Skocz do zawartości


obowiązek odśnieżania dróg gminnych???


12 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-mamajagi

Guest_-praw-mamajagi
 • Goście

Napisano 08 styczeń 2009 - 11:55

CYTATCzyste chodniki Drukuj
Autor: Bogusław Dziadkiewicz
06 Sty 2007, 18:47

Teza o niekonstytucyjności art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach była stawiana wielokrotnie, jednak orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego potwierdza obowiązek dbania przez właścicieli nieruchomości sąsiadującej z drogą publiczną o chodnik położony wzdłuż niej.

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku między innymi przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o czystości). Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Z tego obowiązku może być zwolniony jedynie w sytuacji, gdy na chodniku do- puszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Podkreślić należy, że ww. ustawa definiuje termin chodnik odrębnie, niż czyni to ustawa o drogach publicznych. Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU z 2004 r. nr 204, poz. 2086 ze zm.), przez chodnik należy rozumieć część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych. W definicji chodnika zawartej w ustawie o czystości dodano ponadto, że ta część drogi musi być położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości (nie działki) właściciela zobowiązanego do utrzymania czystości.

Termin Zanieczyszczenie

Oczywiste jest, że właściciel nieruchomości sąsiadującej z chodnikiem ma obowiązek go odśnieżyć, usunąć lód i błoto. Czym jednak są inne zanieczyszczenia? Ustawa o czystości posługuje się i definiuje termin odpad komunalny. Odpadów takich jednak nie ma obowiązku usuwać właściciel gruntu sąsiadującego z chodnikiem. On ma usuwać zanieczyszczenia.

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska posługuje się oboma pojęciami, odróżnia zatem termin zanieczyszczenie od terminu odpad, w tym komunalny. Przez zanieczyszczenie rozumie emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może: powodować szkodę w dobrach materialnych, pogarszać walory estetyczne środowiska lub kolidować z innymi, uzasadniony mi sposobami korzystania ze środowiska. Taka definicja może mieć zastosowanie jedynie poprzez analogię do regulacji art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o czystości. Mimo to należy podkreślić, że nie każdy odpad może być uznany za zanieczyszczenie. Również potoczne rozumienie słowa „zanieczyszczenie” może powodować, że w konkretnym przypadku danej rzeczy nie będzie można zakwalifikować do tej kategorii. W moim przekonaniu zatem, liście spadające z drzew mogą nie stanowić zanieczyszczeń, co będzie skutkować tym, że wójt nie będzie mógł nakazać ich uprzątnięcia.

Sprząta właściciel czy gmina?

Art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy zobowiązuje właściciela nieruchomości wprost do uprzątnięcia śniegu i lodu z chodnika. Jednakże gdy jest on oddzielony od nieruchomości przez pas trawy, iglaków, wał czy też inną konstrukcję budowlaną, właściciel jest zwolniony z takiego obowiązku.

Pas odcinający oba tereny: nieruchomość sąsiadującą z chodnikiem i chodnik może mieć 1 metr, 10 metrów, jak również 10 cm. Byleby obiektywnie można było założyć, że nieruchomość nie graniczy bezpośrednio z chodnikiem. Jeżeli zatem zarządca drogi, projektując ją, zakłada pas zieleni oddzielający przyszłą bądź modernizowaną drogę i jej chodnik od nieruchomości graniczących z pasem drogi, to w przyszłości naraża gminę (powiat itd.) na dodatkowe koszty, związane z odśnieżaniem chodnika.

Właściciel nieruchomości nie jest również obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym został dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Literalne brzmienie przepisu wskazuje, że chodzi o płatny postój i nieodpłatne parkowanie. Wykładnia językowa jest w miarę jasna, jednak pojęcia użyte przez ustawodawcę wprowadzają dodatkowe problemy. Polskie ustawodawstwo nie zna instytucji płatnego postoju – ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym nie uzależnia postoju od żadnych opłat. Również ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nie zna sformułowania „płatny postój”, natomiast posługuje się instytucją opłat za parkowanie (art. 13 ww. ustawy).

Zgodnie z zasadą prawa, wyjątki nie podlegają wykładni rozszerzającej. Co jednak jest wyjątkiem? Ograniczenie w wykonywaniu obowiązku, czy też sam obowiązek odśnieżania gminnej (powiatowej itd.) nieruchomości?

Czy zatem jeśli na danej drodze publicznej możliwe byłoby nieodpłatne parkowanie, czyli postój, to można uznać, że właściciel sąsiedniej nieruchomości nie ma obowiązku odśnieżać chodnika położonego wzdłuż tej drogi? Według interpretacji literalnej tak by było, według wykładni celowościowej jednak nie.

W art. 5 ust. 5 ustaw y o czystości prawodawca wskazał, że do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na nich. Kto więc odśnieża, gdy parkowanie jest bezpłatne? Wydaje się, że taki obowiązek spoczywa na właścicielu nieruchomości sąsiedniej. Wątpliwości jednak jest zbyt wiele, aby uznać, że tak jest w istocie.

http://www.wspolnota...=view&id=31

#2 Guest_-praw-fiksia77

Guest_-praw-fiksia77
 • Goście

Napisano 08 styczeń 2009 - 12:03

CYTATKto powinien dbać o odśnieżanie i utrzymanie drogi?

Drogi gminne należą do dróg publicznych. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi.

Natomiast drogi wewnętrzne nie należą do dróg publicznych (na podstawie ustawy o drogach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym). Utrzymanie, remont, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi to obowiązki zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga. Gdy nie ma zarządcy, obowiązki te przechodzą na właściciela terenu.

Właściciel nieruchomości musi też dbać o utrzymanie chodnika (za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości). Właściciel musi więc zapewniać: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Natomiast zbieraniem i pozbywaniem się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości zajmuje się już gmina (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej "regulaminem"; regulamin jest aktem prawa miejscowego.

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
"Rz" Online

http://www.rp.pl/artykul/219343.html

Podstawa prawna przepisy ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU z 2004 r. nr 204, poz. 2086 ze zm.

#3 Guest_-praw-mamajagi

Guest_-praw-mamajagi
 • Goście

Napisano 08 styczeń 2009 - 11:55

Witam,mam takie pytanie..ponieważ nas zasypało,a droga na "około"to 12 km..więc: Czy gmina ma obowiązek odśnieżania dróg publicznych?
Z jakiego aktu prawnego to wynika? Pozdrawiam mroźnie:-) :usmiech

#4 Guest_-praw-luizak

Guest_-praw-luizak
 • Goście

Napisano 30 grudzień 2009 - 16:13


Mam problem tego typu, iż dostaję często mandaty za nie odśnieżanie chodnika, śmieci itp.
Chodnik należy do Urzędu Miasta i przylega on do ogrodzenia mojej posesji.
Blisko domu znajduję się bar i ludzie wychodzący z niego zostawiają butelki i śmieci na chodniku. Chodnik do tej pory odśnieżaliśmy tak, że dało się przez niego bezpiecznie przejść lecz nie był on "czarny".
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozdział 3 czyli obowiązki właścicieli nieruchomości (w tym wypadku chodnik jest nieruchomością należącą do Urzędu Miasta) punkt 4 informuje, że właściciele nieruchomości (czyli znowu wskazuje na Urząd Miasta) mają zapewnić utrzymanie czystości i porządku poprzez: "..uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości...". Strażnicy Miejscy upierają się, że to my mamy sprzątać i odśnieżać.
Czy w związku z powyższym mam prawo nie płacić mandatów, skoro ustawa wyraźnie mówi, że to są obowiązki właściciela nieruchomości (czyli chodnika Urzędu Miasta)? Jak to właściwie jest? Rozumiem, że musiałabym płacić gdyby chodnik był moją własnością, ale ja nie jestem właścicielem nieruchomości w postaci chodnika.
Bardzo proszę o pomoc.

#5 Guest_-praw-nikka55

Guest_-praw-nikka55
 • Goście

Napisano 03 styczeń 2010 - 23:54

Uprzejmie proszę o poradę:

Kto ma obowiązek odśnieżania ciągu pieszo-rowerowego przylegającego bezpośrednio do mojej nieruchomości?
Oczywiście wiem, że obowiązkiem moim jest odśnieżanie chodnika, ale co jesli ten chodnik jest jednocześnie ciągiem rowerowym oznaczonym znakiem C-13 i C-16?
"Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi; Symbole oddzielone kreską poziomą oznaczają, że ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej szerokości jezdni."

#6 Guest_di

Guest_di
 • Goście

Napisano 05 grudzień 2010 - 22:47

Nasz budynek jest wspólnotą, jesteśmy właścicielem gruntów przez naszą nieruchomość przechodzi droga wewnętrzna wzdłuż niej jest nasz parking. Kto ma obowiązek odśnieżyć drogę i parking?
czy parking tez trzeba odśnieżać?

#7 Guest_-praw-lewanna

Guest_-praw-lewanna
 • Goście

Napisano 06 grudzień 2010 - 23:12

Pomocny link:

http://prawo.gazetap...iciel_domu.html

#8 Guest_-praw-wlany

Guest_-praw-wlany
 • Goście

Napisano 08 grudzień 2010 - 13:55

Uwazam, ze masz racje w tym przypadku. Zwyczaj nakladania obowiazku odsniezania chodnika na wlascicieli nieruchomosci do ktorej przylega chodnik pozostal jeszcze z czasow PRL ale te czasy dawno minely. Obowiazki wlasciciela koncza sie w granicach jego wlasnosci. Nie zgadzaj sie z nakladaniem na ciebie kar, odwoluj sie gdzie sie da. Zwroc sie do Rzecznika Praw Obywatelskich etc. Z tym wiaze sie wiele innych spraw jak np. kto poniesie odpowiedzialnosc jezeli odsniezajac publiczne miejsce zlamiesz noge lub samochod uderzy wlasnie w ciebie. Wtedy pewnie bedzie alarm, ze sam sobie jestes winien.

#9 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 11 grudzień 2010 - 18:40

Mam

#10 Guest_Tomek

Guest_Tomek
 • Goście

Napisano 11 grudzień 2010 - 18:44

Mam pytanie,
Chodzi o to, że od czwartku nikt nie odsnieża drogi przy moim domu.
Jest do droga publiczna ogolnodostepna z dojazdem do mojej posesji, oczywiscie odsniezam sobie przed domem i podjazd ale co dalej. Na chwile obecna jestesmy odcieci bo aby wydostac sie do wsi trzeba przejsc okolo 100metrow.
Do kogo sie zwrocic o odniezenie?
Czy moze wystosowac pismo do gminy?
prosze o pomoc
Woj warminsko-mazurskie

#11 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 08 maj 2014 - 15:05

Od kilku lat prowadzę firmę. Każdej zimy miałem ogromy problem ze śniegiem. Polecono mi firmę Multi- Projekt z której skorzystałem i po latach współpracy jestem bardzo zadowolony. Tą firmę cechuje profesjonalizm i szybkie wywiązywanie się ze zleceń. Zachęcam do zapoznania się z ofertą odsniezaniewarszawa24.pl#12 Guest_boguslawl33@gmail.com

Guest_boguslawl33@gmail.com
 • Goście

Napisano 19 styczeń 2018 - 17:17

kto jest odpowiedzialny za odsnierzanie przystankow na wsi

#13 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 20 styczeń 2018 - 11:12

 

kto jest odpowiedzialny za odsnierzanie przystankow na wsi

 
Właściciel przystanku, czyli przewoźnik.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych