Skocz do zawartości


Zaśmiecanie działki nieogrodzonej


4 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-markowski71

Guest_-praw-markowski71
  • Goście

Napisano 22 marzec 2009 - 11:29

Problem,działka u zbiegu ulic,nieogrodzona,niezabudowana,kilku właścicieli oczywiście skłóconych ze sobą,miasto.Właściciele młodsi silni,umiejacy posługiwać się komputerem,mający dzieci umiejące posługiwać się komputerem,nie odbierają korespondencji,wygrywają,ciocia ok 80 lat życia płaci przysyłane przez straż miejską mandaty za śmieci na działce.Jak ja rozumuję,można posiadać działkę nieogrodzoną,nie wolno wyrzucać śmieci na czyjąś działkę,a w miejsca do tego przeznaczone.W momencie wyrzucania śmieci ciocia nie jest winna,tylko wyrzucający,dlaczego ciocia płaci mandaty za kogoś?,i tyle,prosił bym o numery paragrafów,lub n-ry dziennika ustaw,które to pomogły by w rzeczonej sprawie,dziękuję

#2 Guest_-praw-corven

Guest_-praw-corven
  • Goście

Napisano 24 marzec 2009 - 10:06

W kwestii formalnej:

1) utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości jest obowiązkiem właściciela, współwłaścicieli, dzierżawcy lub osoby (osó w inny sposób użytkującej (władającej) nieruchomością. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996 r., poz. 622 ze zm.).
CYTATArt. 5
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;
3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.
2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.
3. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych oraz z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.
4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także:
1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;
3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.
5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1–4 należą do gminy. Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
6. Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1–4 sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
7. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1–4, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.
8. Ust. 7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3–3b.
9. Wykonywanie decyzji, o której mowa w ust. 7, podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954).

Ww. ustawa deleguje do szczegółowego uregulowania zasad utrzymania czystości i porządku w drodze uchwalenia regulaminu przez radę gminy.
CYTATArt. 4.
1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej “regulaminem”; regulamin jest aktem prawa miejscowego.
2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów,
uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,
liczby osób korzystających z tych urządzeń;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;
5) innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
3. Rada gminy dostosuje regulamin do gminnego planu gospodarki odpadami w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty uchwalenia tego planu.

Każda gmina uchwala własny regulamin, zatem pomocnym z pewnością będzie zapoznanie się z tymże, obowiązującym u Pana.

2) Ad CYTATJak ja rozumuję,można posiadać działkę nieogrodzoną,nie wolno wyrzucać śmieci na czyjąś działkę,a w miejsca do tego przeznaczone.W momencie wyrzucania śmieci ciocia nie jest winna,tylko wyrzucający,dlaczego ciocia płaci mandaty za kogoś? w kolejności:

1) Działkę nieogrodzoną posiadać wolno ale z "dobrodziejstwem" sytuacji. Mamy tu do czynienie z upublicznieniem miejsca, bowiem właściciel (właściciele) nie wprowadzili restrykcji dostępu, nie można zatem rościć o przebywanie na tym terenie szczególnie, jeśli nie ma wyraźnych jego granic co powoduje, że osoba przebywający na takowym może nie posiadać świadomości, że jest to nieruchomość prywatna. W rozumieniu prawa jest to, w takiej sytuacji, miejsce publiczne.
2) Nie wolno wyrzucać śmieci na czyjąś działkę ale nadal właściciel (właściciele) pozostają w obowiązku utrzymania nieruchomości należytym stanie sanitarno - porządkowym i do nich należy nadzór nad nieruchomością. O ile ujawnią przypadek zanieczyszczania mają prawo wystąpić z roszczeniem wobec sprawcy. O ile nieruchomości nie dozorują - nazywając rzecz wprost - jest to ich problem.
3) Dlaczego ciocia przyjmuje mandaty w imieniu pozostałych współwłaścicieli - nie wiem.

#3 Guest_-praw-takisobiektoś

Guest_-praw-takisobiektoś
  • Goście

Napisano 23 marzec 2009 - 22:40

Skąd u SM przekonanie,że ta (zaśmiecona) część działki to akurat Pana cioci .jeżeli jest kilku właścicieli?

#4 Guest_ania

Guest_ania
  • Goście

Napisano 19 kwiecień 2017 - 07:13

Pomocy proszę. Kolo domu mam teren który odgrodzilismy aby zrobic wjazd sobie na posesje od tyłu i ludzie mi na ta drogę wysypali gruz z remontu . Co w takiej sytuacji? Kazać im to posprzątać czy iść do sadu odrazu...

#5 Guest_Gość

Guest_Gość
  • Goście

Napisano 19 kwiecień 2017 - 10:57

Pomocy proszę. Kolo domu mam teren który odgrodzilismy aby zrobic wjazd sobie na posesje od tyłu i ludzie mi na ta drogę wysypali gruz z remontu . Co w takiej sytuacji? Kazać im to posprzątać czy iść do sadu odrazu...

Najpierw nakazać posprzątanie, najlepiej wezwać ich do tej czynności na piśmie. Dopiero kiedy tego nie zrobią możesz pójść do sądu.

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych