Skocz do zawartości


wypowiedzenie umowy zlecenia na czas nieokreślony


7 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-bia27

Guest_-praw-bia27
  • Goście

Napisano 18 grudzień 2008 - 23:49

witam.

"Kodeks cywilny w art. 746 stanowi, że dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. Również przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.


Sąd Najwyższy stwierdził, że umowa zlecenia zawarta na czas oznaczony może być wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie (art. 746 k.c.).

Jak wynika z uregulowań zawartych w kodeksie cywilnym (umowa zlecenia) zarówno dający zlecenie jak i je przyjmujący mogą wypowiedzieć zawartą między nimi umowę. Ustawodawca nie przewidział w tej kwestii żadnego rozróżnienia w odniesieniu do umowy zawartej na czas określony lub nieokreślony. Zatem czego ustawa nie rozróżnia należy traktować w taki sam sposób. Mimo że zasadą jest, iż umów terminowych nie można wypowiadać, ustawodawca dopuszcza takie wypowiedzenie w stosunku do zawartej umowy zlecenia niezależnie od jej rodzaju.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2004 r., sygn. akt IV CK 640/03"
http://e-prawnik.pl/...-czas-okreslony

"w przypadku umowy zlecenia. Można ją zakończyć w dwojaki sposób: poprzez wygaśnięcie lub rozwiązanie. Umowa wygasa w momencie, gdy:
· wykonania zlecenia,
· śmierci zleceniodawcy,
· utraty przez zleceniobiorcę pełnej zdolności do czynności prawnych.
W dwóch ostatnich przypadkach umowa nie wygaśnie, jeżeli jej treść zawiera w tej kwestii odmienne postanowienia.
Jeżeli umrze lub utraci zdolność zleceniodawca a nie zleceniobiorca, umowa nie wygaśnie, chyba że postanowienia umowy mówią inaczej (art. 747 k.c.). jeżeli tak, to zleceniobiorca powinien dalej wykonywać zlecenie, gdyby się okazało, że przerwa w wykonywaniu powierzonych mu czynności mogłaby przynieść szkodę zleceniodawcy. Powinno to trwać do momentu, aż spadkobierca ( w wypadku śmierci) lub przedstawiciel ustawowy (gdy zleceniodawca utraci zdolność do czynności prawnych) zleceniodawcy, nie zarządzi inaczej.
Umowa zlecenia może również ustać poprzez wypowiedzenie jej warunków. Uprawnienia do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów nie można zrzec się z góry. Oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy może złożyć każda ze stron i to ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli wypowiedzenia dokonuje zleceniodawca i czyni to z ważnego powodu, powinien zwrócić zleceniobiorcy poniesione wydatki oraz, w przypadku odpłatności zlecenia, wypłacić mu należną część wynagrodzenia. Gdy składa oświadczenie o wypowiedzeniu bez ważnych powodów, powinien naprawić zleceniobiorcy wyrządzone tym czynem szkody. Obowiązek naprawienia szkód leży również po stronie zleceniobiorcy, który wypowiada odpłatne zlecenie bez ważnych przyczyn (art. 746 k.c.). Jeżeli zlecenie wygaśnie, uważa się, że trwa ono nadal na korzyść zleceniobiorcy, aż do momentu, gdy dowie się on o jego wygaśnięciu.
Zgodnie z art. 751 k.c. są dwa rodzaje roszczenia z umów zlecenia, które po upływie dwóch lat ulegają przedawnieniu:
· roszczenie o wynagrodzenie i zwrot wydatków; przysługuje ono osobom, które trudnią się stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa czynnościami danego rodzaju, oraz roszczenie z tytułu zaliczek im udzielonych,
· roszczenie z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeśli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady przeznaczone na ten cel."
http://www.sciaga.pl.../32059-33-umowy

"POROZUMIENIE
w sprawie rozwiązania umowy zlecenia z dnia .............................................

zawarte w dniu ........................................... w ................................................... pomiędzy:
(data) (miejscowość)
1) ............................................................ ............................................................ .................... ,
(pełna nazwa przedsiębiorcy, siedziba, adres)

reprezentowanym/ą przez ............................................................ ...........................................
(imię i nazwisko osoby / osób reprezentujących przedsiębiorcę)

zwanym/ą dalej „Zleceniodawcą”

a

2) Panem(nią) ............................................................ ..................................... zamieszkałym(łą)
(imię i nazwisko)

........................................................ ............................................................ ...................................
(adres zameldowania)
zwanym(ą) dalej „Zleceniobiorcą”

§ 1
Strony zgodnie oświadczają, że umowa zlecenia, zawarta pomiędzy nimi w dniu ........................................., ulega rozwiązaniu z dniem .............................., na mocy ich wzajemnego porozumienia.

§ 2
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Porozumieniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3
Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

............................................. .............................................
Zleceniodawca Zleceniobiorca

............................., dnia ............... 200... r.

........................................................
(pieczęć firmowa lub oznaczenie strony,
która wypowiada umowę)

.......................................................... .
(oznaczenie strony, do której
wypowiedzenie jest skierowane)

........................................................ ...

........................................................ .....
(adres strony, do której wypowiedzenie
jest skierowane)

WYPOWIEDZENIE
umowy zlecenia zawartej w dniu .....................

Niniejszym wypowiadam umowę zlecenia, zawartą w dniu .........................................., z zachowaniem ........................... okresu wypowiedzenia (zgodnie z § .... umowy zlecenia). Umowa ulega rozwiązaniu z dniem ......................................

......................................................
(podpis Zleceniodawcy)

WYPOWIEDZENIE
umowy zlecenia zawartej w dniu .....................

Niniejszym wypowiadam umowę zlecenia, zawartą w dniu ........................................, z powodu ............................................................ .................................................…R 30;….
........................................................ ............................................................ .......................
Umowa rozwiązuje się z dniem ......................... .

.......................................................... (podpis strony, która wypowiada umowę)"

http://f.kafeteria.p...hp?id_p=3359397

pozdrawiam

#2 Guest_-praw-bia27

Guest_-praw-bia27
  • Goście

Napisano 18 grudzień 2008 - 23:49

Proszę o udzielenie mi odpowiedzi na pytanie,czy istnieje wypowiedzenie na umowę zlecenie na czas nieokreślony po roku pracy i jaką ono ma formę?Dziękuję.

#3 Guest_gosia

Guest_gosia
  • Goście

Napisano 06 lipiec 2012 - 09:11

czy faktycznie wypowiedzenie umowy zlecenia zawartej na czas nieokreślony wymaga formy pisemnej?

#4 Guest_gość

Guest_gość
  • Goście

Napisano 06 lipiec 2012 - 11:15

czy faktycznie wypowiedzenie umowy zlecenia zawartej na czas nieokreślony wymaga formy pisemnej?

są to umowy cywjest to umowa cywilnoprawna i forma pisemna nie jest wymagana, nie mniej jednak wskazana zwłaszcza w przypadku sporu między sttronami umowy.

#5 Guest_Adaa

Guest_Adaa
  • Goście

Napisano 28 styczeń 2017 - 21:14

Czy pracodawca ma obowiazek wyplacic zarobione pieniądze (umowa cywilno-prawna na czas nieokreslony)wypowiedzenie złożone ustnie i powód bardzo poważny??

#6 Guest_Gość

Guest_Gość
  • Goście

Napisano 29 styczeń 2017 - 11:58

Czy pracodawca ma obowiazek wyplacic zarobione pieniądze (umowa cywilno-prawna na czas nieokreslony)wypowiedzenie złożone ustnie i powód bardzo poważny??

Jeśli wykonałaś pracę, to oczywiście że powinnaś otrzymać zapłatę.#7 Guest_Gość

Guest_Gość
  • Goście

Napisano 19 czerwiec 2017 - 09:24

czy faktycznie wypowiedzenie umowy zlecenia zawartej na czas nieokreślony wymaga formy pisemnej?#8 Guest_Gość

Guest_Gość
  • Goście

Napisano 19 czerwiec 2017 - 09:24

czy faktycznie wypowiedzenie umowy zlecenia zawartej na czas nieokreślony wymaga formy pisemnej?

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych