Skocz do zawartości


Rejestr osób posiadających zakaz prowadzenia pojazdów


29 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_pawel84m3

Guest_pawel84m3
 • Goście

Napisano 02 maj 2008 - 13:10

Prawo o ruchu drogowym wyraźnie mówi, że dostęp do tych danych ma policja, więc już wszytko powinno być jasne- tak też powinno wszystko wyglądać w praktyce. :usmiech

CYTATCentralna ewidencja kierowców

CYTATArt. 100a. 1. Tworzy się centralną ewidencję kierowców, zwaną dalej "ewidencją".
2. W ewidencji gromadzi się dane o osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajami, zwane dalej "uprawnieniami".
3. W ewidencji gromadzi się także dane o osobach nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.
4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej w systemie teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji.

CYTATArt. 100b. 1. W ewidencji gromadzi się dane o osobach nią objętych:
1) imię i nazwisko;
1a) datę i miejsce urodzenia;
2) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
3) adres zamieszkania;
4) rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia;
5) datę uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia - także datę ponownego uzyskania uprawnienia;
6) datę ważności uprawnienia;
7) numer dokumentu stwierdzającego uprawnienie;
8) ograniczenia dotyczące uprawnienia;
9) nazwę organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie;
10) dotyczące:
a) zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego zwrócenia,
cofnięcia uprawnienia oraz jego przywrócenia,
c) utraty dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego odnalezienia,
d) zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów;
11) zakres i numer zaświadczenia ADR, o którym mowa w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, a także okres, na jaki zostało ono wydane.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazują do ewidencji:
1) wymienione w pkt 1-9 - organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po wydaniu dokumentu stwierdzającego uprawnienie;
2) wymienione w pkt 10:
a) w lit. a - odpowiednio do swoich kompetencji: właściwa jednostka organizacyjna Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej, organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, prokurator, sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym(9), niezwłocznie po dokonaniu tych czynności,
w lit. b - organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po podjęciu decyzji o dokonaniu tych czynności,
c) w lit. c - organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wystąpieniu tych zdarzeń,
d) w lit. d - sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym(10), niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia;
3) wymienione w pkt 11 - podmiot prowadzący kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, o których mowa w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.
3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 10 lit. d, zgromadzone w ewidencji, podlegają usunięciu z tej ewidencji, jeżeli skazanie, na podstawie którego orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, uległo zatarciu. Informacje o zatarciu przekazuje do ewidencji Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego.
4. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 80b ust. 4.

CYTATArt. 100c. 1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
1) Policji;
1a) Inspekcji Transportu Drogowego;
2) Żandarmerii Wojskowej;
3) Straży Granicznej;
4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
5) Wojskowym Służbom Informacyjnym;
6) sądom;
7) prokuraturze;
8) starostom;
9) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
10) organom celnym.
2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby, której one dotyczą.
3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej może udostępnić, w formie zaświadczenia, dane zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust. 1 i 2, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes.
4. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, z zastrzeżeniem ust. 5, na pisemny, umotywowany wniosek zainteresowanego podmiotu.
5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;
2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.

CYTATArt. 100d. 1. Udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji następuje:
1) dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 1 i 2 - nieodpłatnie;
2) dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 3 - odpłatnie.
2. Opłaty pobrane za udostępnienie danych z ewidencji stanowią przychód środka specjalnego będącego w dyspozycji ministra właściwego do spraw administracji publicznej i są przeznaczone na inwestycje związane z rozwojem i eksploatacją bazy technicznej ewidencji.

CYTATArt. 100e. 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, transportu oraz finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób prowadzenia ewidencji;
2) warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane do ewidencji;
3) rodzaj danych zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępnione poszczególnym podmiotom, o których mowa w art. 100c ust. 1-3;
4) wysokość opłat za udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji oraz warunki i sposób ich wnoszenia.
2. W rozporządzeniu należy uwzględnić w szczególności:
1) organizację systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest ewidencja;
2) nieprzekraczalne terminy przekazywania danych do ewidencji oraz sposób ich przekazywania;
3) zakres danych udostępnianych poszczególnym podmiotom;
4) zróżnicowaną wysokość opłat w zależności od zakresu udostępnianych danych.

#2 Guest_pawel84m3

Guest_pawel84m3
 • Goście

Napisano 03 maj 2008 - 14:19

No tak to wygląda na papierze a w praktyce?

#3 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 03 maj 2008 - 14:14

CYTATArt. 99. 1. Tworzy się centralną ewidencję osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami. Ewidencję prowadzi jednostka podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2. W centralnej ewidencji osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami wpisuje się informację o uprawnieniu uzyskanym przez osobę.
3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki i sposób prowadzenia centralnej ewidencji osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz warunki współdziałania państwowych jednostek organizacyjnych w tym zakresie,
2) warunki i sposób korzystania z informacji zawartych w centralnej ewidencji osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami,
3) warunki odpłatności za korzystanie z informacji zawartych w centralnej ewidencji osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz podmioty zwolnione od opłat.

#4 Guest_pawel84m3

Guest_pawel84m3
 • Goście

Napisano 03 maj 2008 - 13:13

A czy wie Pan może dlaczego mój kolega gdy był wielokrotnie sprawdzany przez policje na komputerze nigdy niewykazało że ma zakaz? Czy wpływ na to mogło mieć to że nigdy niemiał prawa jazdy? Jeśli nie to co mogło mieć na to wpływ???

#5 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 03 maj 2008 - 12:47

CYTAT§ 4. 1. Organ wydający prawo jazdy, pozwolenie lub świadectwo kwalifikacji prowadzi:
1) ewidencję kierowców - w postaci akt ewidencyjnych osób i do dnia 31 grudnia 2003 r. kart kierowców, a od dnia 1 stycznia 2004 r. - w systemie informatycznym, posługując się jednolitym oprogramowaniem wskazanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanym dalej "systemem informatycznym",
2) ewidencję osób bez uprawnień - w postaci akt ewidencyjnych osób, a od dnia 1 lipca 2004 r. - w systemie informatycznym.
2. Akta ewidencyjne osób powinny być:
1) oprawione w teczki i ułożone alfabetycznie, kolejno według nazwisk, imion, dat urodzenia i numeru PESEL osób ich dotyczących oraz zawierać na jej wierzchniej stronie wymienione dane i numer karty kierowcy, jeżeli była wydana; w teczkach dokumenty powinny być ułożone według kolejności ich wpływu,
2) przechowywane w specjalnie do tego celu przeznaczonym archiwum - do czasu wystawienia osobie, której dotyczą, aktu zgonu.
3. Karty kierowców powinny być ułożone rocznikami według kolejnych ich numerów. Osobie może być przydzielony w określonym organie tylko jeden numer karty kierowcy.
4. Wydawanie praw jazdy, pozwoleń, świadectw kwalifikacji i obsługę informatycznych środków technicznych prowadzą wyznaczeni przez organ pracownicy posiadający odpowiednie przeszkolenie w zakresie znajomości regulacji prawnych związanych z wydawaniem tych dokumentów oraz obsługi tych środków technicznych.
5. Osoby, o których mowa w ust. 4, posługują się przy korzystaniu z informatycznych środków technicznych, w szczególności przy wprowadzaniu do ewidencji kierowców danych lub ich zmianie, przyznanym przez organ hasłem i indywidualnym kluczem cyfrowym.
6. Przyznane hasło i klucz stanowią tajemnicę służbową.

#6 Guest_pawel84m3

Guest_pawel84m3
 • Goście

Napisano 03 maj 2008 - 11:46

Ok powiem wprost, ja byłem kilka razy swiadkiem gdy zatrzymywali mojego kolege gdy miał już zakaz od bardzo dawna, wrzucali go na komputer-przy mnie i nigdy im niewychodziło że mam zakaz. Dlaczego? I gdzie jest prowadzony ten rejestr osób z zakazem?

#7 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 02 maj 2008 - 22:34

CYTATNieno już nic nierozumiem. Powiedział Pan że policja niema możliwości sprawdzenia tego czy ma zakaz. Czy tak? Więc wkońcu policja może to jakoś weryfikować czy nie? A jeśli chodzi o wiarygodność mojego kolegi to wierze mu w 100% PROSZE MI WIERZYĆ ŻE MAM KU TEMU POWODY

Skrajny przypadek może się trafić, bynajmniej nie jest to normą.

#8 Guest_pawel84m3

Guest_pawel84m3
 • Goście

Napisano 02 maj 2008 - 22:16

Oj przepraszam, zle przeczytałem Pana odpowiedz ze policja ma dostęp do takich informacji.

#9 Guest_pawel84m3

Guest_pawel84m3
 • Goście

Napisano 02 maj 2008 - 22:14

Nieno już nic nierozumiem. Powiedział Pan że policja niema możliwości sprawdzenia tego czy ma zakaz. Czy tak? Więc wkońcu policja może to jakoś weryfikować czy nie? A jeśli chodzi o wiarygodność mojego kolegi to wierze mu w 100% PROSZE MI WIERZYĆ ŻE MAM KU TEMU POWODY

#10 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 02 maj 2008 - 22:05

Nie rozumie dlaczego by tego nie mogła sprawdzić podczas kontroli. Nie ma znaczenia, że nigdy nie miał prawa jazd. Zakaz ten dotyczy również tego, że w trakcie trwania zakazu nie można zdawać egzaminu na prawo jazdy. Nie należy wierzyć koledze w tego typu historie.

#11 Guest_pawel84m3

Guest_pawel84m3
 • Goście

Napisano 02 maj 2008 - 22:02

Nieno ja wiem że tak niejest tylko że policja w chwili kontroli niemoże w żaden sposób tego zweryfikować. A mój kolega o którym mówiłem wcześniej NIGDY niemiał prawa jazdy. Więc w jaki sposób policja może sprawdzić że ma zakaz?

#12 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 02 maj 2008 - 21:36

Sąd przesyła prawomocny wyrok do WK oraz do poliicji w celu naliczenia punktów karnych i umieszczenia w policyjnej bazie danych. Do chwili zwrócenie dokumentu prawa jazd do WK przez skazanego zakaz nie biegnie. Tak, że nie ma tak, że nikt nie wie o zakazie prowadzenia pojazdów.

CYTATArt. 43. § 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz obowiązek lub zakazy wymienione w art. 39:
1) pkt 2 i 3 orzeka się w latach, od roku do lat 10,
2) pkt 2a i 2b orzeka się w latach, od roku do lat 15.
§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz obowiązek lub zakazy wymienione w art. 39:
1) pkt 2 i 3 orzeka się w latach, od roku do lat 10,
2) pkt 2a i 2b orzeka się w latach, od roku do lat 15.
§ 2. Pozbawienie praw publicznych, obowiązek lub zakaz obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia; okres, na który środek orzeczono, nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, chociażby orzeczonej za inne przestępstwo.
§ 3. Orzekając zakaz określony w art. 42, sąd nakłada obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu; do chwili wykonania obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie.

CYTATDz.U.2002.236.1998 ® Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.
§ 7. 1. Komendant wojewódzki Policji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o:


1) cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w stosunku do kierowcy, który w ciągu roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
2) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy, w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy, w razie przekroczenia przez niego 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządza się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

3. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie występuje się w stosunku do osoby:

1) która nie ma uprawnienia do kierowania pojazdami;
2) w stosunku do której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów na okres przekraczający jeden rok;
3) niebędącej obywatelem polskim i nieposiadającej karty pobytu w związku z otrzymaniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) cudzoziemca, który posiada krajowe prawo jazdy wydane za granicą w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia zamieszkania na czas oznaczony lub osiedlenia się, na podstawie karty pobytu.
4. W przypadku kierowców, o których mowa w § 3 ust. 2, wniosek kieruje komendant wojewódzki Policji według właściwości wynikającej z przepisów postępowania administracyjnego, na podstawie dokumentów przekazanych przez Komendanta Głównego Policji.

#13 Guest_pawel84m3

Guest_pawel84m3
 • Goście

Napisano 02 maj 2008 - 21:13

No właśnie. Poprostu niewiem czy śmiać się czy płakać... To w jaki sposób wymiar sprawiedliwości zamierza karać tych którzy się do zakazu prowadzenia pojazdów niestosują? Czyli w praktyce każdy kto posiada zakaz gdy zostanie złapany przez policje może spodziewać się jedynie mandatu za brak uprawnień do kierowania pojazdami czy tak? I policja w żaden sposób niejest w stanie sprawdzić czy ktoś ma zakaz? A wogóle gdzie ci wszyscy ludzie z uw zakazem są rejestrowani?

#14 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 02 maj 2008 - 17:19

Policja ma dostęp do takowych informacji.


CYTATArt. 244. Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów lub obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

#15 Guest_pawel84m3

Guest_pawel84m3
 • Goście

Napisano 02 maj 2008 - 13:10

Moj kolega posiadający zakaz prowadzenia pojazdów twierdzi że policja niema dostępu do rejestru osób posiadających zakaz prowadzenia pojazdów. Mówi że kilka razy go zatrzymywali gdy miał już zakaz od roku, "wrzucali go na komputer" i nigdy niewykazało że ma zakaz. Dostawał jedynie mandat za kierowanie pojazdem bez uprawnień. Jak to możliwe? Gdzie prowadzi się rejestr osób posiadających zakaz prowadzenia pojazdów?

#16 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 05 wrzesień 2012 - 18:28

We wrzesnie toku 2011 , kierowałem pojazd - samochod osobowy , po uzyciu alkoholu, nie posiadajac uprawnien. Sprawa odbyla sie zaocznie 8 grudnia 2011 roku - wyrok to grzywna i 7 miesiece zakazu prowadzenia pojazdow. Moje pytanie to - od kiedy obowiazuje zakaz od 8 grudnia 2011 , czy wrzesnia 2011?

#17 Guest_tomasz

Guest_tomasz
 • Goście

Napisano 11 grudzień 2016 - 14:29

Zakaz prowadzenia pojZdow

#18 Guest_tomadz

Guest_tomadz
 • Goście

Napisano 11 grudzień 2016 - 14:38

Dnia 01.02.2015r skonczyl mi sie 3letni zakaz prowadzenia pojazdow. Nie zrobilem ponownie prawa jazdy a 10.06.2016r dostalem ponowny zakaz na 8miesiecy tez za jazde pod wplywem alkoholu. Czy po uplywie 8 mies. OddadzA mi prawko? Jest taka mozliwosc?

#19 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 12 grudzień 2016 - 11:43

Dnia 01.02.2015r skonczyl mi sie 3letni zakaz prowadzenia pojazdow. Nie zrobilem ponownie prawa jazdy a 10.06.2016r dostalem ponowny zakaz na 8miesiecy tez za jazde pod wplywem alkoholu. Czy po uplywie 8 mies. OddadzA mi prawko? Jest taka mozliwosc?

Nie oddadzą, tylko musisz od początku starać się o nowe.#20 marcin1.4

marcin1.4

  Nowy użytkownik

 • Członkowie
 • Pip
 • 1 postów

Napisano 11 marzec 2017 - 19:06

Witam , moje pytanie zostalo mi zabrane prawko za alkochol juz ladnych pare lat temu, zakaz o ile dobrze pamietam mam do 2018 r .Od paru lat mieszkam i pracuje na terytorium IRLANDJI nie zamierzam wracac do kraju na stale zrobilem uprawnienia na nowo tu w IRL. dodam ze mam dokumenty potwierdzajace status,, rezydenta podatkowego,, moje pytanie brzymi czy moge wjechac autem do polski na irlandzkim prawku po uplywie zakazu

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych