Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Chodowla konopii w Polsce


4 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_

Guest_
  • Goście

Napisano 17 wrzesień 2009 - 03:45

Witam.


Chciałbym na moim polu zasiać konopie która jest nie legalna by testować materiał "HemCrete" o nim więcej tutaj http://gadzetomania....jsze-od-betonu/

Mam pytanie jest możliwość jakaś zwolnienia z odpowiedzialności karnej (bo gatunek tej konopii jest nielegalny w Polsce) A koszt produkcji 1 tony tego materiału budowlanego to według moich obliczeń niecałe 100zł przy inwestycji w sprzęt raptem 2000zł |

#2 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
  • Goście

Napisano 17 wrzesień 2009 - 10:01

Po uzyskaniu zezwolenia.

#3 Guest_

Guest_
  • Goście

Napisano 17 wrzesień 2009 - 18:42

Gdzie to się prosi o zezwolenie?

#4 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
  • Goście

Napisano 17 wrzesień 2009 - 19:27

Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.


CYTATArt. 47.
1. Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz,
prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się, w drodze decyzji, na wniosek
zawierający:
1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę
(firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy
oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej
na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;
3) informację o rodzaju umowy albo o zobowiązaniu do przetworzenia słomy
konopnej na włókno, o których mowa w art. 46 ust. 2;
4) oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym
przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1;
5) oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa,
o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65.
3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, określa:
1) podmiot, dla którego je wydano;
2) numer kolejny zezwolenia;
3) odmianę maku lub konopi włóknistych;
4) powierzchnię uprawy maku lub konopi włóknistych;
5) numer działki, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, na której prowadzona będzie
uprawa maku lub konopi włóknistych;
6) termin ważności;
7) datę wydania zezwolenia.
4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia wydania zezwolenia, jeżeli
wnioskodawca nie daje rękojmi należytego zabezpieczenia zbioru z tych upraw
przed wykorzystaniem do celów innych niż określone w ustawie, a w
szczególności:
1) nie dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki
(makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1, lub
2) był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64,
lub
3) był karany za popełnienie wykroczenia, o którym mowa w art. 65.
5. Zezwolenie cofa się w razie naruszenia warunków prowadzenia działalności
określonych w ustawie lub w zezwoleniu.
6. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi rejestr wydawanych zezwoleń.


CYTATArt. 39.
1. Zezwoleń, o których mowa w art. 35 ust. 1-4 i 7, art. 36 oraz art. 40,
udziela się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.
2. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia organ wydający
zezwolenie, zwany dalej "organem zezwalającym":
1) może wzywać wnioskodawcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie,
brakującej dokumentacji poświadczającej, że spełnia on warunki określone
przepisami ustawy;
2) może dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o
udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy podmiot spełnia warunki
wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
3. Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony albo, na wniosek podmiotu
ubiegającego się, na czas oznaczony.
4. Udzielenie zezwolenia, odmowa udzielenia zezwolenia oraz cofnięcie
zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja o cofnięciu
zezwolenia podlega natychmiastowemu wykonaniu.
5. Organ zezwalający w przypadku powzięcia informacji o tym, że podmiot,
któremu udzielono zezwolenia działa w sposób niezgodny z przepisami ustawy
regulującymi działalność objętą zezwoleniem wyznacza niezwłocznie termin do
usunięcia tych nieprawidłowości.
6. Organ zezwalający cofa zezwolenie, w przypadku gdy:
1) podmiot, któremu udzielono zezwolenia, przestał spełniać warunki wymagane
do wykonywania działalności określonej w zezwoleniu;
2) podmiot, o którym mowa w pkt 1, nie usunął, w wyznaczonym przez organ
zezwalający terminie, stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego
z przepisami ustawy regulującymi działalność objętą zezwoleniem.
7. Podmiot, któremu udzielono zezwolenia, jest obowiązany zgłaszać organowi
zezwalającemu wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.
8. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie z przyczyn, o których mowa w
ust. 6, może ponownie wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia w takim samym
zakresie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o
cofnięciu zezwolenia.
9. Za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób, stosowanie
do badań oraz pozwolenia na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie i
wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających, substancji psychotropowych
i prekursorów kategorii 1, a także zmianę tych zezwoleń lub pozwoleń
pobierane są opłaty, które stanowią dochód budżetu państwa.
10. Przepisy ust. 1-9 i 11 stosuje się do zezwoleń, o których mowa w art. 35
ust. 1-4 i 7, art. 36 oraz art. 40, w zakresie nieuregulowanym w tych
przepisach.
11. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia,
wysokość i sposób pobierania opłat, o których mowa w ust. 9, uwzględniając w
szczególności zakres wytwarzania, przetwarzania, przerobu środków
odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1.


CYTATArt. 28.
1. Osoba uzależniona może być leczona przy zastosowaniu leczenia
substytucyjnego.
2. Leczenie substytucyjne może prowadzić zakład opieki zdrowotnej po uzyskaniu
zezwolenia wojewody, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora Biura
odnośnie do spełniania wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie
ust. 7.
3. Zezwolenie na leczenie substytucyjne w zakładach opieki zdrowotnej dla osób
pozbawionych wolności wydaje Dyrektor Generalny Służby Więziennej po
zasięgnięciu opinii dyrektora Biura.
4. Zezwolenie na leczenie substytucyjne może otrzymać zakład opieki zdrowotnej,
który posiada:
1) aptekę szpitalną lub zawarł umowę z apteką w zakresie zaopatrzenia w
środek substytucyjny;
2) pomieszczenia przystosowane do:
a) wydawania środka substytucyjnego,
prowadzenia terapii grupowej,
c) pracy lekarza, terapeuty i pracownika socjalnego,
d) pobierania próbek do analizy,
e) przechowywania i przygotowania środków substytucyjnych w sposób
uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych;
3) odpowiednie warunki kadrowe zapewniające realizację programu prowadzenia
leczenia ambulatoryjnego dotyczące w szczególności kierownika programu
oraz przeszkolonych w zakresie realizowanego programu pielęgniarek i
pracowników pomocniczych.
5. Zezwolenia, o których mowa w ust. 2 i 3, są wydawane w drodze decyzji
administracyjnej.
6. Zezwolenie na leczenie substytucyjne cofa się, gdy zakład opieki zdrowotnej
przestał spełniać warunki stanowiące podstawę wydania zezwolenia.
7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy tryb postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowe
warunki, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie
substytucyjne, mając na względzie dobro osób uzależnionych.


CYTATArt. 36.
1. Zbiór mleczka makowego i opium z maku oraz ziela lub żywicy konopi innych
niż włókniste jest dozwolony wyłącznie w celu prowadzenia badań naukowych, po
uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
2. Sporządzanie wyciągów ze słomy makowej może odbywać się wyłącznie u
przedsiębiorcy oraz w jednostce naukowej i Centralnym Ośrodku Badania Odmian
Roślin Uprawnych w zakresie ich działalności statutowej, po uzyskaniu
zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki
i tryb wydawania i cofania zezwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz treść
wniosku o wydanie tych zezwoleń, uwzględniając zasadę poszanowania praw
podmiotu ubiegającego się o zezwolenie oraz zapewnienie sprawności
postępowania.


CYTATArt. 35.
1. Środki odurzające lub substancje psychotropowe będące produktami leczniczymi
może wytwarzać, przetwarzać lub przerabiać, z zastrzeżeniem ust. 4, wyłącznie
przedsiębiorca posiadający wydane na podstawie przepisów prawa
farmaceutycznego zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych, po
uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego określającego
środki lub substancje, które mogą być przedmiotem wytwarzania, przetwarzania
lub przerobu.
2. Środki odurzające lub substancje psychotropowe niebędące produktami
leczniczymi może wytwarzać, przetwarzać lub przerabiać wyłącznie
przedsiębiorca, po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
określającego środki lub substancje, które mogą być przedmiotem wytwarzania,
przetwarzania lub przerobu.
3. Prekursory kategorii 1 może wytwarzać, przetwarzać lub przerabiać, z
zastrzeżeniem ust. 4, wyłącznie przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie
Głównego Inspektora Farmaceutycznego określające prekursory kategorii 1,
które mogą być przedmiotem wytwarzania, przetwarzania lub przerobu.
4. Środki odurzające grup I-N, II-N i IV-N, substancje psychotropowe grup I-P,
II-P, III-P i IV-P lub prekursory kategorii 1 może wytwarzać, przetwarzać lub
przerabiać, w celu prowadzenia badań naukowych, wyłącznie jednostka naukowa,
w zakresie swojej działalności statutowej, po uzyskaniu zezwolenia Głównego
Inspektora Farmaceutycznego określającego środki lub substancje, które mogą
być przedmiotem wytwarzania, przetwarzania lub przerobu.
5. Nie wymaga zezwolenia przerób środków odurzających, substancji
psychotropowych i prekursorów, jeżeli jest dokonywany w aptece, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.
6. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1-4 i 7, mogą być wydane po stwierdzeniu
przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, że przedsiębiorca
występujący o wydanie zezwolenia zapewnia warunki produkcji i obrotu
zabezpieczające przed użyciem środków odurzających, substancji
psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 objętych zezwoleniem przez osoby
nieupoważnione lub w celach innych niż określone w wydanym zezwoleniu.
7. Środki odurzające grupy IV-N lub substancje psychotropowe grupy I-P może
stosować, w celu prowadzenia badań naukowych, jednostka naukowa, w zakresie
swojej działalności statutowej, po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora
Farmaceutycznego, określającego środki lub substancje będące przedmiotem
zezwolenia.
8. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1-4 i 7, określają dozwoloną wielkość i
cel wytwarzania, przetwarzania, przerobu lub stosowania każdego środka
odurzającego, substancji psychotropowej lub prekursora oraz termin ważności
zezwolenia.
9. Środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1, z
zastrzeżeniem ust. 7, może stosować, w celu prowadzenia badań naukowych,
wyłącznie jednostka naukowa, w zakresie swojej działalności statutowej, po
zgłoszeniu tego faktu i uzyskaniu zezwolenia wojewódzkiego inspektora
farmaceutycznego.
10. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki i tryb wydawania oraz cofania zezwoleń, o których mowa w
ust. 1-4, 7 i 9, a także wymagania, jakie muszą spełniać podmioty posiadające
te zezwolenia, w szczególności w zakresie przechowywania środków objętych
zezwoleniem oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej ich posiadania i obrotu
nimi, a także treść wniosku o wydanie tych zezwoleń uwzględniając
zapewnienie sprawności postępowania.

#5 rozali33

rozali33

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 393 postów

Napisano 04 marzec 2022 - 19:51

Hodowla konopi może być skomplikowana. Trzeba się na tym znać i wiedzieć, jakie produkty stosować, żeby susz miał dobrą jakość. Nie warto się tak męczyć, skoro bez problemu można kupić nasiona konopi indyjskich. Mają one szerokie zastosowanie. Można je wykorzystać na łagodzenie stresu, bóle i migreny. Widziałam, że można je kupić na https://nasionamarihuany.pl/ .

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych