Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Zawłaszczenie ziemi przez Park Krajobrazowy


36 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-nikl

Guest_-praw-nikl
 • Goście

Napisano 14 wrzesień 2009 - 21:04

Problem jest następujący:
Na moim prywatnym gruncie w gminie Wawer ustanowiono Mazowiecki Park Krajobrazowy. Park zajął teren prywatny bez pytania o zgodę i bez powiadomienia. Z całą pewnością nikt z właścicieli nie otrzymał żadnego listu w sprawie zajęcia terenu ani nie podpisywał zgody w tej sprawie. Takie zajęcie ziemi przez Park silnie ogranicza prawo własności, uniemożliwia swobodę działań i decydowania o własnym terenie, uniemożliwia zabudowę, która wcześniej była dopuszczalna, nakłada pewne nowe obowiązki i co istotne powoduje ogromny spadek wartości gruntu.

W związku z tym chciałbym wystąpić o wyrównanie strat spowodowanych ograniczeniem prawa własności do rozporządzania gruntem i strat związanych ze spadkiem wartości gruntu.
Taka rekompensata może zaistnieć na jeden z sześciu sposobów:
- Wykupienie gruntu pod Park
- Zaproponowanie innego gruntu na zamianę
- Wypłacenie odszkodowania
- Wypłacenie wynagrodzenia za dobre gospodarowanie gruntem,
dzięki czemu stał się on tak ważnym elementem przyrodniczym
że zyskał rangę Parku Krajobrazowego. Może to być miesięczna
dzierżawa gruntu pod Park Krajobrazowy lub opłata za korzystanie
przez Miasto z "zielonych płuc".
- Umożliwienie zabudowy na zasadach podobnych do dawnej strefy
O-54 z zachowaniem istniejących kompleksów leśnych
- Likwidację Parku na tym terenie, czyli przesunięcie granic
dalej, bo konkretnie na naszej działce nie znajdują się
żadne wartościowe obiekty przyrodnicze wymagające ochrony.

Wystąpiłem z roszczeniami Zarządu Parku, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Napisałem do Urzędu Miasta, ale ten odesłał mnie do Wojewody Mazowieckiego. Wojewoda odesłał mnie do Urzędu Marszałkowskiego, ale ten milczy. Co robić dalej?

#2 Guest_-praw-sławomir

Guest_-praw-sławomir
 • Goście

Napisano 15 wrzesień 2009 - 18:48

Szczerze mówiąc nie rozumiem. Park krajobrazowy działa na podstawie art. 16- 17 ustawy o ochronie przyrody.
Odróżnia się od parku narodowego i rezerwatu przede wszystkim tym, że jego utworzenie nie jest celem publicznym i nie podlega wykupowi (park narodowy i rezerwat jest celem publicznym, zgodnie z art. 7 ustawy).
Wypłata odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości jest możliwa jedynie w przypadku wprowadzenia zmian do planu zagospodarowania przestrzennego.
ustawodawca nie wprowadza takich odszkodowań w przypadku ustanowienia parku krajobrazowego.
CYTATTakie zajęcie ziemi przez Park silnie ogranicza prawo własności
zgodnie z podanymi przeze mnie artykułami park krajobrazowy nie może ograniczać ,,silnie" prawa własności.
Art. 16:
CYTAT6. Grunty rolne i leśne oraz inne nieruchomości znajdujące się w granicach parku
krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu.
art. 17 zawiera katalog zakazów jakie mogą być ustanowione.

#3 Guest_-praw-nikl

Guest_-praw-nikl
 • Goście

Napisano 15 wrzesień 2009 - 21:57

CYTATWypłata odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości jest możliwa jedynie w przypadku wprowadzenia zmian do planu zagospodarowania przestrzennego.
Ustanowienie Parku Krajobrazowego w konsekwencji doprowadziło właśnie do zmiany planu zagospodarowania. Posiadam wypis z planu zagospodarowania z 1995 roku. Plan ważny do 31 grudnia 2003 r. dopuszczał realizację budynków jednorodzinnych na tym terenie (obszar O-54). Wojewoda Mazowiecki ustanowił Park Krajobrazowy i wyłączył ten teren ze strefy osadniczej rozporządzeniem nr 13 z dnia 16.04.2005 w sprawie ustanowienia planu ochrony Mazowieckiego Parku Krajobrazowego na okres 20 lat. (Dz.Urz.Woj.Maz z 2005r. nr 75 poz.1982)
Czy mogę zatem wystąpić o odszkodowanie do Wojewody, czy raczej do Urzędu Miasta?

CYTATzgodnie z podanymi przeze mnie artykułami park krajobrazowy nie może ograniczać ,,silnie" prawa własności.
A jednak w praktyce tak jest. Park traktuje ten teren jak swój. Przez środek działki wytyczono drogę jako dojście do Parku, co zabrało nam prawie 10% terenu bez odszkodowania, nie ma zgody na grodzenie, dzielenie terenu, planuje się prowadzenie ścieżek rowerowych, budowę tras sportowo-rekreacyjnych z obiektami do ćwiczeń. Dostajemy pouczenia, żeby szczególnie dbać o czystość Parku w naszym obszarze i o drzewostan. Odebrano także prawo zabudowy. Czy to nie są ograniczenia prawa własności jeżeli ktoś dysponuje moim terenem, wprowadza obowiązki i zakazy, a właściciel sprowadzony jest do roli darmowego sprzątacza?

#4 Guest_-praw-sławomir

Guest_-praw-sławomir
 • Goście

Napisano 16 wrzesień 2009 - 02:20

Będę musiał znaleźć to rozporządzenie.
Jeśli dysponuje Pan linkiem o pójdzie szybciej.
CYTATwyłączył ten teren ze strefy osadniczej
tu faktycznie można mieć wątpliwości. Zgodnie z Art. 17.
CYTAT1. W parku krajobrazowym mogą być wprowadzone następujące zakazy:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w
rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.5));
zgodnie z ust 8 art 51 poś wykaz przedsięwzięć określa minister w rozporządzeniu.

zapis w stylu: ,,wyłącza ze strefy osadniczej" jest błędny (ale wpierw trzeba odszukać tekst).

CYTATCzy mogę zatem wystąpić o odszkodowanie do Wojewody, czy raczej do Urzędu Miasta?
problem w tym, że nie znam przepisu, który umożliwiałby Panu wystąpienie o odszkodowanie za samo ustanowienie parku.
Możliwe, ze jedyną obroną jest zaskarżenie tego rozporządzenia do WSA.
CYTATPrzez środek działki wytyczono drogę jako dojście do Parku,
droga publiczna? Jeśli to plan miejscowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego to można się zwrócić o wykup w drodze art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym.

#5 Guest_-praw-nikl

Guest_-praw-nikl
 • Goście

Napisano 16 wrzesień 2009 - 20:30

Tekst rozporządzenia nr 13 Wojewody Maz: http://bridge.mazowi...pdf.php?id=3383
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa w Wawrze trochę mnie nabrał pisząc, że działka "jest położona poza strefą osadniczą ustaloną na podstawie Rozporządzenia Nr 13 Wojewody". Przyjąłem to jako pewnik, a tu nie ma mowy o ustalaniu strefy osadniczej! To nie zmienia planów zagospodarowania.
http://biuro.siedzib...wawer/wawer.gif

Zatem, jeżeli dobrze rozumiem, sytuację mamy taką:
1. 31 grudnia 2003 Miejscowy Plan zagospodarowania dający możliwość zabudowy stracił ważność
2. Nie ma nowego planu zagospodarowania
3. Rozporządzenie Nr 13 Wojewody nie jest planem zagospodarowania i nic nie wnosi do sprawy.

Tylko pytanie czy mogę się powołać na Art. 36. Ustawy o Planowaniu jeżeli plan wygasł? Ten artykuł działa "w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą". Czy wygaśnięcie oznacza zmianę? Był i go nie ma, no to jest jakaś zmiana na skutek której cena działki straciła dwa zera na końcu. Co robić?

#6 Guest_-praw-sławomir

Guest_-praw-sławomir
 • Goście

Napisano 16 wrzesień 2009 - 23:26

3. rozporządzenie nr 13 nie jest planem zagospodarowania, ale działa na zewnątrz. Jest aktem prawa miejscowego.
Różnica polega na tym, że w przypadku uchwalenia planu miejscowego przysługuje odszkodowanie lub wykup działki a w przypadku ustanowienia parku krajobrazowego ustawodawcy się ,,zapomniało".
Nie można też skorzystać z at. 417 kodeksu cywilnego, ponieważ ustanowienia parku nie jest działaniem ,,bezprawnym" (cokolwiek myśleć o takim prawie)
Wypłata odszkodowania możliwa jedynie w przypadku zmiany planu do uchwalenia którego nie sposób zmusić gminę.
CYTATTylko pytanie czy mogę się powołać na Art. 36. Ustawy o Planowaniu jeżeli plan wygasł?
nie.
Wygasł, nie ogranicza prawa własności.
CYTATCzy wygaśnięcie oznacza zmianę?
nie.
Zmian dokonuje się tylko w trybie przewidzianym u.p.z.p. i innych ustawach (w tym wypadku ustawa o ochronie przyrody nakazuje plany uzgadniać)
Jedyna opcja to zaskarżenie rozporządzenia do WSA. Co może być trudne i kosztowne. Całkiem niezłe wyzwanie.
Wyjaśniam na czym polega:
problem nie tkwi w samym rozporządzeniu o utworzeniu parku tylko w planie ochrony. Istnieją 2 rozporządzenia nr 13: pierwsze z 16 kwietnia 2004, drugie z 4 kwietnia 2005.
te starsze to plan ochrony parku na 20 lat. Plan ochrony nie powinien być aktem prawa miejscowego (nie działać ,,na zewnątrz").
Zgodnie z art. 20
4. Plan ochrony dla parku krajobrazowego zawiera:
CYTAT6) ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania
przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych.
co oznacza, że obowiązują gminy w przypadku uchwalenia nowego planu. No i ustalają sobie np. w
§ 34.
CYTATUstalenia ogólne dotyczące strefy terenów osadniczych, przez którą należy rozumieć tereny dopuszczonej zabudowy.

1. Ustala się, określone na załączonych rysunkach (załączniki nr 3.1 – 3.13) następujące tereny dopuszczonej zabudowy w granicach Parku:
1)tereny w Aleksandrowie (m. st.Warszawa - dzielnica Wawer), tworzące wyróżniającą się jednostkę urbanistyczną; Zał. 3.1.
2)tereny ciągu osadniczego Tabor-Podbiel (gmina Celestynów); Zał. 3.2.1 i 3.2.2.
3)teren dopełnienia i kontynuacji układu osadniczego Dąbrówki (gmina Celestynów); Zał. 3.3.
4)tereny gniazdowego osadnictwa Ponurzycy (gmina Celestynów); Zał. 3.4.
5)tereny śródleśne w sołectwie Emów (gmina Wiązowna); Zał. 3.5.
6)teren leśny w Starej Miłosnej (m. st. Warszawa – dzielnica Wesoła); Zał. 3.6.
7)tereny leśne Soplicowa (zabudowa w lesie – miasto Otwock); Zał. 3.7.
8)teren śródleśny w Zbójnej Górze – rejon Traktu Napoleońskiego (m. st.Warszawa - dzielnica Wawer); Zał. 3.8.
9)teren leśny w Zbójnej Górze – rejon ul. Janosika i Kwitnącej Akacji (m. st. Warszawa -dzielnica Wawer); Zał. 3.9.
10)teren leśny w Wiśniowej Górze – ciąg zabudowy wzdłuż ul. Henryka Wierzchowskiego (m. st. Warszawa - dzielnica Wawer); Zał. 3.10.
11)tereny dopełnienia układu osadniczego Celestynowa (gmina Celestynów); Zał. 3.11.
12)teren dopełnienia układu osadniczego w Pogorzeli Warszawskiej (gmina Celestynów) zał. 3.12.
13)teren dopełnienia ciągu zabudowy w rejonie Pohulanki wzdłuż Szosy Lubelskiej (m. st.Warszawa -dzielnica Wesoła); Zał. 3.13.
2. Granice terenów, o których mowa w ust. 1 wyznaczono w oparciu o:
1)liniowe elementy topografii – drogi, cieki powierzchniowe, w tym rowy melioracyjne, oraz granice kompleksów leśnych,
2)granice nieruchomości,
3)linie łączące punkty położone w jednakowej odległości od osi jezdni drogi/ulicy publicznej, określone indywidualnie dla części terenów osadniczych, tam gdzie nie wyznaczono granic w oparciu o linie wymienione w pkt 1 i 2.
i tak dalej.
Można by próbować wystąpić o warunki zabudowy (o ile pozwala na to zasada dobrego sąsiedztwa) i w przypadku odmowy argumentować, że ustalenia nie obowiązują na zewnątrz i dotyczą tylko planów miejscowych.
Inny sposób to zaskarżenie tych ustaleń. Mam nawet kilka pomysłów (wykazywanie, że ustalenia do planów w porównaniu do celów na początku rozporządzenia i są zbyt rygorystyczne, że dyrektor parku przekroczył upoważnienie ustawowe, albo poddać w wątpliwość konstytucyjność samej ustawy o ochronie przyrody w przypadku parków krajobrazowych).
Co jednak znacznie przekroczy możliwości porozumiewania się na odległość. Proszę poszukać prawnika przy wyborze tej drogi.

#7 Guest_-praw-bartek8241

Guest_-praw-bartek8241
 • Goście

Napisano 04 czerwiec 2010 - 02:25

Jestem w identycznej sytuacji jak Nikl. Działka mojego dziadka jest praktycznie w centrum Anina przy Alpejskiej i leży w otulinie M.P.K. Nie wiem co za różnica - czy sam park czy otulina, informacji nie znalazłem. Szukam prawnika z W-wy który podjąłby się walki. Wartość rynkowa działki gdyby ją odlesić ok 2 do 3 mln zł.

#8 Guest_-praw-eksżonkoś

Guest_-praw-eksżonkoś
 • Goście

Napisano 15 czerwiec 2010 - 15:42

Witam

Sprawdzałem ten temat koło Wólki Radzymińskiej - nie do ugryzienia. Dlatego facet, który miał taką działkę leśną gotów był ją 2 lata temu sprzedać po 6 zł za m2:) A plany zagospodarowania przestrzennego muszą się dostosowywać do rozporządzenia wojewody. Zwróciłbym jeszcze uwagę na tzw. Strefę Ochronną. Ja sam o mało nie kupiłem działki, która zgodnie z planem była budowlana ale leżąca przy Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Zmoczyłbym kasę, bo nie można niczego budować w odległości 50 metrów od zwartych obszarów leśnych.

#9 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 04 marzec 2011 - 14:23

Mam taki sam problem, czy komuś udało się jakoś to rozwiązać, albo ma może pomysł co z tym zrobić? Może jak będzie nas więcej to coś zdziałamy.

#10 Guest_warszawiak

Guest_warszawiak
 • Goście

Napisano 19 sierpień 2011 - 22:13

Razem z 10 innymi współwłaścicielami jestem w takim samym położeniu. Można by wystosować pozew zbiorowy...

#11 Guest_IWO

Guest_IWO
 • Goście

Napisano 24 listopad 2011 - 18:07

Jest osoba która od długiego czasu walczy o odzyskanie działek na terenie parku, napiszcie bo moim zdaniem warto zjednoczyć siły i wywalczyć zagrabione działki kiedyś budowlane na tym terenie.
Jeżeli jest zainteresowanie tą sprzwą to po przeczytaniu Waszych opinii podam do siebie kontakt.
Pozdrawiam IWO

#12 Guest_IWO

Guest_IWO
 • Goście

Napisano 24 listopad 2011 - 21:43

http://www.igeomap.u...zawa/Wawer.html

PROSZĘ ODNALEŚĆ SWOJĄ DZIAŁKE NA MAPIE, CZY POSIADASZ KSIĘGĘ WIECZYSTĄ LUB INNE DOKUMENTY. CZEKAM NA INFO.
POZDR IWO

#13 Guest_Anka

Guest_Anka
 • Goście

Napisano 22 luty 2012 - 23:59

Na moim terenie w Wawrze wprowadzono plan zagospodarowania przestrzennego, który z moich działek B (budowlane) i Bp (zurbanizowane niezabudowane) zrobił MN-L (leśno-budowlane)i ograniczył pow.zabudowy do 20%,wprowadził 80% pow. biologicznie czynnej,do 9 m wysokości budynku. Najgorszy jest jednak współczynnik maksymalnej intensywności zabudowy 0,2 - oznacza to, że powierzchnia całkowita domu nie może przekroczyć 20% powierzchni działki. To co za dom wybuduje na 600m.kw. ??? - jakiś kurnik jedynie. Zamierzam wystąpić z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego bo na dużej działce ok.1500m.kw. to taki niski współczynnik nie jest tragedią ale na małych działkach budowanie nie ma sensu. Przez te ograniczenia nie mogę sprzedać działki za godziwe pieniądze więc postanowiłam powalczyć o swoje....jeżeli nie zmienią zapisu w planie to wystąpię o odszkodowanie. Nie można godzić się na wszystko i przyjmować posunięcia kolejnych ekip z pochylona głową....ponoć jest ochrona własności prywatnej więc warto trochę powalczyć a jeśli trzeba to pójść do sądu. Pozdrawiam wszystkich poszkodowanych.

#14 Guest_GD1979

Guest_GD1979
 • Goście

Napisano 23 luty 2012 - 14:32

Moją działkę włączono do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, oczywiście nie pytając nikogo o zdanie i nie informując w żaden sposób. Jestem na etapie rozmów z prawnikiem co do kroków jakie dalej podjąć. Może ktoś z was wystąpił już na drogę sądową o odszkodowanie, ewentualnie o warunki zabudowy?

#15 Guest_M_Z

Guest_M_Z
 • Goście

Napisano 28 luty 2012 - 12:40

Jestem pełnomocnikiem właściciela jednej z nieruchomości położonej przy ul. Wierzchowskiego w Warszawie, objętej planem ochrony Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Obecnie podejmujemy działania w sprawie skłonienia miasta do rozpoczęcia prac nad planem miejscowym tego obszaru, co umożliwiłoby zabudowę i efektywne wykorzystanie tego terenu. Jeżeli ktoś z Państwa jest właścicielem działki znajdującej się w sąsiedztwie (wschodnia strona ul. Wierzchowskiego) i byłby zainteresowany podjęciem wspólnych działań w tym kierunku, uprzejmie proszę o kontakt.

tel. +48 604-622-434
email: mariuszzajac@ymail.com

#16 Guest_Joanna s

Guest_Joanna s
 • Goście

Napisano 23 marzec 2012 - 19:10

Jestem w tej samej sytuacji.Państwo nie realizuje demokratycznych możliwości wybrnięcia z tej sytuacji, nie chce oddać zawłaszczonych terenów proponując inne działki lub płacąc za nie. Kontynuuje zachowania socjalistycznych decydentów. Tak oceniam działania urzędników Marszałka i jego samego.Powstały zespół przy Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego próbuje czego mu życzę z całego serca przerwać tą tyle już lat trwającą patologiczną sytuację ale jego działania też są wplątywane w biurokratyczny taniec (odwołania , odwlekania , nowe pomysły, itp.) Jest też na stronie Urzędu Marszałkowskiego aktualizacja strategii i projektu zagospodarowania przestrzennego woj mazowieckiego gdzie można składać wnioski (do 28 marca 2012 )

#17 Guest_bonso

Guest_bonso
 • Goście

Napisano 07 maj 2012 - 23:46

Mam dokładnie ten sam problem.Czekam obecnie na decyzję Marszałka odnośnie moich terenów blisko Radzymina.Decyzja miała być podjęta w końcu 2011r ale do dziś nic nie wiadomo.Najdziwniejsze jest to że gmina uchwaliła niedawno studium, z którego wynika, że mój teren jest przeznaczony pod zabudowę, ale teraz nabiera wody w usta i zmianę planu miejscowego uzależnia od decyzji Marszałka.Gmina kilka lat temu zezwoliła mi na podział, w tym również na wybudowanie drogi, którą odlesiłem i płacę przez 10 lat wysokie opłaty.Wprowadziłem też media jak gaz, wodę i prąd bo dostałem pozwolenie na zabudowanie 2 działek które już wcześniej leżały na terenie pod zabudowę.Nawet lasy państwowe przekazały ten teren pod ochronę środowiska. Ciekawy jestem decyzji Marszałka.W razie czego będę dochodził swoich praw w NSA.

#18 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 31 styczeń 2013 - 16:46

Jestem pełnomocnikiem właściciela jednej z nieruchomości położonej przy ul. Wierzchowskiego w Warszawie, objętej planem ochrony Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Obecnie podejmujemy działania w sprawie skłonienia miasta do rozpoczęcia prac nad planem miejscowym tego obszaru, co umożliwiłoby zabudowę i efektywne wykorzystanie tego terenu. Jeżeli ktoś z Państwa jest właścicielem działki znajdującej się w sąsiedztwie (wschodnia strona ul. Wierzchowskiego) i byłby zainteresowany podjęciem wspólnych działań w tym kierunku, uprzejmie proszę o kontakt.

tel. +48 604-622-434
email: mariuszzajac@ymail.com#19 Guest_Ciepły

Guest_Ciepły
 • Goście

Napisano 13 marzec 2013 - 11:34

Obawiam się ze z naszym kochanym państwem nie wygramy. Mam działkę tuż przy instytucie kardiologii (Wierzchowskiego róg Alpejskiej). Po drugiej stronie ulicy stoją domy, działki kosztują > 1000 zł / m2. Moje 3000 metrów jest warte funt kłaków. Gdy moja rodzina nabyła prawo do działki w 1936 roku były to tereny budowlane. PRzyszła wojna, nieużytki zarosły lasem. W latach 50-tych Cyrankiewicz odgórnie z działek w Aninie i Wawrze zrobił las, bez prawa do zabudowy (takie prawo mieli jedynie kacykowie z PZPR). Do mojej działki nie było dokumentów, sprawy ciągnęły się latami w końcu gdy założono ksiegę wieczystą okazało się że jest w granicach piepszonego parku krajobrazowego, który powstał w latach 80 za komuny. Oczywiście właściciele działek nie zostali przez władzę poinformowani. W mojej sytuacji, odszkodowanie się nie należy bo trzeba było o nie walczyć max do lat 90tych, a wtedy nie było żadnych papierów. Dziś mam piękny las i gówno wartą ziemię. Wystąpiłem do dyrekcji parku o zgodę na budowę - oczywiście jej nie dostałem. Obawiam się że z naszym państwem nie wygramy, ciekawe co na to Strasburg ... ??? Mnie się już nie chce zwyczajnie, może moje wnuki albo ich wnuki będą mieć jakiś pożytek z tej ziemi.

#20 Guest_MW

Guest_MW
 • Goście

Napisano 25 luty 2014 - 13:50

Mojej adw. udało się stwierdzić nieważność decyzji o przywróceniu prawa własności. Droga do odszkodowania otwarta.
Podaję jej nr tel 501 545 999Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych