Skocz do zawartości


ulga na zkup działki


wróć do serwisu Księgowość 1 odpowiedź w tym temacie

#1 Guest_AGA

Guest_AGA
  • Goście

Napisano 21 maj 2001 - 17:42

czy małżonkowie posiadający intercyzę mogą odliczyć zakup działki każdy osobno, jeżeli działka składa się z 2 części, i właścicielem 1 częsci jest mąż a drugiej żona

#2 Guest_redakcja

Guest_redakcja
  • Goście

Napisano 02 lipiec 2001 - 13:12

Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.Jednak małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.Umowa intercyzy jest specyficzną umową zawartą między małżonkami , przed lub już w trakcie trania małżeństwa, która to umowa znosi wspólność ustawową, powstałą na mocy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, między małżonkami. Najważniejszym skutkiem takiej umowy jest istnienie dwóch niezależnych od siebie majątków męża i żony.Jak powszechnie wiadomo podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , obliczony zgodnie z art. 27, obniża się m.in. o poniesione przez podatnika wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego.Wysokość odliczeń od podatku z tego tytułu wynosi 19 proc. wydatkowanej kwoty, nie więcej jednak niż 19 proc. kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni 350 m2 i ceny nabycia 1 m2 gruntu lub określonej w umowie wartości odpłatnie przenoszonegoprawa wieczystego użytkowania gruntu.Wysokość wydatków na ten cel ustala się na podstawie aktu notarialnego. Należy pamiętać, że wydatki muszą dotyczyć gruntu znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz że wydatki te nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.Najistotniejszym przepisem, by udzielić odpowiedzi na postawione pytanie jest treść art. 27a ust. 8 ustawy. I tak wysokość odliczeń od podatku z tytułu nabycia gruntu pod budowę budynku mieszkalnego dotyczy łącznie obojga małżonków, z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których orzeczono separację.Jak więc wynika z powołanych wyżej przepisów ulga z tytułu zakupu gruntu jest jedna dla obojga małżonków , bez względu na fakt istnienia lub nieistnienia miedzy nimi umowy intercyzy. W tej sytuacji małżonkowie powinni dokonać odliczeń z tego tytułu zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych bądź od podatku każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od podatku jednego z małżonków. Postawa prawna: art. 27 a ust. 1 pkt 1 lit a), ust. 3 pkt 2, ust. 7, ust. 8 ustawy z 26 lipca 19991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. )Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych