Skocz do zawartości


POMOCY!! Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji!!!!! :(


28 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-capacity

Guest_-praw-capacity
 • Goście

Napisano 12 marzec 2009 - 11:57

CYTAT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r.)


§ 7. 1. Komendant wojewódzki Policji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o:
1) cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w stosunku do kierowcy, który w ciągu roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
2) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy, w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy, w razie przekroczenia przez niego 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządza się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.
3. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie występuje się w stosunku do osoby:
1) która nie ma uprawnienia do kierowania pojazdami;
2) w stosunku do której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów na okres przekraczający jeden rok;
3) nie będącej obywatelem polskim i nie posiadającej karty pobytu w związku z otrzymaniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) cudzoziemca, który posiada krajowe prawo jazdy wydane za granicą w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia zamieszkania na czas oznaczony lub osiedlenia się, na podstawie karty pobytu.
4. W przypadku kierowców, o których mowa w § 3 ust. 2, wniosek kieruje komendant wojewódzki Policji według właściwości wynikającej z przepisów postępowania administracyjnego, na podstawie dokumentów przekazanych przez Komendanta Głównego Policji.


CYTAT USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

CYTAT Art. 114. 1. Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega:
1) osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, skierowana decyzją starosty:
a) w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji,
na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1;
2) osoba ubiegająca się o:
a) przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji,
zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok.
2. Zadanie i kompetencja określone w ust. 1 pkt 1 nie mogą być powierzone w drodze porozumienia gminie. Przepis ten nie dotyczy powiatu warszawskiego(13).
3. W stosunku do osób, o których mowa w art. 97 ust. 3, decyzję o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, wydaje wojewoda mazowiecki.
4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje się po zdaniu, przez osobę ubiegającą się o jego wydanie, odpowiedniego do rodzaju uprawnienia egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje.

CYTATArt. 130. 1. Policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 0 do 10 i wpisuje się do tej ewidencji.
1a. W ewidencji policja wpisuje także naruszenia przepisów ruchu drogowego, którym nie przypisano wartości punktowej.
2. Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 1 roku od dnia naruszenia, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty lub w przypadku kierowców, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 - 20 punktów.
3. Kierowca wpisany do ewidencji, o której mowa w ust. 1, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.
3a. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do osób posiadających pozwolenie do kierowania tramwajem.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz Ministrem Sprawiedliwości, mając na uwadze dyscyplinowanie i wdrażanie kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów ustawy oraz zapobieganie wielokrotnemu naruszaniu przepisów ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego;
2) warunki i sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz tryb występowania z wnioskami o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
3) program szkolenia i jednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, o którym mowa w ust. 3;
4) liczbę punktów odejmowanych z tytułu odbytego szkolenia;
5) podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji, o której mowa w ust. 1.

CYTATArt. 140. 1. Decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym wydaje starosta w razie:
1) stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
1a) stwierdzenia na podstawie orzeczenia psychologicznego, wydanego po przeprowadzeniu badania psychologicznego w trybie określonym w art. 124 ust. 1 pkt 3 i 4, istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
2) utraty przez kierowcę kwalifikacji, co stwierdza się na podstawie wyniku egzaminu państwowego;
3) przekroczenia, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego; decyzja o cofnięciu uprawnienia wydawana jest na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji;
4) nie poddania się:
a) sprawdzeniu kwalifikacji w trybie określonym w art. 114 ust. 1 pkt 1,
badaniu lekarskiemu w trybie określonym w art. 122 ust. 1 pkt 3-5,
c) badaniu psychologicznemu w trybie określonym w art. 124 ust. 1 pkt 3 lub 4.
2. Decyzję o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 1 pkt 3, wydaje starosta po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie.
3. Przepisy ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do pozwolenia do kierowania tramwajem.
4. Decyzję o cofnięciu lub przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym szefom i cudzoziemskiemu personelowi przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności oraz innym osobom korzystającym z tych przywilejów i immunitetów wydaje wojewoda mazowiecki.
5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, kierując się koniecznością zapobieżenia uczestnictwu w ruchu drogowym sprawców wielokrotnych naruszeń przepisów ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb wnioskowania o cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 3.


CYTATArt. 140a. Zadania i kompetencje określone w art. 138 ust. 1 i art. 140 ust. 1-3 nie mogą być powierzone w drodze porozumienia gminie. Przepis ten nie dotyczy powiatu warszawskiego(18).


CYTAT Szkolenie i egzaminowanie

CYTAT Art. 114. 1. Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega:
1) osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, skierowana decyzją starosty:
a) w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji,
na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1;
2) osoba ubiegająca się o:
a) przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji,
zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok.
2. Zadanie i kompetencja określone w ust. 1 pkt 1 nie mogą być powierzone w drodze porozumienia gminie. Przepis ten nie dotyczy powiatu warszawskiego(13).
3. W stosunku do osób, o których mowa w art. 97 ust. 3, decyzję o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, wydaje wojewoda mazowiecki.
4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje się po zdaniu, przez osobę ubiegającą się o jego wydanie, odpowiedniego do rodzaju uprawnienia egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje.

#2 Guest_-praw-gruby

Guest_-praw-gruby
 • Goście

Napisano 12 marzec 2009 - 12:05

komisariat i sprawdzic o jakie wykroczenia chodzi i w jakim okresie popełnione je
nie ma znaczenia data wniosku tylko okrs w którym je popełniono
następnie do WORDu zapisac sie na egzamin bo po 30 dniach cofną uprawnienia

#3 Guest_-praw-capacity

Guest_-praw-capacity
 • Goście

Napisano 12 marzec 2009 - 11:57

witam,

listem zwyklym na adres zameldowania, (gdzie nie przebywam) przyslano wniosek o sprawdzenie
kwalifikacji do kierowania pojazdem w ramach posiadanych uprawnien, oparty na "wielokrotnym
naruszeniu przepisow drogowych" - 5 wykroczeń, , lacznie 34 punktow. Dodaje, ze 12 punktow z wniosku bylo przedawnionych w chwili wysylania wniosku.

czy jestem zobowiazany do jakiejkolwiek reakcji na to pismo?
[/color][color=black]

Proszę o pomoc!!!

#4 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 20 sierpień 2009 - 10:38

Instrukcyjny termin to 30 dni- ale może po tym terminie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r.)


§ 7. 1. Komendant wojewódzki Policji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o:
1) cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w stosunku do kierowcy, który w ciągu roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
2) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy, w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy, w razie przekroczenia przez niego 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządza się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.
3. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie występuje się w stosunku do osoby:
1) która nie ma uprawnienia do kierowania pojazdami;
2) w stosunku do której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów na okres przekraczający jeden rok;
3) nie będącej obywatelem polskim i nie posiadającej karty pobytu w związku z otrzymaniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) cudzoziemca, który posiada krajowe prawo jazdy wydane za granicą w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia zamieszkania na czas oznaczony lub osiedlenia się, na podstawie karty pobytu.
4. W przypadku kierowców, o których mowa w § 3 ust. 2, wniosek kieruje komendant wojewódzki Policji według właściwości wynikającej z przepisów postępowania administracyjnego, na podstawie dokumentów przekazanych przez Komendanta Głównego Policji.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Art. 114. 1. Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega:
1) osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, skierowana decyzją starosty:
a) w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji,
na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1;
2) osoba ubiegająca się o:
a) przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji,
zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok.
2. Zadanie i kompetencja określone w ust. 1 pkt 1 nie mogą być powierzone w drodze porozumienia gminie. Przepis ten nie dotyczy powiatu warszawskiego(13).
3. W stosunku do osób, o których mowa w art. 97 ust. 3, decyzję o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, wydaje wojewoda mazowiecki.
4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje się po zdaniu, przez osobę ubiegającą się o jego wydanie, odpowiedniego do rodzaju uprawnienia egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje.

Art. 130. 1. Policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 0 do 10 i wpisuje się do tej ewidencji.
1a. W ewidencji policja wpisuje także naruszenia przepisów ruchu drogowego, którym nie przypisano wartości punktowej.
2. Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 1 roku od dnia naruszenia, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty lub w przypadku kierowców, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 - 20 punktów.
3. Kierowca wpisany do ewidencji, o której mowa w ust. 1, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.
3a. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do osób posiadających pozwolenie do kierowania tramwajem.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz Ministrem Sprawiedliwości, mając na uwadze dyscyplinowanie i wdrażanie kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów ustawy oraz zapobieganie wielokrotnemu naruszaniu przepisów ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego;
2) warunki i sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz tryb występowania z wnioskami o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
3) program szkolenia i jednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, o którym mowa w ust. 3;
4) liczbę punktów odejmowanych z tytułu odbytego szkolenia;
5) podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji, o której mowa w ust. 1.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Dz. U. nr 2 poz. 0015
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki i tryb:
a) kierowania na badania lekarskie, w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi oraz kierowania tramwajami, zwane dalej "badaniami lekarskimi",
przeprowadzania badań lekarskich,
c) wydawania orzeczeń lekarskich stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi oraz kierowania tramwajami, a także odwoływania się od orzeczeń lekarskich,
d) uzyskiwania uprawnień przez lekarzy przeprowadzających badania lekarskie;
2) dodatkowe kwalifikacje lekarzy przeprowadzających badania lekarskie;
3) zakres badań lekarskich;
4) sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami lekarskimi oraz wzory stosowanych dokumentów;
5) maksymalne stawki opłat za badania lekarskie.
§ 2. 1. Osoby, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 oraz ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej "ustawą", zgłaszają się na badanie lekarskie bez skierowania.
2. Kierującemu pojazdem, o którym mowa w art. 122 ust.1 pkt 3 ustawy, skierowanie na badanie lekarskie wydaje komendant powiatowy Policji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym nastąpił wypadek drogowy, albo od dnia, w którym kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu. Kserokopię skierowania komendant powiatowy Policji przesyła do właściwego starosty.
3. Wzór skierowania, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4. Osobie, o której mowa w art. 122 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, decyzję o skierowaniu na badanie lekarskie wydaje starosta, w przypadku otrzymania:
1) wniosku od egzaminatora o stwierdzonych zastrzeżeniach co do stanu zdrowia osoby poddanej egzaminowi państwowemu;
2) wniosku od organu kontroli ruchu drogowego o stwierdzonych w trakcie wykonywania czynności służbowych zastrzeżeniach co do stanu zdrowia osoby posiadającej uprawnienia do kierowania pojazdem;
3) zawiadomienia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, o posiadaniu przez osobę niepełnosprawną uprawnienia do kierowania pojazdem.
5. Starosta może również skierować na badanie lekarskie osobę, co do której powziął wiarygodną informację o zastrzeżeniach w stanie zdrowia tej osoby, mogących powodować niezdolność do prowadzenia pojazdów.
6. Starosta wydaje skierowanie, o którym mowa ust. 4 i 5, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku, zawiadomienia lub informacji.
7. Wzór skierowania, o którym mowa w ust. 4 i 5, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
(Dz. U. Nr 69, poz. 622)
Na podstawie art. 125 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
szczegółowe warunki i tryb:
kierowania osób na badania psychologiczne,
odwoływania się od orzeczeń psychologicznych;
szczegółowy tryb uzyskiwania i cofania uprawnień w zakresie przeprowadzania badań psychologicznych i orzekania w zakresie zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych;

warunki, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych;
sposób postępowania z dokumentacją związaną z przeprowadzanymi badaniami psychologicznymi oraz wzory stosowanych dokumentów;
wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną;
wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru;
szczegółowe warunki, jakie musi spełniać pracownia psychologiczna;
maksymalne stawki opłat za badania psychologiczne.
§ 2. 1. Osobie, o której mowa w art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej "ustawą", decyzję o skierowaniu na badanie psychologiczne, zwane dalej "badaniem", wydaje komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym kierowała w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie jak alkohol, albo od dnia, w którym przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy.
2. Wzór skierowania na badanie, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. Osobie, o której mowa w art. 124 ust. 1 pkt 3 ustawy, skierowanie na badanie wydaje komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji.
4. Wzór skierowania na badanie, o którym mowa w ust. 3, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
5. Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji kopię decyzji o skierowaniu na badanie i skierowania na badanie przesyła niezwłocznie właściwemu staroście.
6. Przewoźnik drogowy wydaje skierowanie na badanie osobie, o której mowa w art. 39d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 i Nr 273, poz. 2703), według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
7. Lekarz wydaje skierowanie na badanie osobie, o której mowa w art. 124 ust. 1 pkt 4 ustawy, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
8. Kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wydaje skierowanie na badanie osobie, o której mowa w art. 124 ust. 1 pkt 5 ustawy, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
9. Osoby, o których mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1 i 6 oraz ust. 2 ustawy oraz art. 39f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zgłaszają się na badanie bez skierowania.
10. Osoby, o których mowa w ust. 1, 3, 6, 7 oraz 8, zgłaszają się na badanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania lub decyzji o skierowaniu na badanie.
§ 3. 1. Pracownia psychologiczna powinna posiadać:
pomieszczenie przeznaczone do badań zbiorowych o powierzchni nie mniejszej niż 12 m2;
pomieszczenie przeznaczone do badań aparaturowych o powierzchni nie mniejszej niż 12 m2;
pomieszczenie o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 dla psychologa przeprowadzającego badania psychologiczne;
ciemnię kabinową lub pomieszczenie służące za ciemnię;
zestaw metod i narzędzi badawczych.
2. Wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
3. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną potwierdza wojewoda, wydając zaświadczenie, którego wzór jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
4. Pracownia psychologiczna używa pieczęci, której wzór jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
§ 4. 1. Pracownia psychologiczna prowadzi dokumentację badań, na którą składają się:
rejestr osób badanych;
skierowanie na badanie;
karta badania, której wzór jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia;
dokumenty z badań testowych lub odpowiednie wydruki komputerowe wraz z merytorycznym uzasadnieniem orzeczenia;
kopia wydanego orzeczenia psychologicznego;
potwierdzenie odbioru kopii orzeczenia.
2. Rejestr osób badanych zawiera następujące dane:
datę i numer wpisu do rejestru;
imię i nazwisko;
numer PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – nazwę i numer dokumentu tożsamości;
miejsce zamieszkania;
datę i numer wydanego orzeczenia.
3. Dokumentacja badania jest przechowywana w pracowni psychologicznej przez okres 20 lat. Po upływie tego okresu dokumenty są komisyjnie niszczone.
4. W przypadku niszczenia dokumentacji badania sporządza się protokół zawierający:
wykaz numerów ewidencyjnych niszczonych kart badań oraz imiona i nazwiska osób, których te karty dotyczą;
listę osób dokonujących niszczenia dokumentacji wraz z ich podpisami.
5. W przypadku likwidacji pracowni psychologicznej dokumentacja badania przekazywana jest wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
§ 5. 1. Wojewoda potwierdza uzyskanie przez psychologa uprawnień do wykonywania badań, wydając zaświadczenie o wpisie do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań, według wzoru określonego w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
2. Uprawniony psycholog używa pieczęci, której wzór jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 124b ust. 5 pkt 3 ustawy, wojewoda wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień w zakresie badań psychologicznych.
4. W przypadku skreślenia psychologa z ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań z powodów, o których mowa w art. 124b ust. 5 pkt 3 ustawy, ponowne wpisanie do ewidencji może nastąpić po upływie trzech lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu uprawnień stała się prawomocna.
§ 6. 1. Badanie przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.
2. Badanie obejmuje w szczególności ocenę:
cech osobowości;
sprawności intelektualnej;
sprawności psychofizycznej.
§ 7. 1. Uprawniony psycholog odmawia przeprowadzenia badania, jeżeli:
osoba badana informuje o złym stanie swego zdrowia lub o złym samopoczuciu;
stan osoby badanej wskazuje, że może znajdować się ona w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, lub innych przypadkach losowych psycholog wyznacza nowy termin badania, nie przekraczający 30 dni od daty poprzedniego terminu.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, psycholog wyznacza nowy termin badania, nie przekraczający 7 dni od daty poprzedniego terminu.
§ 8. 1. Uprawniony psycholog na podstawie wyników badania wydaje orzeczenie psychologiczne, zwane dalej "orzeczeniem", stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do:
kierowania pojazdem;
wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
2. Orzeczenie uprawniony psycholog wystawia z kopią. Oryginał orzeczenia otrzymuje osoba badana, a kopię dołącza się do dokumentacji badania.
3. Wzór orzeczenia wydawanego osobom, o których mowa w art. 124 ust. 1 i 2 ustawy, jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia.
4. Wzór orzeczenia wydawanego osobom, o których mowa w art. 39d i 39f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia.
5. Jeżeli w orzeczeniu stwierdzono istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, uprawniony psycholog niezwłocznie informuje o tym, za potwierdzeniem odbioru, właściwy organ uprawniony do wydania prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem.
6. Jeżeli w orzeczeniu stwierdzono istnienie przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, uprawniony psycholog niezwłocznie informuje o tym, za potwierdzeniem odbioru, przewoźnika oraz wojewódzkiego inspektora transportu drogowego.
7. W przypadku wydania orzeczenia o istnieniu przeciwwskazań psychologicznych, o którym mowa w ust. 1, ponowne badanie może nastąpić po upływie roku.
§ 9. 1. Osoba badana lub podmiot kierujący na badanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści.
2. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem pracowni, która wydała orzeczenie, do podmiotu odwoławczego, którym jest uprawniony psycholog, prowadzący badania w zakresie psychologii transportu przez okres co najmniej 5 lat.
3. Pracownia psychologiczna, w której złożono odwołanie, przesyła odwołanie wraz z kopią karty badania, w terminie 14 dni, do podmiotu odwoławczego, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku osób przewidzianych do szkolenia na kierowców na potrzeby wojska podmiot odwoławczy wskazuje kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 10. 1. Uprawniony psycholog, o którym mowa w § 9 ust. 2, wydaje orzeczenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania na podstawie:
wyników przeprowadzonego przez siebie badania, o którym mowa w § 8,
kopii karty badania, o której mowa w § 9 ust. 3.
2. Orzeczenie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.
§ 11. Wojewoda przekazuje pracowniom psychologicznym wykaz podmiotów odwoławczych.
§ 12. Ustala się następujące maksymalne stawki opłat za przeprowadzenie badania:
o którym mowa w § 2 – 120 zł;
w trybie odwoławczym – 180 zł.
§ 13. Badania psychologiczne rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia odbywają się na podstawie dotychczasowych przepisów.
§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Zdrowia: M. Balicki

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. (poz. 622)
Załącznik nr 1 zobacz »
Załącznik nr 2 zobacz »
Załącznik nr 3 zobacz »
Załącznik nr 4 zobacz »
Załącznik nr 5 zobacz »
Załącznik nr 6 zobacz »
Załącznik nr 7 zobacz »
Załącznik nr 8 zobacz »
Załącznik nr 9 zobacz »
Załącznik nr 10 zobacz »
Załącznik nr 11 zobacz »
Załącznik nr 12 zobacz »
Załącznik nr 13 zobacz »
Jeżeli nie posiadają Państwo programu do otwierania dokumentów z rozszerzeniem pdf, proszę skorzystać z darmowego programu Adobe Reader Pobierz
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202.

#5 Guest_-praw-manc-r

Guest_-praw-manc-r
 • Goście

Napisano 20 sierpień 2009 - 09:05

witam,
moze wie ktos, ile czasu ma komendant na to, aby wyslac wniosek o sprawdzenie kwalifikacji. powiedzmy ze udalo mi sie w 2006 roku uzbierac punkty, a policja wysłala mi dopiero w 2009 wniosek o sprawdzenie kwalifikacji? czy jest to zgodne z ich przepisami?

#6 Guest_-praw-asdv

Guest_-praw-asdv
 • Goście

Napisano 19 październik 2009 - 13:22

a jaki jest ten egzamin naczym on polega? bo niewiem co mam robic

#7 Guest_-praw-strashny

Guest_-praw-strashny
 • Goście

Napisano 27 październik 2009 - 11:41

Egzamin sprawdzający kwalifikację wygląda jak normalny egzamin na prawo jazdy. Musisz zdac testy i póxniej praktykę a do tego jesli uzbierałeś punkty to Komendant kieruje Cię na badania psychologiczne. Byłem wczoraj na takich badaniach zapłaciłem 130 zł i siedziałem tam 2h odpowiadając na pytania typu "jakie ma Pan zainteresowania" poźniej były testy trzeba było dopasowac brakujacy element układanki i badanie na wzrok.

#8 Guest_-praw-strashny

Guest_-praw-strashny
 • Goście

Napisano 27 październik 2009 - 11:47

Aha jeszcze odnosnie wczesniejszego postu. Jeżeli po skierowaniu na ''sprawdzenie kwalifikacji'' uda się i zdasz testy i praktykę to otrzymasz spowrotem dokument i mozesz jeżdzic dalej ale jesli nie zdasz to wtedy kierują Cie na badania.


Mam takie pytanie czy ktos wie co sie dzieję jeżeli za pierwszym podejsciem po uzbieraniu 24 pkt. zdam tylko testy to czy liczą sie one przez pół roku czy muszę zdawac kolejny raz????

#9 Guest_-praw-neomatix

Guest_-praw-neomatix
 • Goście

Napisano 16 styczeń 2010 - 01:40

Witam,

mam podobny problem ciągnący się już od 2008 roku. Mianowicie w okresie od 21.11.2007 r. do 19.08.2008 roku uzbierałem łączną liczbę 30 pkt karnych i WRD KSP wystosował "Wniosek o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy" dnia 16.12.2008. Odwołałem się w ciągu 14 dni od tego wniosku podając powody, że na chwilę otrzymania z WRD ww. pisma nie mam żadnych pkt karnych, badania psychotechniczne robiłem we własnym zakresie mimo, że nie jeżdżę zawodowo TIRami ani nie zajmuję się przewozem osób oraz, że prawo jazdy kat B jest mi niezbędne do pracy ponieważ ciągle wyjeżdżam zawodowo za granicę osobówką w celu pracy.
Czyli wszystko odbyło się jeszcze w 2008 roku.

Natomiast dzisiaj (15-01-2010) otrzymałem list polecony z WRD z odpowiedzią na moje pismo dotyczące właśnie wystosowania do mnie "wniosku o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy" oraz, że wg ich ustaleń nie ma podstaw prawnych do anulowania tego wniosku z dnia 16.12.2008 r., który pozostaje aktualny.

Czy jest jakiś termin przedawnienia tego pisma/wniosku/sprawy?
Ile WRD ma ustawowo czasu na wystosowanie tego pisma? Wg jakiego zapisu jest to regulowane?
Czy istnieje jakiś inny zapis prawny który WRD ominęło w mojej sprawie i można się skutecznie odwołać?

Mam nadzieję, że ktoś podsunie odpowiedni do mojego problemu § i za jego pomocą będę mógł ubiegać się o anulowanie tego wniosku.

Pozdrawiam i serdecznie dziękuję z góry

NeoMatix

#10 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 25 luty 2011 - 19:02

Witam mam powazny problem dostałem dzisiaj wniosek o sprawdzenie kfalifikacji do kierowania pojazdem.Mam 25punktow na koncie czy to sie wiaze z utrata prawka czy jest jakas nadzieja na inne rozwiazanie?rosze o pomoc Pozdrawiam Przemo!

#11 Guest_mike

Guest_mike
 • Goście

Napisano 29 kwiecień 2011 - 23:55

Witam, od grudnia 2007 do kwietnia 2008 uzbierałem 26pkt karnych za naruszenia przepisów drogowych. Po tym okresie dostałem jeszcze jeden mandat w 2009 roku. Od tego czasu nie mam żadnych mandatów. 29 kwietnia 2011 roku podczas rutynowej kontroli policjanci zatrzymali mi prawo jazdy bowiem w systemie znaleźli skierowanie na sprawdzenie kwalifikacji które ustanowił starosta dnia 18 kwietnia 2008 roku, czyli 3 lata temu. Jestem mocno rozczarowany sprawą, bowiem w 2009 roku podczas wystawiania mandatu nikt mnie o tym nie powiadomił, dodatkowo nie otrzymałem od nikogo żadnego pisma w sprawie skierowania na sprawdzenie kwalifikacji. Od 10 lat nie zmieniałem adresu zameldowania i odbieram całą korespondencję. Cała ta sytuacja mocno mnie zaskoczyła. Jestem mocno rozczarowany postępowaniem. Policjanci zatrzymując prawo jazdy powiadomili mnie że powodem jest skierowanie na sprawdzenie kwalifikacji, natomiast nie podali przyczyny takiego sprawdzenia. Myślałem że to jakiś błąd, jakaś kpina. Pojechałem na komendę policji i poprosiłem o wydruk ilości punktów karnych oraz przewinień tak abym mógł ocenić czy faktycznie podstawny jest zarzut skierowania na sprawdzenie kwalifikacji. Otrzymalem informację iż mogę otrzymać informację ile mam punktów karnych, natomiast za co to informacja poufna i nie mogą mi udzielić takich informacji.

Szanowni Państwo, jestem człowiekiem poważnym i gdybym otrzymał wezwanie na sprawdzenie kwalifikacji na pewno bym go nie zbagatelizował. Gdybym dostał informację iż będę miał przekroczoną liczbę punktów skorzystał bym z szkolenia obniżającego punkty.

Czy policja widząc skierowanie na sprawdzenie kwalifikacji z przed 3 lat mogła zatrzymać moje prawo jazdy?

Jak mogę dochodzić swoich praw związanych z zaniedbaniem urzędników i nie powiadomieniu mnie o wprowadzeniu do bazy danych Policji skierowania na sprawdzenie kwalifikacji??

Bardzo dziękuję za merytoryczne porady, ew. polecenie prawnika w okolicach Łańcuta/Rzeszowa który podejmie się sprawy i pomoże w honorowej sprawie związanej z zadośćuczynieniem za zaniedbania urzędnicze.

Nie kombinuję i nie chodzi mi o uniknięcie sprawdzenia kwalifikacji. Z chęcią powtórzę przepisy i zdam egzamin praktyczny. Irytuje mnie fakt iż niektórzy urzędnicy traktują obywateli jak upośledzonych umysłowo.

#12 Guest_stwindmill@wp.pl

Guest_stwindmill@wp.pl
 • Goście

Napisano 20 sierpień 2011 - 16:40

Witam wszystkich!


Mam patent dla każdego kto przekroczył 24 pkt i nie przekroczył 30 pkt.!!!!!!!!!!!!

Jeśli masz prawo jazdy B i wyższe, zwłaszcza C+... i skierowanie na kontrole sprawdzenie kwalifikacji oznacza dla ciebie 3 miesiące wyjęte z życiorysu i 8.000, kosztów nie czekaj i pisz - recepta na Twoje problemy + wzory pism za rozsądne ceny!!!!!!!!!!!!!

Pozdrawiam
stwindmill@wp.pl

#13 Guest_SWD

Guest_SWD
 • Goście

Napisano 17 lipiec 2012 - 22:03

Witam wszystkich!


Mam patent dla każdego kto przekroczył 24 pkt i nie przekroczył 30 pkt.!!!!!!!!!!!!

Jeśli masz prawo jazdy B i wyższe, zwłaszcza C+... i skierowanie na kontrole sprawdzenie kwalifikacji oznacza dla ciebie 3 miesiące wyjęte z życiorysu i 8.000, kosztów nie czekaj i pisz - recepta na Twoje problemy + wzory pism za rozsądne ceny!!!!!!!!!!!!!

Pozdrawiam
stwindmill@wp.pl

#14 Guest_marcin3233

Guest_marcin3233
 • Goście

Napisano 05 listopad 2012 - 19:13

Witam przyszło mi pismo wniosek o sprawdzenie kwalifikacji mam 29pkt czy moge jezdzić dalej jeżeli nie mam zabranego "plastiku"? mam podobno 30 dni jak ktos pisał wyżej na zrobienie kursu ponownie ale czy moge na egzamin jechać autem ?

#15 Guest_alfa

Guest_alfa
 • Goście

Napisano 03 styczeń 2013 - 15:03

Cześć,

powiedz mi prosze czy dogrzebałeś się do tego paragrafu? Jak sie Twoja sprawa skończyła bno ja dzisiaj mam identyczną sytuację, tzn że nie mam już tylu punktów bo przedawniły mi sie 4 mce temu. Zanim Ci odpowiedzieli to przez ten cały czas jeździłeś samochodem???

#16 Guest_alfa

Guest_alfa
 • Goście

Napisano 03 styczeń 2013 - 15:05

Neomatix znalazłeś ten paragraf??
alfarm@o2.pl


Witam,mam podobny problem ciągnący się już od 2008 roku. Mianowicie w okresie od 21.11.2007 r. do 19.08.2008 roku uzbierałem łączną liczbę 30 pkt karnych i WRD KSP wystosował "Wniosek o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy" dnia 16.12.2008. Odwołałem się w ciągu 14 dni od tego wniosku podając powody, że na chwilę otrzymania z WRD ww. pisma nie mam żadnych pkt karnych, badania psychotechniczne robiłem we własnym zakresie mimo, że nie jeżdżę zawodowo TIRami ani nie zajmuję się przewozem osób oraz, że prawo jazdy kat B jest mi niezbędne do pracy ponieważ ciągle wyjeżdżam zawodowo za granicę osobówką w celu pracy. Czyli wszystko odbyło się jeszcze w 2008 roku.Natomiast dzisiaj (15-01-2010) otrzymałem list polecony z WRD z odpowiedzią na moje pismo dotyczące właśnie wystosowania do mnie "wniosku o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy" oraz, że wg ich ustaleń nie ma podstaw prawnych do anulowania tego wniosku z dnia 16.12.2008 r., który pozostaje aktualny.Czy jest jakiś termin przedawnienia tego pisma/wniosku/sprawy?Ile WRD ma ustawowo czasu na wystosowanie tego pisma? Wg jakiego zapisu jest to regulowane?Czy istnieje jakiś inny zapis prawny który WRD ominęło w mojej sprawie i można się skutecznie odwołać?Mam nadzieję, że ktoś podsunie odpowiedni do mojego problemu § i za jego pomocą będę mógł ubiegać się o anulowanie tego wniosku.Pozdrawiam i serdecznie dziękuję z góryNeoMatix#17 Guest_ona

Guest_ona
 • Goście

Napisano 04 marzec 2013 - 00:43

Hej, 2 dni temu miałam dosyć nieprzyjemne spotkanie z policjantami. Otóż wyjeżdżałam z miejsca parkingowego (był środek nocy, ruch żaden) i kiedy już ruszałam jezdnią, zatrąbił na mnie samochód, jadący z tyłu - okazało się, że to radiowóz i kazali mi się zatrzymać. Podszedł policjant, nie przedstawił się, nie podał stopnia, nazwiska, tylko zaczął recytować jak z karabinu, że "niewłączenie kierunkowskazu, wymuszenie pierwszeństwa, stworzenie niebezpieczeństwa na drodze, to jest 12 pkt karnych i 1000 zł mandatu, czy przyjmuje pani?". Powiedziałam, że nie wiem, czy przyjmuję, bo prawo jazdy mam od niedawna, te punkty i 1000 zł to dużo, policjant powtórzył jeszcze kilka razy tę samą kwestię, po czym stwierdził, że może to załatwić inaczej i wysłać mnie na ponowny egzamin na prawo jazdy, wziął moje dokumenty, spisał, jeszcze wcisnął mi kit, że jakby jechał szybciej, to by miał na sumieniu pasażera, którego wiozłam (totalny bulszit, bo nadjeżdżał z drugiej strony, nie mówiąc o tym, że pojawił się później, jak już stałam na prosto na jezdni). Powiedział, że mam czekać na pismo ze skierowaniem na powtórny egzamin. Czy tak faktycznie może być? Nie mam żadnych punktów karnych na swoim koncie i ogólnie uważam, że nie popełniłam wykroczeń, o których mi powiedział. Proszę o jakieś info, czy mam faktycznie czekać na to pismo czy chcieli mnie nastraszyć?

#18 Guest_-praw-zibit

Guest_-praw-zibit
 • Goście

Napisano 04 marzec 2013 - 06:51

Ponowny egzamin nie, ale możesz się spodziewać wezwania do sądu.

#19 Guest_ona

Guest_ona
 • Goście

Napisano 04 marzec 2013 - 10:11

Ale w jakiej sprawie? Nie powiedziałam, że nie przyjmuję mandatu, policjant sam powiedział, że wysyła mnie na ponowny egzamin, bo tak ustawodawca wymyślił i może mnie wysłać i powiedział, że mam czekać na pismo z wezwaniem na ponowny egzamin, ap óki co mogę jeździć, bo prawo jazdy mam.

#20 Guest_Piotr

Guest_Piotr
 • Goście

Napisano 08 luty 2015 - 14:39

Może należy teraz lawinowo składać skargi na policjantów i żądać sprawdzenia czy nadają się na policjantów,gdyż krawężniki za bardzo się ostatnio szeryfują i myślą że wolno im więcej niż ludziom normalnym.

 

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych