Skocz do zawartości


Zdjęcie

Odprawa emerytalna!!!!


wróć do serwisu Kadry 38 odpowiedzi w tym temacie

#1 Felicity

Felicity

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 125 postów

Napisano 15 maj 2012 - 08:01

WitamJesteśmy samorządem gminnym i chcemy zatrudnić pracownika na stanowisku robotnik gospodarczy na umowę na czas okreslony od 01.06.2012r. do 28.02.2013r. W kwietniu 2013r. pracownik kończy 60 lat i chciałby przejść na emeryture pomostową. Czy w związku z tym my jako ostatni zakład pracy musimy mu wypłacic odprawę emerytalną jesli zwróci się do nas z wnioskiem?

#2 mml

mml

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1465 postów

Napisano 15 maj 2012 - 08:08

jezeli umowa nie bedzie rozwiązana z powodu przejścia na emeryturę, to nie wypłacacie odprawy.

#3 Felicity

Felicity

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 125 postów

Napisano 15 maj 2012 - 08:13

Byłam w piatek na szkoleniu z prawa praca i inspektor powiedział mi, że jeżeli pracownik zwróci sie do nas z wnioskiem to musimy jako ostatni zakład pracy mu to wypłacić, mówi, że są wyroki Sądu Najwyższego o wypłacenie odprawy nawet jesli ktoś niejest już rok pracownikiem. mml a może podasz mi jakąś podstawę prawną, art. bądź wyrok sądu, żebym miała na czym bazować

#4 mml

mml

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1465 postów

Napisano 15 maj 2012 - 08:22

zaraz sprawdzęDołączona grafika

#5 mml

mml

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1465 postów

Napisano 15 maj 2012 - 08:26

"Zgodnie z art. 921 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) - dalej k.p., pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
Z art. 921 § 1 k.p. wynika, że są cztery przesłanki nabycia prawa do odprawy emerytalno-rentowej:

a) spełnienie przez pracownika warunków uprawniających do jednego z tych świadczeń;

Dołączona grafika przejście na emeryturę lub rentę;

c) rozwiązanie stosunku pracy;

d) związek między rozwiązaniem stosunku pracy i przejściem na emeryturę lub rentę.

Pracownik musi w chwili ustania stosunku pracy tylko spełniać warunki do uzyskania uprawnień emerytalnych lub rentowych a ustalenie tych uprawnień przez organ ubezpieczeniowy w drodze decyzji może nastąpić już po ustaniu stosunku pracy. Jednocześnie co do zasady nie może nabyć prawa do odprawy emerytalno-rentowej pracownik, który spełnił warunki do nabycia prawa do emerytury lub renty już po ustaniu stosunku pracy, choćby nastąpiło to w krótkim czasie po ustaniu stosunku pracy (J. Skoczyński w: Kodeks pracy. Komentarz, red. Z. Salwa, Warszawa 2007, s. 427).
W omawianym przypadku w dniu rozwiązania stosunku pracy pracownik nie spełniał jeszcze warunków uprawniających do świadczenia emerytalnego. Zaczął je spełniać dopiero kilkanaście miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy. Należy zatem uznać, że przesłanki nabycia prawa do odprawy nie zostały spełnione. Potwierdza to uchwała SN z dnia 3 marca 1989 r. III PZP 7/89 (OSNCP 1990, z. 6, poz. 77), zgodnie z którą rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego nie jest rozwiązaniem stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę w zakresie uprawnień do odprawy emerytalnej. Także ustanie stosunku pracy, wraz z którym pracownik uzyskuje świadczenie przedemerytalne nie jest ustaniem stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę (por, wyrok SN z dnia 6 maja 2003 r., I PK 257/02, niepublikowany)."

#6 Agnieszka

Agnieszka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 3608 postów

Napisano 15 maj 2012 - 08:36

Może to też się przyda,pytanie i odpowiedź:
W lipcu 2009 r. rozwiązano z pracownikiem umowę o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy i wypłacono z tego tytułu stosowną odprawę pieniężną. Były pracownik przeszedł na świadczenie przedemerytalne, a w maju 2011 r. nabył prawo do emerytury. Ostatnio wystąpił z wnioskiem do byłego pracodawcy o wypłacenie odprawy emerytalnej. Czy pracodawca ma obowiązek wypłacić tę odprawę?
Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia byłemu pracownikowi odprawy emerytalnej.
Odprawa emerytalno-rentowa przyznawana na podstawie art. 921 K.p. ma charakter powszechny i przysługuje w przypadku, gdy stosunek pracy ustaje w związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę. Wskazaną odprawę wypłaca się w zasadzie tylko osobom posiadającym status pracownika i spełniającym warunki do nabycia prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Odprawa jest świadczeniem obowiązkowym, którego wysokość wynosi równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika.
Roszczenie o wypłatę odprawy jest wymagalne od dnia rozwiązania umowy o pracę z uprawnionym do niej pracownikiem (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 1998 r., sygn. akt I PKN 508/97, OSNP 1999/9/267). Odprawa może być wypłacona byłemu pracownikowi, z którym umowa o pracę rozwiązała się wcześniej, a następnie w związku z długotrwałą chorobą (po upływie okresu zasiłkowego, a nawet po świadczeniu rehabilitacyjnym), pracownik przeszedł na rentę lub emeryturę. Jednak pracownik, który po rozwiązaniu stosunku pracy nie spełniał warunków uprawniających do nabycia emerytury i uzyskania odprawy emerytalnej (art. 921 § 1 K.p.), ale skorzystał ze świadczenia przedemerytalnego, nie może nabyć prawa do dodatkowej odprawy emerytalnej przewidzianej dla pracowników, którzy rozwiązali stosunki pracy w związku z przejściem na emeryturę. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 kwietnia 2009 r. (sygn. akt II PK 259/08, OSNP 2010/23-24/285).
W powyższej sprawie osoba ubiegająca się o odprawę emerytalną od prawie dwóch lat nie jest już pracownikiem. Rozwiązanie z nią w 2009 r. umowy o pracę nastąpiło z powodu likwidacji stanowiska pracy i nie miało związku z przejściem w 2011 r. na emeryturę.
W sytuacji gdy między ustaniem zatrudnienia, a przejściem na emeryturę nie zachodzi żaden związek (przyczynowy, czasowy, funkcjonalny) niezbędny dla nabycia prawa do omawianego świadczenia, roszczenie byłego pracownika o wypłatę odprawy emerytalnej jest bezzasadne.
A A A Dołączona grafika Dołączona grafika#7 Felicity

Felicity

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 125 postów

Napisano 15 maj 2012 - 10:39

a co powiecie na to - art. z gazety "Wspólnota"


Odprawa emerytalna

Autor: Michał Cyrankiewicz
Od 11 sierpnia 1991 r. do 30 kwietnia 2007 r. byłam zatrudniona na stanowiskach kierowniczych - ostatnio, tj. od 28 listopada 2002 do 30 kwietnia 2007 roku, na stanowisku sekretarza miasta. Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło na podstawie art. 70 § 1 kodeksu pracy w związku z art. 72 § 1. Od 27 kwietnia 2007 r. przebywałam nieprzerwanie na zwolnieniu lekarskim do 25 października 2007 r., a od 26 października 2007 r. mam przyznane świadczenie rehabilitacyjne do 21 czerwca 2008 r. 2 lipca br. kończę 55 lat i przechodzę na emeryturę. Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, jako ostatni pracodawca, powinien mi wypłacić odprawę emerytalną i w jakiej wysokości?

Pracownikowi samorządowemu, który przechodzi na emeryturę przysługuje odprawa emerytalna (art. 21 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych). Jej wysokość jest uzależniona od liczby lat przepracowanych i wynosi (art. 28 ustawy o pracownikach państwowych):
• po dziesięciu latach pracy w urzędach - w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia,
• po piętnastu latach pracy w urzędach - w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia,
• po dwudziestu latach pracy w urzędach - w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.
Prawo do odprawy emerytalnej zagwarantowane zostało również w art. 921 § 1 kodeksu pracy, zgodnie z którym „Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.". Związek rozwiązania stosunku pracy z przejściem na emeryturę może mieć charakter przyczynowy, czasowy, funkcjonalny albo mieszany (wyrok SN z 19 lipca 1986 r., sygn. akt I PKN 174/99), przy czym przejście na emeryturę nie musi być jedyną, wyłączną i bezpośrednią przyczyną rozwiązania tego stosunku (wyrok SN z 16 listopada 2000 r., sygn. akt I PKN 81/00). Jak podkreślił Sąd Najwyższy w powyższym wyroku, taki związek nie występuje np. w sytuacji, w której pracownik posiadający ustalone prawo do emerytury rozwiązał stosunek pracy z winy pracodawcy (art. 551 kp), taki związek nie występuje, a w konsekwencji pracownikowi odprawa się nie należy. Związek z przejściem na emeryturę zachodzi natomiast w sytuacji, w której rozwiązanie stosunku pracy następuje przed nabyciem prawa do emerytury, ale nabycie prawa do tego świadczenia „jest konsekwencją sytuacji bezpośrednio poprzedzającej rozwiązanie stosunku pracy". Wyrażenie „w związku" jest bowiem szersze od wyrażenia „z powodu" i pozwala objąć prawem do odprawy te sytuacje, w których rozwiązanie stosunku pracy nie zbiega się ściśle w czasie z nabyciem przez pracownika prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej. Jeżeli w sytuacji opisanej w pytaniu jedną z przyczyn rozwiązania stosunku pracy była zbliżająca się emerytura (i np. pogarszający się stan zdrowia, który spowodował wcześniejsze, przed nabyciem uprawnień emerytalnych rozwiązanie stosunku pracy), to odprawa powinna być wypłacona.
Pamiętać także należy, że odprawa emerytalna przysługuje również przy przejściu na wcześniejszą emeryturę, natomiast nie przysługuje pracownikom, którzy przeszli na świadczenie przedemerytalne (wyroki SN z 11 stycznia 2001 r., sygn. akt I PKN 187/00 oraz z 6 maja 2003 r., sygn. akt I PK 257/02).

Podstawa prawna
• ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
• ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 86, poz. 953 z późn. zm.)
• ustawa z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
#8 Guest_Sysiak

Guest_Sysiak
 • Goście

Napisano 17 maj 2012 - 13:29

pracownik otrzymał decyzję o przyznaniu renty na 2 lata, mogę więc rozwiązać umowę z art. 53 par. 1 pkt. 1 lub za porozumieniem stron, należy się jemu 1mc odprawa rentowa...i ekwiwalent urlopowy, i nic więcej ? nawet jak pracował u nas 6 lat .. ?

#9 mml

mml

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1465 postów

Napisano 17 maj 2012 - 13:36

przyznanie renty, nie może byc powodem rozwiązania umowy z art. 53, tylko porozumienie stron lub wypowiedzenie. W przypadku rozwiązania umowy - 1 miesieczna odprawa rentowa ( kodeksowa) i ewentualnie ekwiwalent za urlop- to wszystko.

#10 mml

mml

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1465 postów

Napisano 17 maj 2012 - 13:37

a co powiecie na to - art. z gazety "Wspólnota"


Odprawa emerytalna

Autor: Michał Cyrankiewicz
Od 11 sierpnia 1991 r. do 30 kwietnia 2007 r. byłam zatrudniona na stanowiskach kierowniczych - ostatnio, tj. od 28 listopada 2002 do 30 kwietnia 2007 roku, na stanowisku sekretarza miasta. Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło na podstawie art. 70 § 1 kodeksu pracy w związku z art. 72 § 1. Od 27 kwietnia 2007 r. przebywałam nieprzerwanie na zwolnieniu lekarskim do 25 października 2007 r., a od 26 października 2007 r. mam przyznane świadczenie rehabilitacyjne do 21 czerwca 2008 r. 2 lipca br. kończę 55 lat i przechodzę na emeryturę. Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, jako ostatni pracodawca, powinien mi wypłacić odprawę emerytalną i w jakiej wysokości?

Pracownikowi samorządowemu, który przechodzi na emeryturę przysługuje odprawa emerytalna (art. 21 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych). Jej wysokość jest uzależniona od liczby lat przepracowanych i wynosi (art. 28 ustawy o pracownikach państwowych):
• po dziesięciu latach pracy w urzędach - w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia,
• po piętnastu latach pracy w urzędach - w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia,
• po dwudziestu latach pracy w urzędach - w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.
Prawo do odprawy emerytalnej zagwarantowane zostało również w art. 921 § 1 kodeksu pracy, zgodnie z którym „Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.". Związek rozwiązania stosunku pracy z przejściem na emeryturę może mieć charakter przyczynowy, czasowy, funkcjonalny albo mieszany (wyrok SN z 19 lipca 1986 r., sygn. akt I PKN 174/99), przy czym przejście na emeryturę nie musi być jedyną, wyłączną i bezpośrednią przyczyną rozwiązania tego stosunku (wyrok SN z 16 listopada 2000 r., sygn. akt I PKN 81/00). Jak podkreślił Sąd Najwyższy w powyższym wyroku, taki związek nie występuje np. w sytuacji, w której pracownik posiadający ustalone prawo do emerytury rozwiązał stosunek pracy z winy pracodawcy (art. 551 kp), taki związek nie występuje, a w konsekwencji pracownikowi odprawa się nie należy. Związek z przejściem na emeryturę zachodzi natomiast w sytuacji, w której rozwiązanie stosunku pracy następuje przed nabyciem prawa do emerytury, ale nabycie prawa do tego świadczenia „jest konsekwencją sytuacji bezpośrednio poprzedzającej rozwiązanie stosunku pracy". Wyrażenie „w związku" jest bowiem szersze od wyrażenia „z powodu" i pozwala objąć prawem do odprawy te sytuacje, w których rozwiązanie stosunku pracy nie zbiega się ściśle w czasie z nabyciem przez pracownika prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej. Jeżeli w sytuacji opisanej w pytaniu jedną z przyczyn rozwiązania stosunku pracy była zbliżająca się emerytura (i np. pogarszający się stan zdrowia, który spowodował wcześniejsze, przed nabyciem uprawnień emerytalnych rozwiązanie stosunku pracy), to odprawa powinna być wypłacona.
Pamiętać także należy, że odprawa emerytalna przysługuje również przy przejściu na wcześniejszą emeryturę, natomiast nie przysługuje pracownikom, którzy przeszli na świadczenie przedemerytalne (wyroki SN z 11 stycznia 2001 r., sygn. akt I PKN 187/00 oraz z 6 maja 2003 r., sygn. akt I PK 257/02).

Podstawa prawna
• ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
• ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 86, poz. 953 z późn. zm.)
• ustawa z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)To jest inny przypadekDołączona grafika

#11 Guest_Sysiak

Guest_Sysiak
 • Goście

Napisano 17 maj 2012 - 13:55

tzn rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia tak? mam strasznie upierdliwego pracownika bo nie chce zrozumieć że nie należy się jemu 3 mc odprawa w zw. z tym że długo u nas pracował.jeśli rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia to co podać jako powód?

#12 mml

mml

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1465 postów

Napisano 17 maj 2012 - 14:03

porozumienie stron lub wypowiedzenie w trybie ustawowym. Odprawa ekonomiczna tylko wtedy, gdy przyczyny leżą po stronie pracodawcy i zakład zatrudnia pow. 20 osób, w innym przypadku nie przysługuje żadna odprawa.

#13 Guest_Sysiak

Guest_Sysiak
 • Goście

Napisano 17 maj 2012 - 15:23

ok, a tryb ustawowy to jaki?

#14 ida

ida

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 6629 postów

Napisano 18 maj 2012 - 08:28

to taki jaki jest zapisany w Kodeksie Pracy Dołączona grafika

#15 Guest_Sysiak

Guest_Sysiak
 • Goście

Napisano 21 maj 2012 - 10:59

tak jak pisałam powyżej, nie mogę się dogadać z pracownikiem, on powiedział że porozumienia stron nie podpisze, czyli zostaje wypowiedzenie..pracował u nad 5 lat co powinnam napisać żeby było w porządku?

#16 mml

mml

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1465 postów

Napisano 21 maj 2012 - 11:16

wypowiedzenie- 2 miesięczne, a powód - zgodnie z prawdą

#17 Guest_Sysiak

Guest_Sysiak
 • Goście

Napisano 21 maj 2012 - 11:31

wypowiedzenie dwumiesięczne, z tym że zasiłek chorobowy wypłacał zus bo mamy w tej chwili mniej niż 10 os., decyzja o przyznaniu renty była z 23.04.2012, czyli powinnam wystawić wypowiedzenie które rozpocznie sie 01.05.2012 r. i trwać będzie do końca czerwca, a można ten okres skrócić?chodzi mi o to że trochę to wszystko jest opóźnione w czasie...przekazanie dokumentów itd.powód przejście na rentę.

#18 mml

mml

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1465 postów

Napisano 21 maj 2012 - 11:36

nie za bardzo rozumiem, czy powodem rozwiązania umowy jest renta? to nie może być powód. Przyznanie renty nie jest powodem do rozwiązania umowy. Pracownik po przyznaniu renty, powinien byc skierowany na badania kontrolne, czy może wykonywac pracę na dotychczasowych warunkach pracy i wtedy po orzeczeniu lekarza MP, pracodawca podejmuje decyzję, czy stosunek pracy trwa czy wypowiada umowę ze względu na stan zdrowia.

#19 Guest_Sysiak

Guest_Sysiak
 • Goście

Napisano 21 maj 2012 - 12:00

miał komisję w zusie, i wykazało że jest niezdolny przyznali jemu na dwa lata rentę... to w takim razie możesz mi powiedzieć co mam teraz zrobić żeby było najlepiej?jak rozwiązać umowę ?już się pogubiłam strasznie ;/

#20 mml

mml

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1465 postów

Napisano 21 maj 2012 - 12:03

porozmawiaj z pracownikiem i porozumienie stron. Powiedz pracownikowi, że jak nie wyrazi zgody na takie rozwiązanie, to będziesz musiała skierować pracownika na kontrolne badania i wtedy lekarz MP wyda stosowne zaświadczenie o dalszym zatrudnieniu. Na pewno nie będzie to z korzyścią dla pracownika.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych