Kategorie
Skocz do zawartości

powierzchnia mieszkalna - jak ją liczyć?


Gość -praw-leon59
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

Gość -praw-leon59

Wiad. poczodzi ze str. nieruchomosci

Przez powierzchnię użytkową - należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową mieszkania nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek. Przez powierzchnię mieszkalną - należy rozumieć powierzchnię wszystkich pokoi, a w przypadku lokali jednoizbowych powierzchnię całkowitą pomniejszoną o 4 m2 (pokój z funkcją kuchni).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-leon59

Witamum serdecznie, w wielu wątka ch na tym forum mówi się opowierzchni mieszkalnej

( 5m2), ale jak ją obliczyć? Czy jest to tylko powierzchnia pokoi, czy mieszkania bez korytarza, czy weranda też wchodzi w metraż powierzchni mieszkyalnej? Cz moze ktoś mi wskazać definicję wg prawa polskiego pojęcia powierzchi mieszkalnej ? I czym szię różni od powierzchni urzytkowej? pozdrawiam i dzięki zgóry. leon59 :shock:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-czarnywarkocz

USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r.

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

Art. 2 ust. 1 pkt 7) – Ilekroć w ustawie jest mowa o

powierzchni użytkowej lokalu - należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału,

 

2. Obmiaru powierzchni użytkowej lokalu, o której mowa w ust. 1 pkt 7, dokonuje się w świetle wyprawionych ścian. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie. Pozostałe zasady obliczania powierzchni należy przyjmować zgodnie z Polską Normą odpowiednią do określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-czarnywarkocz

USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r.

o dodatkach mieszkaniowych

 

art. 5 ust. 2. W wypadku najmu albo podnajmu części lokalu mieszkalnego za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu zajmowanego przez gospodarstwo domowe najemcy albo podnajemcy uważa się powierzchnię zajmowanych pokoi, wynikającą z umowy najmu lub podnajmu, oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych znajdujących się w tym lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego najemcy albo podnajemcy do liczby osób zajmujących cały lokal. Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmującego oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych wchodzących w skład tego lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego wynajmującego do liczby osób zajmujących cały lokal.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-czarnywarkocz

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r.

o spółdzielniach mieszkaniowych

 

Art. 42. 1. W okresie 24 miesięcy od dnia złożenia pierwszego wniosku o wyodrębnienie własności lokalu w danej nieruchomości spółdzielnia mieszkaniowa określi przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w tej nieruchomości.

2. Określenie przedmiotu odrębnej własności lokali w danej nieruchomości następuje na podstawie uchwały zarządu spółdzielni sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, powinna określać:

1) oznaczenie nieruchomości obejmującej budynek wraz z gruntem przynależnym do tego budynku, jako podstawową nieruchomość ewidencyjną, w którym ustanawia się odrębną własność lokali; nieruchomość wielobudynkowa może być utworzona tylko wtedy, gdy budynki są posadowione w sposób uniemożliwiający ich rozdzielenie, lub działka, na której posadowiony jest budynek pozbawiona jest dostępu do drogi publicznej lub wewnętrznej;

2)rodzaj, położenie i powierzchnię lokali oraz pomieszczeń przynależnych, w tym piwnic lub pomieszczeń gospodarczych, o ile piwnica lub pomieszczenie gospodarcze jest w tym budynku przyporządkowane danemu lokalowi a władający lokalem faktycznie piwnicę lub pomieszczenie gospodarcze użytkuje;

3)wielkość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej związanych z odrębną własnością każdego lokalu,

4)oznaczenie osób, którym zgodnie z przepisami ustawy przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali,

5)przypadający na każdy lokal stan zadłużenia z tytułu:

a)kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami,

b)dokonanego na podstawie odrębnych przepisów przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek,

c)(uchylona),

d)(uchylona).

4. Do określenia wielkości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej dla każdego lokalu, dokonywanego w uchwale zarządu spółdzielni, mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 3 ust. 3-6 ustawy o własności lokali.

5.  Uchwały, o których mowa w ust. 2, od dnia wejścia w życie stanowią podstawę oznaczania lokali i przypadających na każdy lokal udziałów w nieruchomości wspólnej przy zawieraniu umów o ustanowieniu odrębnej własności lokali na rzecz członków spółdzielni, osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub spółdzielni mieszkaniowej oraz o przeniesieniu własności tych lokali przez spółdzielnię na rzecz członków spółdzielni lub innych osób.

6. Decyzje o przyjęciu metody określenia powierzchni użytkowej lokali oraz pomieszczeń do nich przynależnych w danej nieruchomości podejmuje zarząd spółdzielni. Przyjęta metoda określenia powierzchni lokali oraz pomieszczeń przynależnych ma zastosowanie do wszystkich lokali znajdujących się w danej nieruchomości.7. Decyzję o przynależności do lokalu, jako jego części składowych, pomieszczeń przynależnych, w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali, podejmuje zarząd spółdzielni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-leon59

Dzięki bardzo za te ustawy, jednak we wszystkich mowa jest o powierzchni urzytkowej .

Tym czasem w przypadku eksmisji do lokalu zastepczego czesto urzywa sie pojęcia 5m2 powierzchni mieszkalnej na osobę. Co to więc jest powierzchnia mieszkalna? leon59 :-/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-czarnywarkocz

wyglada na to, że użyte w przepisie art. 1046 ust. 6 k.p.c.. pojęcie "powierzchnia mieszkalna" jest jeszcze pokłosiem prl-owskiego ustawodastwa

 

użyte zostało w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. Prawo lokalowe

 

art. 7. 1. Zastępcze pomieszczenie mieszkalne, zwane dalej "pomieszczeniem zastępczym", powinno:

1)nadawać się do zamieszkania ze względu na stan techniczny oraz mieć dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby urządzenia te znajdowały się poza budynkiem,

2)zapewniać co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę,3)znajdować się w tej samej miejscowości lub pobliskiej, jeżeli zamieszkanie w tej miejscowości nie pogorszy nadmiernie warunków życia osób przekwaterowywanych.

2. Od wymagań określonych w ust. 1 pkt 3 można odstąpić za zgodą osoby przekwaterowywanej.

3. Nie może być przeznaczony na pomieszczenie zastępcze samodzielny lokal o powierzchni mieszkalnej przekraczającej 7 m2 na jedną osobę uprawnioną, jeżeli jest wyposażony co najmniej w trzy elementy techniczne mające wpływ na wysokość czynszu.

4. Przy przydziale pomieszczeń zastępczych nie stosuje się w zakresie norm zaludnienia przepisów art. 37 ust. 1 i 2; do pomieszczeń tych nie stosuje się również przepisów art. 39 ust. 1 i art. 47 ust. 3.

 

w rozporzadzeniu do tej ustawy z z dnia 26 czerwca 1974 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów Prawa lokalowego, dookreslono to pojęcie:

 

Rozdział 2

Normy zaludnienia lokali mieszkalnych i uprawnienia do dodatkowej powierzchni mieszkalnej.

§ 6. 1. Powierzchnię mieszkalną lokalu stanowi łączna powierzchnia pokoi.

2. (skreślony).

 

§ 7. 1. Norma powierzchni mieszkalnej, przysługującej jednej osobie, wynosi 7-10 m2.

2. Lokale odpowiadające normatywom projektowania mieszkań zasiedla się według normatywów obowiązujących w dniu dokonania przydziału.

 

potem w rozporzadzeniu z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów Prawa lokalowegom, dodano jeszcze:

 

§ 9. 1. Powierzchnię mieszkalną lokalu stanowi łączna powierzchnia pokoi. Za pokój nie uważa się pomieszczenia o powierzchni poniżej 6 m2.

2. Powierzchnię mieszkalną lokalu, w którym nie ma wydzielonego pomieszczenia kuchennego, pomniejsza się o 4 m2.

 

obecnie nawet w rozporzadzeniu MS z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie nie definiuje się i nie określa jak obliczac powierzchnię mieszkaniową, wydaję mi sie jednak, że skoro jest powiedziane w art. 1046 ust. 4 k.p.c., że to gmina na wniosek komornika powinna wskazać pomieszczenie tymczasowe , to zasadnym byłoby stosowanie w tym zakresie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, tam przeciez przyznaje się gminie zadania z zakresu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej i zapewniania lokali socjalnych i lokali zamiennych, a także zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 1 rok później...

USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r.

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

Art. 2 ust. 1 pkt 7) – Ilekroć w ustawie jest mowa o

powierzchni użytkowej lokalu - należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału,

 

2. Obmiaru powierzchni użytkowej lokalu, o której mowa w ust. 1 pkt 7, dokonuje się w świetle wyprawionych ścian. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie. Pozostałe zasady obliczania powierzchni należy przyjmować zgodnie z Polską Normą odpowiednią do określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 1 rok później...
 • 1 rok później...
Czy powierzchnia zajmowana przez szyb kanalizacyjno-wentylacyjny powinna być doliczona do powierzchni mieszkalnej? Jak sama nazwa wskazuje , szyb nie jest pomieszczeniem , bo nie posiada ani posadzki ani sufitu a ja powierzchnię , którą on zajmuje mam doliczoną do powierzchni mieszkalnej. Czy inni na tym forum też tak maj ą? Ustawa nie wymienia takiego "pomieszczenia" jak szyb dla instalacji wentylacyjnej i wodociągowo kanalizacyjnej . Zatem trzeba za to płacić , czy nie?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 3 miesiące temu...
 • 1 miesiąc temu...
 • 1 rok później...
 • 1 rok później...

czy może ktoś mi odpowiedzieć czy garderoba wchodzi w skład powierzchni mieszkalnej

Nie ma takiego pomieszczenia w mieszkaniu jak garderoba, jest to fragment wydzielony przez Ciebie, więc oczywistym jest, że zalicza się do powierzchni mieszkalnej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a może ktoś wie jak to jest z powierzchnią mieszkalną przy dofinansowaniu zakupu mieszkania z policji. W ustawie jest że norma wynosi od 7 do 10m na osobę ale pani w kadrach powiedziała, że liczą do 7 czyli w moim przypadku przekraczam o 0,25m na osobę. Kiedy liczą 10m ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 9 miesięcy temu...
Czy moze mi ktos pomoc udzielajac informacji na temat powierzchni mieszkalnej23,53m i uzytkowej 18m.Tyle otrzymalam na skierowaniu najmu do lokalu.A jestem matka samotnie wychowujaca 2 synow.24niepelnosprawny w stopniu znacznym i drugi10 lat.Co mam robic?Prosze o inf
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 1 rok później...

Czy moze mi ktos pomoc udzielajac informacji na temat powierzchni mieszkalnej23,53m i uzytkowej 18m.Tyle otrzymalam na skierowaniu najmu do lokalu.A jestem matka samotnie wychowujaca 2 synow.24niepelnosprawny w stopniu znacznym i drugi10 lat.Co mam robic?Prosze o inf

 

Czy moze mi ktos pomoc udzielajac informacji na temat powierzchni mieszkalnej23,53m i uzytkowej 18m.Tyle otrzymalam na skierowaniu najmu do lokalu.A jestem matka samotnie wychowujaca 2 synow.24niepelnosprawny w stopniu znacznym i drugi10 lat.Co mam robic?Prosze o inf

Może najwyższy czas iść do roboty po prostu a jak cie nie stać mieszkaj tam gdzie ci dają . Wszystko by chcieli.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 4 lata później...

Nad tymi kwestiami ja się nigdy nie zastanawiałem, ale chcę powiedzieć, że jak najbardziej również dobrze jest wiedzieć jak wybrać wspólny pokój dla rodzeństwa. Na pewno bardzo fajnie o tym napisano w https://ronson.pl/blog/wspolny-pokoj-dla-rodzenstwa-o-czym-pamietac/ i zachęcam każdego do zapoznania się z tym wpisem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
 Udostępnij

×
×
 • Dodaj nową pozycję...