Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

depozyt świadczeń alimentacyjnych art. 883 par.2kpc


17 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-nikas

Guest_-praw-nikas
 • Goście

Napisano 26 marzec 2009 - 13:12

UCHWAŁA O KTÓREJ MOWA:

Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna

z dnia 27 lutego 2008 r.

III CZP 153/2007


Biuletyn Sądu Najwyższego 2008/2

OSNC 2009/3 poz. 37


Do złożenia przez dłużnika w toku egzekucji świadczenia do depozytu sądowego na podstawie art. 883 § 2 kpc nie jest wymagane zezwolenie sądu przewidziane w art. 693[2] § 1 kpc.W orzeczeniu powołano sprawy:
II CKU 54/96, III CZP 62/86, IV PZ 32/76

Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący)

Sędzia SN Jan Górowski (sprawozdawca)

Sędzia SA Michał KłosSąd Najwyższy w sprawie z wniosku Marcina B. przy uczestnictwie małoletniej Zuzanny B. reprezentowanej przez matkę Agnieszkę B. o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 27 lutego 2008 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce postanowieniem z dnia 11 grudnia 2007 r.:„Czy do złożenia przez egzekwowanego dłużnika świadczenia pieniężnego do depozytu sądowego w trybie art. 883 § 2 kpc wymagane jest zezwolenie sądu przewidziane w art. 693[2] § 1 kpc?”podjął uchwałę.


UzasadnienieSąd Okręgowy, rozpoznając zażalenie na postanowienie Sądu pierwszej instancji odrzucające wniosek Marcina B. o udzielenie zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2400 zł stanowiącej równowartość świadczeń alimentacyjnych należnych córce Zuzannie B. za sześć miesięcy, z jednoczesnym upoważnieniem komornika do podejmowania tej sumy w wypadku zwłoki w spełnieniu przez tego dłużnika świadczeń wymagalnych, przedstawił do rozstrzygnięcia na podstawie art. 390 § 1 kpc zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości o treści przytoczonej na wstępie.

Niesporne jest, że komornik sądowy prowadzi egzekucję alimentów przeciwko wnioskodawcy z wynagrodzenia za pracę. Dłużnik postanowił skorzystać z uprawnienia umorzenia egzekucji przewidzianego w art. 883 § 2 kpc i z w związku z tym wystąpił z wnioskiem o wszczęcie postępowania depozytowego. Sąd Rejonowy wyraził pogląd, że w wypadku stosowania tego przepisu odrębne postanowienie o zezwoleniu na złożenie do depozytu odpowiedniej kwoty pieniężnej jest niedopuszczalne, gdyż chodzi tu o wpłatę na rachunek depozytowy sądu, która nie jest objęta hipotezą art. 692 kpc. Podkreślił, że jest to czynność faktyczna dłużnika.

Sąd Okręgowy zwrócił uwagę, że w stanie prawnym obowiązującym do dnia 5 lutego 2005 r., tj. do wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2004 r. Nr 172 poz. 1804; dalej: „ustawa” ), w kodeksie postępowania cywilnego funkcjonowało tylko pojęcie „depozyt sądowy” , pod którym rozróżniano dwie grupy depozytów - w rozumieniu materialnym i procesowym. Pomimo to, w piśmiennictwie wyrażono pogląd, że przy stosowaniu art. 883 § 2 kpc wystąpienie z odrębnym wnioskiem na podstawie art. 692 kpc jest konieczne. Ustawa wprowadziła do przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego określenie „rachunek depozytowy sądu” , niemniej w art. 883 § 2, art. 888 § 1, art. 896 § 1 pkt 2 i art. 1042 kpc utrzymano dotychczasowe określenie, co może wskazywać na konieczność w omawianym wypadku przeprowadzenia odrębnego postępowania depozytowego.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W judykaturze i literaturze rozróżniono depozyt w rozumieniu prawa cywilnego materialnego, składany jako przedmiot świadczenia celu zwolnienia się z wykonania zobowiązania ( art. 467 - 470 kc), i depozyt w znaczeniu procesowym, pojmowany jako sposób zabezpieczenia (zatrzymania) pieniędzy lub rzeczy w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego oraz na ich cele. Sąd Najwyższy wyjaśnił, że postępowanie unormowane w części pierwszej księgi drugiej kodeksu postępowania cywilnego miało zastosowanie tylko do depozytu pierwszego rodzaju (por. uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 1986 r. III CZP 62/86 OSNCP 1987/10 poz. 146 oraz postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 1997 r. II CKU 54/96 (OSNC 1997/5 poz. 63) i z dnia 13 sierpnia 1976 r. IV PZ 32/76 OSNCP 1977/3 poz. 57).

Ustawa wprowadziła do księgi drugiej kodeksu postępowania cywilnego określenie „rachunek depozytowy sądu” , które oznacza szczególną formę przechowania, mającego na celu umożliwienie zdeponowania sum w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym z pominięciem postępowania unormowanego w art. 692 i 693[10] kpc. Interwencja ustawodawcy okazała się jednak nie w pełni jednoznaczna, gdyż z jednej strony objęła również przepisy, których nie dotyczyła uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 5 grudnia 1986 r. III CZP 62/86 (OSNCP 1987/10 poz. 146), a z drugiej pominęła objęte nią art. 888 § 1 i art. 1042 kpc.

O niekonsekwencji ustawodawcy świadczy np. pozostawienie w art. 492 kpc terminu „depozyt sądowy” , przy jednoczesnym odesłaniu w § 2 tego artykułu do unormowania zawartego w art. 742 kpc, w którym mowa o rachunku depozytowym sądu. W każdym razie utrzymanie w art. 883 § 2 kpc wyrażenia „depozyt sądowy” wymagało odpowiedzi, czy ustawodawca w ten sposób odesłał do stosowania postępowania unormowanego w art. 692 - 693[10] kpc.

Termin „depozyt” oznacza przechowywanie pieniędzy, dokumentów i rzeczy, z którymi wiążą się, na mocy odpowiednich przepisów ustawowych, określone skutki prawne. Jakkolwiek ustawodawca dość konsekwentnie posługuje się pojęciem „depozyt sądowy” , to jednak można spotkać wypadki pominięcia określenia „sądowy” (por. np. art. 469 kc lub art. 42 i art. 98 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe, Dz. U. 1936 r. Nr 37 poz. 282). Do samej nazwy nie można więc przywiązywać zasadniczego znaczenia i trzeba - nawet w ramach wykładni językowej - sięgać do szerszego kontekstu przepisu. Z treści art. 883 § 2 kpc, a zwłaszcza z wyrażenia „dłużnik może żądać umorzenia egzekucji (...), jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży do depozytu sądowego sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy” wynika, że chodzi tu o depozyt prawa procesowego, wywołujący skutki prawne w postępowaniu egzekucyjnym. Przepis wyraźnie odwołuje się do złożenia przez dłużnika stosownej kwoty, a nie do sprawy o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (art. 692 kpc). Wynik wykładni językowej jest więc taki, że dłużnik dokonuje złożenia stosownej sumy na rachunek depozytowy bez uzyskania w postępowaniu nieprocesowym zezwolenia sądu. Odmienna interpretacja pozostawałaby w sprzeczności z niekwestionowanym w judykaturze i literaturze poglądem, że złożenie świadczenia do depozytu sądowego na podstawie prawomocnego postanowienia sądu następuje w celu wywołania skutków materialno - prawnych.

Depozyty prawa procesowego, jak wskazano, składane są na potrzeby i cele postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego; wiążą się z zaspokojeniem wierzyciela zgodnie z tytułem wykonawczym. W tych wypadkach nie ma zastosowania art. 693[2] § 1 kpc, a zatem dokonuje się ich złożenia bez uzyskania w postępowaniu nieprocesowym zezwolenia sądu. Odmienna wykładnia pozostawałaby w sprzeczności z funkcją postępowania egzekucyjnego, które powinno za pomocą prostych środków i możliwie najszybciej doprowadzić do zaspokojenia wierzyciela. Przyjęcie dodatkowego wymagania, polegającego na konieczności uzyskania zgody sądu na złożenie przez dłużnika kwoty pieniężnej na podstawie art. 883 § 2 kpc, pozostawałoby w sprzeczności z tym założeniem.

Trzeba wyraźnie podkreślić, że na gruncie art. 883 § 2 kpc złożenie do depozytu wskazanej w nim sumy wypływa wyłącznie z potrzeb postępowania egzekucyjnego, stanowiąc realizację roszczenia skonkretyzowanego prawomocnym wyrokiem. Działanie dłużnika stanowi wykonanie obowiązku nałożonego w tytule wykonawczymi i nie należy go postrzegać jako surogat wykonania zobowiązania w rozumieniu prawa materialnego. W tym wypadku dłużnik jest dysponentem toczącego się postępowania egzekucyjnego i w razie rzetelnego wywiązywania się z prawomocnie zasądzonego świadczenia może skorzystać z przewidzianej przez ustawodawcę możliwości uniknięcia negatywnych skutków związanych z prowadzeniem sądowego postępowania egzekucyjnego. Spełnienie wymagań objętych hipotezą omawianego przepisu powoduje, że komornik po wysłuchaniu wierzyciela i dłużnika na podstawie art. 827 kpc umarza egzekucję co do świadczeń wymagalnych w przyszłości. Na to postanowienie przysługuje skarga na czynność komornika, a na orzeczenie sądu rejonowego w tym przedmiocie zażalenie do sądu drugiej instancji ( art. 828 kpc). Ewentualne zatem badanie w drodze postępowania depozytowego, czy - według przytoczonych przez dłużnika okoliczności - złożenie do depozytu stosownej sumy jest w tej sytuacji uzasadnione pozostawałoby w sprzeczności z zasadą efektywności postępowania egzekucyjnego.

Z tych względów Sąd Najwyższy podjął uchwałę, jak na wstępie.

#2 Guest_-praw-iza

Guest_-praw-iza
 • Goście

Napisano 26 marzec 2009 - 21:56

1. Wezwie - Pan okaże potwierdzenie przelewów.
2. tak

#3 Guest_-praw-nikas

Guest_-praw-nikas
 • Goście

Napisano 26 marzec 2009 - 18:51

1. Pełnomocnik małoletnich wierzycieli może pójść do Komornika i powiedzieć, że nie płacę alimentów - czy Komornik wezwie mnie i sprawdzi ten fakt, czy bez pytania naruszy depozyt. Wogóle czy naruszając depozyt ma obowiązek mnie o tym powiadamiać. Jak znam życie to ani się obejrzę, a zostanę bez pieniędzy.

2. Pieniądze na depozyt muszę pożyczyć i będę spłacał w ratach w wysokości miesięcznych kosztów komorniczych. W ten sposób będę miał wrażenie, że oszczędzam, a nie, że dofinansowuję Komornika. Czy gdyby zaszła życiowa konieczność mogę pieniądze z depozytu wycofać w całości lub częściowo?

Czy wspierających Prawników z Forum można gdzieś pochwalić!
Już dawno nikt tak rzeczowo i konkretnie nie odpowiadał na moje pytania.
Jeszcze raz dziękuję. Napiszę jak mi poszło i jakie niespodzianki pojawiły się w tej wydaje mi się prostej procedurze. Pozdrawiam.Nikas

#4 Guest_Łukasz Nysztal

Guest_Łukasz Nysztal
 • Goście

Napisano 26 marzec 2009 - 17:17

1. tak
2. tak
3. tak

Po numer depozytowy sądu trzeba udać się do sądu. Ewentualnie proszę poszukać na stronach internetowych właściwego dla Pana sądu.

#5 Guest_-praw-nikas

Guest_-praw-nikas
 • Goście

Napisano 26 marzec 2009 - 14:31

Czy dobrze rozumiem?
1. Wniosek do Komornika napisany samodzielnie
(egzekucja jest z poborów, moim zdaniem popada pod ten paragraf)
2. Pieniądze wpłacone do depozytu - Komornikowi dać kopię dowodu wpłaty.
3. Komornik umorzy i mnie powiadomi. Od tego momentu płacę do rąk pełnomocnika wierzycieli bez ponoszenia kosztów.

Moje pytanie dotyczy depozytu: nie mam pojęcia gdzie mam te pieniądze wpłacić? Czy na konto Komornika, czy do Sądu. Skąd mam wziąć numer konta depozytowego.Czy jak pójdę do Sądu to mi go poprostu dadzą?

Bardzo dziękuję za udzieloną pomoc.

#6 Guest_Łukasz Nysztal

Guest_Łukasz Nysztal
 • Goście

Napisano 26 marzec 2009 - 13:49

1. Nie trzeba mieć zgody sądu
2. Krótki wniosek - o umorzenie egzekucji z uwagi na złożenie zabezpieczenia w myśl art. 883 kpc. Tylko jeszcze pytanie z czego jest prowadzona egzekucja? Bo ten sposób jest nieskuteczny np. w razie egzekucji z nieruchomości.
3. przy depozycie sądowym nic nie trzeba umocowywać. Przedłożyć po prostu komornikowi dowód złożenia sumy do depozytu. Oczywiście z opisu depozytu musi wynikać, że jest to zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego.
4. tzn. nie uchroni przed kosztami obecnej egzekucji. Natomiast umorzenie egzekucji powoduje, że nie będzie dodatkowych kosztów przy alimentach za kolejne miesiące. Płaci Pan już wówczas nie przez komornika - a bezpośrednio dla wierzycielki.

#7 Guest_-praw-nikas

Guest_-praw-nikas
 • Goście

Napisano 26 marzec 2009 - 13:12

Proszę podpowiedzieć mi jakie dokumenty, w jakiej kolejności i do kogo należy złożyć, aby umorzyć egzekucję komorniczą z poborów:
1. Czy trzeba pisać wniosek do Sądu Rejonowego o pozwolenie wpłacenia depozytu - podobno od ubiegłego roku już nie trzeba?
2. Czy do Komornika pisze się zwykłe podanie z prośbą o umorzenie egzekucji? Jezeli jest gotowy druk to gdzie go można znaleźć?
3. No i co to znaczy "umocowanie komornika"? Czy to jest zwykłe upoważnienie, czy notarialne, a może jest jakiś wzór?
4. Komornik twierdzi, że nawet złożenie depozytu nie spowoduje wstrzymania naliczania przez niego kosztów egzekucji - naprawdę tak stanowi polskie prawo?
(A, że różne dziwne rzeczy stanowi to już wiem, np. "panem egzekucji komorniczej jst wnioskodawca").
zgóry dziękuję za pomoc.
Nikas

#8 Guest_-praw-hubbas

Guest_-praw-hubbas
 • Goście

Napisano 01 kwiecień 2009 - 21:59

Ja bym tą kwote wpłacił w kasie u komornika, który tą kwotę przekaże na rachunek depozytowy sądu, jednocześnie składając wniosek o umorzenie egzekucji wraz z umocowaniem komornika do podjęcia kwot w razie braku wpłat alimentów. Myślę że szybciej.

#9 Guest_-praw-hubbas

Guest_-praw-hubbas
 • Goście

Napisano 01 kwiecień 2009 - 21:59

Ja bym tą kwote wpłacił w kasie u komornika, który tą kwotę przekaże na rachunek depozytowy sądu, jednocześnie składając wniosek o umorzenie egzekucji wraz z umocowaniem komornika do podjęcia kwot w razie braku wpłat alimentów. Myślę że szybciej.

#10 Guest_-praw-nikas

Guest_-praw-nikas
 • Goście

Napisano 01 kwiecień 2009 - 21:48

1. Cytowane wyżej orzeczenie SN mnie przekonuje, ale czy możliwe, żeby pracownicy sekretariatu wydziału cywilnego sądu go nie znali? (Każą mi składać wniosek o zgodę sądu)na złożenie depozytu)
2. Czy jeżeli nie zna tego orzeczenia również Komornik, to może odrzucić mi mój wniosek ze względu na braki formalne - czy tak?
3. A może powołać się w swoim wniosku do Komornika na to orzeczenie?
4. Czy we wniosku muszę użyć zwrotu "upoważniam komornika do dysponowania kwotą depozytu" czy bez tego też jest upoważniony?

Zadaję te pytania ponieważ mam bardzo ograniczone zaufanie do naszego wymiaru sprawiedliwości i potrzebuję wsparcia, za które z góry dziękuję.

#11 Guest_-praw-nikas

Guest_-praw-nikas
 • Goście

Napisano 01 kwiecień 2009 - 22:53

Byłem. Powiedział mi, że mogę ten depozyt wpłacić (nie mówił gdzie, a ja nie będąc biegły w kontach depozytowych, sądowych, komorniczych itp. nie zwrócilem uwagi gdzie mam to wpłacić) a on i tak będzie pobierał koszty. Utwierdził mnie w przekonaniu, że nie zmieni to mojej sytuacji, bo i tak będę płacił koszty. Chciałem zrezygnować z tej formy zabezpieczenia, ale wkurza mnie, że wyrzucam pieniądze, bo tak traktuję "comiesięczną darowiznę" na rzecz komornika. Drążąc temat dowiedziałem się (w art. 883 piszą o koncie depozytowym sądu), że jednak istnieje realna możliwość umorzenia tej egzekucji. Postanowiłem jednak pisać pisma, bo na nie trzeba odpowiadać chociaż w przybliżeniu zgodnie z literą prawa, a słowa powiedziane mogą się okazać wcale nie powiedziane.

#12 Guest_-praw-hubbas

Guest_-praw-hubbas
 • Goście

Napisano 01 kwiecień 2009 - 22:22

A był pan u komornika.

#13 Guest_-praw-nikas

Guest_-praw-nikas
 • Goście

Napisano 01 kwiecień 2009 - 22:19

1. Komornik przekaże na konto depozytowe albo nie (powie, że nie mam zgody sądu). No i napewno doliczy koszty tego przekazania, które ja poniosę, bo On przecież nie jest od robienia prezentów. Pierwsza odpowiedź w tym temacie była, że nie trzeba umocowywać. To trzeba czy nie i jak to "umocowanie" wygląda?
2. Bardziej niż o szybkość chodzi mi o skuteczność. Żebym nie bujał się z tym tematem miesiącami tylko dlatego, że nie użyłem właściwego słowa we wniosku.
Pozdrawiam.

#14 Guest_Wojtek

Guest_Wojtek
 • Goście

Napisano 17 kwiecień 2018 - 14:40

Mi komornik też odrzucił mój depozyt. Teraz pobrał sobie wszystkie koszty , 5%, bo trwała egzekucja z pensji.

Zastanawiam się, po co jest taka instytucja, skoro komornicy maja to gdzieś...#15 Guest_Jakub

Guest_Jakub
 • Goście

Napisano 02 luty 2021 - 13:03

Mam pytanie w związku z tym depozytem. Sąd Okręgowy oddalił wyrokiem rozwodowym  roszczenie o alimenty od współmałżonka. Sąd Apelacyjny zasądził te alimenty. Sprawę natychmiast skierowano do komornika , który wszczął egzekucję. Dłużnik chce złożyć wniosek o umorzenie egzekucji i złożyć depozyt na rachunek Ministra Finansów. Tylko którego Sądu? Okręgowego, Apelacyjnego czy może Rejonowego właściwości dłużnika, wierzyciela lub komornika? Każdy komornik mówi co innego. Zero informacji na ten temat.#16 Guest_Jakub

Guest_Jakub
 • Goście

Napisano 02 luty 2021 - 13:03

Mam pytanie w związku z tym depozytem. Sąd Okręgowy oddalił wyrokiem rozwodowym  roszczenie o alimenty od współmałżonka. Sąd Apelacyjny zasądził te alimenty. Sprawę natychmiast skierowano do komornika , który wszczął egzekucję. Dłużnik chce złożyć wniosek o umorzenie egzekucji i złożyć depozyt na rachunek Ministra Finansów. Tylko którego Sądu? Okręgowego, Apelacyjnego czy może Rejonowego właściwości dłużnika, wierzyciela lub komornika? Każdy komornik mówi co innego. Zero informacji na ten temat.#17 Guest_Jakub

Guest_Jakub
 • Goście

Napisano 02 luty 2021 - 13:03

Mam pytanie w związku z tym depozytem. Sąd Okręgowy oddalił wyrokiem rozwodowym  roszczenie o alimenty od współmałżonka. Sąd Apelacyjny zasądził te alimenty. Sprawę natychmiast skierowano do komornika , który wszczął egzekucję. Dłużnik chce złożyć wniosek o umorzenie egzekucji i złożyć depozyt na rachunek Ministra Finansów. Tylko którego Sądu? Okręgowego, Apelacyjnego czy może Rejonowego właściwości dłużnika, wierzyciela lub komornika? Każdy komornik mówi co innego. Zero informacji na ten temat.#18 Guest_michal

Guest_michal
 • Goście

Napisano 12 styczeń 2022 - 21:38

Mam pytanie w związku z tym depozytem. Sąd Okręgowy oddalił wyrokiem rozwodowym  roszczenie o alimenty od współmałżonka. Sąd Apelacyjny zasądził te alimenty. Sprawę natychmiast skierowano do komornika , który wszczął egzekucję. Dłużnik chce złożyć wniosek o umorzenie egzekucji i złożyć depozyt na rachunek Ministra Finansów. Tylko którego Sądu? Okręgowego, Apelacyjnego czy może Rejonowego właściwości dłużnika, wierzyciela lub komornika? Każdy komornik mówi co innego. Zero informacji na ten temat.

Spójrz na art. 692 w zw z art. 16 k.p.c. - jeżeli dalej masz z tym problem to się odezwij, zajmuję się tym zawodowo i mogę pomóc 

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych