27

Jak już mowa o sprawdzonych formach, które na co dzień zajmują się prowadzeniem szkoleń z zakresu bhp to ja ze swojej strony polecam tą firmę z Krakowa https://www.bhp-cent.../szkolenia-bhp/. Szkolenia prowadzone w sposób ciekawy dla uczestników. Firma ma spore doświadczenie i cieszy się dobrą opinią wśród klientów. #19 Paweł SS

Paweł SS

  Nowy użytkownik

 • Członkowie
 • Pip
 • 1 postów

Napisano 23 listopad 2017 - 15:04

Szkolenia wstępne dla kierowników ważne są pół roku, dla wszystkich innych stanowisk 1 rok. Więcej dowiedzą się Państwo na szkoleniach organizowanych przez http://www.bhpactive.pl.#20 Joachim

Joachim

  Nowy użytkownik

 • Członkowie
 • Pip
 • 3 postów

Napisano 27 listopad 2017 - 09:22

Szkolenia są ważne, czasami warto wiedzieć coś więcej. Ja byłem zatrudniony na umowie zlecenie i mój zleceniodawca mnie nie przeszkolił. Bałem się, że mogę dostać za to jakąś karę. Sam się przeszkoliłem w domu z pomocą firmy prowadzącej szkolenia online, co jest nawet fajną opcją bo nigdzie iść nie trzeba. Jakby ktoś był zainteresowany to na tej stronie http://onlinebhp.com/mają całkiem spoko wybór w przyzwoitych cenach

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych