Skocz do zawartości


Prace spoleczne użyteczne - zamiana na grzywne


16 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-barcafan9

Guest_-praw-barcafan9
 • Goście

Napisano 04 lipiec 2010 - 16:03

Witam we wrześniu ubiegłego roku otrzymałem kare grzywny wysokości 900zł. Nie spłaciłem jej gdyż nie miałem dochodów (uczyłem się) teraz skończyłem szkołę (narazie nie pracuje) i zmieniono mi wyrok na prace społeczne.. Tylko źle zrozumiałem wyrok.. kara wydaje mi sie nie adekwatna do kwoty! 24/miesięcznie przez 9miesięcy (!) tj. 216 godzin za 900zł :| myślałem że stawki będą liczone po 10zł/h.. I czy mogę domagać się ponownej zmiany na grzywne? I czy ten ta stawka kar nie jest zbyt wysoka?

#2 Guest_-praw-karrinnkka

Guest_-praw-karrinnkka
 • Goście

Napisano 04 lipiec 2010 - 16:26

KKW reguluje w art. 45 , ze 10 stawek dziennych grzywny to miesiąc pracy społecznie uzytecznej i nie ma tutaj dowolności- widocznie musiał Pan miec 90 stawek dziennych. Praca społecznie użyteczna może wynosić od 20 do 40 h miesięcznie.

art. 47 par. 2 k.k.w.- od zastępczej kary pozbawienia wolności lub wykonywania pracy skazany może się w każdej chwili zwolnić przez złożenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia tytułem grzywny.

Wynika z tego, że grzywnę można w kazdej chwili zapłacic na konto sądu, w którym ja orzeczono ze wskazaniem w tytule sygnatur spraw- i wtedy nie trzeba będzie wykonywac prac społecznie uzytecznych. Nie trzeba mieć żadnego ponownego postanowienia sądu "przywracającego " karę grzywny.

#3 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 04 lipiec 2010 - 17:26

CYTAT Art. 45. § 1. Jeżeli egzekucja grzywny okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę nie przekraczającą stu dwudziestu stawek dziennych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez skazanego, na pracę społecznie użyteczną, przyjmując, że dziesięć stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy społecznie użytecznej, z zaokrągleniem do pełnego miesiąca. Pracę społecznie użyteczną określa się w miesiącach; ustalając wymiar godzin pracy w stosunku miesięcznym, sąd kieruje się wskazaniami zawartymi w art. 53 Kodeksu karnego.
§ 2. Do wykonywania pracy, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 35 §
1 Kodeksu karnego oraz art. 53, art. 54-58, art. 60, 62 i 63.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do grzywny określonej kwotowo, z tym że górna granica grzywny podlegającej zamianie nie może przekroczyć 240.000 złotych, a miesiąc pracy społecznie użytecznej jest równoważny grzywnie w kwocie do 20.000 złotych.


CYTAT Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

CYTAT Art. 33.
[§ 1. Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 360.]
<§ 1. Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540.>
§ 2. Sąd może wymierzyć grzywnę także obok kary pozbawienia wolności wymienionej w art. 32 pkt 3, jeżeli sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy korzyść majątkową osiągnął.
§ 3. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2 000 złotych.

CYTAT Art. 34.
§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy; wymierza się ją w miesiącach.
[§ 2. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany:
1) nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu,
2) jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez sąd,
3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania
kary.]
<§ 2. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany:
1) nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu,
2) jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na
cele społeczne,
3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania
kary.>

CYTAT[b] [Art. 35.
§ 1. Obowiązek określony w art. 34 § 2 pkt 2 polega na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez sąd w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej, w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym.
§ 2. W stosunku do osoby zatrudnionej sąd, zamiast obowiązku określonego w § 1, może orzec potrącenie od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę na rzecz Skarbu Państwa albo na cel społeczny wskazany przez sąd; w okresie odbywania kary
skazany nie może rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy.
§ 3. Miejsce, czas, rodzaj lub sposób wykonywania obowiązku pracy, o którym mowa w § 1, sąd określa po wysłuchaniu skazanego.]
<Art. 35.
§ 1. Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym.
§ 2. W stosunku do osoby zatrudnionej sąd zamiast obowiązku, o którym mowa w art. 34 § 2 pkt 2, może orzec potrącenie od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd; w okresie odbywania kary skazany nie może rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy.>

CYTATArt. 36.
[§ 1. Wymierzając karę ograniczenia wolności, sąd może oddać skazanego pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.]
[§ 2. Wymierzając karę ograniczenia wolności, sąd może orzec wobec skazanego obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 2, 3 lub 5 oraz § 2.]
<§ 2. Wymierzając karę ograniczenia wolności, sąd może orzec wobec skazanego obowiązki wymienione w art. 72.>
§ 3. Przepis art. 74 stosuje się odpowiednio.

#4 Guest_-praw-barcafan9

Guest_-praw-barcafan9
 • Goście

Napisano 04 lipiec 2010 - 20:29

Rozumiem ale poprzednio miałem rozłożone grzywnę na raty.. Jeśli chciałbym teraz spłacać to mam spłacić w całości czy mogę ratami.. Przyszło mi już zawiadomienie że mam się jutro zgłosić w Urzędzie Miasta w celu ustalenia harmorogramu prac.. Więc nie wiem mam udać się do sądu, poinformować kuratora zawodowego że przystaje na spłacie w ratach czy już decyzja jest nie odwołalna?

#5 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 04 lipiec 2010 - 21:06

CYTAT(barcafan9 @ 4.07.2010, 19:29) Rozumiem ale poprzednio miałem rozłożone grzywnę na raty.. Jeśli chciałbym teraz spłacać to mam spłacić w całości czy mogę ratami.. Przyszło mi już zawiadomienie że mam się jutro zgłosić w Urzędzie Miasta w celu ustalenia harmorogramu prac.. Więc nie wiem mam udać się do sądu, poinformować kuratora zawodowego że przystaje na spłacie w ratach czy już decyzja jest nie odwołalna?

Można spłacać w rartach- najlepiej wystosować pismo do sądu.

#6 Guest_-praw-barcafan9

Guest_-praw-barcafan9
 • Goście

Napisano 04 lipiec 2010 - 22:01

Czyli jeżeli wystosuje pismo że przychylam się do poprzedniego wyroku (spłaty w ratach) to. to pismo której otrzymałem ze mam wstawić się do Urzędu Miasta i Gminy mogę uznać za niebyłe i nie poniosę żądnych konsekwencji karnych za to że się nie wstawiłem?

#7 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 04 lipiec 2010 - 22:19

CYTAT(barcafan9 @ 4.07.2010, 21:01) Czyli jeżeli wystosuje pismo że przychylam się do poprzedniego wyroku (spłaty w ratach) to. to pismo której otrzymałem ze mam wstawić się do Urzędu Miasta i Gminy mogę uznać za niebyłe i nie poniosę żądnych konsekwencji karnych za to że się nie wstawiłem?

Tak- bez obaw- sąd jedynie może zamienić karę prac społecznych na zastępczą karę pozbawienia wolności- ale to będzie bezprzedmiotowe.

CYTAT Kara ograniczenia wolności

CYTATArt. 53. § 1. Wykonanie kary ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia
odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego.
§ 2. Skazany ma obowiązek pracować sumiennie oraz przestrzegać ustalonych w miejscu pracy porządku i dyscypliny.
§ 3. Sąd poucza skazanego o jego prawach i obowiązkach oraz o konsekwencjach wynikających z uchylania się od odbywania kary.

CYTATArt. 54. Karę ograniczenia wolności wykonuje się w miejscu zamieszkania lub zatrudnienia skazanego albo w niewielkiej odległości od tego miejsca, chyba że ważne względy przemawiają za wykonaniem kary w innym miejscu.

CYTATArt. 55. § 1. Nadzór nad wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz orzekanie w sprawach dotyczących wykonania tej kary należą do sądu rejonowego, w którego okręgu kara jest lub ma być wykonywana.
§ 2. Czynności związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności wykonuje sądowy kurator zawodowy. Przepisy o dozorze i kuratorze sądowym stosuje się odpowiednio.

CYTATArt. 56. § 1. W razie orzeczenia kary ograniczenia wolności sąd przesyła odpis orzeczenia podmiotowi zatrudniającemu wskazanemu przez właściwy organ samorządu terytorialnego, który jest organem założycielskim dla tego podmiotu, bądź wskazanemu przez sąd innemu zakładowi pracy, placówce służby zdrowia lub opieki społecznej, instytucji albo organizacji niosącej pomoc charytatywną, względnie reprezentującej społeczność lokalną.
§ 2. Jeżeli w wyroku nie wskazano rodzaju lub miejsca pracy albo zachodzi potrzeba zmiany tego rozstrzygnięcia, sąd wykonujący orzeczenie określa je przy kierowaniu do wykonania orzeczenia, uwzględniając w miarę możliwości prośbę skazanego lub wniosek kuratora sądowego. Zmiana określonego przez ten sąd rodzaju pracy lub miejsca jej wykonywania może nastąpić również zarządzeniem sędziego.
§ 3. Podmioty, dla których organem założycielskim jest organ samorządu terytorialnego, obowiązane do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne, wyznacza właściwy organ samorządu terytorialnego, zaś inne zakłady pracy, placówki służby zdrowia lub opieki społecznej oraz inne instytucje lub organizacje niosące pomoc charytatywną, względnie reprezentujące społeczność lokalną - wyznacza sąd za ich zgodą.

CYTATArt. 57. § 1. Sąd wzywa skazanego do stawienia się w wyznaczonym terminie do wskazanego zakładu, placówki, instytucji lub organizacji. Skierowania do zakładu, placówki, instytucji lub organizacji sąd może dokonać na posiedzeniu z udziałem ich przedstawicieli.
§ 2. (uchylony).

CYTATArt. 57a. § 1. Rozpoczęcie odbywania kary orzeczonej na podstawie art. 35 § 1 Kodeksu karnego następuje w dniu, w którym skazany przystąpił do wykonywania wskazanej pracy.
§ 2. Rozpoczęcie odbywania kary orzeczonej na podstawie art. 35 § 2 Kodeksu karnego następuje w pierwszym dniu okresu, w którym dokonuje się potrącenia skazanemu z wynagrodzenia za pracę.

CYTATArt. 58. § 1. Zakłady pracy, placówki, instytucje lub organizacje, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności, mają obowiązek zawiadamiać sądowego kuratora zawodowego w terminach przez kuratora określonych o rodzaju przydzielonej skazanemu pracy, jego stosunku do pracy oraz o tym, czy skazany przestrzegał porządku prawnego, jak również o zakończeniu wykonywania pracy. Zakłady pracy, placówki, instytucje lub organizacje mają obowiązek wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za organizowanie pracy skazanych i jej przebieg.
§ 2. Jeżeli skazany nie stawił się w terminie do pracy lub ją porzucił albo nie przestrzega ustalonego porządku i dyscypliny, zakład pracy, placówka, instytucja lub organizacja bezzwłocznie zawiadamia o tym sądowego kuratora zawodowego.
§ 3. Kwoty odpowiadające wynagrodzeniu, jakie za wykonaną nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne należałoby zapłacić, gdyby została wykonana na podstawie umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług, przeznacza się w szczególności na cele związane z organizowaniem i kontrolowaniem pracy skazanych.
§ 4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb wyznaczania przez właściwy organ samorządu terytorialnego podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca, o której mowa w art. 45 § 1, uwzględniając w szczególności obowiązki zakładów, podmiotów, placówek, instytucji i organizacji, o których mowa w art. 56 § 1, w zakresie wykonywania tej kary i pracy, ubezpieczenia skazanych, oraz szczegółowe zasady gospodarowania środkami uzyskanymi z wykonywania tej kary i pracy, jak również szczegółowe zasady wynagradzania wyznaczonych pracowników, o których mowa w § 1.

CYTAT Art. 59. § 1. Jeżeli w stosunku do skazanego zatrudnionego, zamiast obowiązku wykonywania wskazanej pracy, orzeczono potrącanie określonej części wynagrodzenia za pracę, sąd przesyła odpis orzeczenia zakładowi pracy zatrudniającemu skazanego, podając jednocześnie, na czyją rzecz mają być dokonywane potrącenia i dokąd powinny być wpłacane, a nadto wskazując, z jakich składników wynagrodzenia za pracę i w jaki sposób należy ich dokonywać.
§ 2. Wypłacając wynagrodzenie skazanemu, potrąca się określoną w orzeczeniu część wynagrodzenia i bezzwłocznie przekazuje potrąconą kwotę stosownie do otrzymanych wskazań, zawiadamiając o tym sąd. Koszty związane z przekazywaniem tych kwot odlicza się od dokonywanych potrąceń.

CYTATArt. 60. Sąd, a także sądowy kurator zawodowy mogą w każdym czasie żądać od skazanego wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary ograniczenia wolności i w tym celu wzywać skazanego do osobistego stawiennictwa.

CYTAT Art. 61. § 1. Jeżeli względy wychowawcze za tym przemawiają, sąd może w okresie wykonywania kary ograniczenia wolności ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać obowiązki, o których mowa w art. 36 § 2 Kodeksu karnego, albo od wykonania tych obowiązków zwolnić, jak również oddać skazanego pod dozór lub od dozoru zwolnić.
§ 2. Z tych samych względów sąd może zmniejszyć orzeczoną liczbę godzin wykonywanej pracy w stosunku miesięcznym lub wysokość miesięcznych potrąceń z wynagrodzenia za pracę, jednak nie więcej niż do granicy ustawowego minimum określonego w art. 35 § 1 i 2 Kodeksu karnego.

CYTAT Art. 62. § 1. Sąd może odroczyć wykonanie kary ograniczenia wolności na czas do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.
§ 2. Sąd odracza wykonanie kary ograniczenia wolności w razie powołania skazanego do czynnej służby wojskowej, do czasu ukończenia tej służby. Wobec takiego skazanego sąd może zastosować odpowiednio przepisy art. 336 § 3 i 4 Kodeksu karnego.
§ 3. Sąd może odwołać odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności w razie ustania przyczyny, dla której zostało udzielone, lub w wypadku, gdy skazany nie korzysta z odroczenia kary zgodnie z celem, w jakim zostało udzielone, albo rażąco narusza porządek prawny.

CYTAT Art. 63. § 1. Jeżeli stan zdrowia skazanego uniemożliwia wykonanie kary ograniczenia wolności, sąd udziela przerwy w odbywaniu kary do czasu ustania przeszkody.
§ 2. Sąd może udzielić przerwy w odbywaniu kary ograniczenia wolności do roku ze względów, o których mowa w art. 62 § 1.
§ 3. Przepisy art. 62 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

CYTAT Art. 63a. W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może zmienić formę obowiązku wykonywania pracy, przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę; orzeczona praca nie może przekroczyć 40 godzin w stosunku miesięcznym.

CYTAT Art. 64. W razie niewykonania pełnego wymiaru pracy albo nie dokonania całości potrąceń z wynagrodzenia za pracę lub niewykonania innych obowiązków związanych z karą ograniczenia wolności w okresie, na jaki karę tę orzeczono - sąd orzeka o tym, czy i w jakim zakresie karę tę uznać za wykonaną ze względu na osiągnięte cele tej kary, chyba że chodzi o obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia.

CYTAT Art. 65. § 1. Jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności, sąd zamienia ją na zastępczą karę grzywny, przyjmując jeden dzień kary ograniczenia wolności za równoważny jednej stawce dziennej; sąd określa w takim wypadku wysokość jednej stawki dziennej - kierując się wskazaniami zawartymi w art. 33 § 3 Kodeksu karnego. Uchylaniem się może być również uporczywe naruszanie ciążących na nim obowiązków, jak też uchylanie się od dozoru.
§ 2. Jeżeli orzeczenie zastępczej kary grzywny byłoby niecelowe z uwagi na brak możliwości jej uiszczenia lub ściągnięcia w drodze egzekucji, sąd określa zastępczą karę pozbawienia wolności przyjmując, że jeden dzień zastępczej kary pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dniom ograniczenia wolności, i orzeka jej wykonanie.
§ 3. Jeżeli skazany, mimo możliwości uiszczenia zastępczej kary grzywny, nie uiści jej w terminie, a zostanie stwierdzone, że nie można jej ściągnąć w drodze egzekucji, sąd orzeka wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, kierując się odpowiednio zasadami określonymi w § 2.
§ 4. Jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy.
§ 5. Sąd może wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wypadku, gdy skazany podejmie nakazaną pracę i podda się rygorom z nią związanym; wstrzymanie następuje do czasu wykonania orzeczonej kary ograniczenia wolności.
§ 6. (uchylony).

CYTAT Art. 66. § 1. Orzekanie w przedmiocie zmian w sposobie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz w przedmiocie wykonania kary zastępczej, a także zwolnienia od reszty kary może nastąpić również na wniosek sądowego kuratora zawodowego.
§ 2. Wniosku skazanego lub jego obrońcy o zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności złożonego przed upływem 3 miesięcy od wydania poprzedniego postanowienia w tym przedmiocie nie rozpoznaje się aż do upływu tego okresu.
§ 3. Zwalniając skazanego od reszty kary ograniczenia wolności, sąd zawiadamia o tym zakład pracy, placówkę, instytucję lub organizację, w której skazany odbywał karę.

#8 Guest_Brom

Guest_Brom
 • Goście

Napisano 14 lipiec 2012 - 18:31

KKW reguluje w art. 45 , ze 10 stawek dziennych grzywny to miesiąc pracy społecznie uzytecznej i nie ma tutaj dowolności- widocznie musiał Pan miec 90 stawek dziennych. Praca społecznie użyteczna może wynosić od 20 do 40 h miesięcznie. art. 47 par. 2 k.k.w.- od zastępczej kary pozbawienia wolności lub wykonywania pracy skazany może się w każdej chwili zwolnić przez złożenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia tytułem grzywny.Wynika z tego, że grzywnę można w kazdej chwili zapłacic na konto sądu, w którym ja orzeczono ze wskazaniem w tytule sygnatur spraw- i wtedy nie trzeba będzie wykonywac prac społecznie uzytecznych. Nie trzeba mieć żadnego ponownego postanowienia sądu "przywracającego " karę grzywny.Witam
Dostałem karę grzywny w wysokości 600 zł poprosiłem o zamianę na prace.
Na rozstrzygnięcie czekałem niemal 2 miesiące i w tym czasie znalazłem pracę, przez co nie mam jak odrobić tych godzin.Jak dobrze zrozumiałem wystarczy że mimo przyznanych prac jeśli na konto bankowe sądu wpłacę owe 600 zł i okażę dowód wpłaty nie będę musiał tego odrabiać ani sąd nie zamieni mi tego na karę pozbawienia wolności?

#9 Guest_marcin

Guest_marcin
 • Goście

Napisano 31 sierpień 2012 - 00:10

witam mam pytanie jeśli nie chodziłem na odrubki wogule sa postanowil to zamienic na kare pozbawienia wolnosci ale udało mi sie ponownie przekonac sad ze bede chodzil i tak jest ale zadko wiem ze jezeli nie wykonam ilus tam godzin w miesiacu moze sad ponownie wysłac mi list ze trafie do wiezienia.powodem jest ze duzo pracuje i nie jestem w stanie ogarnac wszystkiego wiec mam pytaie czy jest mozliwe zamienienie kary na koszty placenie jakies kwoty ustalonej przez sad w zamian za odróbki o odp prosze na adres natiaclub@wp.pl

#10 Guest_michal9999999999

Guest_michal9999999999
 • Goście

Napisano 26 wrzesień 2012 - 17:51

dostalem do odpracowanie prace spoleczne czy da sie je zmienic na grzywne i czy jak niebede odpracowywal tych prac spolecznych to mi dadza grzywne do zaplaty??

#11 Guest_Seweryn

Guest_Seweryn
 • Goście

Napisano 21 maj 2018 - 13:06

Zamiana pracy spolecznej na grzywnom

#12 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 18555 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 21 maj 2018 - 13:26

A co to takiego "grzywnom"?#13 Guest_gzywa

Guest_gzywa
 • Goście

Napisano 21 maj 2018 - 14:49

zapaczyłem się na twoją gżywę#14 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 18555 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 21 maj 2018 - 14:51

zapaczyłem się na twoją gżywę#15 Guest_pik

Guest_pik
 • Goście

Napisano 21 maj 2018 - 15:04

odpowiedzi co sekunde a piesek sie posiósia#16 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 18555 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 21 maj 2018 - 16:37

odpowiedzi co sekunde a piesek sie posiósia


Z tym problemem twojej głowy zwróć się do psychiatry

#17 Guest_zośka

Guest_zośka
 • Goście

Napisano 24 maj 2018 - 13:14

to już  pisał a nawet polecał z doświadczenia

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych