Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy


24 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-kecaj97

Guest_-praw-kecaj97
 • Goście

Napisano 24 kwiecień 2009 - 17:37

Witam
W odpowiedzi na Pani pytanie uprzejmie informuję,że lekarz przerowadzajacy badania i sprawujący u pracodawcy profilatyczną opiekę lekarską nad pracownikami może żądać dokumentacji od lekarza specjalisty, u którego pracownik leczył się w ostatnim okresie.
Lekarz zakładowy ma wydać orzeczenie, czy praca do której pracodawca ma skierować po chorobie pracownika nie będzie sprzyjała pogorszeniu stanu zdrowia pracownika np. z powodu ręcznego transportu, pracy w warunkach szkodliwych itp.

Zgodnie z art. 229 § 4 K.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Odpowiedzialnym za zapewnienie istnienia takiego orzeczenia lekarskiego jest pracodawca, który w razie stwierdzenia braku stosownego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego do tego lekarza ponosi odpowiedzialność za wykroczenie z art. 283 § 1 K.p. zagrożone grzywną do 5.000.- zł.

Obowiązkiem pracownika, zgodnie z art. 211 pkt 5 K.p. jest poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim oraz innym zaleconym przez lekarza badaniom i stosowanie się do zaleceń lekarskich.

W dniu 30 maja 1996 r. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej wydał rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz.U. Nr 69, poz. 332,z późn. zm. oraz z 2001 r. Nr 37, poz. 451.

Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych precyzują wskazówki metodyczne stanowiące załącznik Nr 1 do rozporządzenia, które w szczególności określają dla danego czynnika szkodliwego lub uciążliwego rodzaj badań wstępnych i okresowych, oraz częstotliwość tych ostatnich.

Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne), może poszerzyć zakres badania a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to wynika z zał. Nr 1 do rozporządzenia. Oznacza to, że lekarz nie jest uprawniony do wydłużenia przewidzianego terminu badania – jak to mógł zrobić dotychczas.

Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu badań powinno się opierać między innymi na ocenie zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, występujących na stanowisku pracy. Z tego względu bardzo istotne znaczenie odgrywa treść skierowania na badanie profilaktyczne, które wystawia pracodawca.

Skierowanie takie powinno zawierać (§ 4 rozporządzenia):
● określenie rodzaju badania profilaktycznego,
● stanowisko, na którym pracownik jest lub ma być zatrudniony, z możliwo­ścią podania kilku wariantów stanowisk,
● informację o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Oznacza to sytuację taką, jakby badania czy też inne wymogi nie były spełnione, nie wyłączając w tym przypadku odpowiedzialności pracodawcy za wykroczenie z art. 283 § 1 K.p.

Rozporządzenie z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników....., nie narusza przepisów dotyczących badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy i pracowników:

1) zatrudnionych na polskich statkach morskich,
2) dla których orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy jest warunkiem nabycia lub posiadania uprawnień do wykonywania określonego zawodu lub czynności,
3) dla których jest to konieczne ze względów sanitarnoepidemiologicznych,
4) skierowanych do pracy za granicę w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Powyższy zapis oznacza że osoby te niezależnie od badań wynikających z przepisów szczególnych, podlegają również badaniom profilaktycznym, o których mowa w art. 229 K.p. i przepisie wykonawczym. Zakres badań profilaktycznych będzie uwarunkowany celowościowo.

Dla każdego pracodawcy ważna jest taka informacja, że wszyscy pracownicy podlegają badaniom profilaktycznym, na zasadach określonych w omawianym rozporządzeniu. Wobec tego, jeżeli konkretny pracownik posiada np. książeczkę badań dla celów sanitarnoepidemiologicznych, to niezależnie od tego, przed dopuszczeniem takiego pracownika do pracy, pracodawca musi poddać go badaniu wstępnemu, przy zachowaniu zasad wynikających z rozporządzenia, a następnie poddawać badaniom okresowym, czy kontrolnym.

Zaświadczenia lekarskie wydawane są w trybie i według wzoru określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27.07.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. Nr 65, poz. 741.

Przy czym, w razie ubezpieczenia z dwóch lub więcej tytułów wystawiana jest, na wniosek ubezpieczonego, odpowiednia liczba zaświadczeń.

W dniu 27 czerwca 1997 r. Sejm uchwalił ustawę o służbie medycyny pracy, Dz. U. Nr 96, poz. 593, z późn. zm. oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966.

W celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, utworzono służbę medycyny pracy, którą stanowią: lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o kwalifikacjach zawodowych przydatnych do wykonywania tych zadań.

Zgodnie z art. 12 ustawy, badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie umowy zawartej (między innymi), przez pracodawców z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

Z przepisów cytowanej ustawy wynika, że każdy pracodawca jest obowiązany zawrzeć umowę z podstawową jednostką medycyny pracy, w celu sprawowania przez nią profilaktycznej opieki zdrowotnej nad zatrudnionymi pracownikami. Forma takiej umowy ma być zlecenie, gdyż ustawodawca w art. 12 ust. 3 nazywa pracodawcę zleceniodawcą.

Obowiązki zapisane w art. 229 K.p. obciążają, w pierwszym rzędzie, pracodawcę. Do jego powinności należy skierowanie pracownika na wstępne, okresowe czy kontrolne badania lekarskie. Pracownik winien jedynie poddać się tym badaniom i w następstwie ich przeprowadzenia, przedstawić pracodawcy zaświadczenie lekarskie określające zdolność albo brak zdolności do wykonywania danej pracy.

W praktyce zdarza się, że pracodawcy bezprawnie, czyli bez uprzedniego skierowania na badania, wymagają od pracownika przedstawienia orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy np. w razie długotrwałej choroby przekraczającej 30 dni.

Tymczasem w momencie stawienia się pracownika do pracy po zakończonej chorobie, pracodawca obowiązany jest wystawić mu skierowanie na przeprowadzenie kontrolnego badania lekarskiego, a pracownik powinien poddać się temu badaniu, przeprowadzanemu oczywiście na koszt pracodawcy i przedstawić zaświadczenie lekarskie (por. wyrok SN z 21.09.2001 r. I PKN 639/00, OSNP 2003/17/415).

Aktualnym orzeczeniem lekarskim w rozumieniu art. 229 § 4 K.p. jest orzeczenie stwierdzające stan zdrowia pracownika w dacie, w której pracownik ma być dopuszczony do pracy. Zachowuje ono aktualność w okresie w nim wymienionym, jednak staje się nieaktualne w przypadku wystąpienia w tym okresie zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika (por. wyrok SN z 18.12.2002 r. I PKN 44/02, OSNP wkładka 2003/6/5).

Legitymowanie się wynikami specjalistycznych badań, stwierdzających zdolność do wykonywania określonego zawodu lub czynności, nie zwalnia z obowiązku poddawania się wstępnym badaniom lekarskim, o których mowa w art. 229 § 1 K.p. (por. wyrok NSA z 7.11.2002 r. S.A. 3558/01, Prawo Pracy 2003/3/38).

Dopuszczenie do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonych stanowiskach w rozumieniu art. 229 § 4 K.p., może stanowić przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy w rozumieniu ustawy wypadkowej (por. wyrok SN z 17.11.2000 r. UKN 49/00, OSNP 2002/11/275 – chociaż wyrok ten został wydany przed wejściem obecnej ustawy wypadkowej z 2002 r. , to jednak zachował aktualność).

W stosunku do pracownika który nie poddaje się profilaktycznym badaniom lekarskim, pomimo prawidłowego postępowania w tym zakresie przez pracodawcę, może być stosowana odpowiedzialność porządkowa.

Pracodawca nie dopuszczając do pracy takiego pracownika, za okres niewykonywania pracy nie wypłaca wynagrodzenia. Zawinione zachowanie pracownika może być potraktowane nawet jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika z konsekwencją rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 K.p.
pozdrawiam

#2 Guest_-praw-kecaj97

Guest_-praw-kecaj97
 • Goście

Napisano 24 kwiecień 2009 - 17:37

Czy lekarz zakładowy moze zażądac historii choroby od pracownika jeżeli ten przebywał na 2-u miesięcznym zwolnieniu i posiada zaświadczenie o zdolności do pracy od lekarza prowadzącego (lekarz prowadzący to ginekolog ).Przecież historia choroby to tajemnica lekarska pacjeta i lekarza prowadzącego!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

#3 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 27 styczeń 2011 - 17:34

Za zaświadczenie lekarskie o przydatnosci do pracy po urlopie rehabilitacyjnym płaci osoba ubiegająca sie o zaświadczenie z art 52

#4 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 28 styczeń 2011 - 11:42

Za zaświadczenie lekarskie o przydatnosci do pracy po urlopie rehabilitacyjnym płaci osoba ubiegająca sie o zaświadczenie z art 52

Po przerwie w pracy, spowodowanej chorobą, trawającej dłużej niż 30 dni pracodawca jest zobowiązany skierować pracownika zatrudnionego na umowę o pracę na kontrolne badania lekarskie. Za badania płaci pracodawca.


Art. 229.
§2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

§6. Badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

#5 Guest_kasia

Guest_kasia
 • Goście

Napisano 08 marzec 2011 - 16:15

Witam! mam pytanie i potrzebuję szybko pomocy.
Otóż wyjeżdżam za granicę, dokładnie do Belgi do pracy sezonowej,ale dowiedziałam się wczoraj że potrzebne mi jest belgijskie zaświadczenie lekarskie uzupełnione i podpisane przez mojego lekarza medycyny pracy tu w Polsce. Pytanie moje brzmi ...skąd mam wziąć takie zaświadczenie?potrzebuję go na już :( w sobotę wyjeżdzam tj.12.03.2011 a jeszcze muszę załatwić dużo spraw. POMOCY!!! :(


to mój email kasiakrupinska@op.pl

#6 Guest_gertruda

Guest_gertruda
 • Goście

Napisano 29 marzec 2011 - 00:37

Witam.
Potrzebuje odowiedzi szybkiej?
Moj BrakPracuje w szkole, miał badania lekarskie profilaktyczne i i lekarz skierował go na bad.testowe psychologiczne.Po tych badaniach lek.wydał orzeczenie o istniejacych przeciwskazaniach do wykonywanej pracy.Stwierdzono ze nadaje sie na leczenie i nie dano zadnych inf.do lek.psychiatry.Po wizycie u tego specjalisty okazało sie ze jest zdrowy.Moje pytanie brzmi czy lekarz mogł tak postapic.....nie informujac go o niczym,wydajac zaswiadczenie i tyle.Dodam, ze rok wczesniej przechodził badania psychologiczne i nie było zadnych przeciwskazan zdrowotnych do wykonywania tego zawody-nauczyciel.

#7 Guest_B-mol

Guest_B-mol
 • Goście

Napisano 29 marzec 2011 - 22:20

Do: "Kasia"


Kobieto pomyśl - skąd tutaj weżmiesz zaświadczenie o stanie zdrowia
wystawione przez Belgijskiego lekarza ażeby Polski lekarz mógł dokonać
wymaganego uzupełnienia? Musiała byś jechać do Belgii -tam poddać się
badaniom = {za które musiała byś oczywiście zapłacić} wrócić do kraju poddać się powtórnym badaniom i dopiero wtedy mogła byś wyjechać do pracy
Tak przynajmniej można odpowiedzieć na Twoje zapytanie

#8 Guest_Dark

Guest_Dark
 • Goście

Napisano 31 marzec 2011 - 09:00

Witam poszukuję odpowiedzi na takie pytanie, czy lekarz przeprowadzający badanie lekarskie po niezdolności do pracy spowodowanej choroba trwającą dłużej niż 30 dni wydaje zaświadczenie tylko na zasadzie zdolny do pracy - niezdolny do pracy? czy może wydać zaświadczenie zdolny do pracy, ale...(np. zakaz dźwigania, itp) i co w takim przypadku może zrobić pracodawca?

#9 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 31 marzec 2011 - 09:23

co w takim przypadku może zrobić pracodawca?

Zależy z jakiej przyczyny powstała niezdolność.
Pracodawca ma 2 możliwości:
Kodeks pracy
Art. 231. Pracodawca, na podstawie orzeczenia lekarskiego, przenosi do odpowiedniej pracy pracownika, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepis art. 230 § 2 stosuje się
odpowiednio.

Art. 43.
Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym
mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:
2) stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień
koniecznych do jej wykonywania.

#10 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 31 marzec 2011 - 09:29

Lekarz wystawia zaświadczenie o zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku, jeżeli są przeciwskazania to nie powinien podpisać zdolności do pracy.
Pracodawca w takim przypadku albo przesuwa pracownika do pracy na innym stanowisku(o ile ma takie możliwości) albo rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem.
Poza tym, jeżeli praownik nie odzyskał zdolności do pracy, to występuje o świadczenie rehabilitacyjne albo o rentę chorobową.

#11 Guest_Dark

Guest_Dark
 • Goście

Napisano 31 marzec 2011 - 09:44

Dzięki za odpowiedzi, rozumiem że jeżeli niezdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku nie powstała na skutek choroby zawodowej lub wypadku do pracy przeniesienie na inne stanowisko zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy?

#12 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 19 czerwiec 2017 - 03:33

Witam. A co w przypadku gdy przebywam na zwolnieniu powyżej 30 dni ale po tym zwolnieniu zaczynam pracę w innym miejscu i wiadomo nowy pracodawca zleci badania. Czy lekarz, który do tej pory wystawiał mi zwolnienia musi wystawić mi zaświadczenie o zdolności do pracy?

#13 Guest_Joasia

Guest_Joasia
 • Goście

Napisano 28 październik 2017 - 08:44

Witam.

Ja byłam na L4 ponad miesiąć, w tym czasie skończyła mi się umowa o pracę z byłym pracodawcą. Szukałam w między czasie nowej pracy i znalazłam. Zwolnienie mam do 1 listopada, a nowy pracodawca chciałby mnie widzieć już od 2 listopada w pracy - pierwsza umowa ma być umową zlecenie (aby mnie "przetestować") i powiedzieli mi tylko, żebym wzięła od lekarza zaświadczenie o zdolności do pracy. Ale od jakiego lekarza mam takie zaświadczenie wziąć? - od lekarza pierwszego kontaktu?#14 Guest_Magda

Guest_Magda
 • Goście

Napisano 02 listopad 2017 - 11:03

Po L4 zakwestionowanym prze orzecznika ZUS dostałam L4 na chore dziecko.
Od momentu gdy to L4 się skończy chcę wziąć zaległy urlop wypoczynkowy.
Nie pomyślcie forumowicze, że nie chce mi się pracować! Nie w tym rzecz.
Poprostu za dwa tygodnie mam termin operacji (związanej z cofniętym L4). Liczyłam się na nawracające zakrzepowe zapalenie żył i byłam na dość długim L4. Ostatnie zwolnienie wydane przez mojego lekarza miało na celu uchroniemie mnie przed nawrotem choroby tuż przed operacją co uniemożliwiło by przeprowadzenie operacji.
W ostatnim badaniu mam zalecenie zaprzestania brania leków rozrzefzajacych krew.
Pani orzecznik "olrwajac" całą dokumentację medyczną i wpis "ze względu na planowaną operację konieczne jest odstawienie heparyny" wydała opinię ustną, że skoro nie biorę leków to jestem zdrowa i mogę pracować (szpital opiekun medyczny dźwiganie pacjentów itp).

Moje pytanie jest takie. Czy pracodawca ma prawo odmówić mi w/w urlopu?
Czy lepszym rozwiązaniem jest wystąpienie z wnioskiem o urlop bezpłatny?

#15 Guest_Magda

Guest_Magda
 • Goście

Napisano 02 listopad 2017 - 11:04

Po L4 zakwestionowanym prze orzecznika ZUS dostałam L4 na chore dziecko.
Od momentu gdy to L4 się skończy chcę wziąć zaległy urlop wypoczynkowy.
Nie pomyślcie forumowicze, że nie chce mi się pracować! Nie w tym rzecz.
Poprostu za dwa tygodnie mam termin operacji (związanej z cofniętym L4). Liczyłam się na nawracające zakrzepowe zapalenie żył i byłam na dość długim L4. Ostatnie zwolnienie wydane przez mojego lekarza miało na celu uchroniemie mnie przed nawrotem choroby tuż przed operacją co uniemożliwiło by przeprowadzenie operacji.
W ostatnim badaniu mam zalecenie zaprzestania brania leków rozrzefzajacych krew.
Pani orzecznik "olrwajac" całą dokumentację medyczną i wpis "ze względu na planowaną operację konieczne jest odstawienie heparyny" wydała opinię ustną, że skoro nie biorę leków to jestem zdrowa i mogę pracować (szpital opiekun medyczny dźwiganie pacjentów itp).

Moje pytanie jest takie. Czy pracodawca ma prawo odmówić mi w/w urlopu?
Czy lepszym rozwiązaniem jest wystąpienie z wnioskiem o urlop bezpłatny?

#16 Guest_Magda

Guest_Magda
 • Goście

Napisano 02 listopad 2017 - 11:04

Po L4 zakwestionowanym prze orzecznika ZUS dostałam L4 na chore dziecko.
Od momentu gdy to L4 się skończy chcę wziąć zaległy urlop wypoczynkowy.
Nie pomyślcie forumowicze, że nie chce mi się pracować! Nie w tym rzecz.
Poprostu za dwa tygodnie mam termin operacji (związanej z cofniętym L4). Liczyłam się na nawracające zakrzepowe zapalenie żył i byłam na dość długim L4. Ostatnie zwolnienie wydane przez mojego lekarza miało na celu uchroniemie mnie przed nawrotem choroby tuż przed operacją co uniemożliwiło by przeprowadzenie operacji.
W ostatnim badaniu mam zalecenie zaprzestania brania leków rozrzefzajacych krew.
Pani orzecznik "olrwajac" całą dokumentację medyczną i wpis "ze względu na planowaną operację konieczne jest odstawienie heparyny" wydała opinię ustną, że skoro nie biorę leków to jestem zdrowa i mogę pracować (szpital opiekun medyczny dźwiganie pacjentów itp).

Moje pytanie jest takie. Czy pracodawca ma prawo odmówić mi w/w urlopu?
Czy lepszym rozwiązaniem jest wystąpienie z wnioskiem o urlop bezpłatny?

#17 Guest_Magda

Guest_Magda
 • Goście

Napisano 02 listopad 2017 - 11:04

Po L4 zakwestionowanym prze orzecznika ZUS dostałam L4 na chore dziecko.
Od momentu gdy to L4 się skończy chcę wziąć zaległy urlop wypoczynkowy.
Nie pomyślcie forumowicze, że nie chce mi się pracować! Nie w tym rzecz.
Poprostu za dwa tygodnie mam termin operacji (związanej z cofniętym L4). Liczyłam się na nawracające zakrzepowe zapalenie żył i byłam na dość długim L4. Ostatnie zwolnienie wydane przez mojego lekarza miało na celu uchroniemie mnie przed nawrotem choroby tuż przed operacją co uniemożliwiło by przeprowadzenie operacji.
W ostatnim badaniu mam zalecenie zaprzestania brania leków rozrzefzajacych krew.
Pani orzecznik "olrwajac" całą dokumentację medyczną i wpis "ze względu na planowaną operację konieczne jest odstawienie heparyny" wydała opinię ustną, że skoro nie biorę leków to jestem zdrowa i mogę pracować (szpital opiekun medyczny dźwiganie pacjentów itp).

Moje pytanie jest takie. Czy pracodawca ma prawo odmówić mi w/w urlopu?
Czy lepszym rozwiązaniem jest wystąpienie z wnioskiem o urlop bezpłatny?

#18 Guest_Magda

Guest_Magda
 • Goście

Napisano 02 listopad 2017 - 11:04

Po L4 zakwestionowanym prze orzecznika ZUS dostałam L4 na chore dziecko.
Od momentu gdy to L4 się skończy chcę wziąć zaległy urlop wypoczynkowy.
Nie pomyślcie forumowicze, że nie chce mi się pracować! Nie w tym rzecz.
Poprostu za dwa tygodnie mam termin operacji (związanej z cofniętym L4). Liczyłam się na nawracające zakrzepowe zapalenie żył i byłam na dość długim L4. Ostatnie zwolnienie wydane przez mojego lekarza miało na celu uchroniemie mnie przed nawrotem choroby tuż przed operacją co uniemożliwiło by przeprowadzenie operacji.
W ostatnim badaniu mam zalecenie zaprzestania brania leków rozrzefzajacych krew.
Pani orzecznik "olrwajac" całą dokumentację medyczną i wpis "ze względu na planowaną operację konieczne jest odstawienie heparyny" wydała opinię ustną, że skoro nie biorę leków to jestem zdrowa i mogę pracować (szpital opiekun medyczny dźwiganie pacjentów itp).

Moje pytanie jest takie. Czy pracodawca ma prawo odmówić mi w/w urlopu?
Czy lepszym rozwiązaniem jest wystąpienie z wnioskiem o urlop bezpłatny?

#19 Guest_Magda

Guest_Magda
 • Goście

Napisano 02 listopad 2017 - 11:04

Po L4 zakwestionowanym prze orzecznika ZUS dostałam L4 na chore dziecko.
Od momentu gdy to L4 się skończy chcę wziąć zaległy urlop wypoczynkowy.
Nie pomyślcie forumowicze, że nie chce mi się pracować! Nie w tym rzecz.
Poprostu za dwa tygodnie mam termin operacji (związanej z cofniętym L4). Liczyłam się na nawracające zakrzepowe zapalenie żył i byłam na dość długim L4. Ostatnie zwolnienie wydane przez mojego lekarza miało na celu uchroniemie mnie przed nawrotem choroby tuż przed operacją co uniemożliwiło by przeprowadzenie operacji.
W ostatnim badaniu mam zalecenie zaprzestania brania leków rozrzefzajacych krew.
Pani orzecznik "olrwajac" całą dokumentację medyczną i wpis "ze względu na planowaną operację konieczne jest odstawienie heparyny" wydała opinię ustną, że skoro nie biorę leków to jestem zdrowa i mogę pracować (szpital opiekun medyczny dźwiganie pacjentów itp).

Moje pytanie jest takie. Czy pracodawca ma prawo odmówić mi w/w urlopu?
Czy lepszym rozwiązaniem jest wystąpienie z wnioskiem o urlop bezpłatny?

#20 Guest_Mahda

Guest_Mahda
 • Goście

Napisano 02 listopad 2017 - 11:08

Przepraszam, że tyle razy powtórzył się mój wpis. Coś z netem się dziejeDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Najnowsze tematy