Kategorie
Skocz do zawartości

wspólny wjazd


Gość -praw-anik105

Rekomendowane odpowiedzi

Gość -praw-anik105
Witam mój problem jest tego typu z moim sąsiadem mamy wspólny wjazd do swoich posesji kiedy do mnie przyjeźdża rodzina wszyscy wiedzą że nie stawia się auta we wjeździe natomiast mój sąsiad wręcz przeciwnie bardzo często stawia auto we wjeździe w ten sposób ostatnio nie mogłam wjechać do siebie na podwórko zatrąbiłam więc ażeby łaskawie wycofał auto ten(sąsiad) jednakże był niezadowolony z takiego stanu rzeczy a nawet teraz jest bardzo obrażony? Więc pyatm czy sąsiad może mieć do mnie jeszcze pretensje że zmuszam go do przestawienia auta? Proszę o poradę.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-krzysztofn

witam,

 

jeżeli nie jest możliwy fizyczny podział wspólnego wjazdu do waszych posesji, to niestety, ale każdy z was ma prawo korzystać z tego wjazdu; jeżeli sąsiad będzie utrudniał, można złożyć do sądu pozew o zaniechanie naruszania Pani prawa do współkorzystania z tego wjazdu;

 

pozdrawiam,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-anik105

To że ma prawo eksploatacji ta ja doskonale o tym wiem. Teraz to wyszło na to że to ja rzeczywiście jestem wszystkiemu winna że nie daję prawa eksploatować wjazdu swojemu sąsiadowi. To proszę mi powiedzieć czy to jest zgodne z prawem żeby sąsiad zostawiał swoje auto we wjeździe na co najmniej 1 godz przecież do mnie w każdej chwili też może ktoś przyjechać. Proszę mi podać niewiem zasady i prawa obowiązujące z racji wspólnego wjazdu. Fizyczne podziału tego wjazdu nie można zrobić ponieważ większa jego część należy do mnie i gdybym w granicy tego wjazdu postawiła płot sąsiad nie mógłby wjechać. Bo pobudował swój dom blisko wjazdu biorąc większą jego część pod swój budynek. Nie chcę się procesować z sąsiadem. Chcę tylko przy następnym takim incydencie wydrukować mu obowiązki jakie oboje ponosimy z racji wspólnego wjazdu.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-krzysztofn

witam,

 

skoro jest to wasza współwłasność, to mają zastosowanie przepisy poniższe; możecie też wszystko odmiennie uregulować (z pewnymi wyjątkami) w drodze dwustronnej umowy, do której zawarcia serdecznie namawiam;

 

Dział IV. Współwłasność

 

Art. 195.

Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).

 

Art. 196.

 

§ 1. Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną.

 

§ 2. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu.

 

Art. 197.

Domniemywa się, że udziały współwłaścicieli są równe.

 

Art. 198.

Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

 

Art. 199.

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

 

Art. 200.

Każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną.

 

Art. 201.

Do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności.

 

Art. 202.

Jeżeli większość współwłaścicieli postanawia dokonać czynności rażąco sprzecznej z zasadami prawidłowego zarządu rzeczą wspólną, każdy z pozostałych współwłaścicieli może żądać rozstrzygnięcia przez sąd.

 

Art. 203.

Każdy ze współwłaścicieli może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy, jeżeli nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu albo jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość.

 

Art. 204.

Większość współwłaścicieli oblicza się według wielkości udziałów.

 

Art. 205.

Współwłaściciel sprawujący zarząd rzeczą wspólną może żądać od pozostałych współwłaścicieli wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi jego pracy.

 

Art. 206.

Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

 

Art. 207.

Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

 

Art. 208.

Każdy ze współwłaścicieli nie sprawujących zarządu rzeczą wspólną może żądać w odpowiednich terminach rachunku z zarządu.

 

Art. 209.

Każdy ze współwłaścicieli może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa.

 

Art. 210.

Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć; przedłużenie można ponowić.

 

Art. 211.

Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

 

Art. 212.

 

§ 1. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.

 

§ 2. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 

§ 3. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych.

 

Art. 213.

Jeżeli zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego przez podział między współwłaścicieli byłoby sprzeczne z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, sąd przyzna to gospodarstwo temu współwłaścicielowi, na którego wyrażą zgodę wszyscy współwłaściciele.

 

Art. 214.

 

§ 1. W razie braku zgody wszystkich współwłaścicieli, sąd przyzna gospodarstwo rolne temu z nich, który je prowadzi lub stale w nim pracuje, chyba że interes społeczno-gospodarczy przemawia za wyborem innego współwłaściciela.

 

§ 2. Jeżeli warunki przewidziane w paragrafie poprzedzającym spełnia kilku współwłaścicieli albo jeżeli nie spełnia ich żaden ze współwłaścicieli, sąd przyzna gospodarstwo rolne temu z nich, który daje najlepszą gwarancję jego należytego prowadzenia.

 

§ 3. Na wniosek wszystkich współwłaścicieli sąd zarządzi sprzedaż gospodarstwa rolnego stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

§ 4. Sprzedaż gospodarstwa rolnego sąd zarządzi również w wypadku niewyrażenia zgody przez żadnego ze współwłaścicieli na przyznanie mu gospodarstwa.

 

Art. 215.

Przepisy dwóch artykułów poprzedzających stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy gospodarstwo rolne może być podzielone, lecz liczba wydzielonych części jest mniejsza od liczby współwłaścicieli.

 

Art. 216.

 

§ 1. Wysokość przysługujących współwłaścicielom spłat z gospodarstwa rolnego ustala się stosownie do ich zgodnego porozumienia.

 

§ 2. W razie braku takiego porozumienia spłaty przysługujące współwłaścicielom mogą być obniżone. Przy określaniu stopnia ich obniżenia bierze się pod uwagę:

1) typ, wielkość i stan gospodarstwa rolnego będącego przedmiotem zniesienia współwłasności,

2) sytuację osobistą i majątkową współwłaściciela zobowiązanego do spłat i współwłaściciela uprawnionego do ich otrzymania.

 

§ 3. Obniżenie spłat, stosownie do przepisu paragrafu poprzedzającego, nie wyklucza możliwości rozłożenia ich na raty lub odroczenia terminu ich zapłaty, stosownie do przepisu art. 212 § 3.

 

§ 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się do spłat na rzecz małżonka w razie zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego, które stosownie do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należy do wspólnego majątku małżonków.

 

Art. 217.

Współwłaściciel, który w wyniku zniesienia współwłasności otrzymał gospodarstwo rolne, wchodzące zaś w skład tego gospodarstwa nieruchomości rolne zbył odpłatnie przed upływem pięciu lat od chwili zniesienia współwłasności, jest obowiązany pozostałym współwłaścicielom, którym przypadły spłaty niższe od należnych, wydać - proporcjonalnie do wielkości ich udziałów - korzyści uzyskane z obniżenia spłat, chyba że celem zbycia jest zapewnienie racjonalnego prowadzenia tego gospodarstwa.

 

Art. 218.

 

§ 1. Współwłaściciele, którzy nie otrzymali gospodarstwa rolnego lub jego części, lecz do chwili zniesienia współwłasności w tym gospodarstwie mieszkali, zachowują uprawnienia do dalszego zamieszkiwania, jednakże nie dłużej niż przez pięć lat, a gdy w chwili znoszenia współwłasności są małoletni - nie dłużej niż pięć lat od osiągnięcia pełnoletności. Ograniczenie terminem powyższym nie dotyczy współwłaścicieli trwale niezdolnych do pracy.

 

§ 2. Do uprawnień wynikających z przepisów paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio przepisy o służebności mieszkania.

 

Art. 219.

(skreślony)

 

Art. 220.

Roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu.

 

Art. 221.

Czynności prawne określające zarząd i sposób korzystania z rzeczy wspólnej albo wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności odnoszą skutek także względem nabywcy udziału, jeżeli nabywca o nich wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć. To samo dotyczy wypadku, gdy sposób korzystania z rzeczy został ustalony w orzeczeniu sądowym.

 

 

pozdrawiam,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 lata później...
Gość ttadzik1

Witam,

 

Mam podobny problem z sąsiadem. Bardzo często on lub jego rodzina go zastawia. Co mogę zrobić jeżeli zastawi zjazd samochodem i nie będzie chciał go przestawić ? Lub jak to stało się ostatnio zostawi samochód i wyjdzie z domu i nie będzie miał go kto przestawić ? Przecież to jedyna droga dojazdu do domu przez np straż pożarną czy karetkę pogotowia. Czy mogę wezwać policję a ona wezwie pomoc drogową, która może odholować samochód ?

 

Dodam jeszcze, że jestem w konflikcie z tym sąsiadem. Współwłaścicieli nieruchomości jest trzech z tego ja mam największy udział. Drugi sąsiad nie ma samochodu ale również chciałby swobodnie korzystać z wjazdu.

 

Proszę o poradę jak "oduczyć" sąsiada tych praktyk ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 9 lat później...
Gość Marzena55

Witam. Również mam problem z sąsiadem. Zastawia wyjazd . Po dobroci nie reaguje i nie mam pojęcia co robić. Mam dziecko. Nie daj Boże karetka to nawet nie miałaby jak wjechać.. Bardzo proszę o porady bo już naprawdę nie mam sił na tego mruka..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...