Skocz do zawartości


Urlop zdrowotny dla nauczycieli


wróć do serwisu Kadry 4242 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Krystyna

Guest_Krystyna
 • Goście

Napisano 07 lipiec 2007 - 17:54

Mam ponad 27 lat pracy jako nauczyciel, ostatnio dużo chorowałam. Chciałabym skorzystać z urlopu zdrowotnego ( tytułem poratowania zdrowia ). Jak taki urlop się załatwia? Jak długo trwa? Jak oblicza się wynagrodzenie w czasie urlopu?

#2 Guest_Eliza

Guest_Eliza
 • Goście

Napisano 07 lipiec 2007 - 21:43

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2003, nr 118, poz. 1112 ze zm.), urlop płatny dla poratowania zdrowia przysługuje tylko nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. W zakresie ochrony zdrowia, do emerytowanych nauczycieli mają jedynie zastosowanie przepisy o prawie do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, jak też pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, korzystających z opieki zdrowotnej (art. 72 ust. 4 ustawy). pozdr,

#3 Guest_Eliza

Guest_Eliza
 • Goście

Napisano 07 lipiec 2007 - 21:55

Krystyna, dodam - Ograniczenie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia zgdodnie z karta naucyciela (KN).Zgodnie ze znowelizowanym art. 73 KN urlop dla poratowania zdrowia będzie przysługiwał nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin na czas nieokreślony po przepracowaniu w szkole co najmniej 7 lat. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop zdrowotny nie będzie mógł być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. Nauczycielowi będzie można udzielić kolejnego urlopu zdrowotnego nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia nie może przekroczyć 3 lat. Dopuszczenie do pracy po urlopie zdrowotnym będzie możliwe po uprzednim wydaniu przez lekarza orzeczenia o zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy. Nowela precyzuje, że w okresie urlopu zdrowotnego nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków i świadczeń przysługujących z racji pozostawania w stosunku pracy, tj. dodatku za wysługę lat, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, mieszkaniowego także świadczeń socjalnych.

#4 Guest_AGA

Guest_AGA
 • Goście

Napisano 08 lipiec 2007 - 14:39

A JAK SIE GO ZAŁATWIA?

#5 Guest_Eliza

Guest_Eliza
 • Goście

Napisano 08 lipiec 2007 - 22:07

Zapoznaj sie z podanym przeze mnie rozporzadzeniem. Tam jest cala procedura postepowania. Czasami warto trafic do zrodla... Zgodnie z § 1 rozporządzenia - Orzeczenie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwane dalej "orzeczeniem", wydaje na podstawie przeprowadzonego badania stanu zdrowia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela, zwany dalej "lekarzem".§ 2. Lekarz podejmuje czynności mające na celu wydanie orzeczenia, po otrzymaniu od nauczyciela zaświadczenia dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony, potwierdzającego prawo do ubiegania się o urlop dla poratowania zdrowia, wystawionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 3. 1. W celu wydania orzeczenia o stanie zdrowia lekarz przeprowadza osobiście badanie nauczyciela oraz kieruje go na badania diagnostyczne lub specjalistyczne, których wykonanie uzna za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Lekarz może odstąpić od skierowania nauczyciela do lekarza specjalisty, jeżeli sam jest specjalistą właściwym ze względu na rodzaj rozpoznanego u nauczyciela schorzenia. § 4. 1. W przypadku stwierdzenia potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi, lekarz wpisuje do dokumentacji medycznej nauczyciela orzeczenie o stanie zdrowia, zalecone leczenie oraz informację dotyczącą zatrudnienia i działalności, których wykonywanie jest sprzeczne z celami tego urlopu. 2. Zatrudnieniem lub działalnością nauczyciela sprzeczną z celami urlopu dla poratowania zdrowia, o których mowa w ust. 1, jest wykonywanie każdej pracy, która według oceny lekarza, wynikającej z wiedzy medycznej, może spowodować opóźnienie lub brak skutków zaleconego leczenia. 3. Lekarz wydaje orzeczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia. 4. Orzeczenie sporządzane jest w dwóch egzemplarzach, z których: 1) jeden otrzymuje nauczyciel, 2) drugi pozostaje w dokumentacji medycznej wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w § 2. 5. Informację o wydanym nauczycielowi orzeczeniu wpisuje się do jego dokumentacji medycznej; odbiór orzeczenia nauczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem. 6. Jeżeli nauczyciel nie godzi się z treścią orzeczenia i odmawia jego odbioru, lekarz dokonuje odpowiedniego wpisu w jego dokumentacji medycznej. 7. Orzeczenie wpisuje się do ewidencji orzeczeń wydanych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, prowadzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia. W sprawie wydania właściwego orzeczenia należało więc zwrócić się do właściwego lekarza rodzinnego. W zalaczeniu wzor druku, ktory ulatwi Ci staranie sie o urlop. ............................................ ......................, dnia ............. r. (imię i nazwisko pracownika) .......................................... (oznaczenie pracodawcy) Wniosek pracownika o udzielenie urlopu Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) wnioskuję o udzielenie płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia na okres od ............................................................ do ........................, zgodnie z załączonym orzeczeniem lekarskim. ........................................... (podpis pracownika) a lekarz winien wydac cos takiego: Orzeczenie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia Pieczęć odpowiednio: – zakładu opieki zdrowotnej – lekarza wykonującego indywidualną praktykę lekarską – lekarza wykonującego indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską – grupowej praktyki lekarskiej 1. W wyniku przeprowadzonego badania stanu zdrowia ............................................................ ..............................(dzień, miesiąc, rok).............................. stwierdzam, że stan zdrowia Pani/Pana ..............................(imię i nazwisko).............................., ..............................(data urodzenia).............................. wymaga*) / nie wymaga*) udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia w okresie od ..............................(dzień, miesiąc, rok).............................. do ..............................(dzień, miesiąc, rok).............................. 2. Wyżej wymieniona/wymieniony*) w trakcie udzielonego urlopu dla poratowania zdrowia nie powinien wykonywać następującego zatrudnienia/działalności*): ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ..............................(data wydania orzeczenia).............................. ..............................(pieczęć i podpis lekarza ubezpieczenia zdrowotnego).............................. ————————————————————

#6 Guest_Robert

Guest_Robert
 • Goście

Napisano 09 lipiec 2007 - 13:09

WitamPróbowałem znaleźć w sieci załączniki, o których była tu mowa i nie znalazłem. Proszę bardzo o umieszczenie linków do owych załączników.Pozdrawiam

#7 Guest_Robert

Guest_Robert
 • Goście

Napisano 09 lipiec 2007 - 17:44

Ok - już znalazłem.Link dla zainteresowanych:www.men.gov.pl/prawo/wszystkie/rozp_378.php

#8 Guest_Basia

Guest_Basia
 • Goście

Napisano 11 lipiec 2007 - 17:11

niestety pod tym linkiem otwiera mi się tylko pusty dokument acrobat (?) - brak treści załączników

#9 Guest_Maria

Guest_Maria
 • Goście

Napisano 23 sierpień 2007 - 19:19

Czy lekarz może udzielić mi takiego urlopu na przykład do końca stycznia 2008 roku a następnie przedłużyć w razie potrzeby do 31 sierpnia tego roku bez żadnych problemów?Czy będąc na urlopie mogę złożyć dokumenty na awans na nauczyciela dyplomowanego(staż ukończyłam w 2005 roku)?Co z podwyżką wynagrodzenia po ewentualnym zdobyciu stopnia awansu?Pozdrawiam Maria

#10 Guest_monika

Guest_monika
 • Goście

Napisano 04 wrzesień 2007 - 20:21

czy moge sie starac o taki urlop po przepracowaniu 2 lat w szkole? Przy umowie w pełnym wymiarze godzin na czas nieokreslony?

#11 Guest_Mari31

Guest_Mari31
 • Goście

Napisano 26 listopad 2007 - 09:50

Czy aby ubiegać się o urlop zdrowotny trzeba przez 7 lat pracować w jednej szkole czy w oświacie w ogóle? Jeśli tak to czy przez te 7 lat trzeba być zatrudnionym w pełnym wymiarze czy może być niepełny ale 7 lat?

#12 Guest_ela

Guest_ela
 • Goście

Napisano 26 listopad 2007 - 22:07

Pracuję 31 lat i jeszcze nie skorzystałam z urlopu zdrowotnego.Czy teraz tz. od września 2008r mogę skorzystać z urlopu zdrowotnego mając uprawnienia emerytalne.Dodaję ,że jeśli po urlopie zdrowotnym będę sprawna zdrowotnie to dalej zamierzam pracować .

#13 Guest_Maria

Guest_Maria
 • Goście

Napisano 12 grudzień 2007 - 19:15

Pracuję 25 lat i jeszcze nie skorzystałam z urlopu zdrowotnego.Czy teraz tz. od września 2008r mogę skorzystać z urlopu zdrowotnego, choć mogą mnie objąć uprawnienia emerytalne.Dodaję ,że jeśli po urlopie zdrowotnym będę sprawna zdrowotnie to dalej zamierzam pracować .Maria

#14 Guest_jaro

Guest_jaro
 • Goście

Napisano 28 marzec 2008 - 01:21

załatwienie urlopu to proste,ale jak dostać odszkodowanie z zusu,za wypadek w czasie trwania urlopu?

#15 Guest_jaro

Guest_jaro
 • Goście

Napisano 28 marzec 2008 - 01:28

jestem na urlopie od września(operacja przegrody nosowej).w marcu skręciłem makabrycznie kostkę.z pensji jest potrącany zus jego część to pieniądze na wypadki.jaka jest szansa otrzymania odszkodowania?

#16 Guest_markow63@wp.pl

Guest_markow63@wp.pl
 • Goście

Napisano 17 kwiecień 2008 - 11:48

Obecnie pracuję 24 rok jako nauczyciel nauczania zintegrowanego. Od początku swojej pracy nigdy nie byłam na żadnym urlopie oprócz przysługujących mi szkolnych wakacji. Nadmieniam, że nie korzystałam z urlopów wychowawczych. Bardzo rzadko, a w ostatnich latach, kiedy robiłam staż na awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego w ogóle nie korzystałam ze zwolnień lekarskich ze względu na niedyspozycje zdrowotne. W czasie ferii zimowych korzystając z wolnego czasu postanowiłam się przebadać i w tym celu zgłosiłam do lekarza rodzinnego. Ze względu na osłabienie organizmu, jakie czasem miewałam lekarz zbadał mnie dokładniej i stwierdził wadę serca. Po czym skierował do specjalisty kardiologa. W naszej miejscowości kardiolog przyjmuje jedynie w gabinecie prywatnym i tam sie udałam. Po badaniach USG lekarz stwierdził, że mam wadę serca - zwiotczenie płatka zastawki lewej komory serca. Przepisał mi leki na wzmocnienie serca i w informacji do lekarza rodzinnego napisał, że wskazany jest dla pacjenta wyjazd do sanatorium oraz roczny urlop dla poratowania zdrowia. Z kolei lekarz rodzinny nie chce mi wystawić takiego orzeczenia tłumacząc, że nie ma podstaw do wystawienia takiego urlopu, bo nie przebyłam dotychczas żadnych operacji, nie mam pod względem wykrytej wady leczenia szpitalnego, a moje złe samopoczucie jakie miewam upoważnia go jedynie do wystawienia mi zwolnienia lekarskiego i zapisania odpowiednich leków.Ponadto lekarz rodzinny stwierdził, ze inne schorzenie jakie mam, a mianowicie skoliozę w odcinku lędźwiowym i piersiowym z przesunięciem miednicy w prawą stronę i skrócenie kończyny dolnej o 2cm, to nic wielkiego i mimo, że korzystam z zabiegów rehabilitacyjnych też nie jest to podstawą do wystawienia mi orzeczenia. Dodam, że mam kwalifikacje i prowadzę z dziećmi gimnastykę korekcyjną, a tym samym mam dużą świadomość zaniedbania swojego skrzywienia kręgosłupa. Stąd od wielu lat uprawiam regularnie gimnastykę, aby sobie pomóc i zapobiegać bólowi, który niekiedy bardzo sie nasila.Starając się o urlop dla poratowanie zdrowia chciałabym wykorzystać go na leczenie sanatoryjne i dłuższą rehabilitację, ale w tym przypadku czuję sie bezradna?

#17 Guest_Anna Teresa

Guest_Anna Teresa
 • Goście

Napisano 09 czerwiec 2008 - 19:43

Pracuję już 11 lat w pełnym wymiarze w tej samej szkole. dług przepiusów przysługuje mi urlop zdrowotny... ale czy muszę odnowić kontakty z moim foniatrą? czy też mogę uzyskać taki urlop od np. internisty tylko dlatego, że czuję się zmęczona? Chodzi mi o to czy tylko na konkretne schorzenia można uzyskac taki urlop, czy też można czuć się wypalonym zawodowo i zmobingowanym, zestresowanym, aby taki urlop dostać?

#18 Guest_nie nauczyciel

Guest_nie nauczyciel
 • Goście

Napisano 09 czerwiec 2008 - 22:31

wiecie co szkoda,że podczas strajków nauczycieli ,nikt nie wspomniał o karcie nauczyciela i innych przywilejach,które dawno już utracili inni pracownicy tzw.sfery budżetowej-zlikwidować im kartę i dać podwyżki -jak myślicie ,zgodzą się?

#19 Guest_samozwaniec

Guest_samozwaniec
 • Goście

Napisano 20 lipiec 2008 - 13:32

Karta nauczyciela powinna pozostać. Powyżką nie pogardzę a nawet jestem jej spragniona, czekam na nią, wypatruję jej, a moje zaciągnięte kredyty, raty,wręcz błagają o nią. 20 lat w zawodzie,studia dzienne, dyplomowany, studia podyplomowe, no kurza stopa i ja muszę meble na raty brać!!! Nauczyciela zrozumie tylko nauczyciel.

#20 Guest_marta

Guest_marta
 • Goście

Napisano 27 lipiec 2008 - 00:23

Mam pytanie: Czy orzeczenie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu zdrowotnego może wystawić lekarz z prywatnego gabinetu ,u którego leczę się już siedem lat i posiadam dokumentację ? Czy musi to być lekarz z przychodni?Pracuję juz 23 lata.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 2

0 użytkowników, 2 gości, 0 anonimowych