Kategorie
Skocz do zawartości

zajęcie komornicze


Gość Osa
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

Ja też potrącam w całości, ale jako ciekawostkę/kontrowersję wklejam dywagacje ***********-a

 

"

Zgodnie z zajmowanym aktualnie stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, popartym stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości, świadczenia przyznawane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie podlegają w ogóle zajęciu, które skierowane jest do wynagrodzenia za pracę. Nie dotyczą ich ani przepisy art. 87 K.p. i dalsze, regulujące dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę, ani przepisy Kodeksu postępowania cywilnego określające zasady cywilnego postępowania egzekucyjnego z wynagrodzenia za pracę. W przeszłości, w poruszonej w pytaniu kwestii zajmowane były różne stanowiska, w tym dopuszczające egzekucję ze świadczeń z ZFŚS, ale wyłącznie w oparciu o regulacje cywilne, określone w Kodeksie postępowania cywilnego. Nie uznawano natomiast za prawidłowe "rozciągnięcie" na tego rodzaju świadczenia przepisów normujących dokonywanie przez pracodawcę potrąceń z wynagrodzenia za pracę, z uwagi na to, iż świadczenia socjalne nie mieszczą się w pojęciu wynagrodzenia za pracę, nawet rozumianego w sposób szeroki.

Takiego stanowiska nie podzieliło jednak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które w opinii nadesłanej naszemu Wydawnictwu w dniu 5 lipca 2011 r. uznało, że:

"(...) Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm. - dalej ustawa o zfśs) nie reguluje zasad postępowania z przyznanymi pracownikowi świadczeniami socjalnymi w przypadku prowadzenia egzekucji z jego wynagrodzenia i innych świadczeń otrzymywanych od pracodawcy. (...) Podkreślić należy, że świadczenia socjalne nie mają charakteru wynagrodzenia, a zatem należności ze stosunku pracy. Pomoc socjalna ma bowiem charakter uznaniowy ze względu na obowiązek stosowania przy jej przyznawaniu poza wynagrodzeniowych, wyłącznie socjalnych kryteriów, zawartych w art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs.

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, na podstawie których jest prowadzona egzekucja z wynagrodzenia za pracę bliżej nie określają pojęcia wynagrodzenia za pracę. Podstawowym kryterium decydującym o zaliczeniu określonego świadczenia do świadczeń objętych zajęciem na podstawie art. 881 k.p.c. jest jego powiązanie ze stosunkiem pracy.

Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, właściwego do zajmowania stanowiska w sprawie stosowania przepisów k.p.c., należności wymienione w art. 881 § 2 k.p.c. nie mają charakteru socjalnego. Przemawia to za tym, że świadczenia socjalne nie powinny być traktowane jako świadczenia związane ze stosunkiem pracy w rozumieniu ww. przepisów k.p.c. Nie stanowią one bowiem ekwiwalentu za wykonaną pracę, nie zależą od wyników pracy, jak np. udział w zyskach pracodawcy. Zgodnie bowiem z podstawową zasadą przyznawania świadczeń z zfśs, określoną w art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs, przyznawanie i wysokość ulgowych usług i świadczeń z tego Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, czyli kryteriów o wyłącznie socjalnym, poza płacowym charakterze. Oznacza to, że świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowią pomoc socjalną dla pracownika i jego rodziny, a co za tym idzie nie powinny być traktowane jako składnik wynagrodzenia w rozumieniu art. 881 § 2 k.p.c.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje, w opinii Ministerstwa Sprawiedliwości należałoby uznać, że egzekucja z wynagrodzenia za pracę prowadzona na podstawie przepisów art. 880-888 k.p.c. nie obejmuje świadczeń przyznawanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (...)."

Biorąc pod uwagę przytoczone stanowisko, należy uznać, że w omawianej sprawie (zakładając, że egzekucja prowadzona jest tylko z wynagrodzenia za pracę) pracodawca nie ma podstaw do dokonywania potrąceń ze świadczeń z ZFŚS, nawet w przypadku wezwania komornika do ich realizacji. Pracodawca w razie monitu komornika powinien poinformować go o przeszkodach w wykonywaniu potrąceń ze świadczeń przyznanych z ZFŚS, z uwagi na brak podstawy prawnej do takiej czynności. "

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ida w domkuDołączona grafika , to ja podam najnowszy komentarz z PPiUS.

"Pytanie dotyczy możliwości dokonywania potrąceń z ZFŚS.

Czy ze świadczeń ZFŚS np. dofinansowanie do wypoczynku można dokonać potrąceń (art. 87 k.p.)?

Czy możliwa jest egzekucja ze świadczeń z ZFŚS?

 

Odpowiedź

odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2012 r.

stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

 

Mając na uwadze stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości nie jest możliwa egzekucja świadczeń z ZFŚS, w przypadku gdy świadczenia socjalne podlegają egzekucji z wynagrodzenia za pracę, przewidzianej w art. 880 i następnych ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) - dalej k.p.c. Do egzekucji wierzytelności z ZFŚS konieczne jest zajęcie przez komornika wierzytelności przysługującej pracownikowi wobec pracodawcy w trybie art. 895 i następnych k.p.c., czyli na podstawie przepisów o egzekucji innych wierzytelności.

W tej sytuacji należy sprawdzić w jakim trybie prowadzona jest egzekucja - jeżeli egzekucja wierzytelności jest prowadzona z wynagrodzenia za pracę (art. 880 k.p.c. i następne) - pracodawca nie może dokonywać potrąceń z dofinansowania do wypoczynku przyznanego w ramach środków z ZFŚS. W przypadku jeśli w tytule egzekucyjnym powołany jest art. 895 k.p.c. i następne pracodawca jest zobowiązany do dokonywania potrąceń.

Należy dodać, iż w zakresie przedstawionego powyżej stanowiska niestety brak jest orzecznictwa sądowego, które potwierdzałby powyższe. Przedstawione powyżej stanowisko jest prezentowane przez opinie MPiPS oraz MS.

 

Uzasadnienie

 

Analizując stan związany z możliwością prowadzenia egzekucji ze świadczeń ZFŚS należy zwrócić uwagę na stanowisko Departamentu Prawa Pracy w MPiPS z 21 czerwca 2011 r. oraz stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2012 r., które jest odpowiedzią na interpelację poselską nr 1952.

Odnosząc się do stanowiska Departamentu Prawa Pracy MPiPS, należy podkreślić, iż ustawa z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) - dalej u.z.f.ś.s. nie reguluje zasad postępowania z przyznanymi pracownikowi świadczeniami socjalnymi w przypadku prowadzenia egzekucji z jego wynagrodzenia i innych świadczeń otrzymywanych od pracodawcy. W myśl zasady określonej w art. 12 ust. 2 u.z.f.ś.s. środki ZFŚS nie podlegają egzekucji, z wyjątkiem przypadków, gdy egzekucja jest prowadzona w związku z zobowiązaniami funduszu. Podkreślić należy, że świadczenia socjalne nie mają charakteru wynagrodzenia, a zatem należności ze stosunku pracy. Pomoc socjalna ma bowiem charakter uznaniowy ze względu na obowiązek stosowania przy jej przyznawaniu poza wynagrodzeniowych, wyłącznie socjalnych kryteriów, zawartych w art. 8 ust. 1 u.z.f.ś.s.

W swoim stanowisku Ministerstwo podkreśla, iż przepisy k.p.c., na podstawie których jest prowadzona egzekucja z wynagrodzenia za pracę, bliżej nie określają pojęcia wynagrodzenia za pracę. Podstawowym kryterium decydującym o zaliczeniu określonego świadczenia do świadczeń objętych zajęciem na podstawie art. 881 k.p.c. jest jego powiązanie ze stosunkiem pracy. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, właściwego do zajmowania stanowiska w sprawie stosowania przepisów k.p.c., należności wymienione w art. 881 § 2 k.p.c. nie mają charakteru socjalnego. Przemawia to za tym, że świadczenia socjalne nie powinny być traktowane jako świadczenia związane ze stosunkiem pracy w rozumieniu tych przepisów k.p.c. Nie stanowią one bowiem ekwiwalentu za wykonaną pracę, nie zależą od wyników pracy, jak np. udział w zyskach pracodawcy. Zgodnie z podstawową zasadą przyznawania świadczeń z ZFŚS, określoną w art. 8 ust. 1 u.z.f.ś.s., przyznawanie i wysokość ulgowych usług i świadczeń z tego funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, czyli kryteriów o wyłącznie socjalnym, pozapłacowym charakterze. Oznacza to, że świadczenia finansowane z ZFŚS stanowią pomoc socjalną dla pracownika i jego rodziny, a co za tym idzie nie powinny być traktowane jako składnik wynagrodzenia w rozumieniu art. 881 § 2 k.p.c.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje, w opinii Ministerstwa Sprawiedliwości należałoby uznać, że egzekucja z wynagrodzenia za pracę prowadzona na podstawie art. 880-888 k.p.c. nie obejmuje świadczeń przyznawanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Natomiast zasady prowadzenia egzekucji administracyjnej określa ustawa z 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). Zajmowanie stanowiska odnośnie stosowania omawianych przepisów należy do właściwości Ministerstwa Finansów.

Departament Prawa Pracy MPiPS informuje, że nie jest uprawniony do wydawania powszechnie obowiązującej wykładni przepisów ustaw. W związku z tym poglądy prawne Departamentu nie są wiążące dla stron stosunku pracy, sądów i inspektorów pracy.

Kolejne stanowisko w przedmiotowej sprawie wyraziło Ministerstwo Sprawiedliwości, w dniu 29 marca 2012 r., które jest odpowiedzią na interpelację poselską nr 1952. Resort stwierdził, że właścicielem środków zgromadzonych na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pozostaje pracodawca. Zakres uprawnień pracownika do otrzymania danego świadczenia z ZFŚS zależy od tego, czy są spełnione określone przesłanki, które ocenia pracodawca. Zakładowa działalność socjalna pracodawcy opiera się na zasadzie uznania, a granice jego swobody w tym zakresie określa u.z.f.ś.s. i regulamin działalności socjalnej. Ma to znaczenie przy ocenie, czy zajęcie komornicze świadczeń w razie egzekucji skierowanej wobec pracownika jest dopuszczalne. Według Ministerstwa Sprawiedliwości art. 12 ust. 2 u.z.f.ś.s. dotyczy wyłącznie skierowania egzekucji do majątku pracodawcy będącego jednocześnie dłużnikiem. Egzekucję można prowadzić z funduszu, gdy roszczenia wynikają ze zobowiązania pracodawcy zaciągniętego w związku z prowadzeniem działalności socjalnej finansowanej z funduszu. Ponadto dopuszczalność egzekucji ze świadczeń z funduszu socjalnego powstanie tylko wtedy, gdy jest to zapisane w regulaminach wewnątrzzakładowych określających sytuację prawną pracownika (dłużnika), który musi skutecznie nabyć prawo do ich otrzymania. Dopóki pracodawca nie podejmie decyzji o ich przyznaniu podwładnemu, dopóty nie można mówić o istnieniu wierzytelności w tym zakresie.

Jednocześnie urząd podkreślił, że świadczenia uregulowane w u.z.f.ś.s. nie są powiązane ze stosunkiem pracy, nie stanowią ekwiwalentu za wykonaną pracę, nie zależą od jej wyników, jak np. udział w zyskach zakładu. A to oznacza, że nie mogą być uznane za składnik wynagrodzenia za pracę w rozumieniu art. 881 § 2 k.p.c. Przepis ten oraz następne regulują postępowanie egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę. Reasumując, resort sprawiedliwości podkreślił, że wierzytelności przysługujące pracownikowi z ZFŚS, w tym także świadczenia rzeczowe, nie podlegają egzekucji z wynagrodzenia za pracę, która jest przewidziana w art. 880 i następnych k.p.c. Do egzekucji tych wierzytelności konieczne jest zajęcie przez komornika wierzytelności przysługującej pracownikowi wobec pracodawcy w trybie art. 895 i następnych k.p.c., czyli na podstawie przepisów o egzekucji innych wierzytelności. W tym samym trybie prowadzona jest egzekucja wierzytelności, której przedmiotem jest świadczenie rzeczowe przyznane z funduszu."

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przeciez to co wkleiła agnieszka mowi tak samo,więc nie rozumiem czemu ida pisze "jest nowe stanowisko ,ponieważ wypłaty z ZFŚS nie są wynagrodzeniem nie podlegają zajęciu, nie tylko wczasy pod gruszą ale również wszelkie zapomogi wypłacane z funduszu"Własnie w tym wytłuszczonym tekscie to jest!!!!
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
 Udostępnij

×
×
  • Dodaj nową pozycję...