Skocz do zawartości


Ubezpieczenie zdrowotne po rozwodzie?


8 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-jagrob

Guest_-praw-jagrob
  • Goście

Napisano 10 czerwiec 2008 - 16:21

Witam, dzięki za ten art.66, tylko tak do końca nie wiem jak go mam interpretować.

Problem mojej mamy polega na tym,że jest za granicą i przysługuje jej Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), ale to jest słabe ubezpieczenie takie na skaleczony paluszek. Wystąpiłem do NFZ o ubezpieczenie E121, ale odrzucili mi wniosek, twierdząc, że jest to ubezpieczenie dla rencistów, emerytów lub członków rodzin.

A ja zadaję pytanie- a co z takimi osobami jak moja Mama po rozwidzie, tylko z alimentami???

Nie wiem gdzie tak naprawdę tą sprawę skierować?

pozdrawiam

R.

#2 Guest_-praw-grazia83

Guest_-praw-grazia83
  • Goście

Napisano 10 czerwiec 2008 - 22:39

Witam!
Mama z tego tytułu,ze otrzymuje alimenty ,jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym.
CYTATObowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne jest regulowane przez art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2004r Nr 210 poz.2135.)

"Art. 66.
1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:
1) osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są:
a) pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
c) osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi,
d) osobami wykonującymi pracę nakładczą,
e) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub osobami z nimi współpracującymi,
f) osobami duchownymi,
g) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych lub członkami ich rodzin,
h) osobami pobierającymi świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy,
i) osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia;
2) żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe, o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, oraz pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także kandydaci na żołnierzy zawodowych;
3) poborowi odbywający służbę zastępczą;
4) poborowi pełniący służbę w Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu;
5) żołnierze zawodowi oraz żołnierze odbywający nadterminową zasadniczą służbę wojskową i służbę okresową;
6) policjanci;
7) funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
8) funkcjonariusze Agencji Wywiadu;
9) funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu;
10) funkcjonariusze Straży Granicznej;
11) funkcjonariusze Służby Celnej;
12) funkcjonariusze Służby Więziennej;
13) funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej;
14) posłowie pobierający uposażenia poselskie, posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej, pobierający z tego tytułu uposażenie oraz senatorowie pobierający uposażenie senatorskie;
15) sędziowie i prokuratorzy;
16) osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze;
17) uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
18) dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
19) dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w placówkach, o których mowa w pkt 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 8 pkt 3;
20) studenci i uczestnicy studiów doktoranckich niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1;
21) alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2;
22) słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
23) osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15 roku życia niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
24) bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
25) osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3---6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm. )) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
26) osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
27) uchodźcy objęci indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
28) osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
29) osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
30) osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
31) kombatanci i osoby represjonowane niepodlegający ubezpieczeniom społecznym w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierający emerytury lub renty;
32) osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
33) osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
34) rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniom społecznym rolników na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pkt 1-33 i 35;
35) członkowie rad nadzorczych pobierający z tego tytułu świadczenia pieniężne.
2. Status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 17-20, 24, 26-28, 30 i 33.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do małżonków, wobec których orzeczono separację prawomocnym wyrokiem sądu."

#3 Guest_-praw-jagrob

Guest_-praw-jagrob
  • Goście

Napisano 10 czerwiec 2008 - 16:21

Witam,

Mam pytanie: mojej Mamie nie należą się świdaczenia emerytalne, ponieważ nie pracowała, a zajmowała się domem.

Nastąpił rozwód z winy ojca i Mama dostaje 600 pln alimentów, jak jej wygląda sytuacja z ubezpieczenie zdrowotnym i do jakich świadczeń medycznych ma prawo?

Robert P.

#4 Guest_-praw-jagrob

Guest_-praw-jagrob
  • Goście

Napisano 13 czerwiec 2008 - 14:44

Dziękuję za poradę! :-)

R.

#5 Guest_-praw-grazia83

Guest_-praw-grazia83
  • Goście

Napisano 12 czerwiec 2008 - 16:41

CYTATZastanawiam się tez czy nie wystąpić dla mojej Mamy "o status członka rodziny", czy to wogle mozliwe i czy to zwiekszy jej szanse na pełną opiekę zdrowotną.
Tak mozliwe,
CYTATStatus członka rodziny przysługuje: m.in. dziecku, małżonkowi, wstępnym pozostającym z osobą podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego we wspólnym gospodarstwie domowym
(art. 5 pkt 3 ustawy).

Członek rodziny to:
• dziecko:
− - własne,
− - małżonka,
− - przysposobione,
− - obce, dla którego ustanowiono opiekę,
− - obce w ramach rodziny zastępczej,
− - wnuk,
do ukończenia przez nie 18 lat, a jeśli uczy się dalej – do ukończenia 26 lat; jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku;
1 dotyczy osób korzystających z opieki pomocy społecznej, spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm
• małżonek;
• krewny wstępny (np. ojciec, matka, dziadek, babcia) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, czyli posiadający zameldowanie na pobyt stały pod tym samym adresem.
CYTATProwadze korespondencję z NFZ, ale strasznie kiepsko udzielają informacji, na zasadzie tak lub nie- a nie próbują nic doradzić
Tak to niestety jest korespondencyjnie,gdyby Pan miał możliwość osobiście porozmawiać,,a dodatkowo był zorientowany,to na pewno by doradzili.Pisze to na podstawie własnych doświadczenia,gdyż byłam osobiście w NFZ i jestem zadowolona,bardzo mi fajnie podpowiedzieli i poradzili.

#6 Guest_-praw-jagrob

Guest_-praw-jagrob
  • Goście

Napisano 12 czerwiec 2008 - 09:55

Witam, jeszcze raz dziękuję za te cenne informacje.

Zastanawiam się tez czy nie wystąpić dla mojej Mamy "o status członka rodziny", czy to wogle mozliwe i czy to zwiekszy jej szanse na pełną opiekę zdrowotną.

Prowadze korespondencję z NFZ, ale strasznie kiepsko udzielają informacji, na zasadzie tak lub nie- a nie próbują nic doradzić

R.

#7 Guest_-praw-grazia83

Guest_-praw-grazia83
  • Goście

Napisano 12 czerwiec 2008 - 07:49

CYTATo ubezpieczenie E121, ale odrzucili mi wniosek, twierdząc, że jest to ubezpieczenie dla rencistów, emerytów lub członków rodzin.
no niestety,ale tak jest.
Polecam Panu tą stronę NFZ gdzie sa wyszczególnione rodzaje ubezpieczen i warunki konieczne do ich spełnienia.
http://www.nfz-gdans...zeniodawcow.pdf

#8 Guest_Magdalena

Guest_Magdalena
  • Goście

Napisano 06 luty 2017 - 04:40

Witam płacę ubezpieczenie na życie męża (kredyt mieszkaniowy) i właśnie będziemy się rozwodzić .Czy po rozwodzie wrazie śmierci męża będzie mi się należała wypłata ubezpieczenia ?

#9 Guest_Irena

Guest_Irena
  • Goście

Napisano 18 listopad 2019 - 20:27

Witam, za moment będę po rozwodzie. Obecnie nie pracuję, z doskoku wykonuję pracę na umowę o dzieło. Czy muszę sama opłacać składkę zdrowotną? Jeśli podpiszę umowę zlecenie, to czy składki będą odprowadzane mimo małych kwot zarobkowych, np. 200, 300 zł netto?

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych