Skocz do zawartości


Skarga do Prokuratora Generalnego na Prokuratora Rejonowego.


20 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-baska12

Guest_-praw-baska12
 • Goście

Napisano 03 lipiec 2010 - 22:32

Witam.
Zamierzam złożyć skargę do Prokuratora Generalnego na Prokuratora Rejonowego.
Będę żądać między innymi przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego, wznowienia dochodzenia, kontroli dotychczasowych spraw, w szczególności tych, które zostały przez Prokuratora Rejonowego umorzone. Odsunięcia go od prowadzonej obecnie sprawy i przeniesienia jej do innej Prokuratury.
Istnieje także wysokie prawdopodobieństwo kumoterstwa i przyjmowania korzyści majątkowych przez w/w Prokuratora.
Zarzutów jest wiele. Dowodów p-wko niemu również.

I tu pojawiają się pytania:

1. czy wniesienie skargi ma sens? Mam na myśli obecnie obowiązującą ustawę o post. dyscyplinarnym. Wiadomo przecież, że w sądzie dyscyplinarnym nie zasiadają sędziowie, lecz prokuratorzy.
2. czy osoba składająca taką skargę może być pociągnięta do odpowiedzialności (a jeżeli tak, to jakiej?), w przypadku uznania bezzasadności skargi?
3. czy w przypadku uznania bezzasadności skargi, w/w Prokurator nadal będzie prowadził sprawę?

Będę wdzięczna za wszelkie uwagi i wskazówki.
Pozdrawiam.
Baśka.

#2 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 04 lipiec 2010 - 00:18

CYTAT(Baska12 @ 3.07.2010, 21:32) Witam.
Zamierzam złożyć skargę do Prokuratora Generalnego na Prokuratora Rejonowego.
Będę żądać między innymi przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego, wznowienia dochodzenia, kontroli dotychczasowych spraw, w szczególności tych, które zostały przez Prokuratora Rejonowego umorzone. Odsunięcia go od prowadzonej obecnie sprawy i przeniesienia jej do innej Prokuratury.
Istnieje także wysokie prawdopodobieństwo kumoterstwa i przyjmowania korzyści majątkowych przez w/w Prokuratora.
Zarzutów jest wiele. Dowodów p-wko niemu również.

I tu pojawiają się pytania:

1. czy wniesienie skargi ma sens? Mam na myśli obecnie obowiązującą ustawę o post. dyscyplinarnym. Wiadomo przecież, że w sądzie dyscyplinarnym nie zasiadają sędziowie, lecz prokuratorzy.
2. czy osoba składająca taką skargę może być pociągnięta do odpowiedzialności (a jeżeli tak, to jakiej?), w przypadku uznania bezzasadności skargi?
3. czy w przypadku uznania bezzasadności skargi, w/w Prokurator nadal będzie prowadził sprawę?

Będę wdzięczna za wszelkie uwagi i wskazówki.
Pozdrawiam.
Baśka.

1) Tak;

2) Nie;

3) Tak.

CYTAT Ustawa o prokuraturze z dnia 1985-06-20 (tekst jedn. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26 ze zm.)

CYTAT Rozdział 4
Prokuratorzy
O b o w i ą z k i i p r a w a

CYTATArt. 54.
1. Prokurator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia
sądu dyscyplinarnego ani zatrzymany bez zgody przełożonego dyscyplinarnego.
Nie dotyczy to zatrzymania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa.
Do wydania zezwolenia na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności
karnej wolno przedsięwziąć tylko czynności niecierpiące zwłoki, zawiadamiając
o tym niezwłocznie prokuratora przełożonego.
2. Do czasu rozstrzygnięcia wniosku o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do
odpowiedzialności karnej sąd dyscyplinarny może polecić niezwłoczne zwolnienie
prokuratora zatrzymanego na gorącym uczynku.
3. Wniosek o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej,
jeżeli nie pochodzi od prokuratora, powinien być sporządzony i podpisany przez
adwokata albo radcę prawnego będącego pełnomocnikiem.
4. Jeżeli wniosek o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności
karnej nie odpowiada warunkom formalnym pisma procesowego określonym w
Kodeksie postępowania karnego, przewodniczący sądu dyscyplinarnego odmawia
jego przyjęcia. Na zarządzenie o odmowie przyjęcia wniosku przysługuje
zażalenie do sądu dyscyplinarnego w terminie siedmiu dni od daty jego doręczenia.
5. Uchwałę zezwalającą na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej
wydaje się, jeżeli zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia
przez niego przestępstwa. Sąd dyscyplinarny rozpoznaje wniosek na posiedzeniu,
w terminie czternastu dni od daty jego otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Jeżeli prokurator został zatrzymany, a składając wniosek o zezwolenie na pociągnięcie
go do odpowiedzialności karnej za popełnienie zbrodni lub występku
umyślnego, zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi
co najmniej 8 lat, prokurator wnosi jednocześnie o zezwolenie na tymczasowe
aresztowanie prokuratora, sąd dyscyplinarny rozpoznaje ten wniosek w
terminie 24 godzin od chwili jego wpłynięcia. Na posiedzenie sądu dyscyplinarnego
prokuratora doprowadza organ, który dokonał jego zatrzymania.
7. Sąd dyscyplinarny orzeka wyłącznie na podstawie treści wniosku i dowodów załączonych
przez wnioskodawcę. Sąd dyscyplinarny może wezwać prokuratora,
którego wniosek dotyczy, do złożenia pisemnego oświadczenia lub do osobistego
stawiennictwa celem odebrania od niego ustnego oświadczenia.
8. Jeżeli prokurator składając wniosek o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora
do odpowiedzialności karnej wnosi jednocześnie o zezwolenie na jego tymczasowe
aresztowanie, uchwała zezwalająca na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności
karnej obejmuje również zezwolenie na zatrzymanie prokuratora i
zastosowanie tymczasowego aresztowania, chyba że sąd dyscyplinarny postanowi
inaczej.
9. Prokurator, którego dotyczy postępowanie, ma prawo wglądu do dokumentów,
które zostały załączone do wniosku, chyba że prokurator, kierując wniosek do
sądu dyscyplinarnego zastrzegł, że dokumenty te lub ich część nie mogą być
udostępnione z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, przewodniczący sądu dyscyplinarnego
odmawia prokuratorowi wglądu do dokumentów w zakresie złożonego zastrzeżenia
przez prokuratora kierującego wniosek.
11. Sąd dyscyplinarny podejmuje uchwałę większością głosów. Uchwała zawiera
rozstrzygnięcie w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności
karnej wraz z uzasadnieniem.
12. Uchwałę doręcza się niezwłocznie wnioskodawcy, prokuratorowi, którego wniosek
dotyczy i rzecznikowi dyscyplinarnemu.
13. Za wykroczenie prokurator odpowiada tylko dyscyplinarnie.

CYTAT Odpowiedzialność dyscyplinarna

CYTATArt. 66.
1. Prokurator odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe, w tym za
oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu prokuratorskiego.
1a. Prokurator odpowiada dyscyplinarnie także za swoje postępowanie przed objęciem
stanowiska, jeżeli uchybił godności piastowanego wówczas urzędu państwowego
lub okazał się niegodnym urzędu prokuratorskiego.
2. Za nadużycie wolności słowa przy wykonywaniu obowiązków służbowych, stanowiące
ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę strony, jej pełnomocnika
lub obrońcy, kuratora, świadka, biegłego lub tłumacza, prokurator odpowiada
tylko dyscyplinarnie.

CYTAT Art. 67.
1. Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) usunięcie z zajmowanej funkcji;
4) przeniesienie na inne miejsce służbowe;
5) wydalenie ze służby prokuratorskiej.
2. Wymierzenie kary określonej w ust. 1 pkt 2–4 pociąga za sobą pozbawienie
możliwości awansowania przez okres trzech lat oraz niemożność udziału w tym
okresie w kolegium prokuratury okręgowej, w kolegium prokuratury apelacyjnej
i w zgromadzeniu prokuratorów, w Radzie Prokuratorów i w sądzie dyscyplinarnym
oraz uzyskania utraconego stanowiska.

CYTATArt. 68.
1. Po upływie trzech lat od chwili czynu nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego,
a w razie wszczęcia ulega ono umorzeniu.
2. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne
nie może nastąpić wcześniej niż przedawnienie przewidziane w przepisach Kodeksu
karnego.
3. W razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed upływem terminu, o
którym mowa w ust. 1, przedawnienie następuje z upływem pięciu lat od chwili
popełnienia czynu.

CYTAT Art. 69.
Przełożonym dyscyplinarnym jest w stosunku do prokuratorów powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury Prokurator Generalny oraz prokurator apelacyjny
w stosunku do prokuratorów prokuratury apelacyjnej, prokuratorów prokuratur
okręgowych i prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury apelacyjnej,
a także prokurator okręgowy w stosunku do prokuratorów prokuratury okręgowej i
prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury okręgowej.
W stosunku do prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
przełożonym dyscyplinarnym jest Naczelny Prokurator Wojskowy.

CYTAT Art. 70.
1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają sądy dyscyplinarne:
1) dla prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury działające
przy Prokuratorze Generalnym:
a) w pierwszej instancji – Sąd Dyscyplinarny,
w drugiej instancji – Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny;
2) dla prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury – Sąd
Dyscyplinarny w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej.
1a. Sądy dyscyplinarne są ponadto właściwe do orzekania w sprawach, o których
mowa w art. 8 ust. 7a oraz w art. 54–54b.
2. Sądy dyscyplinarne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ze swego grona wybierają
przewodniczących i zastępców przewodniczących sądów dyscyplinarnych. Kadencja
sądu dyscyplinarnego trwa cztery lata.
3. Przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i czternastu członków Sądu
Dyscyplinarnego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej powołuje, na okres czterech
lat, Prokurator Generalny w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej
spośród kandydatów wybranych przez prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury.
4. Członkowie sądów dyscyplinarnych są w zakresie orzekania niezawiśli i podlegają
tylko ustawom.

CYTATArt. 73.
1. Sąd Dyscyplinarny orzeka w składzie trzech członków, a Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny
w składzie pięciu członków.
2. Sąd Dyscyplinarny w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej orzeka w pierwszej instancji
w składzie trzech członków, a w drugiej instancji w składzie pięciu
członków. W składzie orzekającym w drugiej instancji nie może brać udziału
członek Sądu Dyscyplinarnego, który brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia.
3. Skład orzekający wyznacza przewodniczący albo zastępca przewodniczącego
sądu dyscyplinarnego.

CYTATArt. 74.
1. Rzecznika dyscyplinarnego wyznacza spośród prokuratorów Prokurator Generalny.
2. Rzecznik dyscyplinarny jest związany wskazaniami organu, który go wyznaczył.

CYTATArt. 75.
Obwiniony może ustanowić obrońcę tylko spośród prokuratorów lub adwokatów.

CYTATArt. 76.
1. Postępowanie dyscyplinarne toczy się z wyłączeniem jawności. Na rozprawie
mogą być obecni prokuratorzy i asesorzy pełniący czynności prokuratorskie.
2. Orzeczenie dyscyplinarne można podać do wiadomości publicznej po jego uprawomocnieniu
się, na podstawie uchwały sądu dyscyplinarnego.
3. Protokolantem może być prokurator lub asesor wyznaczony przez przewodniczącego
sądu dyscyplinarnego.

CYTATArt. 77.
1. Rzecznik dyscyplinarny składa wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego
na żądanie przełożonych dyscyplinarnych, po wstępnym wyjaśnieniu oko©
liczności koniecznych do ustalenia znamion przewinienia oraz złożeniu wyjaśnień
przez obwinionego, chyba że złożenie tych wyjaśnień nie jest możliwe.
1a. W celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych o popełnienie przewinienia zawierającego
znamiona przestępstwa ujawnienia informacji z postępowania karnego
stanowiących tajemnicę państwową, rzecznik dyscyplinarny, w trakcie wstępnego
wyjaśniania okoliczności, o których mowa w ust. 1, może polecić biegłemu
zastosowanie wobec prokuratora mającego dostęp do tych informacji, za jego
zgodą, środków technicznych mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji
organizmu tej osoby.
1b. W razie wyrażenia zgody przez prokuratora, do zastosowania środków, o których
mowa w ust. 1a, wymagana jest zgoda Prokuratora Generalnego.
2. W toku postępowania przed sądem dyscyplinarnym rzecznik dyscyplinarny pełni
funkcję oskarżyciela oraz wnosi i popiera środki odwoławcze.

CYTATArt. 78.
1. Po otrzymaniu wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przewodniczący
sądu dyscyplinarnego wyznacza termin rozprawy i zawiadamia o nim
rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego oraz obrońcę, a w razie potrzeby wzywa
świadków i biegłych.
2. Postępowanie dyscyplinarne w pierwszej instancji powinno być zakończone w
terminie jednego miesiąca od daty wpływu wniosku.
3. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego
lub jego obrońcy nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.

CYTATArt. 79.
Jeżeli w toku rozprawy ujawni się inne przewinienie oprócz objętego wnioskiem o
wszczęcie postępowania, sąd dyscyplinarny może wydać co do tego przewinienia
orzeczenie tylko za zgodą rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego lub jego obrońcy;
w razie braku zgody przełożony dyscyplinarny może żądać złożenia odrębnego
wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.CYTATArt. 80.
W razie rozwiązania stosunku służbowego prokuratora w toku postępowania dyscyplinarnego,
postępowanie toczy się nadal.

CYTAT Art. 81.
1. Jeżeli przewinienie zawiera znamiona przestępstwa, sąd dyscyplinarny wydaje
zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, co nie wstrzymuje biegu postępowania
dyscyplinarnego.
2. Po prawomocnym zakończeniu postępowania karnego przeciwko prokuratorowi
sąd lub prokurator przesyła akta sprawy właściwemu sądowi dyscyplinarnemu.

CYTATArt. 82.
1. Uzasadnienie orzeczenia sądu dyscyplinarnego sporządza się na piśmie w terminie
siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia.
2. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się rzecznikowi dyscyplinarnemu i
obwinionemu.

CYTAT Art. 83.
1. Od orzeczenia sądu dyscyplinarnego wydanego w pierwszej instancji przysługuje
odwołanie obwinionemu i rzecznikowi dyscyplinarnemu. Odwołanie powinno
być rozpoznane w terminie 7 dni od dnia jego wpływu do Odwoławczego Sądu
Dyscyplinarnego.
2. Od orzeczenia wydanego przez sąd dyscyplinarny w drugiej instancji stronom i
Prokuratorowi Generalnemu przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego.
3. Kasacja może być wniesiona z powodu rażącego naruszenia prawa lub rażącej
niewspółmierności kary dyscyplinarnej.
4. Termin do wniesienia kasacji wynosi:
1) dla strony – 30 dni,
2) dla Prokuratora Generalnego – 3 miesiące
– od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem, odpowiednio, stronie lub
Prokuratorowi Generalnemu.
5. Strona wnosi kasację za pośrednictwem sądu dyscyplinarnego, który wydał zaskarżone
orzeczenie.
6. Prokurator Generalny wnosi kasację bezpośrednio do Sądu Najwyższego.

CYTAT Art. 83a.
Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację, o której mowa w art. 83 ust. 2, na rozprawie, w
składzie trzech sędziów.

CYTATArt. 84.
Koszty postępowania dyscyplinarnego ponosi Skarb Państwa.

CYTAT Art. 85.
1. Przewodniczący sądu dyscyplinarnego przesyła niezwłocznie odpis prawomocnego
orzeczenia wraz z uzasadnieniem Prokuratorowi Generalnemu w celu wykonania
orzeczenia.
2. Orzeczenie dyscyplinarne, od którego stronie służy kasacja, podlega wykonaniu,
jednakże Prokurator Generalny może wstrzymać jego wykonanie.
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. (uchylony).

CYTAT Art. 86.
1. Odpis prawomocnego orzeczenia skazującego na karę dyscyplinarną dołącza się
do akt osobowych obwinionego.
2. Po upływie trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia skazującego na karę
przewidzianą w art. 67 ust. 1 pkt 1–4, a po upływie pięciu lat od uprawomocnienia
się orzeczenia skazującego na karę przewidzianą w art. 67 ust. 1 pkt 5, Pro©
kurator Generalny, na wniosek ukaranego, zarządza usunięcie odpisu orzeczenia
z akt osobowych, jeżeli w tym okresie nie wydano przeciwko ukaranemu innego
orzeczenia skazującego.
3. Odpis prawomocnej decyzji o wymierzeniu kary porządkowej upomnienia
przewidzianej w art. 72 ust. 1, dołącza się do akt osobowych ukaranego.
4. Po upływie roku od uprawomocnienia się decyzji, o której mowa w ust. 3, przełożony
dyscyplinarny, na wniosek ukaranego, zarządza usunięcie odpisu decyzji
z akt osobowych, jeżeli w tym okresie nie wymierzono ukaranemu innej kary
porządkowej lub nie wydano przeciwko niemu orzeczenia skazującego na karę
dyscyplinarną.

CYTATArt. 88.
1. Prokurator Generalny może wglądać w czynności sądów dyscyplinarnych, zwracać
uwagę na stwierdzone uchybienia, żądać wyjaśnień oraz usunięcia skutków
uchybienia; czynności te nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której członkowie
sądów dyscyplinarnych są niezawiśli.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują również Naczelnemu Prokuratorowi
Wojskowemu w odniesieniu do Sądu Dyscyplinarnego w Naczelnej
Prokuraturze Wojskowej.

CYTATArt. 89.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie:
1) do postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
postępowania karnego;
2) do rozpoznania kasacji, o której mowa w art. 83 ust. 2, stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu postępowania karnego o kasacji, z wyłączeniem
art. 521, art. 524, art. 526 § 2 oraz art. 530 § 2 i 3.

#3 Guest_-praw-radek07

Guest_-praw-radek07
 • Goście

Napisano 04 lipiec 2010 - 03:52

niestety często załatwienie sprawy wygląda tak, że trafia ona najpierw do właściwej miejscowo prokuratury apelacyjnej, stąd do właściwej miejscowo prokuratury okręgowej a na koniec do prokuratora rejonowego nadzorującego bezpośrednio prokuratora, którego dotyczy skarga celem "załatwienia sprawy" ( czytaj: tzw. "uwalenia" bo który prokurator rejonowy przyzna się, że jego podwładny się delikatnie mówiąc "nie popisał się"...)
cóż-nasze polskie "piekiełko" ale życzę mimo wszystko aby w Pani przypadku tak nie było...

#4 Guest_-praw-baska12

Guest_-praw-baska12
 • Goście

Napisano 04 lipiec 2010 - 12:47

CYTAT(radek07 @ 4.07.2010, 2:52) niestety często załatwienie sprawy wygląda tak, że trafia ona najpierw do właściwej miejscowo prokuratury apelacyjnej, stąd do właściwej miejscowo prokuratury okręgowej a na koniec do prokuratora rejonowego nadzorującego bezpośrednio prokuratora, którego dotyczy skarga celem "załatwienia sprawy" ( czytaj: tzw. "uwalenia" bo który prokurator rejonowy przyzna się, że jego podwładny się delikatnie mówiąc "nie popisał się"...)
cóż-nasze polskie "piekiełko" ale życzę mimo wszystko aby w Pani przypadku tak nie było...

Dziękuję za odpowiedzi.
Nie muszę pisać, że sprawa jest trudna. Część "działań" prokurator podjął, kiedy był jeszcze asesorem. Kilka miesięcy temu został prokuratorem. Ktoś musiał go przed mianowaniem pozytywnie zaopinować. Sądzę, że jego opiekunem był szef Prokuratury Rejonowej. Jeżeli sprawa w efekcie trafi do Prokuratury Rejonowej, to mówiąc kolokwialnie - "mam przechlapane". Nie sądzę, żeby którykolwiek opiekun, przyznał, że popelnił błąd...
Największe obawy wywołuje we mnie perspektywa uznania skargi za bezzasadą i oddalenia jej. Myślę, że poczucie bezkarności i "władzy" osiągnęłoby u p. Prokuratora swoje apogeum.


Mam do Państwa jeszcze jedno pytanie:
Czy na czas rozpoznania sprawy prokurator będzie zawieszony w obowiązkach? Co w tym czasie stanie się z jeszcze jednym dochodzeniem, które jest w toku? Zostanie zawieszone, czy przejmie je inny prokurator?

I - czy w związku z zaistnieniem możliwości uznania skargi za bezzasadną i związanych z tym skutków - składać skargę?

#5 Guest_-praw-lolek_128

Guest_-praw-lolek_128
 • Goście

Napisano 04 lipiec 2010 - 13:34

CYTAT(Baska12 @ 4.07.2010, 11:47) to mówiąc kolokwialnie - "mam przechlapane".
tu masz rację.
Zapewne zostaniesz zweryfikowana bo masz zbyt sztywny kręgosłup.

#6 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 04 lipiec 2010 - 14:22

CYTAT(Baska12 @ 4.07.2010, 11:47) Dziękuję za odpowiedzi.
Nie muszę pisać, że sprawa jest trudna. Część "działań" prokurator podjął, kiedy był jeszcze asesorem. Kilka miesięcy temu został prokuratorem. Ktoś musiał go przed mianowaniem pozytywnie zaopinować. Sądzę, że jego opiekunem był szef Prokuratury Rejonowej. Jeżeli sprawa w efekcie trafi do Prokuratury Rejonowej, to mówiąc kolokwialnie - "mam przechlapane". Nie sądzę, żeby którykolwiek opiekun, przyznał, że popelnił błąd...
Największe obawy wywołuje we mnie perspektywa uznania skargi za bezzasadą i oddalenia jej. Myślę, że poczucie bezkarności i "władzy" osiągnęłoby u p. Prokuratora swoje apogeum.


Mam do Państwa jeszcze jedno pytanie:
Czy na czas rozpoznania sprawy prokurator będzie zawieszony w obowiązkach? Co w tym czasie stanie się z jeszcze jednym dochodzeniem, które jest w toku? Zostanie zawieszone, czy przejmie je inny prokurator?

I - czy w związku z zaistnieniem możliwości uznania skargi za bezzasadną i związanych z tym skutków - składać skargę?

1) Nie ma podstaw do zawieszenie do czasu rozpoznania sprawy;

2) Będzie prowadzone.

#7 Guest_-praw-baska12

Guest_-praw-baska12
 • Goście

Napisano 05 lipiec 2010 - 10:04

CYTAT(Pasjonat @ 4.07.2010, 13:22) 1) Nie ma podstaw do zawieszenie do czasu rozpoznania sprawy;

2) Będzie prowadzone.


Będzie prowadzone przez prokuratora, którego dotyczy skarga?

#8 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 05 lipiec 2010 - 11:30

CYTAT(Baska12 @ 5.07.2010, 9:04) Będzie prowadzone przez prokuratora, którego dotyczy skarga?

Nie- ale musi być najpierw wszczęte- prawdopodobnie prokuratury właściwa będzie decydować.

#9 Guest_-praw-wlany

Guest_-praw-wlany
 • Goście

Napisano 06 lipiec 2010 - 19:00

CYTAT(Baska12 @ 5.07.2010, 9:04) Będzie prowadzone przez prokuratora, którego dotyczy skarga?

Doswiadczajac "doskonalosci pracy prokuratur" osobiscie, tak na marginesie mam pytanie. Czy w ostatnim 20 leciu RP, ktokolwiek z prokuratorow poniosl jakies konsekwencje swojej niechlujnosci, tumiwisizmu, ukladow korupcyjnych etc.? Nie slyszalem o takim przypadku i jak to bywa w rzeczywistosci tego kraju, wszystko w teorii wyglada swietnie a w praktyce tragicznie.

#10 Guest_-praw-baska12

Guest_-praw-baska12
 • Goście

Napisano 13 lipiec 2010 - 13:09

Dziękuję.
Wiem, że nie będzie łatwo - postanowiłam jednak złożyć skargę. Prokurator nęka mnie (świadka) i moją rodzinę, bezpodstawnymi przeszukaniami (średnio kilka razy w miesiącu), podsłuchami, telefonami, pismami, śledzeniem. Podawaniem osobom postronnym mojego adresu zamieszkania, co skutkuje "odwiedzinami" tych osób (o różnych godzinach dnia i nocy). Przed domem "kręcą się" podejrzane typy. Dzieci do szkoły odwozi mąż lub zatrudniony od czasu w/w problemów, ochroniarz.
Będę walczyć. Jeżeli nie pomoże skarga, to zwrócę się do innych służb CBŚ, CBA, ABW - wszędzie tam, gdzie będę mogła uzyskać pomoc. Może również i do mediów.
Moje życie zamieniło się w koszmar.

#11 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 13 lipiec 2010 - 20:17

CYTAT Adres do Ministra Sprawiedliwości:

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

CYTAT Adres do Prokuratora Generalnego:

ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

CYTAT Adres do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

#12 Guest_-praw-baska12

Guest_-praw-baska12
 • Goście

Napisano 14 lipiec 2010 - 12:18

Dziękuję.

#13 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 14 lipiec 2010 - 12:28

Można wnosić o wyłączenie nawet wszystkich funkcjonariuszy publicznych danej prokuratuiry i przekazanie sprawy do innej prokuratury.

#14 Guest_-praw-baska12

Guest_-praw-baska12
 • Goście

Napisano 04 sierpień 2010 - 18:11

Można wnosić o wyłączenie nawet wszystkich funkcjonariuszy publicznych danej prokuratuiry i przekazanie sprawy do innej prokuratury.


Witam ponownie.
Jestem w trakcie pisania skargi. Przyłączą się do niej kolejne pokrzywdzone przez prokuratora osoby.
Zanim to jednak nastąpi - proszę o pomoc.
Chciałabym przenieść sprawę do innej prokuratury z wyłączeniem tej, w której obecnie toczy się sprawa.
Czy mogę liczyć na podanie mi w tym temacie przykładowego wniosku?
Cenne byłyby również wskazówki.
Dziękuję i pozdrawiam.
Baśka.

#15 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 05 sierpień 2010 - 12:42

Wniosek pisze się własnymi słowami.

#16 Guest_-praw-a274

Guest_-praw-a274
 • Goście

Napisano 13 wrzesień 2010 - 21:21

A co jeżeli taka skarga przejdzie sobie po kolei przez Prokuratora Generalnego, prokuraturę apelacyjną, okręgową i trafi do prokuratora rejonowego dokładnie tej samej jednostki, której dotyczyła skarga i on "nie stwierdzi" uchybień ot, tak po prostu, a skarżący się z tym nie zgadza, to co dalej?

Czy istnieją jakieś prawne środki w postaci żądania przeprowadzenia kontroli lub poddania oceny skargi przez niezależną osobę (nie z tej samej jednostki)?

#17 Guest_marwie

Guest_marwie
 • Goście

Napisano 21 grudzień 2010 - 11:35

Gratuluję odwagi i determinacji w walce z kastą. Prokuratorzy i sędziowie doczekali się takich czasów, że są nietykalni dożywotnio, mają lepiej od kleru.Mnie też olał prokurator w Częstochowie. Złożyłem skargę na lekarza, który mnie zniszczył (neurochirurg - operacja kręgosłupa). Prokurator umorzył sprawę tylko po przesłuchaniu lekarza, bez sprawdzenia jego prawdomówności. Też analizuję, czy warto skarżyć niechlujstwo i tumiwisizm a może i kumoterstwo prokuratora.Trudność jest w tym by sprawę skargi badał organ niezależny. Popieram i życzę siły i wytrwałości w pokonaniu kryminogennej solidarności prokuratorskiej.

#18 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 26 grudzień 2010 - 00:43

A co jeżeli taka skarga przejdzie sobie po kolei przez Prokuratora Generalnego, prokuraturę apelacyjną, okręgową i trafi do prokuratora rejonowego dokładnie tej samej jednostki, której dotyczyła skarga i on "nie stwierdzi" uchybień ot, tak po prostu, a skarżący się z tym nie zgadza, to co dalej?

Czy istnieją jakieś prawne środki w postaci żądania przeprowadzenia kontroli lub poddania oceny skargi przez niezależną osobę (nie z tej samej jednostki)?


Zwykle tak właśnie wędruje skarga. Ale prokuratura do której skierowano skargę zwykle życzy sobie przedstawienia wyniku sprawy. Jednak trudno oczekiwać czegoś nadzwyczajnego skoro prokurator przedstawia wyjaśnienia, ten właśnie na którego właśnie wpłynęła skarga. Można wnioskować o wyłączenie z prowadzenia sprawy wszystkich prokuratorów tej jednostki, której dotyczy skarga. Nie trzeba formułować "o wyłączenie prokuratury" gdyż można natknąć się na ripostę, że takowa instytucja prawna nie istnieje. Istnieje instytucja wyłączenia z prowadzenia sprawy poszczególnych prokuratorów- można więc uzasadnić wniosek powiązaniami służbowymi i koleżeńskimi prokuratorów. Jednak wywalczyć taką sytuację jest bardzo trudno- mi się zdarzyła tylko jednak sytuacja wyłączenia wszystkich prokuratorów i skierowania sprawy do innej prokuratury jednak w danym okręgu. Również zdarzyła mi się tylko jedna sytuacja, gdzie wszyscy sędziowie z danego sądu rejonowego złożyli pisemne oświadczenia aby ich wyłączyć z prowadzenia sprawy z uwagi na powiązania służbowe i koleżeńskie- wówczas sąd okręgowy skierował sprawę do równorzędnego sądu i to w innym województwie. Ale była to jednak i ta sama sprawa- prokuratura prowadziła postępowania w sprawie różnych fałszerstw dokonanych przez wymiar sprawiedliwości w sensie fałszowania nawet dowodów z postępowania przygotowawczego, nawet zarzutów, opinii biegłych, protokołow z rozpraw, podstawiania sądowi odwoławczemu zmienjionych nieco protokołów pod apelację i po apelacji wstawienia znów poprzednich, po prostu koszmar. Jednak sąd w innym województwie również się poświęcił i zaledwie paroma zdaniami oddalił zażalenie. Po prostu nie odniósł się do żadnego zarzutu w zażaleniu, gdyż nie miał z czym polemizować, a użył pustego zwrotu, że to zażalenie jest polemiką. Sprawa dotyczyła fałszerstw dokonanych przez wymiar sprawiedliwości. Cóż twardy dowód nawet u mnie leży w postaci dwóch różnych pism od Rzecznika Praw Obywatelskich. Sprawa strasznie "smierdząca", trudno pojąc motywy sprawców, którzy nawet posuwali się do tego aby zmieniać treść pism od Rzecznika Praw Obywatelskich. Zastosował taktyczny manewr, wsypuszczający prokuraturę w innym województwie tj. pozostawiłem sobie w zanadrzu owe pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich tak aby prokurator myślał, że pokrzywdzony go nie posiada. Motyw był taki, że ktoś podrobił podpis i wniósł do Rzecznika Praw Obywatelskich wniosek o kasację w sytuacji gdy pokrzywdozny nawet wówczas nie mógł składać apelację, gdyż wyrok został uchylony do ponownego rozpoznania. Prokurator w innym województwie umorzył sprawę i szeroko rozpisując się w postanowieniu z zaznaczeniem nie tylko dzień ale również nawet numer pisma tj. to był ten dokładnie znak pisma "RPO////" i jedno zdanie tu cytuję: W związku z wnioskiem p. (...) o kasację uprzejmie proszę o zarządzenie nadesłania akt ozn. sygn. (...). Natomiast prokurator z innego województwa napisał tu cytuję "Ustalono, iż Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich pismem z dn. (...) znak pisma "RPO////" wystąpiło do Sądu Rejonowego w (...) o nadesłanie akt sprawysygn. akt (...)- bez sprecyzowania celu w jakim akta te zostaną wykorzystane". Po zażaleniu wszyscy oślepli, począwszy do prokuratora po sąd w innym województwie. Złożyłem skargę do ETPC w Strasburgu- potrzymali prawie 2 lata i odpisali jednym zdaniem, że nie doszło do naruszenia EKPC. Co ważniejsze miesiąc przed owym pismem przesyłałem do ETPC w Strasburgu zapytanie co się dzieje ze sprawą, na jakim jest etapie i otrzymałem odpowiedź, że tyle jest spraw, że nie mogą usalić przewidywanego terminu rozpatrzenia skargi. O dziwo miesiąc później przychodzi pismo o rozpatrzeniu negatywnym skargi. Cóż, nie wiedziałem, że ETPC w Strasburgu tak potrafi się skompromitować i gwałtowanie rozpoznawać skargę poza kolejnością jeśli jest polityczny nakaz, jak i potrafi sztucznie trzymać skargę przez prawie 2 lata czekając, że może się uda "załatwić" wnoszącego skargę, a jak się nie udaje, to ETPC w Strasburgu musi się skompromitować. Cóż twardy dowód na fałszerstwo dokonane przez wymiar sprawiedliwości zalega u mnie i u wnoszącego skargę, ale nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialnośći karnej za takie jawne fałszerstwo pisma, nawet udawano, że fałszerstwo nie miało miejsca. To już nie tylko przejaw hipokryzji, ale co najmniej schizofreni wymiaru sprawiedliwośći, który nie pamięta co kiedy sfałszował, a gdy mu się to przedstawia po prostu udaje, że nie widzi żadnego fałszerstwa. Co jak co ale nie sądziłem, że w ETPC w Strasburgu potrafi się tak poświęcać i kompromitować, po prostu okazać aż tak głęboką patologię. Jednak pomimo wszystko zawsze warto składać wszelkie zażalenia i skargi włącznie do ETPC w Strasburgu, gdyż inaczej dajemy przyzwolenie na łamanie prawa przez funkcjonariuszy publicznych, którzy wręcz chełpią się popełnionymi, przestępczymi czynami.

#19 Guest_Attylla_2006

Guest_Attylla_2006
 • Goście

Napisano 05 maj 2011 - 22:38

ze mnie też Policja i Prokuratura zrobiła kpiny . Do postanowienia Pani prokurator przyjęła nawet fałszywe oświadczenia złodzieja , uzurpatora oraz uczestniczącego we włamaniu do mojej własności policjanta . Spółdzielnia mieszkaniowa ukradła mi wiele rzeczy a prokuratura twierdzi że nic mi nie ukradziono . Chcesz pomocy lub powołać się na mnie ( skrzywdzony ). pisz na adres nico50@op.pl

#20 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 22 czerwiec 2013 - 00:23

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych