Skocz do zawartości


Prowadzenie auta przez nieletniego


6 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-szydelko

Guest_-praw-szydelko
  • Goście

Napisano 01 listopad 2008 - 23:01

Art. 179 kk nie ma tutaj zastosowania ponieważ pojazd nie zagrażał sam w sobie bezpieczeństwu na drodze- a chodziło tu o kierowanie pojazdem przez nieleteniego- i ma zastosowanie tutaj wyłącznie art. 96 kw. Art. 180 kk też nie ma tutaj zasotosowania ponieważ rodzicó nie można uznać, że pełnili funkcję związane bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych, a jeśli już abstrachować to oni byli trzeźwi i nie byli pod wpływem środka odurzającego.

#2 Guest_-praw-gruby

Guest_-praw-gruby
  • Goście

Napisano 02 listopad 2008 - 06:44

:czytaj [Art. 96. § 1. Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który:
Pasjonat wskazał odpowiedz czyba że
Art. 179. Kto wbrew szczególnemu obowiązkowi dopuszcza do ruchu pojazd mechaniczny albo inny pojazd w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub dopuszcza do prowadzenia pojazdu mechanicznego albo innego pojazdu na drodze publicznej przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości, będącą pod wpływem środka odurzającego lub osobę nie posiadającą wymaganych uprawnień,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Art. 180. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, pełni czynności związane bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
INNI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI

#3 Guest_-praw-szydelko

Guest_-praw-szydelko
  • Goście

Napisano 02 listopad 2008 - 00:25

A co grozi osobą jadącym z nieletnim ?( jeśli są pełnoletni albo niepełnoletni)

#4 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
  • Goście

Napisano 01 listopad 2008 - 23:11

Nieleteniemu nic nie grozi- natomiast jego rodzicom grzywna na podstawie art. 96 kw.

CYTATUSTAWA
z dnia 26 października 1982 r.
o postępowaniu w sprawach nieletnich.
(Dz. U. z dnia 12 listopada 1982 r.)

W dążeniu do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich i stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem bądź z zasadami współżycia społecznego, oraz w dążeniu do umacniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich na świadomych swych obowiązków członków społeczeństwa stanowi się, co następuje:

DZIAŁ I


Przepisy ogólne.

CYTATArt. 1. § 1. Przepisy ustawy stosuje się w zakresie:

1) zapobiegania i zwalczania demoralizacji - w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18,
2) postępowania w sprawach o czyny karalne - w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17,
3) wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych - w stosunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21.

§ 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) "nieletnich" - rozumie się przez to osoby, o których mowa w § 1,
2) "czynie karalnym" - rozumie się przez to czyn zabroniony przez ustawę jako:

a) przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo

wykroczenie określone w art. 51, 62, 69, 74, 76, 85, 87, 119, 122, 124, 133 lub 143 Kodeksu wykroczeń.

Art. 2. Przewidziane w ustawie działania podejmuje się w wypadkach, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji albo dopuści się czynu karalnego.

Art. 3. § 1. W sprawie nieletniego należy kierować się przede wszystkim jego dobrem, dążąc do osiągnięcia korzystnych zmian w osobowości i zachowaniu się nieletniego oraz zmierzając w miarę potrzeby do prawidłowego spełniania przez rodziców lub opiekuna ich obowiązków wobec nieletniego, uwzględniając przy tym interes społeczny.

§ 2. W postępowaniu z nieletnim bierze się pod uwagę osobowość nieletniego, a w szczególności wiek, stan zdrowia, stopień rozwoju psychicznego i fizycznego, cechy charakteru, a także zachowanie się oraz przyczyny i stopień demoralizacji, charakter środowiska oraz warunki wychowania nieletniego.

CYTATArt. 4. § 1. Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Milicji Obywatelskiej lub innego właściwego organu.

§ 2. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Milicję Obywatelską.

§ 3. Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Milicję Obywatelską oraz przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu.

CYTATArt. 94. § 1. Kto prowadzi na drodze publicznej pojazd, nie mając do tego uprawnienia,
podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.


CYTATArt. 96. § 1. Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który:
1) dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania osobę nie mającą sprawności fizycznej lub psychicznej w stopniu umożliwiającym należyte prowadzenie pojazdu;
2) dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej osobę nie mającą wymaganych uprawnień;
3) dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka;
4) dopuszcza pojazd do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu;
5) dopuszcza pojazd do jazdy na drodze publicznej, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia;
6) dopuszcza do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze za czyny określone w § 1 pkt 1, 3-6 oraz za nieumyślne dopuszczenie do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę nie mającą wymaganych uprawnień podlega dyspozytor pojazdu lub osoba, do której obowiązków należą jego czynności, a jeżeli takiej osoby nie wyznaczono - kierownik jednostki dysponującej pojazdem.

#5 Guest_-praw-szydelko

Guest_-praw-szydelko
  • Goście

Napisano 01 listopad 2008 - 23:01

Witam,

Zastanawiam się co grozi osobie nieletniej prowadzącej samochód która zostanie złapana przez policje i jego rodzicom o raz pasażerom jadącym z nim. Proszę o szybką odpowiedź.

pozdrawiam

#6 Guest_Kazimierz

Guest_Kazimierz
  • Goście

Napisano 02 lipiec 2020 - 15:56

Dzień Dobry/Cześć
Zastanwiam się, gdyż krążą na ten temat różne mity, jaka jest realna odpowiedzialność za kierowanie autem przez 17 letnia osobę(zakładając przykładowo rutynowe zatrzymanie, bez stworzenia żadnego zagrożenia w ruchu lądowym)

#7 Guest_Gość

Guest_Gość
  • Goście

Napisano 03 lipiec 2020 - 10:24

Dzień Dobry/Cześć
Zastanwiam się, gdyż krążą na ten temat różne mity, jaka jest realna odpowiedzialność za kierowanie autem przez 17 letnia osobę(zakładając przykładowo rutynowe zatrzymanie, bez stworzenia żadnego zagrożenia w ruchu lądowym)

 


Odpowiedź na swoje pytanie masz dwa posty wyżej. Tak trudno przeczytać?

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych