Kategorie
Skocz do zawartości

nabycie prawa do nagrody jubileuszowej


Gość Barbara
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

Nauczyciel zatudniony 01.09.1992. Nabywa prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy 31.08.2012, czy 01.09.2012. Jezeli 31.08.2012 to do podstawy za godziny ponadwymiarowe biorę wynagrodzenie od.01.09.2011-31.07.2012czyod 01.09.2011 do 31.08.2012. I kiedy wypłacam nagrodę,31.08.2012, czy (obecnie 03.09.2012). A moze już nowe wynagrodzenie bez godzin p.wymiarowych. Bardzo proszę o odpowiedź.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moim zdanie w dniu upływu prawa. Czyli wypłacasz 01.09. Z tym,ze zasadnicza bierzesz z 01.09, a ponadwymiarowe z całego roku szkolnego 2011/2012. nagrodzę liczysz podobnie do ekwiwalentu za urlop dla nauczycieli. Wypłacając 01.09 i jednocześnie nabywając 31.08. nabył w roku szkolnym czyli liczysz ponadwymiarowe łącznie z sierpniem, bo wyplata jest we wrześniu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przykład z RB INFOR:

 

W podstawie nagrody, do której nauczyciel nabył prawo 31 sierpnia 2009 r., należy uwzględnić:

● składniki w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek – w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do nagrody, czyli w sierpniu 2009 r.,

● wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw – w wysokości ustalonej w wyniku pomnożenia przeciętnej miesięcznej liczby godzin z miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc nabycia prawa do nagrody (czyli z okresu wrzesień 2008 r. – sierpień 2009 r., a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy niż rok szkolny – z tego okresu) przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu nabycia prawa do nagrody; aby określić stawkę godzinową wynagrodzenia miesięcznego, należy obliczyć miesięczną liczbę godzin do przepracowania nauczyciela (tj. pomnożyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela przez 4,16, zaokrąglając wynik do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę,

● dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy, a także wynagrodzenie za pracę w święto – w wysokości obliczonej w wyniku podzielenia sumy wynagrodzenia otrzymanego przez nauczyciela w poszczególnych miesiącach roku szkolnego 2008/2009 przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

MEN o nagrodach

 

2011-12-07

Kiedy wypłacać nauczycielom nagrodę jubileuszową: w dniu nabycia do niej praw czy pod koniec miesiąca? Publikujemy odpowiedź resortu edukacji.

 

Pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej odpowiedzieli na pytanie Renaty, Czytelniczki Serwisu Samorządowego, która - jak zadeklarowała - zajmuje się płacami w jednostce budżetowej. Poniżej zamieszczamy w całości jej pytanie i odpowiedź resortu.

 

Renata: Witam, do tej pory wypłacałam nauczycielom nagrodę jubileuszową w dniu nabycia do niej prawa, a więc dokładnie np. 20 sierpnia czy 19 września. Spotkałam się jednak z interpretację, że należy ją wypłacać w ostatnim dniu miesiąca. Czy to prawda? Jeśli jednak miałabym rację wypłacając nagrodę np. 19 września, to z jakich miesięcy powinnam uwzględnić średnią za nadgodziny: z poprzedniego roku szkolnego, czy też tylko z bieżącego miesiąca (w którym przecież jeszcze wynagrodzenia za nadgodziny nie wypłacałam).

 

MEN: Zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Jednak jako świadczenie jednorazowe jest ona wypłacana w ostatnim dniu miesiąca, w którym pracownik nabył do niej prawo (art. 39 ust. 4 ustawy - Karta Nauczyciela).

 

W myśl § 3 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

 

W przypadku, gdy nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudniony w innym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody.

 

Nagrodę jubileuszową oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (§ 3 ust. 3 ww. rozporządzenia). Natomiast ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

 

W związku z przepisem § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737, z późn. zm.) obliczając nagrodę jubileuszową dla nauczyciela należy uwzględnić m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw zaliczane jest do składników wynagrodzenia uwzględnianych w średnich wysokościach z miesięcy roku szkolnego. W związku z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc wyliczania nagrody, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu obliczania tej nagrody.

 

Zatem w przypadku nabycia przez nauczyciela prawa do nagrody jubileuszowej i wypłaty tej nagrody we wrześniu, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oblicza się w średniej wysokości z miesięcy roku szkolnego poprzedzających 30 września, czyli są to właściwie godziny ponadwymiarowe przyznane nauczycielowi we wrześniu, z uwzględnieniem godzinowej stawki wynagrodzenia przysługującej nauczycielowi w tym miesiącu.

 

zam. /aba/

http://www.samorzad....kSum=1964666588

 

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Nagrody jubileuszowe nauczycieli

 

Wpisany przez Jerzy Przybyszewski

Czwartek, 11 Luty 2010 13:32

 

Nauczyciel zatrudniony od 1 września 1989 r. nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy. Czy w podstawie – obok wynagrodzenia zasadniczego z dodatkami – można uwzględnić również godziny ponadwymiarowe z roku szkolnego 2008/2009?

Tak, w podstawie nagrody jubileuszowej można uwzględnić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe z roku szkolnego 2008/2009, ponieważ nauczyciel nabył prawo do tej nagrody z upływem 31 sierpnia 2009 r., czyli ostatniego dnia roku szkolnego 2008/2009.

Rok szkolny obejmuje okres od 1 września danego roku kalendarzowego do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego (art. 63 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Do okresu pracy, uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej, zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (zob. § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania; dalej: rozporządzenie o nagrodach).

Jeśli nauczyciel w swojej karierze zawodowej pracował tylko w szkole (od 1 września 1989 r.), to tylko ten okres będzie wliczony do stażu jubileuszowego. Przy liczeniu stażu nie stosuje art. 112 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (czyli termin nie będzie odpowiadał nazwą czy datą terminowi początkowemu). Sąd Najwyższy w wyroku z 19 grudnia 1996 r. (sygn. akt I PKN 47/96) stwierdził bowiem, że sposób liczenia terminów określonych w tym przepisie nie ma zastosowania do okresów, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych (np. nagrody jubileuszowej). W tych przypadkach trzeba wykorzystywać zasady potoczne. Pracownik nabywa uprawnienie pracownicze z upływem dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, od którego zaczęło się liczenie, lub ostatniego dnia okresu uprawniającego. Oznacza to, że nauczyciel, który został zatrudniony 1 września 1989 r., uzyskał prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy z upływem 31 sierpnia 2009 r.

Sposób ustalania podstawy nagrody jubileuszowej określa § 3 rozporządzenia o nagrodach. Podstawę tę stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Wynagrodzenie to oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (§ 3 ust. 3 rozporządzenia o nagrodach). Oznacza to, że trzeba postępować według przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

W podstawie nagrody, do której nauczyciel nabył prawo 31 sierpnia 2009 r., należy uwzględnić:

• składniki w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek - w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do nagrody, czyli w sierpniu 2009 r.,

• wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw - w wysokości ustalonej w wyniku pomnożenia przeciętnej miesięcznej liczby godzin z miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc nabycia prawa do nagrody (czyli z okresu wrzesień 2008 r. - sierpień 2009 r., a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy niż rok szkolny - z tego okresu) przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu nabycia prawa do nagrody; aby określić stawkę godzinową wynagrodzenia miesięcznego, należy obliczyć miesięczną liczbę godzin do przepracowania nauczyciela (tj. pomnożyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela przez 4,16, zaokrąglając wynik do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę,

• dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy, a także wynagrodzenie za pracę w święto - w wysokości obliczonej w wyniku podzielenia sumy wynagrodzenia otrzymanego przez nauczyciela w poszczególnych miesiącach roku szkolnego 2008/2009 przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

autor:

BOŻENA STYCZYŃSKA

Rachunkowość Zarządcza

Podstawy prawne

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706)

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1705)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. Nr 128, poz. 1418)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. Nr 71, poz. 737; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 264. poz. 2634)

 

http://www.fzz.org.p...wiada&Itemid=28

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zwróć uwagę w w/w tekście na te fragmenty

"

Nauczyciel zatrudniony od 1 września 1989 r. nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy. Czy w podstawie – obok wynagrodzenia zasadniczego z dodatkami – można uwzględnić również godziny ponadwymiarowe z roku szkolnego 2008/2009?

Tak, w podstawie nagrody jubileuszowej można uwzględnić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe z roku szkolnego 2008/2009, ponieważ nauczyciel nabył prawo do tej nagrody z upływem 31 sierpnia 2009 r., czyli ostatniego dnia roku szkolnego 2008/2009.

Rok szkolny obejmuje okres od 1 września danego roku kalendarzowego do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego (art. 63 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty)."

 

Oraz

"

Sposób ustalania podstawy nagrody jubileuszowej określa § 3 rozporządzenia o nagrodach. Podstawę tę stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Wynagrodzenie to oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (§ 3 ust. 3 rozporządzenia o nagrodach). Oznacza to, że trzeba postępować według przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam ja mam ten sam problem

dostałam z kadr pismo o tym że "...z dniem 01 września 2012 r. przyznaję Pani X nagrodę jubileuszową...."

No dobrze wezmę jej wynagrodzenie które przysługuje jej we wrześniu, ale 01,09,2012 wypłacam jej tez średnią urlopową z godzin ponadwymiarowych za sierpnień 2012 oraz za godziny ponadwymiarowe z sierpnia 2012 bo jest to placówka nieferyjna i mieli nadgodziny jeszcze w sierpniu.

To mam wziąść jej wynagrodzenie z angażu z września i średnią z nadgodzin z okresu od 01,09,2011 do 31,08,2012????

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przykład z RB INFOR:

 

W podstawie nagrody, do której nauczyciel nabył prawo 31 sierpnia 2009 r., należy uwzględnić:

● składniki w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek – w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do nagrody, czyli w sierpniu 2009 r.,

● wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw – w wysokości ustalonej w wyniku pomnożenia przeciętnej miesięcznej liczby godzin z miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc nabycia prawa do nagrody (czyli z okresu wrzesień 2008 r. – sierpień 2009 r., a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy niż rok szkolny – z tego okresu) przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu nabycia prawa do nagrody; aby określić stawkę godzinową wynagrodzenia miesięcznego, należy obliczyć miesięczną liczbę godzin do przepracowania nauczyciela (tj. pomnożyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela przez 4,16, zaokrąglając wynik do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę,

● dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy, a także wynagrodzenie za pracę w święto – w wysokości obliczonej w wyniku podzielenia sumy wynagrodzenia otrzymanego przez nauczyciela w poszczególnych miesiącach roku szkolnego 2008/2009 przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

 

W/g mnie ten przykład powyżej podaje wyraźnie jak należy postąpić
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dzięki

czyli nie można sobie brać angażu z września wraz z dodatkami obowiązującymi we wrześniu i średniej z nadgodzin z roku szkolnego od września 2011 do sierpnia 2012?

Bo

- albo bierzemy wynagrodzenie z dodatkami z sierpnia i średnią z nadgodzin od września 2011 do sierpnia 2012

- albo wynagrodzenie z angażu na wrzesień wraz z dodatkami i potem 01,10,2012 wypłacamy wyrównanie za średnią z nadgodzin z września 2012 r? Bo u nas za nadgodziny za wrzesień płacimy 01,10,2012?

czy tak???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
 Udostępnij

×
×
  • Dodaj nową pozycję...