Skocz do zawartości


Zostałem obwiniony o art 66 §2 kodeksu wykroczeń.


5 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-anonim123

Guest_-praw-anonim123
  • Goście

Napisano 28 marzec 2009 - 13:00

Należy podnosić te fakt, iż dostęp był zablokowany i postępowanie o wykroczenie jest bezprzedmiotowe.

CYTATArt. 5. § 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:
1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia,
2) czyn nie zawiera znamion wykroczenia albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia,
3) ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze,
4) nastąpiło przedawnienie orzekania,
5) obwiniony zmarł,
6) obwiniony jest:
a) uwierzytelnionym w Rzeczypospolitej Polskiej, szefem przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego,
osobą należącą do personelu dyplomatycznego tego przedstawicielstwa,
c) osobą należącą do personelu administracyjnego lub technicznego tego przedstawicielstwa,
d) członkiem rodziny osób wymienionych w lit. a)-c) i pozostaje z nimi we wspólnocie domowej,
e) inną osobą korzystającą z immunitetu dyplomatycznego, na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych,
f) kierownikiem urzędu konsularnego lub innym urzędnikiem konsularnym państwa obcego albo inną osobą zrównaną z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych,
7) obwiniony z mocy przepisów szczególnych nie podlega orzecznictwu na podstawie niniejszego kodeksu,
8) postępowanie co do tego samego czynu obwinionego zostało prawomocnie zakończone lub wcześniej wszczęte, toczy się,
9) brak jest skargi uprawnionego oskarżyciela albo żądania ścigania pochodzącego od osoby uprawnionej lub zezwolenia na ściganie, gdy ustawa tego wymaga,
10) zachodzi inna okoliczność wyłączająca z mocy ustawy orzekanie w postępowaniu na podstawie niniejszego kodeksu.
§ 2. Przepisu § 1 pkt 6 nie stosuje się:
1) do osób w nim wymienionych, jeżeli są obywatelami polskimi lub mają w Polsce miejsce stałego zamieszkania, przy czym osoby, o których mowa w lit. f), nie podlegają orzecznictwu na podstawie niniejszego kodeksu, tylko w zakresie czynności pełnionych w toku i w wykonaniu funkcji urzędowych,
2) jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.
§ 3. Przepisu § 1 pkt 6 można nie stosować do obywatela państwa obcego, z którym nie ma w tym przedmiocie umowy, a państwo to nie zapewnia wzajemności.
§ 4. Do chwili otrzymania wymaganego przez ustawę zezwolenia na ściganie lub żądania ścigania organ prowadzący czynności wyjaśniające może dokonywać czynności niecierpiących zwłoki w celu zabezpieczenia śladów i dowodów, a także czynności zmierzających do wyjaśnienia, czy żądanie będzie złożone lub zezwolenie będzie wydane.

#2 Guest_-praw-anonim123

Guest_-praw-anonim123
  • Goście

Napisano 28 marzec 2009 - 14:29

Wezwałem policję ponieważ nie mogłem wyjechać z domu ponieważ zagradzano mi dostęp do drogi publicznej. Niczym przyjechała policja to pracownicy którzy wykonywali pracę dostęp odgrodzili.Policja obwiniła mnie z art 66.Czy policja powinna tak postąpić przecież to nie był fałszywy alarm ani to nie było złośliwe.Ma zapaść wyrok w sądzie.

#3 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
  • Goście

Napisano 28 marzec 2009 - 13:54

Odpowiada się in concreto na podstawie całości art. 66 k.w., gdyż par 2 przedmiotowej ustawy jedynie mówi, że jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1.000 złotych.

CYTATArt. 66. § 1. (88) Kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem, wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo inny organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 złotych.
§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1.000 złotych.

#4 Guest_-praw-anonim123

Guest_-praw-anonim123
  • Goście

Napisano 28 marzec 2009 - 13:00

Zostałem obwiniony o art 66 §2 kodeksu wykroczeń. Czy będę odpowiadał tylko za ten paragraf czy za cały artykuł 66 kodeksu wykroczeń? i co mi za to grozi?

#5 Guest_Filip

Guest_Filip
  • Goście

Napisano 31 grudzień 2018 - 14:12

Jeżeli policja obwinia, że było to nieuzasadnione wezwanie policji można napisać odwołanie od zapłacenia mandatu albo więżienie, ale nie zawsze to się udaje bo można mieć za to wyższą kare.

#6 Dorota

Dorota

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 5295 postów

Napisano 31 grudzień 2018 - 14:45

Myślę, że zadający pytanie w 2009 roku już uporał się z problemem :rolleyes:

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych