Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Kradzież poniżej 200 zł (nieletni)


22 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-katarzyna1230

Guest_-praw-katarzyna1230
 • Goście

Napisano 01 sierpień 2009 - 12:11

(Katarzyna1230)Witam. Chciałam zapytać jakie sąd może wyciągnąć konsekwencję wobec nieletniego, który ukradł na kwotę troszkę poniżej 200 zl? Czy za taką kradzież w ogóle będzie sąd.?

Zajmie się tym sąd dla nieletnich.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń

Art. 119. (123) § 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 250 złotych,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 dopuścił się go na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona.


Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

Art. 1. § 1. Przepisy ustawy stosuje się w zakresie:

1) zapobiegania i zwalczania demoralizacji - w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18,
2) postępowania w sprawach o czyny karalne - w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17,
3) wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych - w stosunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21.

§ 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) "nieletnich" - rozumie się przez to osoby, o których mowa w § 1,
2) "czynie karalnym" - rozumie się przez to czyn zabroniony przez ustawę jako:

a) przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo

wykroczenie określone w art. 51, 62, 69, 74, 76, 85, 87, 119, 122, 124, 133 lub 143 Kodeksu wykroczeń.


Art. 6. Wobec nieletnich sąd rodzinny może:

1) udzielić upomnienia,
2) zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia,
3) ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna,
4) ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania - udzielających poręczenia za nieletniego,
5) zastosować nadzór kuratora,
6) skierować do kuratorskiego ośrodka pracy z młodzieżą,
7) orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,
8) orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego,
9)(1) orzec umieszczenie w instytucji lub organizacji powołanej do przygotowania zawodowego, w rodzinie zastępczej, w zakładzie wychowawczym albo w odpowiedniej placówce opiekuńczo-wychowawczej,
10) orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym,
11) zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Art. 7. § 1. Sąd rodzinny może:

1) zobowiązać rodziców lub opiekuna do poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego, a także do ścisłej współpracy ze szkołą, do której nieletni uczęszcza, poradnią wychowawczo-zawodową, zakładem pracy, w którym jest zatrudniony, oraz lekarzem lub zakładem leczniczym,
2) zobowiązać rodziców lub opiekuna do naprawienia w całości lub w części szkody wyrządzonej przez nieletniego,
3) zawiadomić - jeżeli rodzice lub opiekun w wyniku zawinionego niewykonywania obowiązków wobec nieletniego dopuszczają do jego demoralizacji - zakład pracy, w którym są zatrudnieni, albo organizację społeczną, do której należą.

§ 2. Sąd może zwrócić się do właściwej instytucji lub szkoły o udzielenie niezbędnej pomocy w poprawie warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego.

Art. 8. § 1. (2) W wypadku gdy rodzice lub opiekun nieletniego uchylają się do wykonania obowiązków nałożonych na nich przez sąd rodzinny, sąd ten może wymierzyć im karę pieniężną w wysokości od 20 do 500 zł.

§ 2. Sąd uchyla karę pieniężną w całości lub w części, jeżeli osoba ukarana w ciągu 14 dni usprawiedliwi swoje zachowanie lub przystąpi do wykonywania nałożonych obowiązków.

#2 Guest_-praw-katarzyna1230

Guest_-praw-katarzyna1230
 • Goście

Napisano 01 sierpień 2009 - 12:11

Witam. Chciałam zapytać jakie sąd może wyciągnąć konsekwencję wobec nieletniego, który ukradł na kwotę troszkę poniżej 200 zl? Czy za taką kradzież w ogóle będzie sąd.?

#3 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 19 sierpień 2009 - 20:16

Szana na to, że są jedynie udzieli upomnienia są spore. Sąd zawiadamia szkołę fakultatywnie.


Art. 23. § 1. Rodziców lub opiekuna zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie nieletniego, a o ukończeniu postępowania - jeżeli orzeczenie kończące postępowanie nie było im doręczone.

§ 2. O wszczęciu i ukończeniu postępowania w sprawie nieletniego można zawiadomić odpowiednią instytucję państwową, organizację społeczną, szkołę lub zakład pracy.

Art. 24. § 1. (3) W celu ustalenia danych dotyczących nieletniego i jego środowiska zleca się przeprowadzenie wywiadu środowiskowego; w razie potrzeby kieruje się nieletniego na badanie do rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego lub innej odpowiedniej placówki specjalistycznej. Wydanie orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie wychowawczym lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zakładzie społecznym służby zdrowia lub zakładzie pomocy społecznej albo zakładzie poprawczym poprzedza się takimi badaniami.

§ 2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia, organy uprawnione do przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz zasady i tryb przeprowadzania takich wywiadów.
Art. 30. § 1. W postępowaniu w sprawie nieletniego stronami są:

1) nieletni,
2) rodzice lub opiekun nieletniego,
3) prokurator.

§ 2. Przepisy niniejszej ustawy dotyczące opiekuna stosuje się odpowiednio do osób, pod których stałą pieczą nieletni faktycznie pozostaje.

§ 3. Sędzia lub inny organ prowadzący postępowanie może odmówić nieletniemu przeglądania akt i sporządzania odpisów, jeżeli przemawiają za tym względy wychowawcze.

§ 4. Sąd rodzinny może dopuścić przedstawiciela organizacji społecznej do udziału w postępowaniu w charakterze przedstawiciela społecznego. Wykaz tych organizacji ustala Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia.

§ 5. (4) Na rozprawę lub posiedzenie sąd może wezwać także kuratora, przedstawiciela schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego, zakładu wychowawczego albo placówki opiekuńczo-wychowawczej lub zakładu społecznego służby zdrowia albo zakładu pomocy społecznej, w którym nieletni przebywa, a ponadto również inne osoby, w szczególności przedstawiciela szkoły, do której nieletni uczęszcza, zakład pracy, w którym jest zatrudniony, lub organizacji społecznej, do której należy; w sprawach o czyn karalny jako przestępstwo skarbowe, można wezwać także przedstawiciela właściwego organu finansowego, określonego w ustawie karnej skarbowej.

#4 Guest_-praw-katarzyna1230

Guest_-praw-katarzyna1230
 • Goście

Napisano 19 sierpień 2009 - 19:33

Chciałam jeszcze zapytać, jaka jest szansa że za taką kradzież ok.190zl dostanę jedynie upomnienie. I czy szkoła zawsze się o tym dowiaduję ? oraz czy jeżeli w późniejszym czasie chciałabym podjąć studia prawnicze i a później zawód prawnika czy ta sytuacją będzie mi w jakiś sposób stała na przeszkodzie ? Chciałam jedynie przypomnieć że jestem nieletnia i nie byłam wcześniej karana. Uczę się bardzo dobrze i strasznie żałuję całej tej sytuacji..

#5 Guest_asia.....

Guest_asia.....
 • Goście

Napisano 31 lipiec 2013 - 23:05

Jeśliukradłam czekolady i pralninki na kwote 25 zł w sklapie alma. została oczywisce rpzyłapana i policja wzieła mni ena komisarjat. przyjechała mama i pan mnie przy niech przesluchał i napsiał wniosek. czy jest możliwosc ze są rodzinny tą sprawe ominie? a jesli nie to jak abedzi ekara? to był pierwszy raz, nigdy ni ebyłam karana, jestem wzorowa uczenica i mam zachowanie wzorowe.

#6 Guest_dobregeesy

Guest_dobregeesy
 • Goście

Napisano 31 styczeń 2014 - 19:38

Witam.
Mam pytanie. Ostatnio razem z dwoma koleżankami poszłyśmy do Galerii, do clarie's i ukradłyśmy a raczej usiłowałysmy bo zostałysmy przyłapane, towar na kwotę około 180 zł. W poprzednim sklepie wzielysmy spinki na kwote 25 zł. Sklep ten jednak nie wniósł oskarżenia. Zarzuty mamy tylko od clarie's . Dodam, że jestesmy nieletnie (16 lat). Uczę się dość dobrze, mam bardzo dobre zachowanie, rodzicom wczesniej nie sprawiałam problemów, nigdy wczesniej nie bylam karana, nie stosowano wobec mnie żadnych środków wychowawczych. jedna z moich koleżanek wywinęła się ze wszystkiego, a wiadomo, ze byla winna, natomiast my dwie, wzielysmy wine na siebie i przyznalysmy sie. W związku z czym chciałam zapytać jaka jest szansa, że sąd udzieli nam upomnienia i karze przeprosic poszkodowanego oraz oddac pieniadze za towar? co nam za to grozi ? chodzi o kogos, kto mial taką sytuację a nie kodeksy karne, bo to wszystko wiem. z góry dziekuje

#7 Guest_KBI

Guest_KBI
 • Goście

Napisano 07 marzec 2018 - 19:46

Jeśliukradłam czekolady i pralninki na kwote 25 zł w sklapie alma. została oczywisce rpzyłapana i policja wzieła mni ena komisarjat. przyjechała mama i pan mnie przy niech przesluchał i napsiał wniosek. czy jest możliwosc ze są rodzinny tą sprawe ominie? a jesli nie to jak abedzi ekara? to był pierwszy raz, nigdy ni ebyłam karana, jestem wzorowa uczenica i mam zachowanie wzorowe.

Mam podobny problem przyłapali mnie na kradzieży poniżej 22 zł i grożą mi kuratorem i karą pieniężną od 20 do 500 zł a to był pierwszy i jedyny raz #8 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 09 marzec 2018 - 11:15

Mam podobny problem przyłapali mnie na kradzieży poniżej 22 zł i grożą mi kuratorem i karą pieniężną od 20 do 500 zł a to był pierwszy i jedyny raz

Że pierwszy raz, to jestem wstanie Ci uwierzyć, ale czy jedyny, to już wątpię.I dobrze, że Ci grożą, w końcu powinnaś ponieść konsekwencje swojego czynu, bo nie tylko liczy się za ile ukradłaś, ale sam fakt, że jesteś złodziejem.

#9 Guest_Bogdan

Guest_Bogdan
 • Goście

Napisano 09 marzec 2018 - 11:57

Mam podobny problem przyłapali mnie na kradzieży poniżej 22 zł i grożą mi kuratorem i karą pieniężną od 20 do 500 zł a to był pierwszy i jedyny raz 

Kodeks Hammurabiego

§ 22 Jeśli obywatel rabunku dokonał i został złapany, człowiek ten zostanie zabity.

 

I tak powinno być!!!#10 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 09 marzec 2018 - 12:11

Kodeks Hammurabiego
§ 22 Jeśli obywatel rabunku dokonał i został złapany, człowiek ten zostanie zabity.
 
I tak powinno być!!!

Z tym zabiciem, to jednak trochę przesada, ale tak właśnie zaczynają wszyscy przyszli wielcy przestępcy - od kradzieży za kilka złotych.

#11 Guest_Klaudia

Guest_Klaudia
 • Goście

Napisano 25 maj 2018 - 12:02

Witam, uradlam kosmetyki w rossmanie na kwote 200 zł zostalam zlapana i zwieziona na komisariat. Bede miala rozprawe w sadzie rodzinnym i oto moje pytania: jak przygotowac sie na rozprawe i jaką kare mi wymierzą?

#12 Guest_Klaudia

Guest_Klaudia
 • Goście

Napisano 25 maj 2018 - 12:06

Dodam że mam 14 lat, nigdy nie byłam karana a okradłam ten sklep 2 razy i łącznie na kwote 200 zł

#13 Guest_Paula

Guest_Paula
 • Goście

Napisano 25 maj 2018 - 12:22

jak przygotowac sie na rozprawe - iść do Rossmana ukraść kosmetyki i się wymalować na idiotkę

 jaką kare mi wymierzą? - mamy nadzieję, ze taką, abyś nigdy więcej nic nie ukradła, zapracuj sobie i kup uczciwie jak inni

 

 

Brzydzę się złodziejami!!!!#14 Guest_aleale

Guest_aleale
 • Goście

Napisano 15 lipiec 2018 - 20:16

Witam 

Gdy miałam okolo 14 lat pod wplywem presji otoczenia ukradlam kolczyki w galerii handlowej i zostalam zlapana przy bramkach. Była brana opinia ze szkoly, jednorazowe sprawdzenie warunkow domowych przez kuratora, a nastepnie rozmowa w sądzie. Na tym sie skonczylo, minelo 8 lat od tamtej pory nie mialam konfliktow z prawem. Ide teraz do nowej pracy i potrzebuje zaswiadczenia o niekaralnosci. I tu pojawia sie pytanie, czy takowe dostanę, czy jednak mój czyn widnieje w papierach do dziś dzień.#15 Guest_Bella

Guest_Bella
 • Goście

Napisano 20 grudzień 2018 - 08:00

Witam 

Gdy miałam okolo 14 lat pod wplywem presji otoczenia ukradlam kolczyki w galerii handlowej i zostalam zlapana przy bramkach. Była brana opinia ze szkoly, jednorazowe sprawdzenie warunkow domowych przez kuratora, a nastepnie rozmowa w sądzie. Na tym sie skonczylo, minelo 8 lat od tamtej pory nie mialam konfliktow z prawem. Ide teraz do nowej pracy i potrzebuje zaswiadczenia o niekaralnosci. I tu pojawia sie pytanie, czy takowe dostanę, czy jednak mój czyn widnieje w papierach do dziś dzień.

przestępstwo ulega zatarciu w krajowym rejestrze karnym po 5 latach więc twoja kartoteka będzie czysta#16 Guest_Oliwia

Guest_Oliwia
 • Goście

Napisano 30 styczeń 2020 - 14:06

Jeśliukradłam czekolady i pralninki na kwote 25 zł w sklapie alma. została oczywisce rpzyłapana i policja wzieła mni ena komisarjat. przyjechała mama i pan mnie przy niech przesluchał i napsiał wniosek. czy jest możliwosc ze są rodzinny tą sprawe ominie? a jesli nie to jak abedzi ekara? to był pierwszy raz, nigdy ni ebyłam karana, jestem wzorowa uczenica i mam zachowanie wzorowe.#17 Guest_Oliwia

Guest_Oliwia
 • Goście

Napisano 30 styczeń 2020 - 14:06

Jeśliukradłam czekolady i pralninki na kwote 25 zł w sklapie alma. została oczywisce rpzyłapana i policja wzieła mni ena komisarjat. przyjechała mama i pan mnie przy niech przesluchał i napsiał wniosek. czy jest możliwosc ze są rodzinny tą sprawe ominie? a jesli nie to jak abedzi ekara? to był pierwszy raz, nigdy ni ebyłam karana, jestem wzorowa uczenica i mam zachowanie wzorowe.#18 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 10 listopad 2020 - 12:42

Dzień dobry jestem 13-letnią uczennicą.

Chciałam się spytać co będzie jak ukradłam batonika wartego niecałe trzy złote. Jakie policja nakaże mi prace społeczne. Czy będą długie i na czym będą polegać? Czy moi rodzice będą musieli zapłacić jakiś mandat? Czy lepiej iść do sądu rodzinnego i ubiegać się o uniewinnienie?

Proszę o szybką odpowiedź.

Pozdrawiam.

 #19 Guest_Ulka

Guest_Ulka
 • Goście

Napisano 19 listopad 2020 - 13:58

Ja bym się zdecydowała na poradę prawną. W Kancelarii Cejrowski udzielają ich przez telefon i mailowo. Adwokat Cejrowski specjalizuje się w prawie karnym, także ma duże pojęcie w tym temacie. #20 Guest_Maciej

Guest_Maciej
 • Goście

Napisano 18 styczeń 2021 - 20:45

Czy za kradzież alkocholu do 50 zł w później składanie fałszywych zeznań mogę mieć problemy?to jest pierwszy razDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Najnowsze tematy